پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی الکلیسم نوجوانان

Published on می 2, 2024

دانلود پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی الکلیسم نوجوانان

پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی الکلیسم نوجوانان

دانلود  پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی الکلیسم نوجوانان

پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی الکلیسم نوجوانان خرید ارزان پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی الکلیسم نوجوانان

——-

 پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی الکلیسم نوجوانان

پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی الکلیسم نوجوانان

فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 13
حجم فایل: 20
قیمت: 22000 تومان

بخشی از متن:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 13 صفحه

قسمتی از متن Word (..docx) :

پیشینه تجربی1-2-2-2- تحقیقات داخلی:سجادی(1388)کار پژوهشی در زمینه آسیب های اجتماعی نوجوانان (سوء مصرف مواد مخدر و روان گردان) انجام داده است،بیان می کند که افراد پرورش یافته در خانواده های نابسامان و از هم گسیخته زمینه های بیشتری در گرایش به انحراف و مصرف مشروبات الکلی و اعتیاد به مواد مخدر را دارند.که اگر این انحراف صورت نپذیرد به دلیل ویژگی های شخصیتی است و یا تحت تاثیر قرار گرفتن از کانالی غیر از خانواده مثل دوستان خوب ،معلمان دلسوز و مانندآن.آمار نشان می دهد که 44% بزهکاران جامعه ی ما در خانواده های لاابالی زندگی می کنند ویا 82% معتادین ستیزهای خانوادگی را در فرار فرزندان و روی آوردن به اعتیاد و شرب خمر موثر می دانند.بین خانواده و مصرف مشروبات الکلی رابطه وجود دارد یعنی وجود شاخص هایی در خانواده در بروز اعتیاد نقش اساسی دارد.طبیعی است در خانواده های گسیخته،کم سواد،با والدین معتاد،اجتماعی شدن و جامعه پذیرشدن به شکل کامل صورت نمی گیرد لذا بر افزایش گرایش به سوی اعتیاد به مصرف مشروبات الکلی تاثیر می گذارد یا بر عکس در برخی خانواده های آسیب زا فرزندان با توجه به ویژگی های فردی و با یافتن تکیه گاههایی غیر از خانواده به اعتیاد آلوده نمیشوند.که با شناخت این تکیه گاهها و تقویت و حمایت بیشتر آنها ،زمینه و بستر را برای استفاده ی بیشتر فرزندان و کودکان در معرض خطر اینگونه خانواده ها مهیا نماییم.(سجادی؛92:1388)براساس یافته های تحقیقی که در طرحی با عنوان شیوع شناسی مصرف مواد مخدر در میادین دولتی زیر نظر وزارت علوم،تحقیقات و فن آوری و به سفارش دفتر برنامه ریزی اجتماعی و فرهنگی معاونت فرهنگی اجتماعی این وزارتخانه انجام شد، یک مدرس دانشگاه تربیت معلم در تبیین ویژگی های طرح یاد شده گفت:در این پژوهش 5231 نفر از دانشجویان دختر و پسر از 21 دانشگاه بر اساس فرمول نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند که تقریبا نیمی از آنها زن و نیمی دیگر مرد بودند .به گفته ی وی در این جمعیت نمونه،90% افراد مجرد،9.5% متاهل و0.4% طلاق گرفته و عموما در بازه ی سنی 19تا24 سال بوده اند .برآوردی که از میزان شیوع اعتیاد در میان دانشجویان می توان داشت،چیزی در حدود 1% است که این رقم گرچه شایدرقم کوچکی نباشد، اما به نظر می رسد رقم کوچکی باشد اما برآوردها در سطوح دیگر جامعه چیزی در حدود 3%است که البته انتظار میرود که بطورکلی میزان اعتیاد میان دانشجویان کمتراز سایراقشارباشد…(رحیمی:1389)عزیزی(1387) پژوهشی با عنوان فقر اقتصادی و سوء مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی در بین جوانان شهر تهران وشمیرانات انجام داد است که این پژوهش با استفاده از روش میدانی و تکنیک پیمایش در بین 400 نفر از جوانان عادی25-18 ساله شهر تهران و شمیرانات صورت پذیرفت…یافته های این تحقیق نشان داد بین دو متغیر فقر اقتصادی و سوء مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی رابطه مستقیم خطی وجود ندارد، اما فقر اقتصادی میتواند با تاثیر بر متغیرهای واسط،زمینه ساز سوء مصرف مواد مخدر و مصرف مشروبات الکلی باشد.نتایج این پژوهش نشان داد که متغیرهای فرهنگ بزهکاری،سرمایه اجتماعی و احساس ناامیدی دارای بیشترین تاثیر بر سوء مصرف مواد مخدر و مصرف مشروبات الکلی هستند.فرهنگ بزهکاری و احساس ناامیدی باعث افزایش سوء مصرف مواد مخدر ومشروبات الکلی و سرمایه اجتماعی باعث کاهش آن در میان افراد مورد بررسی میشود.(عزیزی؛67:1387)بنی اسد و بهرامی(1392) در یک پژوهش پیمایشی با تکنیک مصاحبه ی هدفمند به بررسی علل اجتماعی گرایش جوانان 20-18 ساله به شرب خمر در شهربندرعباس پرداخته اند.حجم نمونه ی این پژوهش شامل 400 نفر مستقل در شهر بندرعباس می باشد.یافته های تحقیق نشان می دهد ضعف در باورها و اعتقادات دینی، اختلال در مطالبات و نیازها، فهم نادرست از اوقات فراغت از بین مولفه های انتخابی بیشترین تاثیر بر مصرف مشروبات الکلی را به خود اختصاص داده است.در نتیجه توجه به گسترش مهارت های جوانان و فرا هم نمودن محیط سالم مخصوصا برای نوجوانان و جوانان می تواند از گسترش مصرف مشروبات الکلی در شهرستان بندر عباس تا حدود زیادی پیشگیری نماید.(بنی اسد و بهرامی؛1392: 1)سراج زاده و فیضی(1382) به بررسی عوامل اجتماعی موثر بر مصرف تریاک و مشروبات الکلیدر بین دانشجویان دانشگاههای دولتی در سال 1382-1381پرداخته اند.این کار با استفاده از داده های یک طرح پیمایشی مربوط به مواد مخدر و مشروبات الکلی انجام شده است…اطلاع بدست آمده نشان می دهد که مصرف مشروبات الکلی شیوع بیشتری نسبت به تریاک دارد.به طوری که درباره مصرف مشروبات الکلی 80درصد ازپاسخگویان اظهار داشته اند که تاکنون مشروبات الکلی مصرف نکرده اند در حالی که این نسبت درمورد تریاک90 درصد بود.به عبارت دیگر،20 درصد از دانشجویان اظهار داشته اند دست کم یک بار مشروبات الکلی مصرف کرده اند در حالی که این نسبت برای مصرف تریاک به 10 درصد تقلیل می یابد.از نظر تکرار مصرف نیز مشروبات الکلی بیش از مواد مخدر دیگر مصرف شده است.از مجموع 20% پاسخگویان که مشروبات الکلی مصرف کرده اند نزدیک 8% بیش از ده بار مصرف کرده اند.در حالیکه نسبت افراد مصرف کننده ی بیش از ده بار برای تریاک فقط 2 درصد بوده است….یکی دیگر از یافته های جالب این تحقیق این است که رابطه پایگاه اقتصادی و اجتماعی با مصرف مشروبات الکلی و تریاک متفاوت بود.مصرف تریاک در بین افراد دارای پایگاه اقتصادی اجتماعی پایین تر شیوع بیشتری دارد.در حالیکه مشروبات الکلی در افراد دارای پایگاه اجتماعی بالاتر بیشتر شایع است.از نظر رابطه سایر متغیرها با مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی، یافته های این تحقیق نشان داد که مهمترین متغیر تاثیر گذار آلودگی محیط دوستانه است…همچنین بر اساس یافته ها میتوان گفت که الگو و سبک زندگی غربی در بخش قابل ملاحظه ای از افراد دارای پایگاه بالا رسوخ کرده است و احتمالا مصرف مشروبات الکلی در بین آنان به عنوان یک انحراف اجتماعی تعریف نمیشود.به همین دلیل،حدود یک سوم(23درصد)از دانشجویان دارای پایگاه بالا تجربه حداقل یک بار مصرف مشروب را داشته اند که این نسبت در بین مردان آن ها به 40 درصد میرسد.همچنین بررسی مکان های مصرف و اطلاع والدین افرادی که تجربه ی مصرف مواد مخدر داشته اند هم نشان می دهد مصرف انفرادی مواد مخدر بیشتر از مصرف خانوادگی آن است.همچنین حدود نیمی از والدین مصرف کنندگان مشروبات الکلی از مصرف آن توسط فرزندانشان اطلاع داشتند.در حالی که درباره مصرف مواد مخدر کمتر از یک چهارم والدین از موضوع اطلاع داشتند .(سراج زاده:1386)مطالعه ی حمیدیه و همکاران(1384) در بین نوجوانان و جوانان 35-15 ساله شهر تهران نشان می دهد که شیوع مصرف داروهای روان گردان (ریتالین، والیوم، فتو باربیتال، دی فنوکسیلات) 8 .3% ؛مواد محرک(سیگار، حشیش، ماری جوانا، گراس، ال.اس.دی، اکستاسی، قرص شادی یا ایکس یا فرشته یا شیشه) 7.2% و الکل 25.7% بوده است.(همان : 91)علایی خرایم و دیگران (1390) میزان شیوع مصرف سیگار، قلیان ، مشروبات الکلی و مواد مخدر و محرک در میان دانش آموزان دبیرستانی را مورد مطالعه قرار داده اند که این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی-مقطعی است .شرکت کنندگان پژوهش شامل 477 دبیرستانی دختر و پسر شهر کرج بودکه به شیوه ی نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند….بر اساس نتایج بدست آمده 57% از دانش آموزان مورد مطالعه گزارش کرده اند که حداقل یک بار در طول عمر یک نوع ماده شامل سیگار، قلیان ، مشروبات الکلی و سایر مواد را امتحان کرده اند.میزان مصرف انواع مواد سبک به ترتیب شیوع شامل قلیان ، سیگار و مشروبات الکلی و مواد سنگین شامل قرص اکستازی و تریاک ، حشیش، شیشه، کراک و هروئین است…. در کل مواد سبک شامل قلیان ،سیگار و مشروبات الکلی شایع ترین مواد مورد مصرف در بین دانش آموزان دبیرستانی است.(علایی خرایم و دیگران ؛1389 :99)-در پژوهش دیگری رحیمی موقر و سهیمی ایزدیان(1384) با عنوان بررسی وضعیت مصرف مواد مخدر در دانشجویان کشوربا استفاده از پرداخته اند.، یافته ها حاکی از آن است که شایع ترین مواد مخدر مورد مصرف پسران دانشجو در سال های اخیر الکل است.همپنین نشان داده شد مصرف الکل در بین دانشجویان بیشتر از همسالان غیر دانشجو و در مردان بیشتر از زنان است(رحیمی موقر و سهیمی ایزدیان؛1384: 25)-مردانی و دیگران(1391) پژوهشی با هدف بررسی میزان شیوع مصرف مواد(تریاک، مشروبات الکلی، سیگار)با استفاده از روش مقطعی، در بین نمونه ای 310 نفری انجام دادند .یافته های این پژوهش نشان می دهد که سن شروع مصرف مواد 22 تا 25 سالگی است.طبق نتایج این تحقیق مصرف سیگار، قلیان، مشروبات الکلی و تریاک در بین دانشجویان پسر بیشتر از دختر است.همچنین جنسیت و سابقه مصرف مواد در اعضای خانواده و دوستان از عوامل خطر ساز در مصرف مواد تلقی می شوند. -مختاری و پورزارع(1393) در پژوهشی با استفاده از روش پیمایش در نمونه ای 384 نفری به بررسی تآثیر کنترل اجتماعی بر نگرش جوانان 29-18 شهر بهبهان به مصرف مشروبات الکلی پرداخته اند.نظریه مورد استفاده دراین پژوهش، نظریه کنترل اجتماعی هیرشی بوده است.یافته ها نشان داد بین الگوی کنترل در خانواده، تعهد به دلبستگی خانوادگی، میزان مشغله کاری در شبانه روز و تقید به باورهای دینی رابطه معکوس و معنا داری وجود دارد.در این تحقیق مهمترین متغیر کنترل اجتماعی، الگوی کنترل در خانواده بود. -اکبری زردخانه(1393) و دیگران به بررسی رابطه بین ویژگی های جمعیت شناختی و مصرف مواد در دانشجویان دانشگاه های دولتی کشور پرداخته اند.نمونه آماری این پژوهش 8352 دانشجو بود که به روش پیمایشی و بر مبنای جنسیت، دانشکده و خوابگاهی بودن انتخاب شدند.تحلیل داده های این پژوهش نشان داد که نسبت مصرف همه مواد در بین دانشجویان دخترو پسر به طور معنا داری متفاوت است و این نسبت در دانشجویان پسر بیشتر از دختر است.در گروه های سنی بالاتر نسبت مصرف مشروبات الکلی و تریاک بیشتر است.در گروه دانشجویان مجرد و جدا شده نسبت مصرف کراک بالاتر از گروه دانشجویان متاهل است و…. در مجموع نتایج نشان داد بین ویژگی های جمعیت شناختی مثل جنسیت، سن، وضعیت تاهل و وضعیت سکونت در زمان تحصیل رابطه وجود دارد.-در تحقیقی که سهرابی و دیگران (1388) تحت عنوان شیوع شناسی مصرف مواد در دانشجویان تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام داده اند، نشان داده شد که شیوع مصرف الکل در سال 1386-1385 در بین دانشجویان 13% گزارش شده است، که پس از قلیان و سیگار رتبه سوم را دارد.(سهرابی و همکاران؛1388:76)- علیوردی نیا(1392) تحقیقی با هدف بررسی عوامل اجتماعی موثر بر گرایش دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ، با استفاده از روش پیمایشی انجام داده اند.در این تحقیق متغیرهای پیوستگی به مذهب، پیوستگی تحصیلی، خود کنترلی و برچسب رسمی مورد بررسی قرار گرفتند.دستاورد نظریاین تحقیق وجود رابطه معنی دار بین متغیرهای مذکور و گرایش به مصرف مشروبات الکلی می باشد.-محسنی تبریزی(1387) در پژوهش دیگری تحت عنوان عوامل موثر بر قاچاق اسلحه و مشروبات الکلی از مرز پیرانشهر با استفاده از روش پیمایش انجام شد.جامعه آماری این تحقیق سرپرستان خانوار شهرستان پیرانشهر بودند .نتایج حاصله از این نشان می دهد متغیرهای باورها و ارزش های فرهنگی ، آنومی اجتماعی و پایگاه اقتصادی و اجتماعی بعنوان وامل تاثیر گذار بر انگیزش و تمایل به قاچاق مطرح اند.-مقصودی(1384) معتقد است که در دسترس بودن مواد که تحت تاثیر عوامل فرهنگی، محیطی و خانوادگی و قانونی در یک جامعه است به عنوان یک عامل مستعد کننده ی قوی برای ابتلا به مصرف یا گرایش به مواد معرفی می شود.میان پایگاه اقتصادی- اجتماعی و مصرف مواد مخدر رابطه معناداری وجود دارد به این معنی که با بهتر شدن پایگاه اجتماعی و اقتصادی مصرف مواد کاهش میابد.(به نقل از کاوسیان؛1390 :187)

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

 

برای مشاهده توضیحات فایل  پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی الکلیسم نوجوانان  اینجا کلیک کنید

برای دانلود فایل باکیفیت پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی الکلیسم نوجوانان روی دکمه زیر کلیک نمائید

✔️  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی

✔️  بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل

✔️  دانلود سریع و مستقیم

✔️  دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

✔️ دانلود پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی الکلیسم نوجوانان

admin
Author: admin

Posted in:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *