نمونه فصل دوم پایان نامه در مورد تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری

نمونه فصل دوم پایان نامه در مورد تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری

نمونه فصل دوم پایان نامه در مورد تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری;پیشینه تحقیق تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری;مبانی نظری تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری;مبانی نظری ;پیشینه تحقیق;تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری

نمونه فصل دوم پایان نامه در مورد تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری

نمونه فصل دوم پایان نامه در مورد  تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری

نمونه فصل دوم پایان نامه در مورد تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری

نمونه فصل دوم پایان نامه در مورد تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه در مورد تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری در دسته بندی فایل های جغرافیا قرار داشته و شامل نمونه فصل دوم پایان نامه در مورد تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری;پیشینه تحقیق تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری;مبانی نظری تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری;مبانی نظری ;پیشینه تحقیق;تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری می باشد. مشخصات کلی نمونه فصل دوم پایان نامه در مورد تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری :

نمونه فصل دوم پایان نامه در مورد  تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری

دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه در مورد تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری

نمونه فصل دوم پایان نامه در مورد تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری

نمونه فصل دوم پایان نامه در مورد تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری

دسته بندیجغرافیا
فرمت فایلdocx
حجم فایل130 کیلو بایت
تعداد صفحات65
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوهAPA)

2-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………24

2-1-1-مطالعات داخلی……………………………………………………………………………………………………………..24

2-1-2-مطالعات خارجی……………………………………………………………………………………………………………27

2-2- شناسایی مهفوم و ابعاد توسعه…………………………………………………………………………………………….28

2-2-1- تاریخچه سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………………..29

2-2-2- سطوح مختلف سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………31

2-2-3- ابعاد سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………………………………..34

2-3- دیدگاههای توسعه نظری مربوط به سرمایه اجتماعی…………………………………………………………….35

2-3-1- پیر بوردیو…………………………………………………………………………………………………………………..35

2-3-2- جیمز کلمن………………………………………………………………………………………………………………….40

2-3-3- رابرت پانتام………………………………………………………………………………………………………………….46

2-3-4- فرانسیس فوکویاما…………………………………………………………………………………………………………53

2-4-شناسایی مفهوم و ابعاد توسعه پایدار…………………………………………………………………………………….59

2-4-1- مفاهیم توسعه پایدار………………………………………………………………………………………………………59

2-4-2- انواع توسعه پایدار……………………………………………………………………………………………………….66

2-4-2-1-دیدگاه پر نشیب و آزار دهنده توسعه پایدار…………………………………………………………………66

2-4-2-2- توسعه پایدار ضعیف……………………………………………………………………………………………….68

2-4-2-3- توسعه پایدار قوی…………………………………………………………………………………………………..69

2-4-2-4- مدل ایده آل توسعه پایدار……………………………………………………………………………………….70

2-5- اصول و مبانی طراحی مدل پایدار شهری…………………………………………………………………………….72

2-5-1- نکاتی چند در ارتباط با طراحی شهر……………………………………………………………………………..72

2-5-2- تاثیر عوامل اجتماعی و طبیعی اقلیمی در طراحی های شهر………………………………………………74

2-6-دیدگاههای نو در توسعه پایدار شهری………………………………………………………………………………..88

2-6-1- نظریه قطب رشد…………………………………………………………………………………………………………89

2-6-2- توسعه اگروپلیتن………………………………………………………………………………………………………….91

2-6-3- رشد شهرهای کوچک و متوسط……………………………………………………………………………………94

2-7- شهر پایدار……………………………………………………………………………………………………………………..96

2-8- نگرش اجتماعی به پایداری شهر………………………………………………………………………………………99

2-9- پایداری و عدالت اجتماعی…………………………………………………………………………………………….101

2-10- خاستگاه بوم- شهر………………………………………………………………………………………………………102

2-11- مفهوم بوم شهر پایدار……………………………………………………………………………………………………106

2-12-1- اطلاعات بندرعباس………………………………………………………………………………………………….107

2-12-2- تاریخچه بندرعباس………………………………………………………………………………………………….107

2-12-3-موقعیت جغرافیایی و وسعت………………………………………………………………………………………110

2-12-4- آب و هوا…………………………………………………………………………………………………………………111

2-12-5- ویژگیهای طبیعی……………………………………………………………………………………………………….112

2-12-6- خلیج فارس……………………………………………………………………………………………………………..113

2-12-7- تنگه هرمز………………………………………………………………………………………………………………..113

2-12-8- آب و هوای هرمزگان………………………………………………………………………………………………..114

2-12-9- ویژگیهای اجتماعی…………………………………………………………………………………………………..114

2-12-10- سابقه تاریخی………………………………………………………………………………………………………..115

2-13- چارچوب نظری…………………………………………………………………………………………………………..116

2-1- مقدمه:

در بخش پیشینه پژوهش نگاهی می اندازیم به تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور که ارتباط مفهومی با پژوهش حاضر دارند، هر چند تنها یک پایان نامه مشخص با عنوان «بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه پایدار شهری (شهر تهران)» توسط مریم مدنی در سال 89-88 برای جامعه آماری کارکنان شهرداری در تهران صورت گرفته است و بقیه پایان نامه ها یا به بررسی سرمایه اجتماعی پرداخته اند و یا به بررسی توسعه پایدار شهری در ذیل به برخی از آنها اشاره خواهد شد.

2-1-1- مطالعات داخلی:

مریم مدنی در پژوهشی تحت عنوان «بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه پایدار شهری (شهر تهران) در سال 89-88 به بررسی تاثیر این دو عامل بر یکدیگر پرداخته است. جامعه ؛آماری مورد استفاده در تحقیق 92 نفر از کارکنان شهرداری های تهرانی در مناطق 22 گانه است که به روش خوشه ای نمونه گیری شده است، روش تحقیق کتابخانه ای و پیمایشی است که نگارنده با استفاده از ابزار پرسشنامه به جمع آوری اطلاعات پرداخته است. بعد از سنجش فرضیه ها نتایج حاصله نشان می دهد که اعتماد، مشارکت و آگاهی عمومی تاثیر بیشتری بر شکل گیری توسعه پایدار در شهرها دارند.

منصور اخلاقی پور درمقاله ای تحت عنوان«بررسی نگرش بومیان نسبت به غیر بومیان و تاثیر آن بر میزان مشارکت اجتماعی در شهر بندرعباس» در سال ۱۳۷۹ با استفاده از پرسشنامه به لررسی مساله مشارکت پرداخته است. در این تحقیق از مجموع ۹متغیر موثر در مشارکت اجتماعی ۵ متغیر در معادله رگرسیونی وارد و در مجموع ۲۴/۳٪ تغیی ات میزان مشارکت را در این تحقیق توضیح داده هان که از میان متغیر برون گرایی با تاثیر ۲۷٪ بیشترینمیزان را در تبیین میزان مشارکت برعهده داشته اشت و بعد از آن متغیرهای احساس کا رایی و قدرت با ۲۵٪٬ روابط اجتماعی با ۱۳٪٬و رضایت از زندگی با ۱۲٪ و قضاوت دیگران با۱۰٪ به ترتیب متغیرهایی بودند که در معدله رگرسیونی تغیی ات میزان مشارکت را تبیین کرده اند. محقق معتقد است در مجموع ۸۳/۴٪ از شهروندان بومی بندرعباس نگرشی مثبت به غیر بومیان داشته و میزان مشارکت ۵۴/۴٪ از شهروندان در حد متوسط و ۳۵/۷٪ از آنان در حد زیاد مشارکت داشته اند. تحقیق مذکور در سطح استان از اولین پژوهشهای دانشگاهی انجام شده است.

در تحقیقی که به بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه پرداخته است احمد فیروزآبادی و حسین ایمانی در سال 1385 به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی – اجتماعی در کلان شهر تهران پرداخته اند. این تحقیق با این سوال که آیا بین سرمایه اجتماعی و عناصر تشکیل دهنده آن در سطح تحلیل مناطق و میزان توسعه یافتگی مناطق در شهر تهران رابطه ای وجود دارد یا نه؟ شروع می کند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

در صورت وجود مشکلی در خرید و دانلود این فایل به صورت 24 ساعته با من در ارتباط باشید @wwwlonoirآی دی تلگرام 09214087336شماره تماس پشتیبانی این فایل :

از اینکه نمونه فصل دوم پایان نامه در مورد تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری را انتخاب و دانلود کردید سپاسگذاریم  هدف ما رضایت شما کاربر محترم با تهیه فایل هایی با بهترین کیفیت میباشد. در صورتی که نمونه فصل دوم پایان نامه در مورد تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری فایل مورد نظر شما نبود از فایل های زیر که مشابه جستجوی شما بودند نیز میتوانید استفاده کنید. فایل های زیر نیز در دسته بندی جغرافیا سایت قرار دارد که مشابه ” نمونه فصل دوم پایان نامه در مورد تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری  “همچنین میتوانید از باکس جستجوی سایت برای پیدا کردن فایل مورد نظر خود بهره ببرید

منبع اصلی این فایل سایت فروشگاه ساز رایگان فایل می باشد.

http://lono.sellu.ir/files/product-images/nopic.jpg

شما هم اگر هرگونه فایل با کیفیت به درد بخور اعم از پاورپوینت مقاله نمونه سوال خلاصه کتاب و تحقیق دارید و میتوانید در سایت همکار در فروش سیدا  که یک فروشگاه ساز فایل رایگان می باشد عضو شوید و پس از ساخت فروشگاه اینترنتی خود از فروش فایل های خود کسب درآمد داشته باشید

نمونه فصل دوم پایان نامه در مورد تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری 

دانلود رایگان نمونه فصل دوم پایان نامه در مورد تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری

فایل باکیفیت نمونه فصل دوم پایان نامه در مورد تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری

خرید اینترنتی نمونه فصل دوم پایان نامه در مورد تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری

فایل قابل ویرایش نمونه فصل دوم پایان نامه در مورد تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری

نمونه فصل دوم پایان نامه در مورد تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری با فرمت ورد

نمونه فصل دوم پایان نامه در مورد تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری

حتما خرید نمونه فصل دوم پایان نامه در مورد تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری شما را به رضایت خاطر و رفع نیازتون خواهد رساند برخلاف سایر سایت ها ما 24  ساعته با شماره تماس و آی دی تلگرامی که در بالا گذاشتیم در خدمتتان هستیم

همچنین توضیحات مختصری هم در مورد ” نمونه فصل دوم پایان نامه در مورد تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری ” در زیر آورده شده است

دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه در مورد تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری , نمونه فصل دوم پایان نامه در مورد تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری;پیشینه تحقیق تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری;مبانی نظری تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری;مبانی نظری ;پیشینه تحقیق;تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری

نمونه فصل دوم پایان نامه در مورد تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *