پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی تکنیک های حسابداری مدیریت

Published on می 2, 2024

دانلود پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی تکنیک های حسابداری مدیریت

پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی تکنیک های حسابداری مدیریت

دانلود  پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی تکنیک های حسابداری مدیریت

D. 1993. Theory and practice: The views of CIMA members and students”

——-

 پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی تکنیک های حسابداری مدیریت

پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی تکنیک های حسابداری مدیریت

فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 5
حجم فایل: 13
قیمت: 19000 تومان

بخشی از متن:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 5 صفحه

قسمتی از متن Word (..docx) :

مطالعات پیشین- تحقیقات داخلیایمانی و رضایی (1388) بررسی اهمیت تکنیکهای حسابداری مدیریت در شرکتهای پذیرفته شده بورس تهران را مورد بررسی قرار دادند. این تحقیق به دنبال بررسی سطح اهمیت تکنیکهای حسابداری مدیریت از دیدگاه فعالین این حسابداری(دانشگاهیان و حرفه ایها) بوده که از طریق پرسشنامه ای میسر شده و از این افراد سطح اهمیت این تکنیکها جویا شده است. بر اساس آزمون مذکور،تکنیکهای مدیریت وجوه نقد ، بودجه بندی عملیاتی ، قیمت گذاری محصول ، بهایابی محصول ،هزینه یابی بر مبنای فعالیت، ارزیابی عملکرد ،مدیریت بر مبنای فعالیت ، بودجه بندی سرمایه ای ، تحلیل انحرافات ، تحلیل هزینه – حجم – سود، حسابداری مدیریت استراتژیک ،هزینه یابی بر مبنای هدف، تحلیل سوددهی مشتریان از اهمیت بالایی برخوردار بوده اند.بردبار و عارف منش (1388) بررسی وتبیین نقش حسابداری مدیریت در تعیین اهداف استراتژیک با رویکرد ارزش افزوده را مورد مطالعه قرار دادند. آنها نتیجه گیری کردند که حسابرسی مدیریت نوعی حسابرسی و نگرش نسبت به آینده است که با استفاده از آن تا حدودی از تکرار فعالیت هایی که فاقد هر گونه ارزش افزوده و افزایش بازده اقتصادی است، جلوگیری و پیشگیری می کند. سلمانی (1388) بررسی قابلیت بکارگیری تکنیکهای حسابداری مدیریت در مدیریت بهای تمام شده درشرکتهای دولتی از دیدگاه حسابرسان مستقل را مورد مطالعه قرار داد. این تحقیق به دنبال بررسی قابلیت بکارگیری این تکنیکها در شرکتهای دولتی بود. به عبارتی، آیا شرکتهای دولتی بستر لازمه برای اجرای این تکنیکها را دارند یانه. نتایج حاصل از 42 نفر حسابرس مستقل حکایت از آن داشت که شرکتها قابلیت بکارگیری حسابداری مدیریت برای مدیریت بهای تمام شده را ندارند.نوروش و مشایخی (1387) نیازها و اولویت های آموزشی حسابداری مدیریت و فاصله ادراکی بین دانشگاهیان و شاغلین در حرفه حسابداری را مورد بررسی قرار دادند. این تحقیق که از نوع پیمایشی -کاربردی بود، از طریق ارسال پرسش نامه به دو گروه دانشگاهیان و افراد شاغل در حرفه حسابداری انجام شد. جامعه مورد مطالعه نمایندگان دو طیف دانشگاهیان و افراد شاغل در حرفه حسابداری مدیریت و نیز برخی مهارت ها و ویژگی های مورد نیاز برای فارغ التحصیلان حسابداری که قصد ورود به مشاغل حسابداری مدیریت را دارند، بود. راه حل عملی برای پوشش این فاصله، در ابتدا درک آن توسط دانشگاهیان و شاغلین در حرفه و سپس تعامل دو گروه یاد شده برای آگاهی از تازه های علمی از سوی شاغلین در حرفه، و آشنایی با مشکلات موجود در عمل از سوی دانشگاهیان گزارش شد.ایزدی نیا (1385) بازنگری در کنترل های حسابداری مدیریت و معیارهای ارزیابی عملکرد را مورد مطالعه قرار داد. در این مطالعه سعی شد ضمن معرفی نظریه مدیریت مبتنی بر ارزش، دو رویکرد ایجاد ارزش یکی از طریق شیوه های حسابداری مدیریت مثل هزینه یابی بر مبنای فعالیت ، مدیریت به هنگام موجودیها و دیگری از طریق شیوه های مدیریت مالی مثل خلق ارزش افزوده اقتصادی معرفی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در نهایت تکنیک های نوین اندازه گیری عملکرد واحدهای تجاری که مبتنی بر خلق ارزش است معرفی و روش اندازه گیری تشریح گردد.- تحقیقات خارجیدکین و سامرز (1975) در مطالعه ای به این موضوع پرداختند که چه موضوعاتی از دیدگاه شاغلین در حرفه حسابداری مدیریت برای آموزش آن مفید است . نتایج تحقیق آنها حاکی از آن بود که مباحث ارزیابی عملکرد، حسابداری سنجش مسئولیت و کنترل های داخلی بالاترین او لویت ها را به خود اختصاص دادند.لاندر و رنیستین (1987) به بررسی حسابداری مدیریت پرداختند. آنها در تحقیقی از افراد شاغل در حرفه حسابداری مدیریت خواستند که اهداف مورد نظر خود در حرفه و سرفصل های درسی مربوط به هریک از این اهداف را رتبه بندی کنند . در این تحقیق،مدیریت وجوه نقد، کنترل های داخلی، بودجه بندی عملیاتی و بها یابی استاندارد بالاترین اولویت ها را به خود اختصاص دادند. دوگدال (1990) تحقیقی را بر روی اعضای انجمن حسابداران خیره مدیریت بریستون برای تعیین اهمیت برخی روشهای حسابداری مدیریت انجام داد . او از اعضای مذکور خواست تا اهمیت هریک از روشهای ذکر شده درپرسشنامه تحقیق را از دیدگاه فردی و سازمانی تعیین کنند .نتایج این مطالعه نشان داد که پاسخهای فردی و ساز مانی آنها متفاوت بود . پاسخهای سازمانی آنها مشابه پاسخهای افراد شاغل در حرفه بود . در حالی که پاسخهای فردی و سازمانی شاغلین درحرفه همبستگی بالایی داشت . نتایج دیگر تحقیق حاکی از آن بود که استفاده از صفحه گسترده ها و بودجه بندی، مهم ترین روشها بودند .هاکس و همکاران (2003) طی مطالعه ای درنیوزلند، به بررسی فاصله ادراکی بین دانشگاهیان و شاغلین در مورد حرفه حسابداری مدیریت در مورد سرفصل های آموزشی و نیز مهارت ها و قابلیت های مورد نیاز برای فارغ التحصیلان این رشته پرداختند . نتایج مطالعه ایشان حاکی از آن بود که تاکید شاغلین در حرفه بر روشهای سنتی حسابداری مدیریت بود، در حالی که دانشگاهیان بر روش ها و مفاهیم جدید تاکید داشتند.مگدی (2009) اثر ویژگی های شرکت بر روش های حسابداری مدیریت را مورد مطالعه قرار داد. این مطالعه یک تحقیقی تجربی با استفاده از داده های شرکت های بریتانیایی بوده است. نتایج به دست آمده از روش پرسشنامه ای نشان می دهد که عدم اطمینان محیطی، قدرت چانه زنی مشتریان، عدم تمرکز، اندازه، تکنولوژی تولید پیشرفته، مدیریت کیفیت جامع و تولید به هنگام عواملی هستند که می توانند تفاوت در شیوه های مورد استفاده در حسابداری مدیریت را توضیح دهند. منابع:- ایزدی نیا، ن. 1385. بازنگری در کنترل های حسابداری مدیریت و معیارهای ارزیابی عملکرد. نخستین همایش سراسری حسابداری و مدیریت.- ایمانی، م و رضایی، ا. 1388. بررسی اهمیت تکنیکهای حسابداری مدیریت در شرکتهای پذیرفته شده بورس تهران. – ببلوچه . جن ولین . 1386 . حسابداری مدیریت با تاکید استراتژیک . انتشارات ترمه .صص 14-22.بردبار، ر و عارف منش، ز. 1388. بررسی وتبیین نقش حسابداری مدیریت در تعیین اهداف استراتژیک با رویکرد ارزش افزوده.- سلمانی، ا. 1388. بررسی قابلیت بکارگیری تکنیکهای حسابداری مدیریت در مدیریت بهای تمام شده درشرکتهای دولتی از دیدگاه حسابرسان مستقل. فصلنلمه علوم مدیریت دانشگاه آزاد تبریز، دوره سوم، صص81-103.- نمازی . محمد. 1386. چالشها و فرصتهای حسابداری مدیریت . حسابدار . سال بیست و یکم . شماره صد و هشتاد . صفحات 11-3 .- نوروش، ا و مشایخی، ب. 1387. نیازها و اولویت های آموزشی حسابداری مدیریت: فاصله ادراکی بین دانشگاهیان و شاغلین در حرفه حسابداری. پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران. فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی. شماره41:133-161. – ابراهیمی کردلر،ع و نیکخواه آزاد،ع . بررسی میزان استفاده از تکنیکهای پیشرفته مدیریت مالی در شرکتهای تابعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران . مقاله – بررسی های حسابداری و حسابرسی – سال نهم – شماره 29- پائیز 1378. – Deakin

 

برای مشاهده توضیحات فایل  پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی تکنیک های حسابداری مدیریت  اینجا کلیک کنید

برای دانلود فایل باکیفیت پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی تکنیک های حسابداری مدیریت روی دکمه زیر کلیک نمائید

✔️  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی

✔️  بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل

✔️  دانلود سریع و مستقیم

✔️  دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

✔️ دانلود پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی تکنیک های حسابداری مدیریت

admin
Author: admin

Posted in:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *