پیشینه تحقیقات خارجی وداخلی جرات ورزی

Published on می 2, 2024

دانلود پیشینه تحقیقات خارجی وداخلی جرات ورزی

پیشینه تحقیقات خارجی وداخلی جرات ورزی

دانلود  پیشینه تحقیقات خارجی وداخلی جرات ورزی

پیشینه تحقیقات خارجی وداخلی جرات ورزی خرید ارزان پیشینه تحقیقات خارجی وداخلی جرات ورزی

——-

 پیشینه تحقیقات خارجی وداخلی جرات ورزی

پیشینه تحقیقات خارجی وداخلی جرات ورزی

فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: .docx
تعداد صفحات: 19
حجم فایل: 35
قیمت: 25000 تومان

بخشی از متن:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 19 صفحه

قسمتی از متن Word (..docx) :

تحقیقات انجام شده در داخل کشورریحانه شهیدی(1392) در پژوهشی با عنوان اثربخشی گشتالت درمانی به شیوه گروهی بر افزایش جرات ورزی و کاهش افسردگی دانش آموزان دختر به این نتیجه رسید که شرکت کنندگان در گروه های گشتالت درمانی به بهترین نحو آزادی و اشتیاق را در افراد جهت تغییر ایجاد نماید و باعث افزایش جرات ورزی شود.ربیعی و همکاران (1392) در پژوهشی با موضوع شناخت اثربخشی برنامه جرات ورزی مدرسه محور بر مهارت های خود تصمیم گیری و خود حمایتی دانش آموزان دبیرستانی به این نتیجه رسید که برنامه های جرات ورزی در دانش آموزان دبیرستانی منجر به افزایش مهارت های خود تصمیم گیری و خود حمایتی می شود. اسلامی و همکاران (1391) در پژوهشی با عنوان ارزیابی اثربخشی برنامه جرات ورزی بر میزان استرس، اضطراب و افسردگی دانش آموزان دبیرستانی دریافتند که اجرای برنامه های جرات ورزی در دانش آموزان سنین دبیرستانی منجر به کاهش میزان اضطراب، استرس و افسردگی آنان می شود.در پژوهشی فهیمه پیرساقی (1391) به بررسی اثربخشی آموزش خود متمایزسازی بر جرات ورزی نمود و دریافت که که آموزش مولفه های خود متمایزسازی منجر به افزایش جرات ورزی می شود.دکترابراهیمی قوام و همکاران (1391) در پژوهشی با عنوان تاثیر آموزش مهارت های ابراز در افزایش جرات ورزی و عزّت نفس دانش آموزان کم جرات دختر پایه سوم تا پنجم ابتدایی شهر تهران دریافتند که آموزش مهارت های ابراز وجود باعث افزایش جرات ورزی دانش آموزان کم جرات شده است و این تاثیر در فاصله بین پس آزمون و مرحله پیگیری دوام داشته است.در پژوهشی ترصفی (1391) با عنوان اثربخشی آموزش مولف های راهبرد تصمیم گیری مجدد بر افزایش تاب آوری دانش آموزان دریافت که آموزش راهبرد تصمیم گیری مجدد می تواند با استفاده از تکنیک ها و آموزش هایی که به افراد می دهد و به آن ها کمک می کند تا بتوانند پیام های بازدارنده را شناخته و به دنبال آن با استفاده از تکنیک های گشتالت درمانی نقش های جدید را شکل و الگوی جدیدی برای زندگی خود بسازند و تاب آوری خود را افزایش دهند.ذبیح الهی و همکاران ( 1391 ) پژوهشی با عنوان رابطه سبک های فرزندپروری ادراک شده و هوش هیجانی با خودناتوان سازی و خرده مقیاس هایش رابطه منفی معنادار دارند. از میان سبک های فرزندپروری ادراک شده، و مولفه های هوش هیجانی، ادراک از مشارکت پدر و بهره وری از هیجان ها بهترین پیش بینی های خودناتوان سازی هستند. حیدری و همکاران ( 1391 ) در تحقیقی به مقایسه دانش آموزان دختر موفق و ناموفق دبیرستانی از لحاظ سبک های اسنادی خودناتوان سازی با کنترل هوش در شهر اهواز پرداخت. نتایج حاکی از آن بود که بین دانش آموزان دختر موفق و ناموفق از لحاظ نوع سبک های اسنادی تفاوت معنی داری وجود دارد. به علاوه، خودناتوان سازی و خرده مقیاس های آم در دانش آموزان ناموفق بالاتر از دانش آموزان موفق بود. عالیپور بیرگانی و همکاران (1390 ) پژوهشی با عنوان رابطه ویژگی های شخصیتی با خودناتوان سازی تحصیلی و مقایسه شیوه های فرزندپروری از لحاظ متغیر اخیر در دانش آموزان سال سوم دبیرستانی انجام دادند. نتایج نشان داد بین شیوه های مختلف فرزندپروری از لحاظ متغیر خودناتوان سازی تحصیلی تفاوت معنی داری وجوددارد. دانش آموزانی که والدین آن ها از شیوه های فرزندپروری مستبدانه استفاده می کنند، بیشتر از راهبردهای خودناتوان سازی تحصیلی را به کار می گیرند. همچنین بین ویژگی های شخصیتی و خودناتوان سازی تحصیلی رابطه مثبت وجوددارد. ذبیح الهی و همکاران (1390) پژوهشی با عنوان خودکارآمدی تحصیلی و خودناتوان سازی در دانش آموزان دبیرستانی انجام دادند. نتایج نشان داد که خودکارآمدی تحصیلی با خودناتوان سازی تحصیلی رابطه معنادار دارد. و جنس نمی تواند رابطه بین این دو متغیر را تعدیل کند. همچنین نتایج نشان داد که میزان خودناتوان سازی تحصیلی پسران به طور معناداری بیشتر از دختران است. در تحقیق رئیسی ( 1390 ) به بررسی اثربخشی آموزش مولفه های راهبرد تصمیم گیری مجدد بر افزایش سازگاری و انصراف از طلاق زنان متقاضی طلاق پرداخت. وی در پایان چنین نتیجه گرفت که استفاده از راهبرد تصمیم گیری مجدد در مشاوره با زنان ناسازگاری موثر و مفید است و می تواند سازگاری اجتماعی، تندرستی و عاطفی و در خانه آنان را افزایش دهد.یافته های پژوهشی بیرامی (1390) با هدف بررسی تاثیر آموزش جرات ورزی بر سلامت عمومی دانشجویان سال اوّل دانشگاه تبریز، نشان داد که برنامه های آموزش جرات ورزی بر سلامت عمومی، سلامت جسمی، کارکرد اجتماعی و افسردگی دانشجویان تاثیر مثبت داشت.مردانی و حیدری (1390) تحقیق دیگری انجام دادند تحت عنوان بررسی تاثیر ابراز وجود بر میزان افسردگی بعد از زایمان، و به این نتیجه رسیدند که میانگین امتیاز افسردگی مادران گروه آزمایش و کنترل، قبل و بعد از مداخله کاهش معنی داری داشت. نیکنام و همکاران (1389 ) در تحقیقی با عنوان رابطه باورهای کمال گرایانه و رفتارهای خودناتوان سازی در دانشجویان به این نتیجه رسیدند بین کمال گرایی مثبت و منفی با خودناتوان سازی به ترتیب هبستگی منفی و مثبت معنی داری وجود دارد. همچنین، کمال گرایی مثبت و منفی هردو توانستند تغییرات مربوط به خودناتوان سازی را به صورت معنادار پیش بینی کنند. در پژوهشی که ابوترابی و بیات (1389) برای اثربخشی آموزش جرات ورزی بر افزایش عزّت نفس دانش آموزان دختر 9 تا 11ساله انجام دادند، به این نتیجه دست یافتند که آموزش جرات ورزی موجب افزایش عزّت نفس و ابرازوجود در دانش آموزان گروه آزمایش شد. آنان به طورکلی به این نتیجه رسیدند که آموزش جرات ورزی روش موثری برای افزایش جرات ورزی و عزّت نفس در دانش آموزان دارای جرات ورزی کم است.فایده ( 1388 ) اثر بخشی مشاوره گروهی مبتنی بر راهبرد تصمیم گیری مجدد بر افزایش خودپنداره دانش آموزان دختر دوره دبیرستان شهرستان بیرجند را مورد بررسی قرار داده است. با توجه به نتایج این آزمون ها با 99 % اطمینان می توان گفت که بین میانگین های دو گروه آزمایش و گواه و میانگین های پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش در نمرات آزمون خودپنداره راجرز تفاوت معناداری وجود دارد.اسدی، رضایی و ترابی (1388)، در تحقیقی تحت عنوان بررسی و مقایسه ی جرات ورزی اضطراب، افسردگی و فشارروانی در افراد بینا و نابینا به این نتیجه دست یافتند که بین دوگروه افراد بینا و نابینا تفاوت معنی داری در میانگین نمرات مربوط به جرات ورزی و فشارروانی وجوددارد و افراد نابینا دارای جرات ورزی کمتر و فشارروانی بالاتری هستند. همچنین نتایج نشان داد که در افراد نابینا رابطه منفی و معنی داری بین جرات ورزی و افسردگی وجود دارد. در افراد بینا بین جرات ورزی و افسردگی وجود دارد. در افراد بینا بین جرات ورزی و هر سه مولفه ی اضطراب، افسردگی و فشارروانی رابطه منفی و معناداری به دست آمد. در پژوهشی که توسط مهرابی زاده هنرمند، تقوی و عطاری (1388)، تحت عنوان تاثیر آموزش جرات ورزی بر مهارت های اجتماعی، اضطراب اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر صورت گرفت و نمونه ی آن متشکل از 60 دانش آموز بود، نتایج به این صورت حاصل شد که آموزش جرات ورزی بر مهارت های اجتماعی، اضطراب اجتماعی و عملکرد تحصیلی گروه آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل تاثیر داشت و بین دو گروه، تفاوت معنی داری مشاهده شد. به بیان دیگر، آموزش جرات ورزی باعث کاهش اضطراب اجتماعی و افزایش مهارت های اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان گروه آزمایش شد. ابافت ( 1388 ) در پژوهش خود، با عنوان رابطه راهبردهای فراشناختی، خود اثربخشی و شیوه های فرزندپروری با خودناتوان سازی تحصیلی در دانش آموزان دبیرستان های اهواز نشان داد که بین راهبردهای فراشناختی و خودناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان رابطه منفی معنی دار وجود دارد. بین شیوه های فرزندپروری والدین در سه سطح (استقلال آموزی، تسلط آموزی و مراقبت آموزی) با خودناتوان سازی تحصیلی رابطه مثبت معنی دار وجود دارد. همچنین متغیرهای راهبردهای فراشناختی و سن اعمال شیوه های فرزندپروری استقلال آموزی والدین بهترین پیش بینی کننده برای خودناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان است. نتایج پژوهش حیدری و همکاران (1388) با عنوان بررسی تاثیر شیوه فرزندپروری ادراک شده و جنس بر خودناتوان سازی حاکی از آن بود که سبک فرزندپروری بر خودناتوان سازی تاثیر دارد و این تاثیر در تعامل با جنس قرار دارد. خودناتوان سازی کلّی و نوع رفتاری آن در سبک فرزندپروری استبدادی به طور معناداری بیشتر از سایر سبک های فرزندپروری است. سبک فرزندپروری و جنس نیز دارای تعاملی هستند. خودناتوان سازی ادعایی در سبک فرزندپروری استبدادی خودناتوان سازی ادعایی در پسران بیشتر از دختران است.

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

 

برای مشاهده توضیحات فایل  پیشینه تحقیقات خارجی وداخلی جرات ورزی  اینجا کلیک کنید

برای دانلود فایل باکیفیت پیشینه تحقیقات خارجی وداخلی جرات ورزی روی دکمه زیر کلیک نمائید

✔️  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی

✔️  بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل

✔️  دانلود سریع و مستقیم

✔️  دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

✔️ دانلود پیشینه تحقیقات خارجی وداخلی جرات ورزی

admin
Author: admin

Posted in:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *