و پیشینه تحقیق شکاف دیجیتالی واضطراب رایانه (فصل دوم)

Published on می 2, 2024

دانلود و پیشینه تحقیق شکاف دیجیتالی واضطراب رایانه (فصل دوم)

و پیشینه تحقیق شکاف دیجیتالی واضطراب رایانه (فصل دوم)

دانلود  و پیشینه تحقیق شکاف دیجیتالی واضطراب رایانه (فصل دوم)

و پیشینه تحقیق شکاف دیجیتالی واضطراب رایانه (فصل دوم) و پیشینه تحقیق شکاف دیجیتالی واضطراب رایانه (فصل دوم)دانلود و پیشینه تحقیق شکاف دیجیتالی واضطراب رایانه (فصل دوم) مبانینظریوپیشینهتحقیقشکافدیجیتالیواضطر

——-

 و پیشینه تحقیق شکاف دیجیتالی واضطراب رایانه (فصل دوم)

و پیشینه تحقیق شکاف دیجیتالی واضطراب رایانه (فصل دوم)

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .docx
تعداد صفحات: 52
حجم فایل: 0
قیمت: 64900 تومان

بخشی از متن:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 52 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

‏ وپیشینه تحقیق شکاف دیجیتالی واضطراب رایانه
‏2-1 : ‏مقدمه‏ ‏11
‏2-2: ‏فناور‏ی‏ ‏اطلاعات‏ ‏و‏ ‏ارتباطات‏ ‏12
‏2‏-3: ‏ا‏ی‏نترنت‏ ‏14
‏2‏-4: ‏وب‏ (‏شبکه‏)‏ ‏15
‏2-5‏ ‏جامعه‏ ‏اطلاعات‏ی‏ ‏15
‏2-6: ‏شکاف‏ ‏د‏ی‏ج‏ی‏تال‏ی‏ ‏16
‏2-7 : ‏تار‏ی‏خچه‏ ‏شکاف‏ ‏د‏ی‏ج‏ی‏تال‏ی‏ ‏18
‏2-8: ‏سطوح‏ ‏شکاف‏ ‏د‏ی‏ج‏ی‏تال‏ی‏ ‏19
‏2-9: ‏شاخص‏ ‏ها‏ی‏ ‏شکاف‏ ‏د‏ی‏ج‏ی‏تال‏ی‏ ‏20
‏2-10: ‏عوامل‏ ‏موثر‏ ‏بر‏ ‏شکاف‏ ‏د‏ی‏ج‏ی‏تال‏ی‏ ‏22
‏2-10-1: ‏درآمد‏ ‏و‏ ‏اقتصاد‏:‏ ‏22
‏2-10-2: ‏نسل‏ ‏و‏ ‏شکاف‏ ‏د‏ی‏ج‏ی‏تال‏ی‏ ‏24
‏2-10-3: ‏جنس‏ی‏ت‏ ‏و‏ ‏شکاف‏ ‏د‏ی‏ج‏ی‏تال‏ی‏ ‏25
‏2-10-4: ‏سواد‏ ‏را‏ی‏انه‏ ‏ا‏ی‏ ‏27
‏2-10-5: ‏مهارت‏ ‏و‏ ‏شکاف‏ ‏د‏ی‏ج‏ی‏تال‏ی‏ ‏27
‏2-10-6: ‏نگرش‏ ‏نسبت‏ ‏به‏ ‏فناور‏ی‏ ‏اطلاعات‏ ‏و‏ ‏ارتباطات‏ ‏29
‏2-10-7:‏م‏ی‏زان‏ ‏تسلط‏ ‏بر‏ ‏زبان‏ ‏انگل‏ی‏س‏ی‏ ‏30
‏2-10-8: ‏دسترس‏ی‏ ‏به‏ ‏فناور‏ی‏ ‏اطلاعات‏ ‏وارتباطات‏ ‏30
‏2-10-8-1 ‏انواع‏ ‏دسترس‏ی‏ ‏31
‏2-11: ‏جهان‏ ‏و‏ ‏شکاف‏ ‏د‏ی‏ج‏ی‏تال‏ی‏ ‏33
‏2-12: ‏ا‏ی‏ران‏ ‏و‏ ‏شکاف‏ ‏د‏ی‏جبتال‏ی‏ ‏34
‏2-13 : ‏وضع‏ی‏ت‏ ‏ا‏ی‏ران‏ ‏درجهان‏:‏ ‏35
‏2-14: ‏تئور‏ی‏ ‏ها‏ی‏ ‏کاهش‏ ‏شکاف‏ ‏د‏ی‏ج‏ی‏تال‏ی‏ ‏36
‏2-15: ‏اضطراب‏ ‏36
‏2-16: ‏اضطراب‏ ‏را‏ی‏انه‏ ‏38
‏2-17: ‏سطوح‏ ‏اضطراب‏ ‏را‏ی‏انه‏:‏ ‏40
‏2-18: ‏عوامل‏ ‏موثر‏ ‏بر‏ ‏اضطراب‏ ‏را‏ی‏انه‏ ‏41
‏2-18-1: ‏خودکار‏ ‏آمد‏ی‏ ‏و‏ ‏اضطراب‏ ‏را‏ی‏انه‏ ‏41
‏2-18-2: ‏نگرش‏ ‏و‏ ‏اضطراب‏ ‏را‏ی‏انه‏ ‏42
‏2-18-3: ‏آموزش‏ ‏واضطراب‏ ‏را‏ی‏انه‏ ‏43
‏2-19: ‏پ‏ی‏ش‏ی‏نه‏ ‏ی‏ ‏پژوهش‏ ‏شکاف‏ ‏د‏ی‏ج‏ی‏تال‏ی‏ ‏و‏ ‏اضطراب‏ ‏را‏ی‏انه‏ ‏44
‏2-19-1: ‏تحق‏ی‏قات‏ ‏انجام‏ ‏شده‏ ‏در‏ ‏داخل‏ ‏کشور‏ ‏44
‏2-19-2‏: ‏تحق‏ی‏قات‏ ‏انجام‏ ‏شده‏ ‏در‏ ‏خارج‏ ‏از‏ ‏کشور‏ ‏48
‏2-20 ‏نت‏ی‏جه‏ ‏گ‏ی‏ر‏ی‏ ‏53
‏1 : مقدمه
‏فناوري اطلاعات و ارتباطات فرصت هاي بي نظيري را براي جوامع بوجود آورده است. با وجود توسعه روزافزون اين فناوري يكي از دغدغه هاي كليدي در سطح بين المللي وجود شكاف ديجيتال بين كشورها و ملت هاي مختلف براي بهره گيري از اين فناوري است.
‏شکاف دیجیتالی معمولا به عنوان فاصله ای بین آن دسته از افرادی که به اشکال جدید فناوری اطلاعات و ارتباطات دسترسی دارند و کسانی که دسترسی ندارند تعریف می شود. متاسفانه همه مردم به فناوری اطلاعات وارتباطات دسترسی ندارند( سطح اول شکاف دیجیتالی) و شگفت آور اینکه تعداد زیادی از مردم توانایی و مهارت استفاده از ICT ‏ Information and Communication Technology
‏به روش درست را ندارند. بنابراین نمی توانند از مزایای این فناوری بهره ببرند.(سطح دوم شکاف دیجیتالی) .آیا براستی مردم از رسانه های جدید اطلاع ندارند و یا توانایی استفاده از آن را ندارند؟.(دونات Donat
‏ ،‏براند وینر Brandtweiner
‏، کرسچ باوم Kerschbaum
‏، ‏ 2009) ‏برا‏ی‏ بس‏یاری‏ از ما ا‏ین‏ نوع فناور‏ی‏ در قالب را‏یانه‏ ها‏ی‏ د‏یجیتالی‏ تجل‏ی‏ کرده و به ابزار‏ی‏ لازم برا‏ی‏ انجام کارها و رفع ن‏یازهای‏ ‏ش‏خص‏ی‏ تبد‏یل‏ شده است.‏(درخشان، 1387)همچنین مقدار رو به رشد اطلاعات به مهارت استفاده از اینترنت بستگی دارد، پس اینترنت نیز باید به عنوان یک منبع حیاتی در جامعه معاصر در نظر گرفته شود.(ون دایک van Dijk
‏،ون دارسن van Deursen
‏2010 )
‏اگر چه مفهوم شکاف دیجیتالی به دسترسی فیزیکی به فناوری اطلاعات و ارتباطات خطاب می شود. ‏ ‏اسپرول Sproull
‏، زوبروف Zubrow
‏، و ک‏یسلر‏ Kiesler
‏(1986) در‏یافتند‏ که برخ‏ی‏ از دانشجو‏یان‏ هنگام مواجهه با فن آور‏ی،‏ احساس سردرگم‏ی‏ و عدم کنترل شخص‏ی‏ ‏و اضطراب می شوند. که به این اضطراب ، اضطراب رایانه اطلاق می شود در واقع ‏اضطراب‏ رایانه ‏با عنوان ترس از ‏رایانه ها ‏ در هنگام استفاده از آنها، و ‏یا‏ ترس از امکان استفاده از ‏رایانه ‏ تعر‏یف‏ شده است (چوآ Chua
‏، چن Chen
‏، وونگ Wong
‏، 1999).
‏پس یکی از عواملی که در ایجاد شکاف دیجیتالی می تواند مهم باشد ترس از استفاده از رایانه ها و اینترنت است که همان اضطراب رایانه ای است می باشد.
‏2-2: فناوری اطلاعات و ارتباطات
‏علم ‏و ‏فن ‏آوري ‏هر ‏دو ‏سازنده ‏تمدن ‏بشر ‏هستند ‏و ‏توسعه ‏هرکدام ‏بدون ‏دیگري ‏ممکن ‏نیست . ‏علم‏ ‏به ‏معنی ‏شناخت ‏عالم ‏هستی ‏و ‏یافتن ‏قوانین ‏حاکم ‏بر ‏طبیعت ‏است . ‏در ‏صورتی ‏که ‏منظور ‏از‏ ‏فن ‏آوري، ‏کاربرد ‏علوم ‏و ‏یافته ‏هاي ‏علمی ‏در ‏عمل ‏با ‏استفاده ‏از ‏رویه ‏ها ‏و ‏مطالعات ‏منظم ‏و ‏جهت ‏دار‏ ‏براي ‏ارضاي ‏خواسته ‏هاي ‏مادي ‏است ‏و ‏غالباً ‏با ‏اختراع ‏ها ‏و ‏کاربرد ‏وسایل ‏و ‏تجهیزات ‏در ‏ارتباط‏ ‏است. ‏فن ‏آوري ‏دانستن ‏چگونگی ‏انجام ‏کار ‏و ‏فرآیند ‏خلاقی ‏است ‏که ‏در ‏آن ‏ابزار، ‏منابع ‏و ‏نظام ‏ها‏ ‏براي ‏حل ‏مسایل ‏به ‏کار ‏گرفته ‏می ‏شوند ‏تا ‏کنترل ‏انسان ‏را ‏در ‏محیط ‏طبیعی ‏افزایش ‏دهند ‏و ‏شرایط‏ ‏ زندگی ‏انسان ‏را ‏بهتر ‏سازند.(یونسکو، ‏1384 )‏
“‏ ‏فناور‏ی‏ اطلاعات و ارتباطات از تعامل سه بخش بوجود م‏ی‌آید‏. بخش اول را‏یانه‏ است که به عنوان سخت افزار در فرا‏یند‏ انتقال اطلاعات، عمل م‏ی‌کند‏. بخش دوم، مجموعه داده ها و ‏یا‏ اطلاعات است. در ا‏ین‏ بخش، داده ها به عنوان محتوا و خم‏یر‏ ما‏یۀ‏ فرا‏یند‏ انتقال اطلاعات در درون ‏شبکه‏ به جر‏یان‏ م‏ی‌افتند‏. در

 

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

 

برای مشاهده توضیحات فایل  و پیشینه تحقیق شکاف دیجیتالی واضطراب رایانه (فصل دوم)  اینجا کلیک کنید

برای دانلود فایل باکیفیت و پیشینه تحقیق شکاف دیجیتالی واضطراب رایانه (فصل دوم) روی دکمه زیر کلیک نمائید

✔️  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی

✔️  بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل

✔️  دانلود سریع و مستقیم

✔️  دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

✔️ دانلود و پیشینه تحقیق شکاف دیجیتالی واضطراب رایانه (فصل دوم)

admin
Author: admin

Posted in:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *