و پیشینه تحقیق اهداف گزارشگری مالی وسود حسابداری

Published on می 2, 2024

دانلود و پیشینه تحقیق اهداف گزارشگری مالی وسود حسابداری

و پیشینه تحقیق اهداف گزارشگری مالی وسود حسابداری

دانلود  و پیشینه تحقیق اهداف گزارشگری مالی وسود حسابداری

و پیشینه تحقیق اهداف گزارشگری مالی وسود حسابداری و پیشینه تحقیق اهداف گزارشگری مالی وسود حسابداریدانلود و پیشینه تحقیق اهداف گزارشگری مالی وسود حسابداری مبانینظریوپیشینهتحقیقاهدافگزارشگریمالیوسودحسابداری

——-

 و پیشینه تحقیق اهداف گزارشگری مالی وسود حسابداری

و پیشینه تحقیق اهداف گزارشگری مالی وسود حسابداری

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .docx
تعداد صفحات: 54
حجم فایل: 0
قیمت: 64900 تومان

بخشی از متن:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 54 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

‏ وپیشینه تحقیق اهداف گزارشگری مالی وسود حسابداری
‏فهرست مطالب:
‏1-2. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………20
‏2-2. اهداف گزارشگری مالی ……………………………………………………………………………………21
‏1-2-2. سودمندی اطلاعات درتصمیم گیری ……………………………………………………………..22
‏2-2-2. مربوط بودن اطلاعات…………………………………………………………………………….23
‏3-2.سودمندی اطلاعات حسابداری…………………………………………………………………………………..25
‏ 1-3-2. پیش بینی یک رویداداقتصادی ……………………………………………………………………26
‏ ‏ 1-1-3-2. تجزیه وتحلیل دوره های زمانی …………………………………………………….27
‏ ‏ 2-1-3-2. پیش بینی بحران های مالی ………………………………………………………….27
‏ ‏ 3-1-3-2.پیش بینی ریسک اوراق قرضه ورتبه بندی آنها…………………………………….27
‏ ‏ 4-1-3-2.تجدیدساختارشرکت……………………………………………………………………28
‏ ‏ 5-1-3-2.تصمیم گیری درمورد اعطای اعتبار…………………………………………………28
‏ ‏ 6-1-3-2. پیش بینی اطلاعات مندرج درصورتهای مالی …………………………………….28
‏ 2-3-2. پیش بینی واکنش بازار…………………………………………………………………………….29
‏4-2. تاریخچه بورس واوراق بهاداردرجهان ………………………………………………………………………..30
‏5-2. تاریخچه بورس واوراق بهادارتهران …………………………………………………………………………..30
‏6-2. تعریف بورس اوراق بهادار……………………………………………………………………………………..33
‏7-2. مروری برانواع شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران ……………………………………….34
‏ 1-7-2. انواع شرکتهای سرمایه گذاری ……………………………………………………………………34
‏ ‏ 1-1-7-2. شرکتهای سرمایه گذاری باسرمایه متغیر……………………………………………34
‏فهرست مطالب
‏عنوان . صفحه
‏ ‏ 2-1-7-2. شرکتهای سرمایه گذاری باسرمایه ثابت ……………………………………………34
‏ ‏ 3-1-7-2. صندوق های سرمایه گذاری غیرفعال……………………………………………….35
‏ ‏ 4-1-7-2. شرکت مادر…………………………………………………………………………..35
‏ ‏ 5-1-7-2. شرکتهای فعالیت تنوعی……………………………………………………………..36
‏8-2. سودحسابداری …………………………………………………………………………………………………..36
‏ 1-8-2. سودمندی ومربوط بودن سودحسابداری …………………………………………………………37
‏ 2-8-2. محدودیت های سودحسابداری ……………………………………………………………………39
‏ 3-8-2. مفاهیم سود………………………………………………………………………………………….39
‏ ‏ 1-3-8-2. سودعملیاتی جاری …………………………………………………………………..40
‏ ‏ 2-3-8-2. سودجامع ……………………………………………………………………………..40
‏ 4-8-2. نظریه های سود…………………………………………………………………………………….42
‏ ‏ 1-4-8-2. نظریه داریی ها ،بدهی ها……………………………………………………………42
‏ ‏ 2-4-8-2. نظریه درآمدوهزینه…………………………………………………………………..43
‏ ‏ 3-4-8-2. نظریه استقلال ترازنامه وسودوزیان ……………………………………………….43
‏ 5-8-2. استدلال انتخاب نظریه سوددرایران……………………………………………………………….43
‏9-2. مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای ومدل بازار…………………………………………………………45
‏ 1-9-2. مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای ……………………………………………………….45
‏10-2. ضریب حساسیت بتا، ریسک نسبی …………………………………………………………………………..46
‏ 1-10-2. ریسک غیرسیستماتیک (غیربازار)…………………………………………………………….47
‏ 2-10-2. ریسک سیستماتیک (ریسک بازار)…………………………………………………………….47
‏11-2. نسبتهای اهرمی ………………………………………………………………………………………………..49
‏12-2. سه اهرم اصلی ………………………………………………………………………………………………..50
‏ 1-12-2. اهرم عملیاتی …………………………………………………………………………………….50
‏ ‏ 1-1-12-2.هزینه های ثابت عملیاتی واهرم عملیاتی ………………………………………….50‏ ‏ 2-1-12-2. درجه اهرم عملیاتی ………………………………………………………………..50
‏ ‏ 3-1-12-2. اندازه گیری درجه اهرم عملیاتی ………………………………………………….51
‏ 2-12-2. اهرم مالی ………………………………………………………………………………………..51
‏ ‏ 1-2-12-2. درجه اهرم مالی ……………………………………………………………………52
‏فهرست مطالب
‏عنوان . صفحه
‏ 3-12-2. ارتباط بین اهرم مالی وعملیاتی …………………………………………………………………52
‏ 4-12-2. تلفیق اهرم عملیاتی بااهرم مالی …………………………………………………………………53
‏5-12-2. اهرم کل ………………………………………………………………………………………….53
‏ ‏ 1-5-12-2. اندازه گیری درجه اهرم مرکب ……………………………………………………53
‏ 6-12-2. رابطه بین اهرم عملیاتی ومالی ومرکب ……………………………………………………….53
‏13-2. تاریخچه تحقیقات و مطالعات انجام شده ……………………………………………………………………..54
‏ 1-13-2. پیشینه داخلی تحقیق ……………………………………………………………………………..54
‏ 2-13-2. پیشینه خارجی تحقیق…………………………………………………………………………….58
‏1-2 مقدمه
‏طبق استانداردهای حسابداری ازجمله اهداف اصلی گزارشگری صورت های مالی ، پیش بینی ریسک مربوط به جریان نقدی آتی است . به عبارت دیگر ، سیستم حسابداری ازطریق ارائه صورتهای مالی به سرمایه گذاران درفرآیند پیش بینی ریسک مربوط به جریان های نقدی اتی کمک خواهدنمود . ازجمله صورتهای مالی اساسی که هم اکنون همه شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار ایران موظف به تهیه آن هستند ، صورت سود وزیان است . براین اساس انتظار می رود این صورتهای مالی قادربه پیش بینی ریسک مربوط به جریان نقدی آتی ، ازجمله ریسک سیستماتیک باشند . چنانچه این صورتها قادربه پیش بینی ریسک سیستماتیک باشند ،‏ دراین صورت ، صورتهای سودوزیان ‏درفرآیندتصمیم گیری سودمندبوده وبه سرمایه گذاران درفرآیندتصمیم گیری کمک خواهدنمود .
‏در ‏ادبيات ‏مالي ‏، ‏ريسك ‏ب‏ه ‏عنوان ‏احتمال ‏اختلاف ‏بين ‏بازده ‏واقعي ‏و ‏بازده ‏مورد ‏انتظارتعريف ‏شده ‏و ‏به ‏دو ‏دسته ‏تقسيم ‏مي ‏شود. ‏دسته ‏اول : ‏شامل ‏ريسك ‏هايي ‏است ‏كه ‏به ‏عوامل‏ ‏داخلي ‏شركت ‏مربوط ‏هستند ‏مانند ‏ريسك ‏مديريت ‏، ‏ريسك ‏نقدينگي ‏، ‏ريسك ‏ناتواني ‏درپرداخت ‏بدهيها ‏و … ‏كه ‏به ‏آن ‏ريسك ‏غير ‏نظام ‏مند‏(‏كاهش ‏پذير‏) ‏گفته ‏مي ‏شود.
‏دسته ‏دوم‏: ‏شامل ‏ريسك ‏هايي ‏است ‏كه ‏خاص ‏يك ‏يا ‏چند ‏شركت ‏نبوده ‏بلكه ‏مربوط ‏به ‏شرايط ‏كلي‏ ‏بازار ‏نظير ‏شرايط ‏اقتصادي ‏، ‏سياسي ‏، ‏اجتماعي ‏و ‏غيره ‏مي ‏باشد ‏و ‏تحت ‏عنوان ‏ريسك ‏نظام‏ مند (β ) ‏شناخته ‏مي‏ ‏ش‏ود . از‏آن ‏جايي ‏كه ‏ريسك ‏نظام ‏مند‏ ‏غير ‏قابل ‏كنترل ‏و ‏كاهش ‏ناپذير ‏مي ‏باشد ‏،‏در ‏تصميم ‏گيري ‏مديران ‏شركت ‏ها ‏و ‏سرمايه ‏گذاران ‏مي ‏تواند ‏نقش ‏به ‏سزايي ‏داشته ‏باشد . ‏این ‏تحقيق ‏در ‏پي ‏يافتن ‏رابطه ‏بين ‏ريسك ‏نظام ‏مند ،‏ ‏سهام ‏عادي ‏شركت ‏هاي ‏پذيرفته ‏شده در ‏بورس ‏اوراق ‏بهادار ‏تهران ‏و ‏رشد ‏سود ‏خالص ‏رشد ‏سود ‏عملياتي ‏آنها ‏است. ‏هم ‏چنين ‏تا چه ‏ميزان ‏ريسك ‏نظام ‏مند با ‏تغييرات ‏سود ‏شركت ‏ها ‏مربوط ‏مي ‏باشد ‏ در ‏نهايت مديران ‏شركت ‏ها ‏بتوانند ‏براساس ‏اين ‏رابطه، ‏تصميم ‏گيري ‏و ‏برنامه ‏ريزي ‏هاي ‏خودراتعديل ‏كنند. ‏ و ‏سرمايه ‏گذاران ‏نيز ‏تصميم ‏بگيريند ‏كه ‏آيا ‏به ‏خريد ‏سهام ‏شركت ‏مبادرت ورزند ‏يا ‏اين ‏كه دربخش ‏ديگري ‏سرمايه ‏گذاري ‏كنند.

 

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

 

برای مشاهده توضیحات فایل  و پیشینه تحقیق اهداف گزارشگری مالی وسود حسابداری  اینجا کلیک کنید

برای دانلود فایل باکیفیت و پیشینه تحقیق اهداف گزارشگری مالی وسود حسابداری روی دکمه زیر کلیک نمائید

✔️  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی

✔️  بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل

✔️  دانلود سریع و مستقیم

✔️  دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

✔️ دانلود و پیشینه تحقیق اهداف گزارشگری مالی وسود حسابداری

admin
Author: admin

Posted in:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *