وپیشینه تحقیق دوران بین کودکی و بزرگسالی (نوجوانی)

Published on می 2, 2024

دانلود وپیشینه تحقیق دوران بین کودکی و بزرگسالی (نوجوانی)

وپیشینه تحقیق دوران بین کودکی و بزرگسالی (نوجوانی)

دانلود  وپیشینه تحقیق دوران بین کودکی و بزرگسالی (نوجوانی)

وپیشینه تحقیق دوران بین کودکی و بزرگسالی (نوجوانی) وپیشینه تحقیق دوران بین کودکی و بزرگسالی (نوجوانی)دانلود وپیشینه تحقیق دوران بین کودکی و بزرگسالی (نوجوانی) مبانینظریوپیشینهتحقیقدورانبینکودکیو

——-

 وپیشینه تحقیق دوران بین کودکی و بزرگسالی (نوجوانی)

وپیشینه تحقیق دوران بین کودکی و بزرگسالی (نوجوانی)

فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 33
حجم فایل: 49
قیمت: 77510 تومان

بخشی از متن:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 33 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 
2-1نوجوانی                                                                                                              
   تعریف نوجوانی:دورهای اززندگی که بین کودکی وبزرگسالی قرارگرفته دوره نوجوانی خوانده می شود به عبارت دیگر،دوران نوجوانی مرحله ای اززندگی است که بین کودکی وبزرگسالی قرار گرفته است.مد ت دوره  نوجوانی درجوامع مختلف متغیر است واز جامعه ای به جامعه  دیگر درنوسان بوده ومرزهای سنی مشخصی ندارد.(نجاتی،1389)                                                                     تعریف لغوی واژه نوجوانی:معنی لغوی واژه نوجوانی “درحال بزرگسال شدن”است.هرچند بسیاری ازفرهنگ های لغت این اصطلاح را به صورت “بالغ شدن” تعریف کرده اند.دربرخی دیگرازواژه نامه ها،نوجوانی به عنوان دوره ای از زندگی بین بلوغ وپختگی(بزرگ )تعریف شده است.(آقامحمدیان وحسینی،1384)                                                                                          

2-2   تاریخچه مطالعه دوران نوجوانی وبلوغ                                                                                                                                                                                                       
   شاید بتوان گفت،یکی ازعلت هایی که اززمان های قدیم توجه دانشمندان به روانشناسی کودک جلب شده است این باشد که روزی کودک،نوجوان می شود وچرخ های عظیم اجتماع به دست وی به چرخش درمی آید.بنا براین اگر کودک امروز و نوجوان فردا ازلحاظ  جسمی وروحی نیرومند باشد، سود بیشتری عاید اجتماع خواهد شد.                                                                                                     درداستانهای قدیم مانند”ادیسه”که ازتنها پسر”اولیس”بحث می کند،به نوجوانان نام”تاگاریس”که معنی لباس آستین گشاد بوده است می دادند.هرکس این لباس را برتن می کرد اجازه داشت درجشن ها شرکت کند وبالغ محسوب می شد.ودرروم”پلوتارچ”درکتاب خود ازاهمیت تعلیم وتربیت وواگذاری مسوولیت به نوجوانان صحبت کرده است.                                                                                        “افلاطون “(347-427ق م)400سال قبل از میلاد موضوع نوجوانان را مطرح کرده است وازآثار باقیمانده از”ارسطو “(322-384ق م)می توان دریافت که اودرباره نوجوانان مطالعاتی داشته است.”ارسطو”اعتقاد داشت که نوجوانی،مرحله خیالبافی ها،رویاها وآرزوطلبی ها است ونوجوان را ازلحاظ جسمی وفیزیولوژیکی تشریح کرده است “سقراط “(399-470ق م)نیز به نوبه خود به کرات در مورد نوجوانان درآثارش بحث کرده است                                                                                     “ژان ژاک روسو “(1778-1712م)درکتاب مشهور خود به نام”امیل “مفصلا درمورد نوجوانی بحث کرده است.وی درکتاب خود کودکی خیالی را تصور می کند وبه تعلیم وتربیت او می پردازد.”روسو”درمورد فرایند بلوغ وجنبه های تربیتی این دوران دراین کتاب سخن آورده واین دوره را دوره “سن عقلی”نامیده است وآن راقاطع ترین واقعه رشد به شمار آورده است.
 “موریس دبس “مرحله بحرانی خواندن دوران نوجوانی را تا اندازه ای افراطی می خواند.بدون شک مرحله نوجوانی گسترده ترووسیع ترازآن می باشد که از این دوران دوران بحران نام ببریم.آنچه راکه می توان به عنوان اصلی واساسی پذیرفت وجود زمینه های بحران زا دراین دوران می باشد.تغییرات ودگرگونی کرده وبر او تاثیرات گسترده ای می گذارد ( نجاتی،1389)                                        

2-3   خصوصیات جسمانی دوران نوجوانی                                                                     دردوره نوجوانی آهنگ رشد سریعترشده وکودک پرجنب وجوش دوره قبل به فردی فعال خستگی ناپذیرتبدیل می شود.دگرگونی های عمیقی درنوجوان به وجود می آید وشکل وظاهردائمی پدیدارمی شود.وزن بدن نوجوان افزایش چشمگیری یافته وقد اوبه مرحله نهایی می رسد.تغییرات خاصی درفیزیولوژیک پسر ودخترپدید می آیدو ویژگیهای درآنها نمایان می شود.خصوصیات اولیه وثانویه دراین دوره درنوجوان هویدا می شود.                                                                                                 دراین دوره رشد حرکتی نوجوان به دلایل مختلف،ازجمله تغییرات بدنی تا حدی کند می شود ونوجوان در خود نوعی احساس کسالت وبی رمقی می کند.عوامل متعددی درسرعت رشد قد تاثیرمی گذارند که عباتند ازنزدیکی به بلوغ،سن،وراثت ومحیط.دراین دوره افزایش وزن بدن خیلی بیشترازقد است..ویژگی های فیزیولوژیکی نوجوان دررفتارش بسیارموثرواقع می شود.علائم جسمانی وروانی دوران بلوغ،موجب اضطراب ونگرانی نوجوان می شود.                                                                      
بلوغ جنسی دختران،تقریبا دوسال زودتر ازپسران ظاهرمی شود.واستخوان به آخرین مرحله رشد خود نزدیک می شوند قد بلند می شود وهماهنگی لازم بین اندامها وعضلات بوجود می آید.به سبب اشتهای زیاد،میل به خوردن زیاد می شود،به همین جهت،نوجوان به علت نیاز به کالری بیشتر،باید به قدر کافی ازمواد کلسیم داروپروتئینی استفاده کند.در دوره نوجوانی قلب به اندازه کافی رشد می کند.دختران دردوره نوجوانی ازلحاظ وزن و پسران ازلحاظ قدرشد بیشتری می کنند (نجاتی،1389)                  

2-4  خصوصیات عقلانی دوران نوجوانی                                                                             رشد وتکامل ذهنی دردوران نوجوانی به کندی صورت می گیرد وتقریبا رشد دستگاه عصبی به میزان بزرگسالان می رسد.نوجوان به استدلال وفهمیدن بسیار توجه دارد واگر تجربه نیز چاشنی کارهای اوباشد می تواند به حل مسایل زیادی بپردازد.به طور کلی این دوره ازرشد به دوره هوش انتزاعی یا عملیات منطق صوری معروف است.در این دوران یک سلسه تغییرات ودگرگونی های اساسی وبنیادی دردستگاه روانی نوجوان به وجود می اید.علاوه برتکیه روی واقعیات،تخیل وی نیز گسترش می یابد واوبا اندیشه،حوزه ذهنی خویش راوسعت می دهد.درصورتی که خواندن بداند،به مطالعه آثار هنری،ادبی،علمی و….علاقه مند شده وبه پیشرفت های علمی،مسایل اقتصادی،سیاسی وتکنولوژی حساس می شود.رغبت نوجوان به خواندنی ها برحسب سن،محیط،جنس،احتیاج وتجربه های قبلی با هم تفاوت دارد.همچنین نوجوان دردوره نوجوانی باکسب تجربیات متعدد موفق می شود درحل مسایل پیچیده ازشیوه های علمی استفاده کند.    
تفکرمنطقی،مستدل ونوجویی ازویژگیهای دوران نوجوانی است.عملیات ذهنی که او دراین دوره انجام می دهد،عملیات فرضی-استنتاجی است وفرضیات می تواند پایه وعمل ذهنی او قرار گیرد.همین طوراو می تواند به صورت لفظی بین قضایا روابط(قضایایی که درحالت انتزاعی قرار دارند)برقرارکرده ونتیجه گیری کند.                                                                                                                            نوجوان همزمان با رشد ودگرکونی های بدنی،مهارت های مختلفی درزمینه های عقلی،ادراکی … کسب می کند وذوق ولطافت روحی او گسترش می یابد.دراین دوره،هوش نوجوان به حداکثررشد خود می رسد وبه منطق نمادی،فکر مجرد وپیچیده دست یافته واز تجزیه وتحلیل مسایل ذهنی آگاهی حاصل می کند.      
 نوجوان برای دوستی ویگانگی ارزش فوق العادهای قایل می شود وسعی درگسترش آن درجمع دارد.اوقادرمی شود که نتیجه گیری منطقی واصولی ازموضوعی خاص،داشته باشد ورویدادهای مختلف رابه روش ها وراههای مختلف تعبیر وتفسیر کند.اوآرزوها وآرمانهای عالی دارد وباوالدین خود اختلاف عقیده پیدا می کند.بیشتر رویایی وخیال پرداز است وسعی می کند با رویا زندگی کند.استعدادهای هنری وعلاقه شغلی کم کم دراین دوره پیدا می شود واوبه فکرتشخیص وانتخاب افتاده وزمینه های شناخت وتجربه اش افزایش یافته ووسیعترمی شود (نجاتی،1389).                                           

2-5   خصوصیات عاطفی دوران نوجوانی                                                                   نوجوان دراین دوران بااحساسات جدیدی سازگاری به دست می آورد که درنتیجه تحولات بدنی اوبه وجود آمده است.عواطف نوجوان دچار نوعی سرگردانی بوده وازحساسیت ویژه ای برخورداراست.رشد وتکامل نوجوان دراین مرحله،بیشترتحت تاثیرهیجانها وعواطف است.اودائما درهیجان به سرمی برد وازهیجانی به هیجان دیگرگرایش دارد.گاهی افسرده وگاهی خوشحال،لحظه ای حالت امیدواروفروتن وگاهی حالتی ناامید وشکست خورده به خود می گیرد.دوست دارد مورد پذیرش دیگران قراربگیرد ودرنظردیگران خوب جلوه کند.محبت نوجوان ابتدا به خودش متوجه است وکم کم قادرمی شود دیگران رادوست داشته باشد.اوبرای خود قهرمانانی انتخاب کرده وسعی می کند با آنها همانندی کند وازهرلحاظ حتی وضع ظاهرولباس پوشیدن مانند قهرمانانش شود.                                                                     
ازهیجانها وعواطف مهم دوران نوجوانی می توان ازترس ،محبت وخشم نام برد.تغییرات جسمی نوعی شرم درنوجوان به وجود می آورد.ترس دروجود نوجوان هویدا می شود وناراحت است ازاینکه شاید مورد پذیرش دیگران قرارنگیرد.دربرخورد با واقعیات زندگی،بیمناک است ودائما درخود فرومی رود.به هنگام هیجان،قادرنیست خود را کاملا کنترل کند ودچارنوعی عدم تعادل وتوازن است.گاهی تسلیم واسیرحالات هیجانی وروانی می شود وبا کوچکترین ناکامی به اندوه وناامیدی مبتلا شود.موانع اجتماعی سبب بسیاری مشکلات عاطفی وروانی درنوجوان می شود.به علت عدم تطابق نوجوان با دگرگونی های جدید،نومیدی ویأس دراوپیدا می شود وبرای مدتی موجب پریشانی او می شود.                                                        نوجوان تلاش دارد تا شخصیت خویش را به نحوارزشمندی تکمیل وبرجسته کند وبرای دست یابی به این هدف ناگزیر برای خود الگویی انتخاب می کند.او درپی هویت یابی است وبه این منظور می کوشد تا با تقلید ازقهرمانان وافراد دلخواه وایده آل خود،خویشتن را چون آنها قلمداد وتصور کند وپیشرفت ها،موفقیت ها وهمین طورشکست های آنها را ازآن خود می داند.                                                       نوجوان تمایل دارد همه چیز رابا دلیل ومدرک قانع کننده قبول کند.کنجکاوی اوزیاد است وهرچیزی رامایل نیست بدون چون وچرا قبول کند.حادثه جویی یکی دیگرازخصیصه های دوران نوجوانی است ودائما درحال آزمایش های جدید است.بارزترین خصوصیت نوجوان،گرایش به انزوا طلبی است.اگر چه نوجوان بیشتر وقت خود رابا همسالان وگروه می گذراند ولی تمایل به گوشه گیری دارد وعلاقه مند است حتی برای لحظه ای دردنیای شگفت آورافکار،آرزوها وایده های خود غرق شود ومدتی ازدنیای پرآشوب محیط واقعی فاصله بگیرد.سیرفیزیولوژیک،تاثیر مستقیمی بردنیای نوجوان دارد واین امرباعث بیداری تمایلات جنسی گشته وکشش اوبه جنس مخالف را آشکارمی سازد (نجاتی،1389).              

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

 

برای مشاهده توضیحات فایل  وپیشینه تحقیق دوران بین کودکی و بزرگسالی (نوجوانی)  اینجا کلیک کنید

برای دانلود فایل باکیفیت وپیشینه تحقیق دوران بین کودکی و بزرگسالی (نوجوانی) روی دکمه زیر کلیک نمائید

✔️  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی

✔️  بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل

✔️  دانلود سریع و مستقیم

✔️  دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

✔️ دانلود وپیشینه تحقیق دوران بین کودکی و بزرگسالی (نوجوانی)

admin
Author: admin

Posted in:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *