نمونه فصل دوم پایان نامه در مورد برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار

نمونه فصل دوم پایان نامه در مورد برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار

نمونه فصل دوم پایان نامه در مورد برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار;پیشینه تحقیق برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار;مبانی نظری برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار;مبانی نظری;پیشینه تحقیق;برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار

نمونه فصل دوم پایان نامه در مورد برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار

نمونه فصل دوم پایان نامه در مورد  برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار

نمونه فصل دوم پایان نامه در مورد برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار

نمونه فصل دوم پایان نامه در مورد برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه در مورد برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار در دسته بندی فایل های جغرافیا قرار داشته و شامل نمونه فصل دوم پایان نامه در مورد برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار;پیشینه تحقیق برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار;مبانی نظری برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار;مبانی نظری;پیشینه تحقیق;برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار می باشد. مشخصات کلی نمونه فصل دوم پایان نامه در مورد برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار :

نمونه فصل دوم پایان نامه در مورد  برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار

دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه در مورد برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار

نمونه فصل دوم پایان نامه در مورد برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار

نمونه فصل دوم پایان نامه در مورد برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار

دسته بندیجغرافیا
فرمت فایلdocx
حجم فایل168 کیلو بایت
تعداد صفحات47
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوهAPA)

-1- واژه شناسی توریسم…………………………. 9

2-2- مفهوم توریسم…………………………….. 10

2-3-تعریف جهانگردی …………………………… 10

2-4- مهم­ترین دیدگاه‌های ارائه شده درزمینه گردشگری….. 11

2-4-1- جهانی شدن……………………………… 11

2-4-2- فرهنگ پذیری …………………………… 12

2-4-3- نوسازی ……………………………….. 12

2-4-4- سلسله مراتب نیازها وتوریسم ……………… 12

2-4-5- انگیزش……………………………….. 13

2-4-6- نظریه عطایای الهی………………………. 13

2-4-7- نظریه هزینه نسبی……………………….. 13

2-4-8- نظریه مزیت مطلق و دانش فنی………………. 13

2-4-9- نظریه شرایط تقاضا ……………………… 13

2-5- اصطلاحات گردشگری در متون علمی‌و سازمان جهانی گردشگری 17

2-6- انواع گردشگری…………………………… 18

2-6-1-توریسم معمولی…………………………… 18

2-6-2-توریسم بر مبنای طبیعت……………………. 19

2-6-3- توریسم ماجراجویانه …………………….. 19

2-6-4-توریسم محصور……………………………. 19

2- 6- 5- توریسم سلامتی…………………………. 19

2- 6-6- توریسم مصرفی………………………….. 19

2- 6-7- اكوتوریسم ……………………………. 20

2-6-8- جهانگردی بر مبنای هدف از مسافرت جهانگردان…. 20

2-6-9- جهانگردی برمبنای مبدأ جهانگردان………….. 20

2-6-10- جهانگردی بر مبنای سطح درآمد جهانگردان……. 20

2-6-11- توریسم تفریحی ………………………… 21

2-6-12-توریسم شهری …………………………… 21

2-6-13- توریسم طبیعت گرا ……………………… 22

2-7- اهداف گردشگران………………………….. 23

2-8- شهر و توریسم ……………………………. 23

2-9- ویژگی‌های بارز صنعت توریسم ……………….. 24

2-10- برنامه ………………………………… 24

2-10-1- پیشینه برنامه ریزی ……………………. 24

2- 10- 2- تعریف برنامه ریزی……………………. 25

2- 10-3- سطوح برنامه ریزی توریسم……………….. 26

2-11- توریسم پایدار…………………………… 27

2- 11-1- پیشینه مفهوم توسعه پایدار……………… 27

2- 11-2- تعاریف توسعه پایدار…………………… 28

2- 11-3- ابعاد توسعه پایدار……………………. 29

2- 11-4- ارتباط گردشگری پایدارو توسعه پایدار…….. 31

2- 11-5- اصول توریسم پایدار……………………. 31

2-11-5 -1 -مشارکت …………………………….. 31

2-11- 5-2-حضور ذینفع‌ها………………………… 32

2-11-5-3 – اشتغال برای افراد محلی……………… 32

2-11-5-4- ارتباطات بازر گانی ………………….. 32

2-11-5-5 – پایداری منابع………………………. 32

2-11-5-6 – هماهنگی در هدف‌ها……………………. 32

2-11-5-7 – همکاری ……………………………. 33

2-11-5-8 – ظرفیت پذیرش ……………………….. 33

2-11-5-9 – نظارت و ارزشیابی …………………… 33

2-11-5-10 -پاسخگویی …………………………… 34

2-11-5-11- آموزش ……………………………… 34

2-11-5-12- حفظ هویت …………………………… 34

2- 11- 6 – اصول اساسی توسعه پایدارگردشگری……….. 34

2-12- نقش گردشگری در اقتصاد وایجاد اشتغال……….. 36

2-13- پیامد‌های اجتماعی – فرهنگی توریسم………….. 39

2-14- ملاحظات اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی – فرهنگی. 41

2-15- آینده صنعت توریسم ………………….. 45

2- 16- درآمد حاصل از صنعت گردشگری در مناطق مختلف جهان 48

2-1- واژه شناسی توریسم

واژه توریسم از نظر اتیمولوژی از کلمه tour مشتق شده است به معنای سیرو سفر از یک نقطه به نقطه دیگر می‌باشد. توریسم در زبان فرانسه هم به معنی مسافرت به اطراف و اکناف و مشتق از کلمه tour است.(قره نژاد،1374 :42 ).درکتاب گردشگری(ماهیت و مفاهیم) درباره ریشه لغت گردشگری tourism این گونه بیان شده است

این کلمه از کلمه tour به معنای گشتن اخذ شده است که ریشه در لغت لاتین turns به معنای دور زدن، رفت و برگشت بین مبدأ و مقصد و چرخش داردکه از یو نا نی به اسپانیایی و فرانسه راه یافته است. در فرهنگ وبستر گردشگری به سفری که در آن مسافرتی به مقصدی انجام می‌گیردوسپس بازگشتی به محل سکونت را در بر دارداطلاق می‌گردد. در فرهنگ لانگمن گردشگری به معنای مسافرت وتفریح برای سرگرمی‌معنا شده است در فرهنگ لاروس گردشگری به معنای برای تفریح (لذت یا رضایت ) آمده است.(پاپلی یزدی، سقایی،1385 :18-19).

2-2- مفهوم توریسم

توریسم براساس تعریف سازمان جهانی توریسم، به كلیة فعالیت‌های افرادی اطلاق می‌شود كه به مكان‌هایی خارج از محیط عادی خود به منظور گذراندن ایام فراغت، انجام كار و سایر هدف‌ها، برای مدت كمتر از یك سال می‌روند. به این ترتیب، محور توریسم از مسافرت‌هایی كه صرفاً به منظور گذراندن تعطیلات و سپری كردن چند روز برای دیدار دوستان و آشنایان و بازدید از مناطق جذاب انجام می‌گیرد، بسی فراتر می‌رود (زاهدی، 1385: 4).

توریسم مجموع پدیده‌ها و ارتباطات ناشی از کنش متقابل میان گردشگردان، سرمایه، دولت‌ها و جوامع میزبان، دانشگاه‌ها و سازمان‌های غیردولتی، در فرایند جذب، حمل و نقل، پذیرایی و کنترل گردشگران و دیگر بازدیدکنندگان است ( Weaver 2000: 3).

گردشگری مجموعه مسافرت‌هایی را دربرمی‌گیرد که به منظور استراحت وتفریح یا دیگرفعالیت‌های شغلی ویا اینکه به منظور شرکت در مراسم خاص انجام می‌گیرد وغیبت شخص گردشگر از محل سکونت دائم خود درطی این مدت موقتی وگذرا می‌باشد. بدیهی است کسانی که اقدام به مسافرت‌های شغلی منظمی‌بین محل کار و زندگی خود می‌کنند مشمول این تعریف نمی‌شود ( Inskeep.2002 )

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

در صورت وجود مشکلی در خرید و دانلود این فایل به صورت 24 ساعته با من در ارتباط باشید @wwwlonoirآی دی تلگرام 09214087336شماره تماس پشتیبانی این فایل :

از اینکه نمونه فصل دوم پایان نامه در مورد برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار را انتخاب و دانلود کردید سپاسگذاریم  هدف ما رضایت شما کاربر محترم با تهیه فایل هایی با بهترین کیفیت میباشد. در صورتی که نمونه فصل دوم پایان نامه در مورد برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار فایل مورد نظر شما نبود از فایل های زیر که مشابه جستجوی شما بودند نیز میتوانید استفاده کنید. فایل های زیر نیز در دسته بندی جغرافیا سایت قرار دارد که مشابه ” نمونه فصل دوم پایان نامه در مورد برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار  “همچنین میتوانید از باکس جستجوی سایت برای پیدا کردن فایل مورد نظر خود بهره ببرید

منبع اصلی این فایل سایت فروشگاه ساز رایگان فایل می باشد.

http://lono.sellu.ir/files/product-images/nopic.jpg

شما هم اگر هرگونه فایل با کیفیت به درد بخور اعم از پاورپوینت مقاله نمونه سوال خلاصه کتاب و تحقیق دارید و میتوانید در سایت همکار در فروش سیدا  که یک فروشگاه ساز فایل رایگان می باشد عضو شوید و پس از ساخت فروشگاه اینترنتی خود از فروش فایل های خود کسب درآمد داشته باشید

نمونه فصل دوم پایان نامه در مورد برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار 

دانلود رایگان نمونه فصل دوم پایان نامه در مورد برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار

فایل باکیفیت نمونه فصل دوم پایان نامه در مورد برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار

خرید اینترنتی نمونه فصل دوم پایان نامه در مورد برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار

فایل قابل ویرایش نمونه فصل دوم پایان نامه در مورد برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار

نمونه فصل دوم پایان نامه در مورد برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار با فرمت ورد

نمونه فصل دوم پایان نامه در مورد برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار

حتما خرید نمونه فصل دوم پایان نامه در مورد برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار شما را به رضایت خاطر و رفع نیازتون خواهد رساند برخلاف سایر سایت ها ما 24  ساعته با شماره تماس و آی دی تلگرامی که در بالا گذاشتیم در خدمتتان هستیم

همچنین توضیحات مختصری هم در مورد ” نمونه فصل دوم پایان نامه در مورد برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار ” در زیر آورده شده است

دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه در مورد برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار , نمونه فصل دوم پایان نامه در مورد برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار;پیشینه تحقیق برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار;مبانی نظری برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار;مبانی نظری;پیشینه تحقیق;برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار

نمونه فصل دوم پایان نامه در مورد برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *