پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی جریانات نقدی

Published on می 2, 2024

دانلود پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی جریانات نقدی

پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی جریانات نقدی

دانلود  پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی جریانات نقدی

پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی جریانات نقدی خرید ارزان پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی جریانات نقدی

——-

 پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی جریانات نقدی

پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی جریانات نقدی

فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: .docx
تعداد صفحات: 9
حجم فایل: 48
قیمت: 19000 تومان

بخشی از متن:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 9 صفحه

قسمتی از متن Word (..docx) :

بخش دوم: پیشینه پژوهش2-4) پیشینه پژوهش مرور ادبیات موضوعی یک تحقیق و بررسی تئوری های موجود در آن زمینه، بنیان و اساس آن تحقیق را شکل می دهد. در مسیر انجام یک تحقیق علمی، بررسی چگونگی شکل گیری، رشد و تکامل موضوع آن تحقیق و یاری جستن از تحقیقات قبلی، گامی اساسی در درک بهتر موضوع و انجام هر چه شایسته تر آن تحقیق خواهد بود. در این بخش به بررسی ادبیات موضوعی و برخی از پژوهش هایی که در ارتباط با موضوع تحقیق صورت گرفته اند خواهیم پرداخت.2-4-1) تحقیقات انجام شده در خارج از کشوربائو و همکاران (2012)، در پژوهشی تحت عنوان عدم تقارن حساسیت های جریان نقدی و دارایی های نقدی به بررسی حساسیت های جریان نقدی مقبت و منفی و ارتباط این عدم تقارن با نسبت تغییرات در دارایی های نقدی شرکت ها، پرداختند. آن ها از مدل تجربی تکمیل شده ای ریدیک و ویتد (2009)، مبنی بر این که حساسیت نگهداشت وجوه نقد نسبت به جریان نقدینگی غالباً منفی می باشد، بهره گرفتند، و به این نتیجه رسیدند که عدم تقارن در حساسیت های جریان نقدی، ریشه در قرارداد های پروژه های تعهدآور، عدم ابراز اخبار ناخوشایند و هزینه های نمایندگی دارد. آن ها با استفاده از نمونه ای در بردارنده شرکت ها در بازه زمانی 1972 تا 2006 در بورس نیویورک، موفق به اثبات این امر شدند که حساسیت نگهداشت وجوه نقد نسبت به جریان نقدینگی در زمانی که شرکت در محیطی با جریان نقدینگی مثبت قرار می گیرد منفی می باشد و از سوی دیگر این حساسیت در زمانی که شرکت با جریان نقدینگی منفی مواجه می شود، منفی می باشد. و در ادامه دریافتند که این عدم تقارن در دو گروه شرکت های دارای محدودیت مالی و فاقد محدودیت مالی به قوت خود باقی می ماند. همچنین در ارتباط با هزینه های نمایندگی و ارتباط آن با حساسیت های جریان های نقدی و نسبت تغییرات در دارایی های نقدی دریافتند که شرکت های دارای نظارت خارجی بهتر (به عنوان مثال بزرگ تر بودن سهم مالکیت سهامداران نهادی) از ذخایر مالی خود برای استفاده از فرصت های مطلوب تر سرمایه گذاری، استفاده می کنند. پژوهش محقق نیز از پژوهش بائو و همکاران (2012)، پیروی کرده و با توجه به شرایط اقتصادی و بازار بورس کشورمان و استفاده از مقالات معتبر محققین دیگر، یک سری متغیرهای مستقل و تعدیل گر اضافی به مدل اصلی اضافه کرده و حداکثر تلاش به عمل آمد تا از یک دیدگاه نوآورانه و جدید به موضوع عدم تقارن در حساسیت های جریان های نقدی و تاثیر آن بر نسبت تغییرات در دارایی های نقدی شرکت ها نگریسته شود. علی الایحال در ارتباط با این موضوع این پژوهش اولین موضوع کار شده در ایران می باشد.ناجر (2012)، در پژوهشی تحت عنوان «عوامل تعین کننده مالی در تعیین سطح و حجم جریان های نقدی نقدی در بازارهای نوظهور»، به بررسی حجم و میزان دارایی های نقدی شرکت های بزرگ در کشورهای در حال توسعه پرداخت. به طور خاص، او به اثر ساختار سرمایه و سیاست های تقسیم سود سهام در نگهداشت وجوه نقد در برزیل، روسیه، هند، و چین متمرکز شد و مقایسه نتایج خود را با نمونه های مشاهده شده از آمریکا و بریتانیا انجام داد. نمونه های مورد بررسی او شامل 1992 شرکت در سراسر این کشورها برای سال های مابین 2002-2008 بود. او از تجزیه و تحلیل رگرسیون برای متغیرهای کنترلی، مستقل و وابسته استفاده کرده و برخی از متغیرها مانند، سیاست های مالی (نگهداشت وجوه نقد، ساختار سرمایه و سیاست های سود سهام) را مورد واکاوی قرار داد. نتایج تحقیق او نشان داد، شواهدی وجود دارد که ساختار سرمایه و سیاست های سود سهام، دارایی های نقدی را تحت تاثیر قرار می دهد. شباهت بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در عوامل تعیین کننده دارایی های نقدی شرکت های بزرگ است. نتایج حاصل از بررسی ناجر شواهدی ارائه کرد که ساختار سرمایه، سیاست سود سهام و اندازه شرکت از عوامل مهم در تعیین میزان و حجم دارایی های نقدی شرکت ها است. در نهایت، نتایج تحقیق او بیان کننده این مطلب است که شرکت های فعال در کشورهای با حمایت سهامداران بالا، وجوه نقد و دارایی های نقدی بیشتری را نگهداری می کنند.لورک و ویلینگر (1996)، برای ارائه یک مدل بهینه جهت پیش بینی جریان های نقدی آتی به جای استفاده از داده های سالانه، از داده های فصلی استفاده کردند و مدل چند متغیری سری زمانی را با استفاده از سود عملیاتی، جریان نقدی عملیاتی و ارقام دارایی ها و بدهی های جاری به دست آوردند .نتایج نشان داد که مدل های سری زمانی چند متغیره، جریان های نقدی عملیاتی را به نحو بهتری پیش بینی می کنند. بر اساس یافته های این تحقیق، نشان داده شد که اقلام تعهدی توانایی بهتری برای پیش بینی جریان های نقدی نسبت به جریان های نقدی دارند که این موضوع با ادعای FASB همخوانی داشت.دیچو و همکاران (1998)، به بررسی ارتباط بین سود و جریان های نقدی پرداختند. نتایج آزمون نشان می داد که سود در مقایسه با جریان های نقدی عملیاتی، پیش بینی کننده بهتری از جریان های نقدی عملیاتی آتی است. نتایج مطالعه آنها با ادعای FASB همخوانی داشت.بارث و همکاران (2001)، با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره به بررسی رابطه بین جریان های نقدی عملیاتی و اجزای سود تعهدی پرداختند. در این تحقیق از اجزای اقلام تعهدی و اقلام تعهدی به صورت یک رقم کلی برای پیش بینی جریان نقدی استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که جریان نقدی و اجزای اقلام تعهدی در مقایسه با سود های وقفه دار، توانایی بهتری برای پیش بینی جریان نقدی آتی دارند. همچنین، نتایج تحقیق آشکار کرد که اجزای تعهدی سود، قابلیت پیش بینی جریان های نقدی آتی را به طور چشم گیری افزایش می دهند.کیم و کراس (2005)، در تحقیق خود به بررسی رابطه بین سود عملیاتی و جریان های نقدی عملیاتی پرداختند. نتایج تحقیق آن ها نشان داد که بین سود عملیاتی و جریان های نقدی عملیاتی در سال های مختلف، همواره ارتباط وجود دارد، اما بهترین پیش بینی از جریان های نقدی عملیاتی وقتی انجام می شود که اطلاعات سود عملیاتی مربوط به سه سال گذشته، مبنای پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی قرار بگیرد.بروچت و همکاران (2008)، به بررسی نقش اقلام تعهدی در پیش بینی جریان های نقدی آتی و بازده سهام پرداختند. ایشان با بررسی نقش نقدینگی و اجزای تعهدی و سود حسابداری در پیش بینی جریان های نقدی به این نتیجه رسیدند که بر مبنای میانگین، اقلام تعهدی، بیشتر قابلیت پیش بینی جریان های نقدی جاری را دارا هستند، تا این که جریان های نقدی آتی را پیش بینی کنند. در واقع، این تحقیق آشکار کرد که اقلام تعهدی مثبت در پیش بینی جریان های نقدی جاری موثرتر از پیش بینی جریان های نقدی آتی اند و این که اقلام تعهدی نسبت به جریان های نقدی قابلیت بیشتری را در پیش بینی بازده واقعی سهام، دارا هستند.لو و همکاران (2009)، در تحقیق خود به بررسی نقش برآوردهای حسابداری در کیفیت و سودمندی اطلاعات مالی پرداختند. در واقع، ایشان سودمندی و کیفیت اطلاعاتی را در نظر گرفتند که مبنای پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی و سود عملیاتی قرار می گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که برآوردهای حسابداری موجود در اقلام تشکیل دهنده سرمایه در گردش، موجب می شود که پیش بینی مناسبی از جریان های نقدی عملیاتی انجام نگیرد، ولی موجب بهبود پیش بینی سود عملیاتی دوره آتی می شود.لورک و ویلینگر (2009)، به بررسی توانایی جریان های نقدی عملیاتی گذشته و سود عملیاتی گذشته، برای پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد که جریان های نقدی گذشته نسبت به سود عملیاتی گذشته، پیش بینی بهتری را از جریان های نقدی عملیاتی آتی انجام می دهند و معمولا این پیش بینی در شرکت های بزرگ نسبت به شرکت های کوچک، به طور دقیق تری صورت می گیرد.گنی و همکاران (2003)، در مطالعه خود رفتار موجودی وجه نقد در ژاپن، فرانسه، آلمان و انگلستان را بررسی نمودند و در مطالعه خود از داده های 3989 شرکت در طول دوره 1983 تا 2000 استفاده کردند. یافته های آن ها نشان داد ساختار قانونی کشور و ساختار مالکیت نقشی مهم در تعیین موجودی وجه نقد شرکت ها ایفا می کند. آن ها دریافتند که درجه بالاتر محافظت از سهام داران، با میزان پایین تر مانده وجه نقد در ارتباط بوده، تمرکز مالکیت نیز اثری منفی بر مانده وجه نقد دارد.دیتمار و همکاران (2003)، نمونه ای شامل 11591 شرکت از 45 کشور مختلف را در سال 1998 بررسی نمودند. نتایج آن ها نشان داد در کشورهایی که حمایت از سهامداران ضعیف است، مانده وجه نقد به طور قابل توجهی بالاتر است. همچنین شواهد نشان داد که در چنین کشورهایی سایر عوامل تعیین کننده وجه نقد دارای اهمیت کمتری است.ازکان و ازکان (2004)، به بررسی عوامل موثر بر دارایی های نقدی شرکت ها برای نمونه ای از شرکت های انگلیسی در طول دوره 1984 تا 1999 پرداختند. آن ها با استفاده از مدل رگرسیون مقطعی و نیز مدل نهایی وجه نقد پویا، بر اهمیت مالکیت مدیریت در بین سایر ویژگی های حاکمیت شرکتی شامل ساختار هیات مدیره شرکت تاکید نمودند و با متغیرهایی مانند میزان مالکیت مدیران نشان دادند که به طور خاص مالکیت مدیریت در شرکت ها با مانده دارایی های نقدی شرکت رابطه با اهمیتی دارد و در کل فرصت های رشد، جریان های نقدی و دارایی های نقدی، اهرم مالی و بدهی بانکی عوامل مهمی در تعیین میزان موجودی نقد شرکت به شمار می روند. این پژوهش نشان می دهد که جریان های نقدی و فرصت های رشد شرکت ها آثار مثبتی بر موجودی نقد آن ها دارد. همچنین شواهد با اهمیتی وجود دارد که دارایی های جاری، اهرم مالی و بدهی بانکی آثار منفی بر سطح وجه نقد دارند.فریرا و ویللا (2004)، عوامل موثر بر وجه نقد را در نمونه ای از شرکت های کشورهای اتحادیه اروپا از سال 1987 تا 2000 بررسی نمودند. آن ها در پژوهش خود از سه روش رگرسیونی متفاوت شامل: 1) مدل رگرسیون سری زمانی سالانه فاما و مکبث؛ 2) رگرسیون مقطعی تجمعی و 3) رگرسیون مقطعی با استفاده از میانگین متغیرها در سری زمانی استفاده نمودند. نتایج آن ها نشان داد که موجودی نقد به طور مثبتی تحت تاثیر فرصت های سرمایه گذاری و جریان های نقدی و به طور منفی تحت تاثیر نقدشوندگی دارایی ها، اهرم مالی و اندازه قرار دارد. بدهی بانکی و موجودی نقد نیز با یکدیگر رابطه منفی دارند و موید این است که روابط نزدیک بانکی شرکت ها را قادر می سازد که موجودی نقد کمتری با انگیزه احتیاطی نگهداری نمایند. شرکت ها در کشورهای با محافظت بیشتر از سرمایه گذاران و مالکیت متمرکز نیز موجودی نقد کمتری دارند که نقش هزینه های نمایندگی ناشی از اختیار مدیریت را تایید می نماید.گارسیا و همکاران (2009)، با استفاده از نمونه ای متشکل از شرکت های بورس سهام اسپانیا در دوره ای از سال 1995 تا 2001 اثر کیفیت حسابداری را بر دارایی های نقدی شرکت بررسی کردند. در این پژوهش، از مدل تعدیل شده ازکان و ازکان (2004)، استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که شرکت های با کیفیت اقلام تعهدی بالا در مقایسه با شرکت های با کیفیت اقلام تعهدی پایین، سطوح پایین تری از وجه نقد نگهداری می نمایند. یافته ها نشان می دهد که با افزایش بدهی بانکی، موجودی نقد افزایش یافته، شرکت های با جریان نقدی بالاتر وجه نقد بیشتری نگهداری می نمایند.لیپسون و مورتال (2007)، در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که بین نقدشوندگی سهام و تصمیمات مرتبط با ساختار سرمایه ارتباط قوی وجود دارد و همچنین افزایش نقدشوندگی سهام باعث افزایش میزان انتشار سهام می شود. این نتایج نشان می دهد که شرکت های دارای رتبه نقدشوندگی بالاتر، از مزایای هزینه های انتشار پایین تر بهره مند شده و در انتخاب های خود برای تامین مالی به سراغ سهام می روند و شرکت هایی که سهام آنهارتبه نقدشوندگی بیشتری دارد، تمایل به استفاده از اهرم مالی پایین تر دارند.

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

 

برای مشاهده توضیحات فایل  پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی جریانات نقدی  اینجا کلیک کنید

برای دانلود فایل باکیفیت پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی جریانات نقدی روی دکمه زیر کلیک نمائید

✔️  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی

✔️  بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل

✔️  دانلود سریع و مستقیم

✔️  دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

✔️ دانلود پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی جریانات نقدی

admin
Author: admin

Posted in:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *