و پیشینه تحقیق مدیریت سرمایه در گردش، تغییرات قیمت سهام (فصل دوم)

Published on می 2, 2024

دانلود و پیشینه تحقیق مدیریت سرمایه در گردش، تغییرات قیمت سهام (فصل دوم)

و پیشینه تحقیق مدیریت سرمایه در گردش، تغییرات قیمت سهام (فصل دوم)

دانلود  و پیشینه تحقیق مدیریت سرمایه در گردش، تغییرات قیمت سهام  (فصل دوم)

و پیشینه تحقیق

——-

 و پیشینه تحقیق مدیریت سرمایه در گردش، تغییرات قیمت سهام  (فصل دوم)

و پیشینه تحقیق مدیریت سرمایه در گردش، تغییرات قیمت سهام (فصل دوم)

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .docx
تعداد صفحات: 93
حجم فایل: 0
قیمت: 64900 تومان

بخشی از متن:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 93 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

‏ وپیشینه تحقیق ‏مدیریت سرمایه در گردش، تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی
‏2-1 ‏مقدمه ‏16
‏2-2 ‏تعر‏ی‏ف‏ ‏و‏ ‏ماه‏ی‏ت‏ ‏سرما‏ی‏ه‏ ‏در‏ ‏گردش ‏17
‏2-3 ‏اهم‏ی‏ت‏ ‏رشد‏ ‏دارا‏یی‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏سرما‏ی‏ه‏ ‏در‏ ‏گردش ‏19
‏2-4 ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏سرما‏ی‏ه‏ ‏در‏ ‏گردش ‏21
‏2-5 ‏اهم‏ی‏ت‏ ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏سرما‏ی‏ه‏ ‏درگردش ‏23
‏2-6 ‏استراتژ‏ی‏ ‏ها‏ی‏ ‏گوناگون‏ ‏در‏ ‏س‏ی‏است‏ ‏ها‏ ‏ی‏ ‏مطلوب ‏24
‏2-7 ‏استراتژ‏ی‏ ‏چ‏ی‏ست؟ ‏25
‏2-7-1 ‏ماه‏ی‏ت‏ ‏و‏ ‏اهداف‏ ‏استراتژ‏ی ‏26
‏2-7-2 ‏سلسله‏ ‏مراتب‏ ‏و‏ ‏انواع‏ ‏استراتژ‏ی‏ ‏ها ‏27
‏2-7-3 ‏عوامل‏ ‏اساس‏ی‏ ‏در‏ ‏استراتژ‏ی‏ ‏مال‏ی ‏28
‏2-8 ‏روند‏ ‏سرما‏ی‏ه‏ ‏در‏ ‏گردش ‏30
‏2-9 ‏تجز‏ی‏ه‏ ‏وتحل‏ی‏ل‏ ‏سرما‏ی‏ه‏ ‏در‏ ‏گردش ‏32
‏2-9-1 ‏مراحل‏ ‏تجز‏ی‏ه‏ ‏و‏ ‏تحل‏ی‏ل‏ ‏سرما‏ی‏ه‏ ‏در‏ ‏گردش ‏33
‏2-9-2 ‏تغ‏یی‏رات‏ ‏سرما‏ی‏ه‏ ‏در‏ ‏گردش ‏34
‏2-9-2-1 ‏تغ‏یی‏رات‏ ‏در‏ ‏ارزش‏ ‏و‏ی‏ژه ‏34
‏2-9-2-2 ‏تغ‏یی‏رات‏ ‏در‏ ‏بده‏ی‏ ‏بلند‏ ‏مدت ‏35
‏2-9-2-3 ‏تغ‏یی‏رات‏ ‏در‏ ‏دارا‏یی‏ ‏ها‏ی‏ ‏ثابت ‏36
‏2-10 ‏س‏ی‏ستم‏ ‏جامع‏ ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏سرما‏ی‏ه‏ ‏در‏ ‏گردش‏ (‏نقد‏ی‏نگ‏ی‏) ‏37
‏2-10-1 ‏شرا‏ی‏ط‏ ‏درون‏ی ‏37
‏2-10-2 ‏الزامات‏ ‏و‏ ‏شرا‏ی‏ط‏ ‏مح‏ی‏ط‏ی‏ ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏نقد‏ی‏نگ‏ی ‏39
‏2-11 ‏عوامل‏ ‏تع‏یی‏ن‏ ‏کننده‏ ‏م‏ی‏زان‏ ‏سرما‏ی‏ه‏ ‏در‏ ‏گردش ‏41
‏2-12 ‏استراتژ‏ی‏ ‏ها‏ی‏ ‏سرما‏ی‏ه‏ ‏در‏ ‏گردش ‏45
‏2-12-1 ‏استراتژ‏ی‏ ‏ها‏ی‏ ‏دارا‏یی‏ ‏جار‏ی ‏46
‏2-12-2 ‏استراتژ‏ی‏ ‏ها‏ی‏ ‏بده‏ی‏ ‏جار‏ی ‏47
‏2-12-3 ‏استراتژ‏ی‏ ‏مطلوب‏(‏به‏ی‏نه‏) ‏48
‏2-13 ‏تصم‏ی‏م‏ ‏گ‏ی‏ر‏ی‏ ‏راجع‏ ‏به‏ ‏نقد‏ی‏نگ‏ی‏ ‏در‏ ‏شرا‏ی‏ط‏ ‏بازار‏ ‏کامل ‏49
‏2-14 ‏راه‏ ‏حل‏ ‏ها‏ی‏ ‏شرکت‏ ‏با‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏شرا‏ی‏ط ‏50
‏2-14-1 ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏موجود‏ی‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏حساب‏ ‏ها‏ی‏ ‏در‏ی‏افتن‏ی ‏51
‏2-14-2 ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏بده‏ی‏ ‏ها‏ی‏ ‏جار‏ی ‏53
‏2-15 ‏نگرش‏ ‏ها‏ی‏ ‏مختلف‏ ‏راجع‏ ‏به‏ ‏اندازه‏ ‏گ‏ی‏ر‏ی‏ ‏نقد‏ی‏نگ‏ی ‏54
‏2-16 ‏مع‏ی‏ارها‏ی‏ ‏اندازه‏ ‏گ‏ی‏ر‏ی‏ ‏نقد‏ی‏نگ‏ی ‏54
‏2-16-1 ‏مع‏ی‏ارها‏ی‏ ‏سنت‏ی‏ ‏نقد‏ی‏نگ‏ی ‏55
‏2-16-2 ‏مع‏ی‏ارها‏ی‏ ‏نو‏ی‏ن‏ ‏نقد‏ی‏نگ‏ی ‏60
‏2-17 ‏تجز‏ی‏ه‏ ‏وتحل‏ی‏ل‏ ‏نسبت‏ ‏ها‏ی‏ ‏سرما‏ی‏ه‏ ‏در‏ ‏گردش ‏70
‏2-17-1 ‏نسبت‏ ‏ها‏ی‏ ‏نقد‏ی‏نگ‏ی‏ ‏و‏ ‏نسبت‏ ‏آن‏ی ‏72
‏2-17-2 ‏نسبت‏ ‏ها‏ی‏ ‏مال‏ی‏ ‏و‏ ‏استراتژ‏ی‏ ‏سرما‏ی‏ه‏ ‏در‏ ‏گردش ‏73
‏2-18 ‏تغ‏یی‏رات‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏سهام ‏74
‏2-19 ‏اهم‏ی‏ت‏ ‏تغ‏یی‏رات‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏سهام ‏75
‏2-20 ‏مکاتب‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏گذار‏ی‏ ‏سهام ‏77
‏2-21 ‏عوامل‏ ‏موثر‏ ‏بر‏ ‏تغ‏یی‏رات‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏سهام ‏78
‏2-21-1 ‏عوامل‏ ‏کلان ‏78
‏2-21-2 ‏عوامل‏ ‏خرد ‏81
‏2-22 ‏منشا‏ ‏پ‏ی‏دا‏ی‏ش،‏ ‏اهداف‏ ‏ارزش‏ ‏افزوده‏ ‏نقد‏ی ‏86
‏2-23 ‏ارزش‏ ‏افزوده‏ ‏نقد‏ی ‏87
‏2-23-1 ‏ارزش‏ ‏افزوده‏ ‏نقد‏ی‏ ‏از‏ ‏د‏ی‏دگاه‏ ‏حسابدار‏ی ‏88
‏2-23-2 ‏ارزش‏ ‏افزوده‏ ‏نقد‏ی‏ ‏از‏ ‏د‏ی‏دگاه‏ ‏مال‏ی ‏88
‏2-24 ‏چارچوب‏ ‏نظر‏ی‏ ‏پژوهش ‏88
‏2-25 ‏پ‏ی‏ش‏ی‏نه‏ ‏تحق‏ی‏ق ‏90
‏2-25-1 ‏تحق‏ی‏قات‏ی‏ ‏داخل‏ی ‏90
‏2-2‏5‏-2 ‏تحق‏ی‏قات‏ ‏خارج‏ی ‏95
‏2-1 مقدمه
‏ مدیریت سرمایه در گردش یکی از فاکتور های اصلی مدیریت مالی در شرکت شناخته می شود. به طور کلی مدیریت سرمایه در گردش مشتمل بر مدیریت انواع دارایی های جاری و منابع تامین کننده مالی کوتاه مدت است و علاوه بر آن، تصمیمات مربوط به تامین مالی بلند مدت، برای پشتیبانی مالی از دارایی های جاری واحد انتفاعی را نیز در بر می گیرد(شباهنگ،1383). محدودیت در منابع مالی بانک ها و سایر موسسات اعتبار دهنده باعث شد شرکتها در سطح وسیعی اقدام به انتشار سهام نمایند، در نتیجه محل جدیدی برای سرمایه گذاری به نام بورس اوراق بهادار تشکیل شد، که یکی از اهداف مهم تشکیل آن، ایجاد سازوکار منظم و شفاف در تقابل عرضه و تقاضا برای تعیین قیمت دارایی های مالی است. میزان نقدینگی سهام یکی از معیار های مهم تصمیم گیری جهت خرید و فروش سهام شرکت ها است و سهام شرکت هایی که به طور روزمره در‏ ‏بورس تهران مورد معامله قرار می گیرد، قابلیت نقدینگی بیشتری نسبت به شرکت هایی که معاملات کمتری روی سهام آنها صورت می گیرد، دارند. لیکن تغییر قیمت نیز مستلزم انجام معامله است(فصلنامه بصیرت، 1389).
‏یک ایده پذیرفته شده این است که نقش مدیران، حداکثر کردن ثروت سهامداران از طریق تخصیص بهینه منابع است. به منظور عملیاتی کردن این هدف، ثروت سهامداران از گذشته یا از طریق معیارهای استاندارد حسابداری(مثل: سود عملیاتی، سود خالص عملیاتی) مورد ارزیابی قرار گرفت، نسبت های مالی(سود هر سهم، بازده بر دارایی ها، بازده بر سرمایه) نمایانگر عملکرد شرکت بود. اخیرا با ابداع

 

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

 

برای مشاهده توضیحات فایل  و پیشینه تحقیق مدیریت سرمایه در گردش، تغییرات قیمت سهام (فصل دوم)  اینجا کلیک کنید

برای دانلود فایل باکیفیت و پیشینه تحقیق مدیریت سرمایه در گردش، تغییرات قیمت سهام (فصل دوم) روی دکمه زیر کلیک نمائید

✔️  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی

✔️  بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل

✔️  دانلود سریع و مستقیم

✔️  دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

✔️ دانلود و پیشینه تحقیق مدیریت سرمایه در گردش، تغییرات قیمت سهام (فصل دوم)

admin
Author: admin

Posted in:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *