پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی بازاریابی الکترونیک

Published on می 2, 2024

دانلود پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی بازاریابی الکترونیک

پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی بازاریابی الکترونیک

دانلود  پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی بازاریابی الکترونیک

hakan and v

——-

 پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی بازاریابی الکترونیک

پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی بازاریابی الکترونیک

فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 4
حجم فایل: 12
قیمت: 14000 تومان

بخشی از متن:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 4 صفحه

قسمتی از متن Word (..docx) :

پیشینه تحقیقباقری و آذر (1384) آمیخته بازاریابی اینترنتی را مورد بررسی قرار دادند. این مقاله در صدد شناسایی تغییرات آمیخته بازاریابی بود تا از این رهگذر بتوان از مزایای رقابتی دنیای الکترونیک بهره برد. با این توجه، مولفین با در نظر قرار دادن دو بعد چرخه عمر محصول و بلوغ مشتری، به طراحی مدل مفهومی آمیخته بازاریابی اینترنتی پرداختند. در این مدل، 6 مولفه جمع آوری اطلاعات، محصول، قیمت، ارتباطات، توزیع و علامت تجاری شرکت به عنوان مولفه های آمیخته بازاریابی اینترنتی شناسایی گردید. این مولفه ها در اثر تقاطع دو بعد چرخه عمر محصول و بلوغ مشتری، ترکیبهای متفاوتی از آمیخته را ارائه کرد. با آزمون مدل، 10 ترکیب برای 12 حالت متفاوت برای یک کالا در مراحل مختلف چرخه عمر محصول و ویژگیهای متمایز مشتری به تایید رسید. این ترکیبها، همان ابزار رقابتی جدید است که با تغییر در یکی از دو عامل تغییر در چرخه عمر محصول یا سطح بلوغ مشتری، باز تعریف خواهد شد.حسینی و همکاران (1387) تاثیر به کارگیری بازاریابی الکترونیکی بر عملکرد صادراتی صادرکنندگان نمونه بخش صنعت را مورد مطالعه قرار دادند. جامعه این تحقیق صادرکنندگان نمونه بخش صنعت در سال های 84-1379 می باشد. به منظور پاسخگویی به سوال تحقیق یک فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی تعریف و با ارایه یک مدل مفهومی، رابطه میان بکارگیری بازاریابی الکترونیکی وعملکرد صادراتی در شرکت های مذکور مورد آزمون قرار گرفت. برای بررسی فرضیات از آزمون همبستگی پیرسون و برای تحلیل های اضافی از تجزیه و تحلیل واریانس و رگرسیون استفاده گردید. نتایج بررسی ها حاکی از آن است که بین استفاده از اینترنت در فعالیت های بازاریابی و عملکرد صادراتی شرکت های مورد تحقیق رابطه مثبت ومعنا دار وجود دارد. این ارتباط در هر یک از ابعاد سه گانه بازاریابی الکترونیکی، یعنی استفاده از اینترنت در فعالیت های مرتبط با مشتری، مرتبط با کانال های توزیع و تحقیقات بازاریابی با عملکرد صادراتی، یعنی رشد و سودآوری صادرات، ورود به بازارهای جدید، بهبود وضعیت سهم بازار و ایجاد ذهنیت مثبت نسبت به محصولات، خدمات و نام و نشان تجاری شرکت مورد تایید قرار گرفت.ایمان خان (1387) رفتار مصرف کننده در بازاریابی الکترونیکی را مورد مطالعه قرار دادند. بررسی ساختار ذهنی مصرف کننده، معرفی محیط دیجیتال و ارایه مدل شکل گیری و تاثیر ساختار ذهنی بر محیط دیجیتال، بررسی رفتار ارتباطی مصرف کننده در محیط دیجیتال در مقاله حاضر، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که شناخت ساختار ذهنی مصرف کننده و عوامل موثر در نحوه شکل گیری آن در طراحی سایت ها و فرآیند جستجوی مصرف کننده به منظور بالا بردن نرخ بازدهی از سایت ها و ترغیب مصرف کنندگان به خرید از آنها بسیار تاثیرگذار است.نیکوکار و همکاران (1388) الگوی رفتار مصرف کننده و استراتژی های بازاریابی اینترنتی را در لوازم خانگی ایران مورد مطالعه قرار دادند. در این مقاله تلاش شده است با استفاده از روش تئوری سازی داده بنیاد و با بررسی رفتار مصرف کنندگان و تولید کنندگان لوازم خانگی ایران، الگوی رفتار مصرف کنندگان طراحی و تبیین شود. نتایج این مطالعه نشان می دهدکه مصرف کنندگان لوازم خانگی ایران دارای سه الگوی رفتاری عقلایی، احساسی و هوشمند هستند و به طبع آن بنگاه ها نیازمند استفاده از استراتژی های بازاریابی مبادله ای، تعاملی و هوشمند می باشند.شعرباف و مرتضوی (1388) شناسایی عوامل موثر جهت استفاده موفق از بازاریابی اینترنتی در شرکتهای صنایع غذایی استان خراسان رضوی را مورد مطالعه قرار دادند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه می باشد روش آماری در تجزیه و تحلیل داده ها، استفاده از روشهای تحلیل عاملی و آمار توصیفی می باشد. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد که کلیه متغیرهای شناسایی شده موثر بر استفاده موفق از بازاریابی اینترنتی، از ادبیات موضوع در جامعه آماری موثر تشخیص داده شده اند ولی میزان استفاده از آنها در حال حاضر در حد متوسط قرار دارد.پراساد و همکاران (2001) اثر بازاریابی اینترنتی بر رقابت بازاریابی و عملکرد صادرات را مورد ارزیابی قرار دادند. در این مطالعه بر اساس بررسی داده ها از 381 شرکت صادر کننده، این نتایج حاصل شد که وارد شدن اینترنت به بازاریابی و فعالیت های آن باعث افزایش رقابت پذیری بین شرکت های مشابه شده و جهت گیری ها را به سمت عملکرد بهتر تغییر می دهد. کیانگ و چای (2001) چارچوبی برای مزیت های بالقوه بازاریابی اینترنتی ارائه کردند. بر اساس این چارچوب و با در نظر گرفتن شرایط رقابتی حاکم بر بازارهای جهانی، ورود به بازارهای صادراتی و کسب نتایج مطلوب از این بازارها دارای موانع و مشکلاتی است. از این رو شرکت های صادراتی تلاش می کنند بر این موانع غلبه کرده، عملکرد صادراتی خود را بهبود بخشند. این مهم امکان پذیر نمی باشد مگر آنکه موسسات تجاری دارای یک نظام بازاریابی علمی باشند. تغییر شرایط اقتصاد جهانی و پیچیده شدن آن نیز تمام شرکت ها را مجبور ساخته که به روش های علمی و جدید بازاریابی روی آورند و خود را با ضرورت های جامعه جها نی هماهنگ سازند و بازاریابی اینترنتی شاخص ترین این وسیله ها می باشد. بنگیسون و همکاران (2007) اثر بازاریابی اینترنتی را بر کسب و کار تجارت های کوجک بین المللی مورد بررسی قرار دادند. این مطالعه بر روی 379 شرکت سوئدی انجام شد. نتایج نشان داد که بازاریابی اینترنتی دارای اثر مثبت بر عملکرد شرکت های کوچک تجاری می باشد و رقابت پذیری بیشتر باعث این افزایش عملکرد بخضوض در بعد کیفیت می باشد. فهرست منابع:ابراهیمی، حمید. 1379. مفاهیم علمی مدیریت بازاریابی. فصلنامه مدرس علوم انسانی ، دوره 3، شماره 12، صص 11-34.ایمان خان، نیلوفر. 1387. رفتار مصرف کننده در بازاریابی دیجیتال. فصلنامه مدیریت، سال پنجم، شماره 11، صص 81- 88.باقری، مصباح الهدی.، آذر، عادل. 1384. رویکردی جدید به آمیخته بازاریابی اینترنتی. فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره 9، شماره 2، صص 1-22.حسینی، سید احمد.، قاضی زاده، مصطفی و عباسی، حسین. 1387. بررسی تاثیر به کارگیری بازاریابی الکترونیکی بر عملکرد صادراتی صادرکنندگان نمونه بخش صنعت در سال های 84-1379 (با تاکید بر اینترنت). دانشور رفتار، شماره 32، صص 125-141.شعرباف، احمد و مرتضوی، سعید. 1388. شناسایی عوامل موثر جهت استفاده موفق از بازاریابی اینترنتی در شرکتهای صنایع غذایی استان خراسان رضوی. دومین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک، 11 صفخه.صفری مهر، ی.، آل بدوی، آ. 1387. پذیرش کاربردهای اینترنتی مربوط به سلامتی: مدلی برای رسیدگی پذیرش تکنولوژی در متخصصان مراقبت از سلامتی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس.نیکوکار، غلام.، دیواندری، علی و ابراهیمی، عبدالحمید. 1388. الگوی رفتار مصرف کننده و استراتژی های بازاریابی اینترنتی: لوازم خانگی ایران. نشریه مدیریت بازرگانی، دوره 1، شماره 2، صص 135-150.Bengisson

 

برای مشاهده توضیحات فایل  پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی بازاریابی الکترونیک  اینجا کلیک کنید

برای دانلود فایل باکیفیت پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی بازاریابی الکترونیک روی دکمه زیر کلیک نمائید

✔️  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی

✔️  بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل

✔️  دانلود سریع و مستقیم

✔️  دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

✔️ دانلود پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی بازاریابی الکترونیک

admin
Author: admin

Posted in:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *