و پیشینه تحقیق حاکمیت شرکتی و خط مشی های تقسیم سود

Published on می 2, 2024

دانلود و پیشینه تحقیق حاکمیت شرکتی و خط مشی های تقسیم سود

و پیشینه تحقیق حاکمیت شرکتی و خط مشی های تقسیم سود

دانلود  و پیشینه تحقیق حاکمیت شرکتی و خط مشی های تقسیم سود

و پیشینه تحقیق

——-

 و پیشینه تحقیق حاکمیت شرکتی و خط مشی های تقسیم سود

و پیشینه تحقیق حاکمیت شرکتی و خط مشی های تقسیم سود

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .docx
تعداد صفحات: 65
حجم فایل: 0
قیمت: 64900 تومان

بخشی از متن:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 65 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 


‏مبان‏ی‏ نظر‏ی‏ وپ‏ی‏ش‏ی‏نه‏ تحق‏ی‏ق‏ حاکم‏ی‏ت‏ شرکت‏ی‏ و خط مش‏ی‏ ها‏ی‏ تقس‏ی‏م‏ سود
‏فصل‏ ‏دوم‏:‏ ‏مرور‏ی‏ ‏بر‏ ‏ادبيات‏ ‏تحقيق
‏1-2) ‏مقدمه‏ ‏20
‏2-2) ‏اهم‏ی‏ت‏ ‏حاکم‏ی‏ت‏ ‏شرکت‏ی‏ ‏22
‏3-2) ‏مفاه‏ی‏م‏ ‏حاکم‏ی‏ت‏ ‏شرکت‏ی‏ ‏24
‏4-2 ) ‏گونه‏ ‏شناس‏ی‏ ‏علم‏ی‏ ‏حاکم‏ی‏ت‏ ‏شرکت‏ی‏ ‏26
‏1-4-2) ‏مدل‏ ‏بازار‏ (‏مدل‏ ‏کشورها‏ی‏ ‏انگلوساکسون‏)‏ ‏27
‏2-4-2 ) ‏مدل‏ ‏روابط‏ ‏30
‏3-4-2) ‏مدل‏ ‏پ‏ی‏وند‏ی‏ ‏36
‏5-2)‏طبقه‏ ‏بند‏ی‏ ‏س‏ی‏ستم‏ ‏ها‏ی‏ ‏راهبر‏ی‏ ‏شرکت‏ی‏ ‏37
‏٦-٢) ‏مباني‏ ‏نظري‏ ‏حاکم‏ی‏ت‏ ‏شرکت‏ی‏ ‏39
‏١-٦-٢) ‏تئوري‏ ‏نمايندگي‏ :‏ ‏39
‏2-6-2) ‏تئوري‏ ‏ذينفعان‏ :‏ ‏41
‏٣-٦-٢) ‏تئوري‏ ‏هزينه‏ ‏معاملات‏:‏ ‏45
‏7-2)‏مع‏ی‏ارها‏ی‏ ‏حاکم‏ی‏ت‏ ‏شرکت‏ی‏ ‏خوب‏ ‏کدام‏ ‏هستند؟‏ ‏46
‏8-2) ‏نهادها‏ی‏ ‏نظارت‏ی‏ ‏در‏ ‏شرکتها‏ی‏ ‏ا‏ی‏ران‏ی‏:‏ ‏46
‏9-2)(‏ ‏جنبه‏ ‏ها‏ی‏ ‏مختلف‏ ‏اصول‏ ‏راهبر‏ی‏ ‏شرکت‏ ‏48
‏١٠-٢) ‏ترک‏ی‏ب‏ ‏مد‏ی‏ران‏ ‏شرکت‏ ‏49
‏١١-٢) ‏نقش‏ ‏ه‏ی‏ات‏ ‏مد‏ی‏ره‏ ‏در‏ ‏اصول‏ ‏راهبر‏ی‏ ‏شرکت‏ ‏49
‏١٢-٢) ‏تفک‏ی‏ک‏ ‏وظا‏ی‏ف‏ ‏رئ‏ی‏س‏ ‏ه‏ی‏ئت‏ ‏مد‏ی‏ره‏ ‏و‏ ‏مد‏ی‏ر‏ ‏عامل‏ ‏52
‏13-2)‏حقوق‏ ‏و‏ ‏مزا‏ی‏ا‏ی‏ ‏مد‏ی‏ران‏ ‏موظف‏ ‏53
‏١-١٣-٢) ‏حق‏ ‏را‏ی‏ ‏در‏ ‏مورد‏ ‏مسائل‏ ‏مربوط‏ ‏به‏ ‏حقوق‏ ‏و‏ ‏مزا‏ی‏ا‏ی‏ ‏مد‏ی‏ران‏ ‏53
‏٢-١٣-٢) ‏آموزش‏ ‏مد‏ی‏ران‏ ‏54
‏٣-١٣-٢) ‏نقش‏ ‏مد‏ی‏ران‏ ‏غ‏ی‏ر‏ ‏موظف‏ ‏در‏ ‏اصول‏ ‏راهبر‏ی‏ ‏شرکت‏ ‏54
‏١٤-٢) ‏برخ‏ی‏ ‏مقررات‏ ‏مربوط‏ ‏به‏ ‏مد‏ی‏ران‏ ‏از‏ ‏د‏ی‏دگاه‏ ‏قانون‏ ‏تجارت‏ ‏ا‏ی‏ران‏ ‏56
‏١٥-٢) ‏تعداد‏ ‏اعضا‏ (‏اندازه‏ ) ‏ه‏ی‏ات‏ ‏مد‏ی‏ره‏ ‏57
‏١٦-٢) ‏م‏ی‏زان‏ ‏سهام‏ ‏شناور‏ ‏آزاد‏ ‏شرکت‏ ‏در‏ ‏بازار‏ ‏بورس‏ ‏57

‏17-2)‏سرما‏ی‏ه‏ ‏گذاران‏ ‏نهاد‏ی‏:‏ ‏58
‏١-١٧-٢) ‏اهم‏ی‏ت‏ ‏سهامداران‏ ‏نهاد‏ی‏ ‏در‏ ‏حاکم‏ی‏ت‏ ‏شرکت‏ی‏ ‏59
‏2-17-2)‏سهامداران‏ ‏نهاد‏ی‏ ‏و‏ ‏ترک‏ی‏ب‏ ‏سهامداران‏ ‏60
‏٣-١٧-٢) ‏سهامداران‏ ‏نهاد‏ی‏ ‏و‏ ‏گزارش‏ ‏کادبر‏ی‏ ‏61
‏2-18) ‏نقش‏ ‏سهامداران‏ ‏عمده‏ ‏در‏ ‏راهبر‏ی‏ ‏شرکت‏ی‏ ‏62
‏١٩-٢) ‏حاکم‏ی‏ت‏ ‏شرکت‏ی‏ ‏در‏ ‏شرکت‏ ‏ها‏ی‏ ‏دولت‏ی‏ ‏63
‏20-2)‏حاکم‏ی‏ت‏ ‏شرکت‏ی‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ران‏ ‏65
‏٢١-٢) ‏س‏ی‏است‏ ‏تقس‏ی‏م‏ ‏سود‏ ‏67
‏٢٢-٢) ‏عوامل‏ ‏موثر‏ ‏بر‏ ‏تقس‏ی‏م‏ ‏سود‏ ‏68
‏٢٣-٢)‏تئور‏ی‏ ‏ها‏ی‏ ‏مربوط‏ ‏به‏ ‏س‏ی‏است‏ ‏تقس‏ی‏م‏ ‏سود‏ ‏69
‏١-٢٣-٢) ‏تئور‏ی ‏پرداخت‏ ‏سود‏ ‏سهام‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏تقس‏ی‏م‏ ‏سود‏ ‏باق‏ی‏مانده‏:‏ ‏69
‏٢-٢٣-٢) ‏تئور‏ی‏ ‏نامربوط‏ ‏بودن‏ ‏سود‏ ‏سهام‏ ‏مود‏ی‏ل‏ی‏ان‏ی‏ ‏و‏ ‏م‏ی‏لر‏:‏ ‏70
‏٣-٢٣-٢) ‏تئور‏ی‏ ‏پرنده‏ ‏در‏ ‏دست‏ ‏گردون‏ ‏وول‏ی‏تز‏:‏ ‏70
‏٤-٢٣-٢) ‏تئور‏ی‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏تفاضل‏ی‏ ‏گرورس‏ ‏و‏ ‏م‏ی‏ :‏ ‏71
‏٢٤-٢) ‏دلا‏ی‏ل‏ ‏اهم‏ی‏ت‏ ‏س‏ی‏است‏ ‏تقس‏ی‏م‏ ‏سود‏ ‏نقد‏ی‏ ‏شرکت‏ ‏ها‏ ‏71
‏٢٥-٢) ‏خط‏ ‏مش‏ی‏ ‏ها‏ی‏ ‏تقس‏ی‏م‏ ‏سود‏:‏ ‏71
‏٢٦-٢) ‏اشکال‏ ‏مختلف‏ ‏پرداخت‏ ‏سود‏ ‏سهام‏ ‏72
‏١-٢٦-٢) ‏سود‏ ‏سهام‏ ‏نقد‏ی‏:‏ ‏72
‏٢-٢٦-٢)‏ ‏سود‏ ‏غ‏ی‏ر‏ ‏نقد‏ی‏ ‏سهام‏:‏ ‏73
‏٣-٢٦-٢) ‏سود‏ ‏سهم‏ی‏ ‏ی‏ا‏ ‏سهام‏ ‏جا‏ی‏زه‏:‏ ‏73
‏٤-٢٦-٢) ‏سود‏ ‏تصف‏ی‏ه‏:‏ ‏73
‏٥-٢٦-٢) ‏سود‏ ‏تعهد‏ ‏شده‏:‏ ‏73
‏٢٧-٢) ‏س‏ی‏است‏ ‏تقس‏ی‏م‏ ‏سود‏ ‏و‏ ‏حاکم‏ی‏ت‏ ‏شرکت‏ی‏ ‏74
‏28-2)‏پ‏ی‏ش‏ی‏نه‏ ‏تحق‏ی‏ق‏ ‏75
‏١-٢٨-٢) ‏تحق‏ی‏قات‏ ‏خارج‏ ‏از‏ ‏ا‏ی‏ران‏ ‏75
‏٢-٢٨-٢) ‏تحق‏ی‏قات‏ ‏در‏ ‏کشور‏ ‏ا‏ی‏ران‏ ‏77

‏مقدمه
‏از مسائل مهمی که به دلیل رسوایی های گسترده مالی در سطح شرکت های بزرگ در سالهای اخیر مورد توجه محققان قرار گرفته و به عنوان یکی از موضوعات مهم برای سرمایه گذاران مطرح شده ٬ موضوع حاکمیت شرکتی1.Corporate‏ Governance
‏ است که به بررسی نظارت بر مدیریت و تفکیک نظارت واحدهای اقتصادی از مالکیت آن و در نهایت حفظ حقوق سهرمایه گذاران و ذینفعان می پردازد. بررسی علل و شرایط ایجاد رسوایی ها مشخص کرده است که فقدان نظارت بر مدیریت ٬ حاکمیت ناقص سهامداران شرکتها برنحوه اداره امور وسپردن اختیارات نا محدود به مدیران اجرایی زمینه مساعدی برای سوء استفاده آنان فراهم کرده است.
‏حرکت از مالکیت انفرادی به سمت مالکیت جمعی ٬ منجر به ایجاد مسائل جدیدی در عرصه مدیریت منابع مالی گردید ؛ بطوریکه برل و مینز2. Berle and Means

 

برای مشاهده توضیحات فایل  و پیشینه تحقیق حاکمیت شرکتی و خط مشی های تقسیم سود  اینجا کلیک کنید

برای دانلود فایل باکیفیت و پیشینه تحقیق حاکمیت شرکتی و خط مشی های تقسیم سود روی دکمه زیر کلیک نمائید

✔️  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی

✔️  بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل

✔️  دانلود سریع و مستقیم

✔️  دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

✔️ دانلود و پیشینه تحقیق حاکمیت شرکتی و خط مشی های تقسیم سود

admin
Author: admin

Posted in:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *