پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی آموزش ضمن خدمت بر بهره وری

Published on می 2, 2024

دانلود پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی آموزش ضمن خدمت بر بهره وری

پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی آموزش ضمن خدمت بر بهره وری

دانلود  پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی آموزش ضمن خدمت بر بهره وری

پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی آموزش ضمن خدمت بر بهره وری , خرید , ارزان , پیشینه , تحقیقات , داخلی , وخارجی , آموزش , ضمن , خدمت , بر , بهره , وری ,

——-

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات<br>دسته بندی : وورد<br>نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )<br>تعداد صفحه : 15 صفحه<br><br> قسمتی از متن Word (..docx) :<br><br>پیشینه تحقیق
– پژوهش های داخلی
پژوهش 1
عنوان تحقیق: « بررسی تاثیر آموزش در بهره وری مدیران بازاریابی صنعت روغن خوراکی از دیدگاه مدیران»
محقق:لیلا قاسم زاده، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
استاد راهنما:دکتر مهدی حقیقی
استاد مشاور:دکتر اختر جمالی
تاریخ تحقیق:1386
فرضیه :
آیا دوره های آموزشی برگزارشده موجب افزایش دانش شغلی مدیران بازاریابی شده است؟
آیا دوره های آموزشی برگزار شده موجب افزایش مهارت های شغلی مدیران بازاریابی شده است؟
ٱیا دوره های آموزشی برگزار شده موجب بهبود رفتار سازمانی مدیران بازاریابی در محیط کار شده است؟
آیا دوره های آموزشی برگزار شده موجب بهبود کارایی مدیران بازاریابی در محیط کار شده است؟
نتیجه گیری:
بر اساس نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه اصلی تحقیق «دوره های آموزش برگزار شده موجب ارتقای بهره وری در عملکرد شغلی مدیران بازاریابی شده است» مشخص شد که مقدار آماره آزمون (009/4)از مقدار بحران (96/1) در سطح خطای 5% بیشتر بوده بنابراین فرضیه اصلی تحقیق قبول می شود.
پژوهش2
عنوان تحقیق: «بررسی تاثیر آموزشهای ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان بانک سپه استان تهران»
محقق: غلامرضا احمدی، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
استاد راهنما:دکترمینا جمشیدی
استاد مشاور:دکتر کاوه تیمور نژاد
تاریخ تحقیق:1387
فرضیه:
فرضیه اصلی: بین دوره های آموزش ضمن خدمت با عملکرد کارکنان بانک سپه استان تهران رابطه معناداری وجود دارد
فرضیات فرعی:
بین دوره های آموزش ضمن خدمت با افزایش توانایی های فردی و سازمانی کارکنان رابطه معنا داری وجود دارد
بین دوره های آموزش ضمن خدمت با افزایش سطح دانش و بروز کردن آگاهی های تخصصی کارکنان رابطه معنا داری وجود دارد
بین دوره های آموزش ضمن خدمت با میزان رشد و ترفیع کارکنان رابطه معنا داری وجود دارد
نتیجه گیری:
فرضیه وجود رابطه معنادار بین دوره های آموزش ضمن خدمت با افزایش توانایی های فردی و سازمانی کارکنان مورد تائید قرار گرفت
فرضیه وجود رابطه معنادار بین آموزش ضمن خدمت با افزایش سطح دانش و به روز کردن و افزایش آگاهی های تخصصی کارکنان مورد تایید قرار گرفت
فرضیه وجود رابطه معنادار بین دوره های آموزش ضمن خدمت با میزان رشد و ترفیع کارکنان مورد تایید واقع گردید.
پژوهش 3:
عنوان تحقیق: « بررسی نظرات کارکنان شرکت پتروشیمی بندر امام، درباره تناسب محتوای دوره های آموزش ضمن خدمت ارائه شده در سالهای 83-82 با نیازهای عملی آنها در محیط کار
محقق: عسگری محسنی آکردی، دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی
استاد راهنما: دکتر سید محمد عباس زادگان
استاد مشاور: دکتر محمد قهرمانی
تاریخ تحقیق: سال تحصیلی 1385
فرضیه های تحقیق:
بین محتوای دوره های آموزش ضمن خدمت و عملکرد کارکنان رابطه معناداری وجود دارد
بین محتوای دوره های آموزش ضمن خدمت و کاربردی بودن دوره ها رابطه معناداری وجود دارد
بین محتوای دوره ای آموزش ضمن خدمت و تناسب آن با وظایف عمومی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد
بین محتوای دوره های آموزش ضمن خدمت و تناسب آن با نیازهای عملی کارکنان در محیط کار رابطه معناداری وجود دارد
نتیجه گیری:
تفاوت میانگین نمونه از لحاظ تاثیر محتوی بر بهبود عملکرد کارکنان، با میانگین جامعه معنادار نیست
تفاوت میانگین گروه نمونه از این لحاظ که محتوی جنبه کاربردی دارد یا نه، با میانگین جامعه معنادار است
تفاوت میانگین گروه نمونه از این لحاظ که محتوی باعث بهبود ارتباطات می شود، با میانگین جامعه معنادار است
تفاوت میانگین گروه نمونه از این لحاظ که محتوی متناسب با وظایف عمومی کارکنان است، با میانگین جامعه معنادار نیست
به طور کلی تفاوت میانگین مشاهده شده، از این لحاظ که محتوای آموزشی دوره های آموزش ضمن خدمت با نیازهای عملی کارکنان در محیط کار تناسب دارد یا نه، با مانیگین فرضی جامعه معنادار نیست.
بین سن و نظرات کارکنان درباره محتوای آموزشی دوره ها از لحاظ کاربردی بودن محتوی، بهبود ارتباطات، همبستگی معنی داری وجود ندارد.
بین سن و نظرات کارکنان درباره محتوای آموزش دوره ها از حلاظ تاثیر محتوی بر بهبود عملکرد و متناسب بودن محتوی با وظایف عمومی کارکنان، همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.
به طور کلی بین سن و نظرات کارکنان درباره محتوای آموزشی دوره ها، همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.
بین سابقه کار و نظرات کارکنان درباره محتوای آموزشی دوره ها از لحاظ کاربردی بودن محتوی، تاثیر آن بر بهبود عملکرد و ارتباطات و متناسب بودن محتوی با وظایف عمومی کارکنان، همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.
بین سطح تحصیلات و نظرات کارکنان درباره تناسب محتوای آموزشی دوره های ضمن خدمت با وظایف عمومی کارکنان تفاوت معنی داری وجود ندارد
به طور کلی بین سطح تحصیلات و نظرات کارکنان درباره محتوای آموزشی دوره ها، تفاوت معنی داری وجود ندارد.
بین سطح تحصیلات و نظرات کارکنان درباره تاثیر محتوای آموزشی دوره ها بر بهبود عملکرد کارکنان، تفاوت معناداری وجود ندارد
بین سطح تحصیلات و نظرات کارکنان درباره کاربردی بودن محتوی، تفاوت معنی داری وجود دارد
بین سطح تحصیلات و نظرات کارکنان درباره تاثیر محتوای آموزشی بر بهبود ارتباطات کارکنان، تفاوت معنی داری وجود دارد.
پژوهش4
عنوان تحقیق:« بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت در افزایش بهره وری کارکنان دانشگاه تهران از چهار بعد انگیزش، بهبود سبک انجام کار، تعهد سازمان و استفاده بهینه از منابع سازمان »
محقق: رضا خدایی محمودی،دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه تهران
استاد راهنما: دکتر محمد سعید تسلیمی
استاد مشاور: دکتر علی اکبر فرهنگی
تاریخ تحقیق: سال تحصیلی 1381
فرضیه های تحقیق:
الف- فرضیه اهم: آموزش ضمن خدمت با افزایش بهره وری کارکنان رابطه معنا داری دارد
ب- فرضیات فرعی:
آموزش ضمن خدمت با استفاده بهینه کارکنان از منابع سازمان رابطه معنی داری دارد
آموزش ضمن خدمت با افزایش تعهد سازمانی کارکنان رابطه معنی داری دارد
آموزش ضمن خدمت با بهبود سبک انجام کار کارکنان رابطه معنی داری دارد
آموزش ضمن خدمت با افزایش انگیزه کارکنان رابطه معنی داری دارد
نتیجه گیری:
آموزش ضمن خدمت با استفاده بهینه کارکنان از منابع سازمان رابطه مستقیم دارد
آموزش ضمن خدمت با افزایش تعهد سازمانی کارکنان رابطه مستقیم دارد
آموزش ضمن خدمت با بهبود سبک انجام کار کارکنان رابطه مستقیم دارد
آموزش ضمن خدمت با افزایش انگیزه کارکنان رابطه مستقیم دارد
پژوهش 5
عنوان تحقیق: «بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت بر بهبود و ارتباطات سازمانی کارکنان شرکت پتروشیمی بندر امام خمینی ماهشهر»
محقق:حسین نامدار، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی
استاد راهنما: دکتر سید محمد عباس زادگان
استاد مشاور: دکتر محمد قهرمانی
تاریخ تحقیق: سال تحصیلی 1385
فرضیه های تحقیق:
دوره های آموزش ضمن خدمت با گسترش روابط بین کارکنان رابطه معنا دارد
دوره های آموزش ضمن خدمت با بهبود ارتباطات رابطه معنا داری دارد
دوره های آموزش ضمن خدمت با ایجاد حس صمیمت و همدلی در بین کارکنان رابطه معنا داری دارد
دوره های آموزش ضمن خدمت با بهبود نتایج مورد انتظار در ارتباطات بین کارکنان رابطه معناداری دارد.
از نظر کارکنان شرکت کننده در دورهای این دوره در حد متوسط باعث گسترش روابط بین کارکنان شده است.
از نظر کارکنان شرکت کننده در دوره ها، این دوره ها در حد متوسطی باعث گسترش روابط بین کارکنان شده است
از نظر کارکنان شرکت کننده در دوره ها، این دوره ها در حد متوسطی باعث شده که کارکنان در برقراری ارتباط با همکاران خود درک بهتری داشته باشند
از نظر کارکنان شرکت کننده در دوره ها، این دوره ها در حد متوسطی باعث شده که کارکنان از دانش خود در بهبود ارتباطات استفاده کنند.
از نظر کارکنان شرکت کننده در دوره ها، این دوره ها در حد متوسطی باعث ایجاد حس صمیمیت و همدلی در بین کارکنان شده است.
از نظر کارکنان شرکت کننده در دوره ها، این دوره ها در حد متوسطی باعث بهبود نتایج مورد انتظار در ارتباطات بین کارکنان شده است
پژوهش 6
عنوان تحقیق: «بررسی میزان اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت کارشناسان سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد»
محقق:راهله غریب نواز دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی
استاد راهنما: دکتر محبوبه عارفی
استاد مشاور: دکتر محمد حسن پرداختچی
تاریخ تحقیق: سال تحصیلی 87
فرضیه های تحقیق:
دوره های آموزش ضمن خدمت با افزایش آگاهی نسبت به بیماریهای ناشی از شغل و اصول ایمنی و بهداشت در بخش خدمات شهری رابطه معنا داری دارد.
آموزش ضمن خدمت با افزایش آگاهی کارکنان در نحوه برخورد با حوادث غیر مترقبه رابطه معنا داری دارد
نتیجه گیری:,

 

برای مشاهده توضیحات فایل  پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی آموزش ضمن خدمت بر بهره وری  اینجا کلیک کنید

برای دانلود فایل باکیفیت پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی آموزش ضمن خدمت بر بهره وری روی دکمه زیر کلیک نمائید

✔️  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی

✔️  بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل

✔️  دانلود سریع و مستقیم

✔️  دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

✔️ دانلود پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی آموزش ضمن خدمت بر بهره وری

admin
Author: admin

Posted in:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *