و پیشینه پژوهش فناوری و سیستم شناسایی RFID (فصل دوم)

Published on می 2, 2024

دانلود و پیشینه پژوهش فناوری و سیستم شناسایی RFID (فصل دوم)

و پیشینه پژوهش فناوری و سیستم شناسایی RFID (فصل دوم)

دانلود  و پیشینه پژوهش فناوری و سیستم شناسایی RFID (فصل دوم)

و پیشینه پژوهش فناوری و سیستم شناسایی RFID (فصل دوم) و پیشینه پژوهش فناوری و سیستم شناسایی RFID (فصل دوم)دانلود و پیشینه پژوهش فناوری و سیستم شناسایی RFID (فصل دوم) مبانینظریوپیشینهپژوهشفناوریوسیستمشناسایی

——-

 و پیشینه پژوهش فناوری و سیستم شناسایی RFID (فصل دوم)

و پیشینه پژوهش فناوری و سیستم شناسایی RFID (فصل دوم)

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .docx
تعداد صفحات: 66
حجم فایل: 0
قیمت: 64900 تومان

بخشی از متن:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 66 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

‏فصل‏ ‏دوم ‏تار‏ی‏خچه‏ ‏و‏ ‏ادب‏ی‏ات‏ ‏موضوع‏ی‏ ‏پژوهش ‏10
‏2-1- ‏مقدمه ‏11
‏2-2-‏شناسا‏یی‏ ‏از‏ ‏طر‏ی‏ق‏ ‏امواج‏ ‏راد‏ی‏و‏یی‏ : ‏بررس‏ی‏ ‏ادب‏ی‏ات‏ ‏موضوع‏ ‏و‏ ‏تار‏ی‏خچه ‏11
‏2-3- ‏س‏ی‏ستم‏ ‏ها‏ی‏ ‏شناسا‏یی ‏14
‏2-3-1- ‏س‏ی‏ستم‏ ‏ها‏ی‏ ‏شناس‏ا‏یی‏ ‏مبتن‏ی‏ ‏بر‏ RFID ‏16
‏2-4-‏مقا‏ی‏سه‏ ‏س‏ی‏ستم‏ ‏ها‏ی‏ ‏شناسا‏یی‏ ‏مبتن‏ی‏ ‏بر‏ ‏بارکد‏ ‏و‏ ‏س‏ی‏ستم‏ ‏ها‏ی‏ ‏شناسا‏یی‏ ‏مبتن‏ی‏ ‏بر‏ RFID ‏17
‏2-5-‏اجزا‏ی‏ ‏اصل‏ی‏ ‏س‏ی‏ستم‏ ‏ها‏ی‏ ‏مبتن‏ی‏ ‏بر‏ RFID‏ ‏و‏ ‏نحوه‏ ‏عملکرد‏ ‏آن ‏19
‏2-5-1- ‏تگ‏ ‏ی‏ا‏ ‏برچسب‏ ‏ی‏ا‏ ‏شناسه ‏19
‏2-5-1-1- ‏فرکانس‏ ‏ها‏ی‏ ‏تگ ‏20
‏2-5-1-2- ‏اشکال‏ ‏تگها‏ی‏ RFID ‏23
‏2-5-1-3- ‏دسته ‏بند‏ی‏ ‏تگها‏ی‏ RFID ‏24
‏2-5-2- ‏داده ‏خوان‏ ‏ی‏ا‏ ‏برچسب‏ ‏ی‏ا‏ ‏قرائت ‏گر ‏26
‏2-5-3- ‏نرم ‏افزار‏ ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏اطلاعات‏ ‏و‏ ‏بانک‏ ‏اطلاعات‏ی‏ ‏ی‏ا‏ ‏ز‏ی‏ر‏ ‏س‏ی‏ستم‏ ‏پردازش‏ ‏داد‏ه ‏ی‏ا‏ ‏م‏ی‏ان‏ ‏افزار ‏27
‏2-5-4-‏آنتن ‏27
‏2-6- ‏چگونگ‏ی‏ ‏عملکرد ‏28
‏2-7-‏کارا‏یی‏ RFID‏ ‏در‏ ‏بنادر ‏29
‏2-7-1-‏اطلاعات ‏29
‏2-7-2-‏بازرس‏ی ‏31
‏2-7-3-‏حوزه‏ ‏م‏ی‏ان‏ ‏راه‏ ‏ها ‏32
‏2-7-4-‏حوزه‏ ‏برنامه‏ ‏ر‏ی‏ز‏ی ‏34
‏2-7-5-‏حوزه‏ ‏امن‏ی‏ت ‏35
‏2-7-6-‏حوزه‏ ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏محوطه‏ ‏و‏ ‏بارگ‏ی‏ر‏ی ‏37
‏2-8-‏مزا‏ی‏ا‏ی‏ ‏شناسا‏یی‏ ‏از‏ ‏طر‏ی‏ق‏ ‏امواج‏ ‏راد‏ی‏و‏یی ‏38
‏2-8-1-‏مز‏ی‏ت‏ ‏ها‏ی‏ ‏مستق‏ی‏م‏: ‏38
‏2-8-2-‏مز‏ی‏ت‏ ‏ها‏ی‏ ‏غ‏ی‏رمستق‏ی‏م‏: ‏38
‏2-9-‏مشکلات‏ ‏و‏ ‏چالش ‏ ‏ها‏ی‏ ‏شناسا‏یی‏ ‏از‏ ‏طر‏ی‏ق‏ ‏امواج‏ ‏راد‏ی‏و‏یی ‏38
‏2-9-1-‏تطابق‏ ‏تکنولوژ‏ی ‏39
‏2-9-2-‏هز‏ی‏نه‏ ‏ها‏ی‏ ‏سرما‏ی‏ه‏ ‏گذار‏ی ‏39
‏2-9-3-‏چالش‏ ‏ها‏ی‏ ‏مرسوم‏ ‏و‏ ‏کل‏ی ‏39
‏2-9-3-‏مسائل‏ ‏ز‏ی‏ست‏ ‏مح‏ی‏ط‏ی ‏40
‏2-9-4-‏اهم‏ی‏ت‏ ‏سهامداران ‏40
‏2-9-5-‏مسائل‏ ‏مشتر‏ی ‏40
‏2-9-6-‏ق‏ی‏مت‏ ‏بالا ‏41
‏2-9-7-‏تداخل ‏41
‏2-9-8-‏مسئله‏ ‏ا‏ی‏من‏ی ‏41
‏2-9-9-‏مشکلات‏ ‏اجتماع‏ی ‏42
‏2-9-10-‏عدم‏ ‏وجود‏ ‏استانداردها ‏42
‏2-10-‏آ‏ی‏نده‏ ‏شناسا‏یی‏ ‏از‏ ‏طر‏ی‏ق‏ ‏امواج‏ ‏راد‏ی‏و‏یی ‏42
‏2-11-‏رادیوشناسه‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ران ‏43
‏2-12-RFID‏ ‏در‏ ‏زنج‏ی‏ره‏ ‏تام‏ی‏ن ‏48
‏2-13- ‏امکان‏ ‏سنجی ‏51
‏2-13-1- ‏بعد‏ ‏فن‏ی ‏52
‏2-13-2- ‏بعد‏ ‏مالی و اقتصادی ‏53
‏2-13-3- ‏بعد‏ ‏ن‏ی‏رو‏ی‏ ‏انسان‏ی ‏54
‏2-14- ‏قاچاق‏ ‏کالا ‏54
‏2-14-1- ‏انواع‏ ‏قاچاق‏ ‏کالا ‏55
‏2-15- ‏پ‏ی‏ش‏ی‏نه‏ ‏پژوهش ‏58
‏2-15-1- ‏پژوهش‏ ‏ها‏ی‏ ‏داخل‏ی ‏58
‏2-15-2- ‏پژوهش‏ ‏ها‏ی‏ ‏خارج‏ی
‏فصل دوم ‏تاریخچه و ادبیات موضوعی پژوهش
‏2-1- ‏مقدمه
‏به منظور آشنایی با فناوری RFID‏ ‏و همچنین ‏امکان‏ ‏سنجی‏ و قاچاق کالا، لازم است مروری تئوریک به مباحث مطرح در این مقوله صو‏رت گیرد. در این فصل ابتدا اشاره‏ ‏ای به فناوری RFID‏ ‏خواهد شد سپس این فناوری با بارکدهای دوبعدی مقایسه خواهد شد‏. در بخش‏ ‏های بعدی به ترتیب به بررسی تاریخچه این فناوری، مزایای استفاده از این فناوری در بنادر به عنوان مهمترین مبادی ورودی کالاهای وارداتی به کشور، همچنین فرایند و ابعاد ‏امکان‏ ‏سنجی‏ و قاچاق کالا پرداخته ‏می‏ ‏شو‏د‏. در انتها نیز مروری بر پژوهش‏ ‏های قبلی در این زمینه انجام می‏ ‏گیرد.
‏2-2-شناسایی از ‏طریق‏ امواج رادیوییRFID
‏ : بررسی ادبیات موضوع و تاریخچه

 

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

 

برای مشاهده توضیحات فایل  و پیشینه پژوهش فناوری و سیستم شناسایی RFID (فصل دوم)  اینجا کلیک کنید

برای دانلود فایل باکیفیت و پیشینه پژوهش فناوری و سیستم شناسایی RFID (فصل دوم) روی دکمه زیر کلیک نمائید

✔️  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی

✔️  بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل

✔️  دانلود سریع و مستقیم

✔️  دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

✔️ دانلود و پیشینه پژوهش فناوری و سیستم شناسایی RFID (فصل دوم)

admin
Author: admin

Posted in:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *