پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی اختلالات قاعدگی

Published on می 2, 2024

دانلود پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی اختلالات قاعدگی

پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی اختلالات قاعدگی

دانلود  پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی اختلالات قاعدگی

پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی اختلالات قاعدگی , خرید , ارزان , پیشینه , تحقیقات , داخلی , وخارجی , اختلالات , قاعدگی ,

——-

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات<br>دسته بندی : وورد<br>نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )<br>تعداد صفحه : 32 صفحه<br><br> قسمتی از متن Word (..docx) :<br><br>پیشینه تحقیق

پیشینه تحقیقات
2-3-1. پیشینه تحقیقات داخلی
– فهیمه صحتی و همکاران (1392) مطالعه حاضر که با هدف مقایسه فراوانی اختلالات قاعدگی ( آمنوره ، الیگومنوره ، دیسمنوره و سندرم پیش از قاعدگی ) بین دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار انجام شد . این مطالعه بر روی 360 نفر از دانشجویان دختر 28-18 ساله رشته های پزشکی و غیر پزشکی دانشگاه های تبریز انجام شد . افراد به صورت انتخابی و هدفمند انتخاب شدند و پرسشنامه های تاریخچه ورزشی فردی ، دیکرسون و مقیاس دیداری درد را تکمیل کردند .داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون ای آماری توصیفی و استنباطی (آزمون کی دو ) مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت . میزان P کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد . دو گروه ورزشکار و غیر ورزشکار از نظر بروز آمنوره (55/10% در برابر 88/8% ) (59/0 -P ) و الیگومنوره (33/18% در برابر 55/15% ) (26/0-P) تفاوت معنی داری نداشتند . فراوانی دیسمنوره در گروه ورزشکار 44/39% و در گروه غیر ورزشکار 88/43% بود که این اختلاف از نظر آماری معنی دار نبود (39/0-P) از نظر بروز سندرم قبل از قاعدگی ، دو گروه ورزشکار و غیر ورزشکار ( به ترتیب 88/55% و 11/66% ) تفاوت معنی داری نداشتند (15/0-P) . در نتیجه گیری نشان می دهد ورزش می تواند باعث بهبود دیسمنوره و سندرم قبل از قاعدگی شود ، همچنین لازم است در مورد تغذیه که یکی از علل آمنوره و الیگومنوره می باشد ، توجه لازم مبذول شود (33) .
– طیبه ریحانی و همکاران (1392) در این مطالعه که در شهر مشهد انجام شد ، دو گروه 45 نفری دانشجو در دو گروه ورزش و کنترل مورد بررسی قرار گرفتند . جامعه پژوهش شامل تمام دانشجویان دختر دانشکده پرستاری و مامایی بودند . گروه مداخله ورزش را در سه دوره متوالی قاعدگی ، در سه روز اول به مدت نیم ساعت انجام دادند . ابزار گردآوری داده ها شامل : معیار دیداری درد ، پرسشنامه های داده های فردی ، مشخصات قاعدگی ، فرم ثبت داده های قبل از ورزش و فرم ثبت داده های بعد از ورزش در خصوص دیسمنوره بود . تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه19) و آزمون تی مستقل ، تی زوج، من ویتنی و ویلکاکسون انجام شد . میزان P کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد . میانگین سن واحد های پژوهش 74/20 سال ، میانگین طول مدت دیسمنوره در هر گروه 49/2 روزو میانگین طول مدت خونریزی 96/6 روز بود . دو گروه مورد مطالعه از نظر میانگین شدت درد در دختران گروه ورزش در مراحل قبل و بعد از مداخله وجود داشت (001/0>P) ، در حالی که این تفاوت در گروه کنترل وجود نداشت (18/0P=) . در نتیجه ورزش پیاده روی سریع به میزان نیم ساعت در روز در 3 روز اول قاعدگی ، منجر به کاهش شدت درد دیسمنوره اولیه می شود (25).
– مرضیه اکبرزاده و همکاران (1391) مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان شیوع اختلالات قاعدگی در دختران 14 تا 18 ساله دبیرستان های شهر شیراز و ارتباط آن با سندرم تخمدان پلی کیستیک انجام شد . در این مطالعه توصیفی مقطعی جهت سنجش شیوع اختلال قاعدگی و تعیین ارتباط آن با سندرم تخمدان پلی کیستیک بر روی 3200 دانش آموز دختر 18-14 ساله در دبیرستان های دخترانه شیراز مشغول به تحصیل بودند ، انجام شد . ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه شامل مشخصات فردی ، ویژگی بالینی هیپر آندوروژنیسم و نتایج آزمایشات بود . آزمایشات شامل : پرولاکتین ( برای رد هیپرپرولاکتینمی ) ، دی هیدرواپی آندرستن دیون سولفات ( برای رد بیماری های آدرنال ) ، تستوسترون توتال و آزاد ، هورمون محرک تیروئید (برای رد هیپوتیروئیدی ) انجام شد . داده ها پس گرد آوری با استفاده از SPSS و آزمون های فیشر ، کای اسکونر و تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . میزان P کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد . 670 نفر (12%) دچار بی نظمی قاعدگی و 144 نفر (6/4%) دچار الیگومنوره بودند. براساس آزمون فیشر ، ارتباط معنی داری بین افراد مبتلا به الیگومنوره و تخمدان پلی کیستیک در مقایسه با افراد دچار الیگومنوره و غیر مبتلا به تخمدان پلی کسیتیک وجود داشت (001/0>P). 21 نفر (4/14%) از افراد دارای الیگومنوره وهیپرآندروژنیسم و تخمدان پلی کیستیک بودند و بین این افراد و افراد غیر مبتلا تفاوت معنی داری وجود داشت (05/0P=) . همچنین 9/19% از افراد دارای هیپر آندروژنیسم بالینی و الیگومنوره بودند که ارتباط معنی داری با غیر مبتلایان داشتند (001/0>P). نتیجه گیری نشان میدهد اختلالات قاعدگی به خصوص الیگومنوره ، با سندرم تخمدان پلی کیستیک ارتباط دارد و این اختلال در سنین پس از منارک می تواند شروعی برای اختلالات تخمک گذاری و عوارض غیر استروژن و آندروژن ها در سال های بعد باشد (12) .
– لیلا امیری و همکاران (1390) در مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط سندرم پیش از قاعدگی با شاخص توده بدنی طراحی و اجرا شده است . در مطالعه حاضر از نوع مقطعی تحلیلی است که در مورد 500 دانشجوی ساکن خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی اراک ؛(Depression Anxiety Stress Scales 21) DASS که بر اساس آزمون 21 به استرس، اضطراب و افسردگی شدید مبتلا نبودند ، انجام گرفته است . نمونه گیری از نوع تصادفی ساده و تا رسیدن به حجم نمونه مورد نظر انجام شد. پرسشنامه جمعیت شناختی، وضعیت قاعدگی ، تولید مثلی و عادات غذایی و فرم مشاهده سنجش شاخص توده بدنی توسط افراد تکمیل گردید . فرم خلاصه شده ارزیابی سندرم پیش از قاعدگی در فاصله 7 روز قبل از خو نریزی تا حداکثر 2 روز بعد از شروع خونریزی به مدت یک دوره توسط افراد تکمیل گردید . بعد از شروع خو نریزی به مدت یک دوره توسط افراد تکمیل گردید . با استفاده از تحلیل رگرسیون لجیستیک ، ارتباط سندرم پیش از قاعدگی با شاخص توده بدنی با تعدیل متغیرهای مداخله گر ، در نرم افراز ، SPSS-18 بررسی شد . در کلیه آزمون ها سطح معنی داری 05/0>P در نظر گرفته شد . این مطالعه بر اساس شاخص توده بدنی طبیعی ( کمتر از 25) ، بالای طبیعی (25 و بیشتر از 25 ) به ترتیب 8/90% و2/9% بود . تحلیل آماری نشان داد که شاخص توده بدنی طبیعی نسبت به شاخص توده بدنی بالای طبیعی نسبت به شاخص توده بدنی خطر ابتلا به سندرم پیش از قاعدگی را 43/2 برابر افزایش می دهد (43/2=OR و 33/8- 66/1=CI) . نتیجه گیری نشان می دهد اضافه وزن و چاقی باعث افزایش خطر ابتلا به سندرم پیش از قاعدگی می شود و در میان سایر عوامل خطر وقوع این سندرم ، باید اصلاح توده بدنی غیر طبیعی نیز مد نظر قرار گیرد (5) .
– عسل رجائیان و همکاران (1390) در تحقیقی با عنوان بررسی ارتباط میان توان هوازی با سندرم پیش از قاعدگی در دختران ورزشکار و غیر ورزشکار می باشد . آزمودنی های این تحقیق 40 نفر از دانشجویان دختر (20 ورزشکار و 20 غیر ورزشکار ) ، با میانگین سنی 23 سال و میانگین وزن 56 کیلوگرم بوده که بوسیله پرسشنامه انتخاب شده و در طی روزهای 18-26 روز پس از خونریزی ( فاز لوتئال ) برای انجام تست بیشینه بروس و تکمیل پرسشنامه سندرم پیش از قاعدگی به آزمایشگاه مراجعه کردند. در این پژوهش از آمار توصیفی برای متغیر های مورد مطالعه و از ضریب همبستگی پیرسون جهت بررسی همبستگی بین متغیر ها استفاده شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که علائم سندرم پیش از قاعدگی در گروه ورزشکار نسبت به غیر ورزشکار شیوع کمتری دارد و توان هوازی در دو گروه ، همبستگی معکوس معنی داری وجود دارد (67/0 =r و01/0 =P) (24).,

 

برای مشاهده توضیحات فایل  پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی اختلالات قاعدگی  اینجا کلیک کنید

برای دانلود فایل باکیفیت پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی اختلالات قاعدگی روی دکمه زیر کلیک نمائید

✔️  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی

✔️  بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل

✔️  دانلود سریع و مستقیم

✔️  دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

✔️ دانلود پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی اختلالات قاعدگی

admin
Author: admin

Posted in:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *