ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی تعاریف و مفاهیم سرمایه انسانی و شایستگی کارکنان (فصل دوم)

Published on می 2, 2024

دانلود ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی تعاریف و مفاهیم سرمایه انسانی و شایستگی کارکنان (فصل دوم)

ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی تعاریف و مفاهیم سرمایه انسانی و شایستگی کارکنان (فصل دوم)

دانلود  ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی تعاریف و مفاهیم سرمایه انسانی و شایستگی کارکنان (فصل دوم)

ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی تعاریف و مفاهیم سرمایه انسانی و شایستگی کارکنان (فصل دوم) , خرید , ارزان , ادبیات , نظری , و , پیشینه , پژوهشی , تعاریف , و , مفاهیم , سرمایه , انسانی , و , شایستگی , کارکنان , (فصل , دوم) ,

——-

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات<br>دسته بندی : وورد<br>نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )<br>تعداد صفحه : 90 صفحه<br><br> قسمتی از متن Word (..docx) :<br><br>2.1. مقدمه: 13
2.2. سرمایه فکری 14
2.2.1. اهمیت سرمایه فکری 16
2.2.2. اجزای سرمایه فکری 17
2.2.2.1. سرمایه ساختاری (سازمانی) 17
2.2.2.2. سرمایه رابطه ای 18
2.2.2.3. سرمایه انسانی 19
2.3. تاریخچه نظریه سرمایه انسانی 19
2.3.1. مفهوم سرمایه انسانی 22
2.3.2. تعریف عملیاتی سرمایه انسانی 24
2.3.3. اهمیت سرمایه انسانی 25
2.3.4 . سرمایه گذاری در سرمایه انسانی 28
2.3.5. تشکیل سرمایه انسانی از طریق آموزش و پرورش 30
2.3.6. تشکیل سرمایه انسانی از طریق آموزش ضمن خدمت 31
2.3.7. بررسی تطبیقی اجزای سرمایه انسانی از نظر صاحب نظران مختلف 32
2.3.8. سرمایه انسانی و رقابت پذیری سازمانی 33
2.3.9. اهمیت سرمایه انسانی در بیمه 36
2.4. تاریخچه شایستگی 38
2.4.1. تفاوت competence و competency 38
2.4.2. مفهوم شایستگی 39
2.4.3. مدیریت منابع انسانی مبتنی بر قابلیت ها 41
2.4.4. ابعاد شایستگی 42
2.4.5. الگوهای شایستگی 43
2.4.5.1. ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ های ﺑﻮﻳﺎﺗﺰﻳﺲ 43
2.4.5.2. ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ های ﺍﺳﭙﻨﺴﺮ ﻭ ﺍﺳﭙﻨﺴﺮ 44
2.4.5.3. ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ های ﺷﺮﻭﺩﺭ 46
2.4.5.4. ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ های ﺩﻭﻟﻮﻳﻜﺰ ﻭ ﻫﺮﺑﺮﺕ 47
2.4.5.5. ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ های ﮔﻠﻤﻦ ﻭ ﺑﻮﻳﺎﺗﺰﻳﺲ 49
2.4.6. توسعه الگوهای شایستگی 51
2.4.7. سطوح شایستگی 52
2.4.8. مفهوم شایستگی محوری 52
2.4.9. شناسایی شایستگی های محوری 55
2.4.10. اهمیت شایستگی محوری 55
2.4.11. شایستگی محوری در نیروی انسانی 57
2.4.12. شایستگی محوری و شایستگی های شخصی 58
2.4.13. ایجاد ارتباط بین شایستگی های کارکنان با شایستگی های محوری 59
2.7. بخش دوم: پیشینه پژوهش 66
2.7.1. پژوهش های داخلی 66
2.7.2. پژوهش های خارجی 69
2.8. بخش سوم: صنعت بیمه 71
2.9. نتیجه گیری 73

2.1. مقدمه:
اولین و مهم ترین مولفه ی توسعه در هر کشور انسان است. نیروی انسانی سهم عمده ای در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد. در واقع نیروی انسانی مهم ترین زیر ساخت هر مجموعه یا سازمان و کشور است. یعنی انسان به عنوان عنصر اصلی ساختار و مدیریت است که می تواند توسعه را به ارمغان بیاورد و یا به عنوان مانع بزرگ توسعه عمل کند. بنابراین انسان توسعه یافته، جامعه ی توسعه یافته را به ارمغان می آورد.
طی دهه های اخیر، تغییرات اقتصادی، سیاسی، جغرافیایی و فناوری تاثیر شگرفی بر سازمان ها داشته است. سرعت این تغییرات، همراه با افزایش رقابت جهانی، سازمان ها را مجبور کرده است تا در شیوه های انجام کار خود تفکری دوباره کرده و فعالیت های خود را مجددا سازماندهی کنند. شناخت و پرورش ظرفیت ها، شایستگی ها و قابلیت های نیروی انسانی نقش بسیار تعیین کننده ای در بقا و ادامه حیات سازمان در محیط های رقابتی دارد و هرگونه بی توجهی به این قابلیت ها و صلاحیت های نیروی انسانی به عنوان منابع استراتژیک و سرمایه های دانشی، موجب خلع امتیاز رقابتی می شود. از این رو، سازمان هایی که برنامه نظام مند و استراتژیکی برای توسعه سرمایه ها و دارایی های نامشهود دارند، مسلم است که می توانند ارزش بیشتری برای مخاطبان خود تولید کنند.
ساختار این فصل از سه بخش تشکیل یافته است. بخش اول به تشریح چارچوب نظری پژوهش می پردازد. در بخش دوم پیشینه ادبیات پژوهش مشترک میان سه موضوع سرمایه انسانی، شایستگی محوری و عملکرد شغلی به صورت خلاصه بیان می شود. بخش سوم به تشریح مطالبی در رابطه با صنعت بیمه و نیز اهمیت شایستگی نیروی کار شاغل در این صنعت می پردازد و در نهایت در انتهای این فصل، به جمع بندی و مرور مدل مفهومی پژوهش خواهیم پرداخت.
بخش اول: چارچوب نظری پژوهش
2.2. سرمایه فکری
توافق عمومی راجع به این مساله وجود دارد که نامشهودها را می توان به تعدادی انواع متمایز از دارایی های سرمایه غیرمالی تقسیم کرد. این دارایی ها به دو دسته کلی تقسیم می شوند:
دارایی های نامشهودی که تحت حمایت قانون قرار داشته و به عنوان مالکیت معنوی شناخته می شوند و شامل حق الامتیازها، کپی رایت ها، فرانشیز، علائم و نام تجاری می باشند. برخی از این موارد در ترازنامه منعکس می شوند.
سایر دارایی های نامشهود که شامل سرمایه های فکری بوده و تحت اصول اقتصاد فراوانی عمل می کنند. به بیان دیگر با استفاده بیشتر از ارزش آن ها کاسته نمی شود و معمولا در ترازنامه منعکس نمی شوند (Tayles et al, 2002).
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓکﺮی از دﻫﻪ 1990 م. ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ای ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ (Cheng et al, 2010). در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﻼﻗﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓکﺮی ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ داراﯾﯽ ها و ارزش های ﻧﺎﻣﻠﻤﻮس ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد (Roose et al, 2005). ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ در اﻗﺘﺼﺎد اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رسد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺎﻣﻠﻤﻮس ﻧﻘﺶ مهم تری در ارزش ﺑﺎزار ﺷﺮکﺖ ها دارﻧﺪ. در ﺣﺎﻟﯽ کﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﻤﻮس در ﺑﺎزار آزاد ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش می ﺷﻮﻧﺪ و می توانند ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ رﻗﺒﺎ کپی برداری شوند، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺎﻣﻠﻤﻮس ﻧﻤﯽ توانند ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ رﻗﺒﺎ ﺗکﺜﯿﺮ ﺷﻮﻧﺪ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺮض میﺷﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺎﻣﻠﻤﻮس، ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ (امینی، 1387).
نیروهای متخصص منبع درونی برای نظام توسعه مهارت ها و حتی سازمان تلقی می شوند. این نیروها منابع درونی ارزشمند، کمیاب و غیرقابل تقلید هستند که می توانند پایه و اساس مزیت رقابتی پایدار و عملکرد برتر در تحقق چشم اندازها و استراتژی های توسعه ملی باشند. از این رو، مزیت رقابتی پایدار با منابعی با این ویژگی ها: باارزش، کمیاب، غیرقابل تقلید و غیرقابل جایگزینی به دست می آید. در کنار این چهار ویژگی، ویژگی های شایستگی ها، قابلیت ها، توانمندی ها و مهارت ها در راستای رسیدن به یک منبع مزیت رقابتی پایدار نیز نقش حیاتی ایفا می کند. منابع انسانی ارزش محور هنگامی در ایجاد مزیت رقابتی پایدار مشارکت می کنند که دارای دانش کافی، مهارت ها، قابلیت ها و توانایی های لازم باشند و آن ها را در جهت اجرای یک استراتژی منحصر به فرد صنعت و بنگاه به کار گیرند (marr, 2004). در سال 1991 ﺷﺮکﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﻮﺋﺪﻱ ﺍﺳکﺎﻧﺪﻳﺎ، ﻟﻴﻒ ﺍﺩﻭﻳﻨﺴﻮﻥ ﺭﺍ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻫﺪﺍﻳﺖ کﻨﻨﺪﻩ ی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓکﺮﻱ ﻣﻌﻴﻦ کرد. ﺍﺩﻭﻳﻨﺴﻮﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓکـﺮﻱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷکﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ کﺮﺩ: "ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺍﻧﺶ، تجربه به کار گرفته شده، ﺗکﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ، ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﻭ ﻣﻬﺎﺭت های ﺣﺮﻓـﻪ ای کـﻪ ﻳـک حاشیه رقابتی برای AFS ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻓﺮﺍﻫﻢ میکﻨﺪ".AFS ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓکﺮﻱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﻓﺘﺮﻱ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ دهد. ﺍﺯ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﺍﮊه ی ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓکـﺮﻱ ﺑـﺮﺍﻱ ﮔـﺮﻭﻩ بندی ﻫﻤـﻪ ﺩﺍﺭﺍیی های ﻧﺎﻣﺸﻬﻮﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ است (Ortiz, 2007).
در ﺧﺼﻮص ﻣﯿﺰان ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺎ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ های ﻓکﺮی ﺗﻮاﻓﻖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ های ﻓکﺮی اﮔﺮﭼﻪ در ﻗﺒﻞ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد وﻟﯽ اکﻨﻮن ﺑﻪ اشکال مختلف در فرایند توسعه اقتصادی، مدیریتی، ﺗکﻨﻮﻟﻮژﯾکﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ می پردازد (انواری رستمی و سراجی، 1384). بنابراین تاکنون از سرمایه فکری تعاریف متنوعی ارائه شده است. در سال های اخیر افراد و گروه های زیادی از رشته های گوناگون سعی کرده اند تا تعریفی استاندارد از سرمایه فکری که مورد توافق همه باشد را ارائه دهند (Nazari and Herremans, 2007). سرمایه های فکری ابعاد متفاوت معنایی و کارکردی دارد که به شرح زیرند:
تفاوت و تمایز بین ارزش بازار یک سازمان و ارزش دفتری دارایی های آن سازمان تعریف می شود. این سرمایه در واقع سرمایه پنهان سازمان، معرفی می شود (Marr, 2004).
دانش و دانستن توانایی یک تجمع اجتماعی مانند سازمان، روابط فکری و فعالیت های حرفه ای است (Dess et al, 2000).
موجودیتی پیچیده و گریزان که توانمندساز سازمان برای ارتقای سطح رقابت است (Roose et al, 1997).,

 

برای مشاهده توضیحات فایل  ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی تعاریف و مفاهیم سرمایه انسانی و شایستگی کارکنان (فصل دوم)  اینجا کلیک کنید

برای دانلود فایل باکیفیت ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی تعاریف و مفاهیم سرمایه انسانی و شایستگی کارکنان (فصل دوم) روی دکمه زیر کلیک نمائید

✔️  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی

✔️  بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل

✔️  دانلود سریع و مستقیم

✔️  دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

✔️ دانلود ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی تعاریف و مفاهیم سرمایه انسانی و شایستگی کارکنان (فصل دوم)

admin
Author: admin

Posted in:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *