ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش مفاهیم تعاریف مدیریت سود (فصل2)

Published on می 2, 2024

دانلود ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش مفاهیم تعاریف مدیریت سود (فصل2)

ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش مفاهیم تعاریف مدیریت سود (فصل2)

دانلود  ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش مفاهیم تعاریف مدیریت سود (فصل2)

ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش مفاهیم تعاریف مدیریت سود (فصل2) , خرید , ارزان , ادبیات , تحقیق , و , پیشینه , پژوهش , مفاهیم , تعاریف , مدیریت , سود , (فصل2) ,

——-

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات<br>دسته بندی : وورد<br>نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )<br>تعداد صفحه : 59 صفحه<br><br> قسمتی از متن Word (..docx) :<br><br>2-1- مقدمه 20
2-2- 21
2-2-1- مفهوم سود 21
2-2-2- مقایسه سود در حسابداری نقدی وتعهدی 22
2-2-3- هدف ازگزارشگری مالی 22
2-2-4- چارچوبی برای طبقه بندی انواع دستکاری در حسابها 24
2-2-5- اقلام تعهدی 25
2-2-6- خطای برآورد، کیفیت اقلام تعهدی وکیفیت سود 26
2-2-7- مدیریت سود 27
2-2-7-1- تاریخچه مدیریت سود 27
2-2-7-2- تعاریف مدیریت سود 27
2-2-7-3- روش های ارزیابی مدیریت سود 30
2-2-7-4- برخی ازمدل های اندازگیری اقلام تعهدی اختیاری جهت بررسی مدیریت سود 31
2-2-7-5- طبقه بندی مدیریت سود 35
2-2-7-6- طرح های(الگوهای) گوناگون مدیریت سود 36
2-2-7-7- روش های نامشروع اعمال ِمدیریت سود 37
2-2-7-8- انگیزه های مدیریت سود 38
2-2-7-9- دیدگاههای مدیریت سود 46
2-2-8- قراردادهای بدهی و اعتبار 49
2-2-9- نظارت ومدیریت سود 50
2-2-10- بدهی ومدیریت سود 53
2-3- پیشینه پژوهش 54
2-3-1-پژوهش های مرتبط داخلی 54
2-3-2- پژوهش های مرتبط خارجی 56

2-1- مقدمه
صورتهای مالی بخش اصلی فرآیند گزارشگری مالی را تشکیل می دهد. هدف صورتهای مالی ارائه اطلاعات تلخیص وطبقه بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی، وانعطاف پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد. اعتبار دهندگان همواره نگران توزیع وام های اعطایی بوده ودر قبال اخذ وام جدید توسط شرکت واولویت دادن به تسویه آن ها در مقابل وام های قبلی حساسیت نشان می‎دهند.
اشباف وهمکاران2006گزارش می دهند که کیفیت حاکمیت یک شرکت بطور مثبتی با اعتبارآن شرکت وسطوح بدهی(مقدار بدهی کم ویازیاد)وسررسیدبدهی(بدهی کوتاه مدت ویابلندمدت)شرکت ها در ارتباط است.طبق تحقیقات صورت گرفته یکی از راههای توسعه وحل مشکلات اقتصادی جذب سرمایه ها وهدایت آنها به بخش های مولد اقتصادی است واز طرفی، با توجه به جهت گیری سرمایه گذاران، سرمایه گذاری ها به سمت صنایعی هدایت خواهد شد که سود بیشتر ویا ریسک کمتری داشته باشند. به همین دلیل سرمایه گذاران به عنوان یکی از مهمترین گروههای استفاده کننده از صورتهای مالی جهت هدایت سرمایه های خود به سمت صنایع با بازدهی بالا، توجه خود را به رقم سود خالص به عنوان آخرین قلم اطلاعاتی صورت سود و زیان منعطف می دارند. نظربه توجه وتاکید زیاد گروههای استفاده کننده از گزارشهای مالی بر روی سود، مدیران شرکتها سعی می کنند تا رقم اعلام شده ی سود که در غلب صورتهای مالی ارائه می شود را با اختیاراتی که دارند تحت تاثیر قرار دهند.جونزوشارما (2001)، تعریف جامعی در خصوص مدیریت سود ارائه نموده اند. به عقیده آن ها مدیریت سود(دستکاری سود)زمانی اتفاق می افتد که مدیران با استفاده از قضاوت(تشخیص) در گزارشگری مالی وساختارمبادلات جهت گمراه نمودن بعضی از ذینفعان(شامل سهامداران، اعتباردهندگان، کارکنان، دولت، سرمایه گذاران و… ) درباره عملکرد اقتصادی شرکت یا تحت تاثیر قرار دادن نتایج قراردادی که به ارقام حسابداری گزارش شده وابسته است، درگزارشگری مالی تغییر ایجاد می کند.

2-2-

2-2-1- مفهوم سود
ارزش یک شرکت ناشی از انتظارات بازار از عملکرد آتی آن شرکت است. سیستم حسابداری اطلاعات مورد نیاز برای برآورد این انتظارات را در اختیار افراد قرار می دهد. ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام بیانگر عملکرد گذشته و سود جاری، نشان دهنده‎ی عملکرد آینده است. این دو معیار (سود وارزش دفتری) برای ارزشگذاری شرکت توسط افراد مختلف از جمله سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی مورد استفاده قرار می‎گیرد. مربوط بودن ارقام مندرج در صورت های مالی تحت تاثیرآگاهی و درک بازار از این اطلاعات و همچنین قابلیت اعتماد به این اطلاعات است. رقم سود حسابداری تحت تاثیر روش های حسابداری انتخاب شده مدیریتی است که ممکن است موجب کاهش قابلیت اعتماد به این رقم شده ودر فرآیند ارزشگذاری شرکت مفید واقع نشود. مدیریت سود یکی از عواملی است که سبب شده است تا قابلیت اعتماد به صورت های مالی ومخصوصا سود گزارش شده مندرج در آن صورت ها کاهش یابد (خدادادی و همکاران، 1389).
سودحسابداری به دو جزء نقدی وتعهدی قابل تقسیم است. جزء تعهدی نیز قابل تقسیم به اجزای دیگری خواهد بود. سودحسابداری براساس مبنای تعهدی شناسایی میگردد. معمولااستفاده ازمبنای تعهدی موجب متفاوت شدن میزان سودعملیاتی گزارش شده باخالص جریان های نقدی حاصل ازعملیات وگزارش یک سری اقلام تعهدی درصورتهای مالی می شود. (ثقفی وهمکاران، 1388)
باتوجه به توضیح مرکزتحقیقات تخصصی حسابداری وحسابرسی سازمان حسابرسی محوراصلی حسابداری تعهدی مفاهیم"تحقق وتطابق هزینه بادرآمد" است. به عبارت دیگر حسابداری تعهدی سودرا به عنوان مابه التفاوت درآمدهای شناسایی شده دریک دوره مالی وهزینه های تطابق یافته باآن درآمدها، اندازگیری می‎کند (کمیته فنی سازمان حسابرسی، 1382، ص70).
تحت استانداردهای حسابداری تعهدی، درآمدهاو هزینه ها در زمان وقوع شناسایی می گردند. حسابداری تعهدی این اختیاررا فراهم می آورد که صورت های مالی تصویر بهتری از عملکرد شرکت ارائه نمایند؛ اما اقلام تعهدی نیازمند فرضیه ها و برآوردهای معینی است. استفاده از این اختیارات برای مدیریت اقلام تعهدی در جهت دستیابی به نتایج از پیش تعیین شده گزارشگری، اصطلاحاً مدیریت سود نام دارد. مدیریت سود با عوامل خاصی در ارتباط است که می تواند کیفیت گزار شهای مالی حسابرسی شده را کاهش دهد. برای نمونه، استقلال حسابرس، دستمزد خدمات حسابرسی و غیرحسابرسی و اهمیت شرکت مورد رسیدگی. این یافته ها، نشان دهنده آن است که گزارش ها )صورت های (مالی حسابرسی شده، لزوماً خالی از مدیریت سود نخواهندبود (فرانکل وهمکاران 2002).
در واقع حسابرس باید حسابرسی را با تردید حرفه ای–احتمال وجود شرایطی که ممکن است موجب اشتباه و یا تحریف بااهمیت درصورتهای مالی شودبرنامه ریزی واجرا کند. برای مثال، ازحسابرس معمولا انتظار می‎رود شواهدی برای پشتیبانی ازمطالب مندرج درتاییدیه مدیران بیابد. نه آن که فرض کندآن ها لزوما درست است (کمیته فنی سازمان حسابرسی، 1382، ص70).
پایه و اساس استفاده ازسیستم حسابداری تعهدی این است که به مدیران این امکان را می‎دهد تا بتوانند وجوه نقد را به منظور بهتر نشان دادن عملکرد و وضعیت بنگاه اقتصادی تعدیل کنند. از اینرو، هنگامی که مدیران بااستفاده ازاقلام تعهدی دست به مدیریت سود میزنند، رقم سودحسابداری نمی تواندشاخص قابل اتکایی برای ارزیابی عملکردشرکت به حساب آید. ( ویلن ، 2004).

2-2-2- مقایسه سود در حسابداری نقدی وتعهدی
درآمدهای فروش یک دوره الزاما مساوی دریافتهای نقدی درآن دوره نیست. وهمین طور، هزینه های یک دوره نیز ممکن است باپرداختهای نقدی آن دوره مساوی نباشد. یک روش اندازگیری سود، مبتنی بر"حسابداری نقدی" است. دراین روش، فروش ها تا زمان دریافت نقدی آن ثبت نمی گردد. به همین نحو، اقلام بهای تمام شده وهزینه ها نیز در دوره ای ازفروش کسرمی شود که عملا پرداخت می گردد. بنابراین هیچ کدام ازمفاهیم " تحقق" یا" تطابق هزینه با درآمد" دراین روش کاربرد ندارد (شباهنگ، 1375، ص70).
بعبارت دیگر تنها"حسابداری تعهدی" که مبتنی برمفاهیم اساسی" تحقق درآمد" و" تطابق هزینه با درآمد" است درچارچوب "اصول پذیرفته شده " حسابداری قراردارد. (شباهنگ، 1375، ص73)
هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی می گوید:اطلاعات سود بنگاه اقتصادی براساس حسابداری تعهدی (نسبت به اطلاعات محدود شده به دریافت ها و پرداخت های نقدی) عموماً شاخص بهتری از توانایی جاری و مداوم آنها در ایجاد جریان نقد فراهم می‎کند (امینی وهمکاران، 1389).

2-2-3- هدف ازگزارشگری مالی
هدف گزارشگری مالی فراهم آوردن اطلاعاتی است که سرمایه گذاران، بستانکاران وسایراستفاه کنندگان را دراتخاذتصمیمات اقتصادی یاری رساند. براساس گزارشگری مالی ایران، اطلاعات ارائه شده توسط سیستم حسابداری، تنها هنگامی می توانددرفرآیند تصمیم گیری های اقتصادی تصمیم گیرندگان مفید واقع شده، مورداستفاده قرارگیرد که ازحداقل استاندارد های لازم برخوردارباشد. این استانداردهای دستوری، "ویژگی های کیفی" اطلاعات حسابداری نامیده شده ومی توانندبرمیزان سودمندی اطلاعات بیافزایند (اعتمادی وهمکاران، 1389).,

 

برای مشاهده توضیحات فایل  ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش مفاهیم تعاریف مدیریت سود (فصل2)  اینجا کلیک کنید

برای دانلود فایل باکیفیت ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش مفاهیم تعاریف مدیریت سود (فصل2) روی دکمه زیر کلیک نمائید

✔️  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی

✔️  بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل

✔️  دانلود سریع و مستقیم

✔️  دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

✔️ دانلود ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش مفاهیم تعاریف مدیریت سود (فصل2)

admin
Author: admin

Posted in:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *