ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی کیفیت اطلاعات مالی و اجتناب مالیاتی

Published on می 2, 2024

دانلود ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی کیفیت اطلاعات مالی و اجتناب مالیاتی

ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی کیفیت اطلاعات مالی و اجتناب مالیاتی

دانلود  ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی کیفیت اطلاعات مالی و اجتناب مالیاتی

ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی کیفیت اطلاعات مالی و اجتناب مالیاتی , خرید , ارزان , ادبیات , نظری , و , پیشینه , پژوهشی , کیفیت , اطلاعات , مالی , و , اجتناب , مالیاتی ,

——-

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات<br>دسته بندی : وورد<br>نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )<br>تعداد صفحه : 39 صفحه<br><br> قسمتی از متن Word (..docx) :<br><br>2-1)مقدمه 12
2-2)ویژگی های کیفی اطلاعات مالی دستیابی به اهداف گزارشگری مالی 12
2-2-2)ویژگی های کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات 13
2-2-2-1)مربوط بودن 13
2-2-2-2)قابل اتکا بودن 13
2-2-3)ویژگی های کیفی مرتبط با ارائـه اطلاعات 13
2-2-3-1)قابل مقایسه بودن 13
2-2-3-2)قابل فهم بودن 13
2-3)محدودیت های حاکم بر ویژگی های کیفی اطلاعات مالی 14
2-3-1)موازنه بین ویژگی های کیفی 14
2-3-2)به موقع بودن 14
2-3-3)ملاحظات منفعت و هزینه 14
2-4)عوامل موثر بر رفتار گزارشگری به موقع 14
2-4-1) اندازه شرکت 15
2-4-2) سودآوری 16
2-4-3) نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام 17
2-4-4) اهرم مالی 17
2-4-5) عمر شرکت 18
2-4-6 )ماهی از پایان سال مالی 19
2-4-6) حجم معاملات سهام 20
2-5) اجتناب مالیاتی 20
2-5-1) نقش حسابداران و مشاوران در اجتناب مالیاتی 22
2-5-2) تفاوت اجتناب مالیاتی و فرار مالیاتی 22
2-5-3) زمینه های پیدایش فرار مالیاتی 23
2-5-4)فرار مالیاتی در ایران 24
2-5-5)ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه ها 25
2-5-5-1) قوانین و مقررات مالیاتی 25
2-5-5-2) فرآیندهای مالیاتی 25
2-5-5-3)عدم توجه به رضایت مودیان مالیاتی 26
2-5-5-4) منابع انسانی 26
2-5-5-5) مودیان مالیاتی 27
2-6) پیشینه تحقیق 29
2-6-1) تحقیقات داخلی 29
2-6-2) تحقیقات خارجی 33
2-7) خلاصه فصل 41

2-1)مقدمه
هر مطالعه و پژوهش ضمن آنکه مبتنی بر مطالعات پیشین صورت می گیرد، مقدمه و پایه ای برای مطالعات بعدی محسوب می شود. در مطالعات جدیدتر کوشش می شود پیوندها و ارتباطات تازه ای ایجاد شود و هرچه تعداد این حلقه های ارتباطی جدید بیشتر باشد، اهمیت و سهم آن مطالعه در بسط دانش بشر بیشتر خواهد بود. اغلب تحقیقات و پژوهش ها بر پایه ارکان و نتایج مطالعات و تحقیقات پیشین استوارند. در این فصل از تحقیق حاضر به بررسی عناصر و موضوعات مرتبط با تحقیق پرداخته می شود. در ابتدا به معرفی ویژگی ها ی کیفی مرتبط با ارائه اطلاعات و عوامل موثر بر رفتار گزارشگری به موقع و همچنین اجتناب مالیاتی و نقش حسابداران، حسابرسان و مشاوران در اجتناب مالیاتی، سپس به مرور تفاوت بین اجتناب مالیاتی و فرار مالیاتی و زمینه ها ی پیدایش آنها و در ادامه نگاهی به فآیندهای مالیاتی، علل و زمینه های ناکارآمدی نظام مالیاتی در ایران خواهیم داشت. بخش پایانی فصل نیز به بررسی تحقیقات و پژوهش های خارجی و داخلی که با موضوع تحقیق ارتباط دارند، اختصاص یافته است.
2-2)ویژگی های کیفی اطلاعات مالی دستیابی به اهداف گزارشگری مالی
برخی ویژگیهای کیفی به محتوای اطلاعات مندرج در گزارشهای مالی و برخی دیگر به چگونگی ارائـه این اطلاعات مربوط می شود. ویژگیهای کیفی اصلی مرتبط با محتوای اطلاعات ، ” مربوط بودن “ و ” قابل اتکا بودن “ است . ویژگیهای کیفی اصلی مرتبط با ارائه اطلاعات ، ” قابل مقایسه بودن“ و ” قابل فهم بودن “ است . حتی اگر اطلاعات مربوط و قابل اتکا باشد، سودمندی آن درصورت قابل مقایسه نبودن و قابل فهم نبودن دچار محدودیت خواهد بود.
2-2-2)ویژگیهای کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات
2-2-2-1)مربوط بودن
بارس و همکاران ( 2001) مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری را چنین تعریف نموده اند که ارقام حسابداری در صورتی دارای ارزشی مربوط هستند که رابطه معناداری با ارزش بازار سهام داشته باشند، بنابراین اگرممکن باشد که اطلاعات حسابداری در مدل های پیش بینی مربوط به متغیرهایی مانند ارزش بازار شرکت ها و سایر متغیرهای مرتبط با بازده به عنوان داده های مفید وارد گردند می توان فرضیه مربوط بودن اطلاعات حسابداری را پذیرفت.
2-2-2-2)قابل اتکا بودن
اطلاعاتی قابل اتکاست که علاوه بر کامل بودن ، عاری از اشتباه و تمایلات جانبدارانه با اهمیت باشد و به طور صادقانه معرف آن چیزی باشد که مدعی بیان آن است یا به گونه ای معقول انتظار می رود بیان کند. ( کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، 1390)
2-2-3)ویژگیهای کیفی مرتبط با ارائـه اطلاعات
2-2-3-1)قابل مقایسه بودن
استفاده کنندگان گزارشهای مالی باید بتوانند گزارشهای مالی یک واحد گزارشگر را طی زمان و واحدهای گزارشگر مختلف را با یکدیگر مقایسه نمایند. بدین ترتیب ضرورت دارد اثرات معاملات و سایر رویدادهای مشابه در داخل واحدگزارشگر و در طول زمان برای آن واحد گزارشگر با ثبات رویه اندازه گیری و ارائه شود و بین واحدهای گزارشگر مختلف نیز هماهنگی رویه در اندازه گیری و ارائه موضوعات مشابه رعایت گردد (همان منبع)
2-2-3-2)قابل فهم بودن
ویژگی قابل فهم بودن، موجب می شود اطلاعات برای استفاده کنندگان قابل درک باشد.گزارش های مالی با مقاصد عمومی واحدهای بخش عمومی باید اطلاعات را به نحوی ارائه دهد که جوابگوی نیازها و دانش پایه ای استفاده کنندگان آنها، و ماهیت اطلاعات ارائه شده باشد (همان منبع).
2-3)محدودیتهای حاکم بر ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی
2-3-1)موازنه بین ویژگیهای کیفی
در اغلب موارد بین خصوصیات کیفی اطلاعات مالی ، تضاد و ناسازگاری وجود دارد. برای رسیدن به موازنه بین ویژگیهای مربوط بودن و قابل اتکا بودن ، باتوجه به الزامات قانونی در مورد زمان ارائـه اطلاعات ، مهمترین موضوعی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که چگونه به بهترین وجه، نیازهای تصمیم گیری و پاسخگویی تامین شود (هندریکسون ،1992).
2-3-2)به موقع بودن
به موقع بودن را به معنای وجود اطلاعات قابل دسترسی برای یک تصمیم گیرنده قبل از اینکه این اطلاعات قابلیت تاثیرگذاری بر تصمیمات را از دست بدهد، تعریف کرد ( SFACشماره2).
2-3-3)ملاحظات منفعت و هزینه
برخی تصور می کنند که اطلاعات نوعی کالای مجانی است ، اما تهیه و ارائه ی اطلاعات مانند هر کالای دیگری دارای هزینه می باشد و در تهیه و ارائه آن باید رابطه ی منفعت و هزینه را در نظر گرفت (همان منبع).
2-4)عوامل موثر بر رفتار گزارشگری به موقع
گزارشگری به موقع تابعی از عوامل مختلف است. این عوامل معمولاً به دو گروه تقسیم می شوند. دسته ی اول عوامل مربوط به حسابرسی و ویژگی های حسابرس و دسته ی دوم مربوط به ویژگی های شرکت و عملکرد مدیریت هستند. عوامل مربوط به حسابرسی آنهایی هستند که احتمالاً در اجرای وظایف حسابرسی و صدور گزارش حسابرسی به موقع نقش دارند. در مقابل عوامل مخصوص شرکت و عملکرد مدیریت آنهایی هستند که مدیریت را برای ارائه ی گزارش سالیانه ی به موقع یا کاهش هزینه های مرتبط با تاخیر غیرعادی گزارشگری قادر می سازد )انسا ، 2000) در این تحقیق، تعدادی از این ، عوامل که مربوط به شرایط اقتصادی در ایران هستند و برای آنها، داده های قابل دسترس وجود دارد مورد بررسی قرار گرفته است. این عوامل شامل اندازه شرکت، سودآوری، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، اهرم مالی، عمر شرکت، پایان سال مالی، حجم معاملات سهام ومواردی از این قبیل را نام برد؛ اثر هریک از موارد فوق الذکر بر روی به موقع بودن در زیر به صورت تئوری بیان شده است.
2-4-1) اندازه شرکت
به موقع بودن انتشار گزارش سالیانه یک تابعی از اندازه شرکت گزارشگر است. معمولاً شرکت های بزرگ به چند دلیل گزارشگران به موقعی هستند. اول آنها منابع بیشتری دارند، کارمندان حسابداری بیشتر و با میزان تحصیلات بالاتر و سیستم های اطلاعاتی حسابداری پیشرفته که در نتیجه به موقع تر گزارش می کنند. بیشتر شرکت های بزرگ قادر به نصب تجهیزات و سایت های کامپیوتری، خرید برنامه های کامپیوتری یا استفاده از برنامه نویسان جهت نوشتن برنامه های لازم و به طور خلاصه دسترسی آسان به امکانات سخت افزاری و نرم افزاری که در پردازش و کنترل موجودی ها و عملیات سریع، صحیح و دقیق تر هستند. استفاده از وسایل به تهیه سریع و فوری حساب ها و گزارشگری سالیانه به موقع منتج خواهد شد .
دوم شرکت های بزرگ برای داشتن سیستم های کنترل داخلی قوی تر با این نتیجه که حسابرسان زمان کمتری در آزمون های محتوی و رعایت صرف می کنند باعث می شود تاخیر غیرعادی حسابرسی حداقل شود و همچنین شرکت ها با در اختیار گذاشتن تعدادی از پرسنل خود به حسابرسان و بازرسان باعث تسهیل امور حسابرسی می شوند که در نتیجه شرکت ها را قادر به گزارشگری فوری به مردم می کند.
سوم شرکت های بزرگ به وسیله تعداد نسبتاً زیادی از تحلیلگران مالی پیروی می شوند که معمولاً به صدور به موقع گزارشات سالیانه برای تایید و تعدیل انتظاراتشان از جنبه های اقتصادی حال و آینده متکی هستند. اینجا یک محرکی برای چنین شرکت هایی برای گزارشگری به موقع برای اجتناب از معاملات حدسی در سهامشان، به وجود می آید.,

 

برای مشاهده توضیحات فایل  ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی کیفیت اطلاعات مالی و اجتناب مالیاتی  اینجا کلیک کنید

برای دانلود فایل باکیفیت ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی کیفیت اطلاعات مالی و اجتناب مالیاتی روی دکمه زیر کلیک نمائید

✔️  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی

✔️  بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل

✔️  دانلود سریع و مستقیم

✔️  دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

✔️ دانلود ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی کیفیت اطلاعات مالی و اجتناب مالیاتی

admin
Author: admin

Posted in:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *