پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی طرحواره های ناسازگار اولیه واختلال تنظیم هیجانی

Published on می 2, 2024

دانلود پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی طرحواره های ناسازگار اولیه واختلال تنظیم هیجانی

پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی طرحواره های ناسازگار اولیه واختلال تنظیم هیجانی

دانلود  پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی طرحواره های ناسازگار اولیه واختلال تنظیم هیجانی

پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی طرحواره های ناسازگار اولیه واختلال تنظیم هیجانی خرید ارزان پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی طرحواره های ناسازگار اولیه واختلال تنظیم هیجانی

——-

 پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی طرحواره های ناسازگار اولیه واختلال تنظیم هیجانی

پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی طرحواره های ناسازگار اولیه واختلال تنظیم هیجانی

فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: .docx
تعداد صفحات: 8
حجم فایل: 25
قیمت: 19000 تومان

بخشی از متن:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 8 صفحه

قسمتی از متن Word (..docx) :

2-5 تاریخچه و پیشینه تحقیق:2-5-1 تحقیقات انجام شده در داخل ایران:در پژوهشی که بیابانگرد (1381) با عنوان تحلیلی بر فراشناخت و شناخت بر روی دانشجویان انجام داد، نشان داد که بین طرحواره های ناسازگار اولیه و اختلالات هیجانی و نقش فعال شدن طرحواره های بد کنش در پردازش و تفسیر سوگیرانه اطلاعات رابطه وجود دارد.در تحقیقی که بیرامی، اکبری، قاسم پور و عظیمی (1391) با عنوان بررسی حساسیت اضطرابی، فرانگرانی و مولفه های تنظیم هیجانی با نشانگان بالینی اضطراب اجتماعی و بهنجار بر روی 92 دانشجوی دانشگاه محقق اردبیلی، انجام داد نشان داد که دانشجویان دارای اختلال اجتماعی کمتر از دانشجویان بهنجار ارزیابی مجدد به عنوان یک راهبرد مثبت از تنظیم هیجانی استفاده می کنند.در تحقیقی که شهامت (1389) با عنوان پیش بینی نشانه های سلامت عمومی بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه بر روی 159 دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد انجام داد، نشان داد که این پژوهش به نقش واسطه ای طرحواره ها در آسیب شناسی روانی صحه می گذارد.درپژوهشی که یوسف نژاد و پیوسته گر(1390) با عنوان رابطه رضایت از زندگی و طرحواره های ناسازگار اولیه بر روی 159 دانشجوی دانشگاه شهر بابل انجام دادند، نشان داد که بین طرحواره های ناکارآمد اولیه و رضایت از زندگی در دانشجویان رابطه منفی وجود دارد. در تحقیقی که (کاظمی، مطهری، و قربانی، 1390) با عنوان ارتباط بین طرحواره های ناسازگار اولیه و حالات فراشناختی بر روی 100 دانش آموز مقطع راهنمایی و دبیرستان شهر اصفهان انجام دادند، نتایج حاصل از داده ها نشان داد که ضریب همبستگی بینش نگر رابطه منفی و معنی دار بین نمره کل متغیرهای طرحواره ها و حالات فراشناختی می باشد. در پژوهشی که پیچا کلایی و همکاران (1391) با عنوان بررسی علل تداوم نشا نگان بالینی شکست عاطفی دانشجویان با تاکید بر سبک های دلبستگی و طرحواره های ناسازگار اولیه بر روی 80 دانشجوی دانشگاه شهر تبریز انجام دادند. نتایج حاصل این بود که افراد ایمن، دوری گزین و دوسو گرا، راهبردهای کاملاً متفاوتی برای تنظیم هیجان ها و پردازش اطلاعات هیجانی به کار می برند. آنهایی که سبک دلبستگی ایمن داشتند از آن دسته راهبرد های تنظیم هیجانی استفاده می کنند، که استرس را به حداقل رسانده و هیجان های مثبت را بر می انگیزند. سبک های دلبستگی ناایمن، دوری گزین و دوسوگرا از آن دسته راهبردهای تنظیم هیجانی سود می جویند که بر هیجانهای منفی تاکید دارند یا تجربه های هیجانی را سرکوب می کنند.در تحقیقی که (حیدری، احتشام زاده، حلاجانی، 1389) با عنوان رابطه تنظیم هیجانی، فراشناخت، خوش بینی با اضطراب امتحان، برروی 440 دانشجوی علوم و تحقیقات خوزستان انجام دادند، نتایج تحلیل نشان داد که بین تنظیم هیجانی و اضطراب امتحان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.در تحقیقی که (حیدری و اقبال، 1390) با عنوان رابطه دشواری در تنظیم هیجان، سبک های دلبستگی و صمیمیت با رضایت زناشویی بر روی 180 زوج شرکت صنایع فولاد شهر اهواز انجام دادند، نتایج تحلیل نشان داد که بین دشواری در تنظیم هیجانی و رضایت زناشویی زوجین و سبک دلبستگی زوجین رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نیز حاکی از وجود رابطه چندگانه دشواری در تنظیم هیجان، سبک های دلبستگی و صمیمیت با رضایت زناشویی زوجین بود. در تحقیقی که قاسمی پور، بهرامی احسان، قهرمانلونژاد و پورشریفی (1390) با عنوان اثر بخشی مصاحبه انگیزشی بر ارضاء نیاز های بنیادی روانشناختی در بیماران عمل باز عروق کرونر قلب بر روی163 نفر از بیماران مرکز قلب تهران انجام دادند، نتایج نشان داد که مصاحبه انگیزشی در ارضاء نیاز های بنیادی روانی بیماران عروق کرونر موثر است. ارضای این نیاز ها به کنترل بهتر عوامل خطر بیماری قلبی عروقی کمک می کند. به نظر می رسد افسردگی بیماران عروق کرونر قلب مانع ارضاء نیاز شایستگی می شود. بنابراین افسردگی باعث احساس شایستگی آنان در کنترل عوامل خطر قلبی عروقی خواهد کرد.2-5-2 تحقیقات انجام شده در خارج از ایران:در تحقیقی که نیلسون (2012) با عنوان طرحواره های ناسازگار اولیه و اختلال عملکرد در بیماران مبتلا به دوقطبی انجام داد، نتایج نشان داد که طرحواره های، انزوای اجتماعی، عدم دستیابی به وابستگی، آسیب پذیری در برابر بیماری، مهار اجتماعی، خودکنترلی ناکافی و بدبینی با مدت بهبودی اختلال دوقطبی رابطه دارد.در تحقیقی که کمرا و کلویت ( 2012) با عنوان طرحواره های ناسازگار اولیه مدیران و تاثیر آنان در موقعیت استرس زا و افزایش اضطراب و افسردگی در دانشجویان دانشگاه، انجام دادند، نشان داد که حضور طرحواره ها به منزله یک آسیب پذیری عامل برای هر دو عامل افسردگی و اضطراب است. و این اثر با جنس تعدیل می شود. تحقیقات وانگ، هالورسن، ایزمان و واترلو (2010) نشان داد که افراد معتاد در مقایسه با جمعیت غیر معتاد آسیب های روانی و طرحواره های دسته ی بریدگی و طرد به میزان زیادی در افراد معتاد بروز می نماید.در تحقیقی که برومت (2007) انجام داد نشان داد که افرادی که طرحواره های نقص و وابستگی و تکانشی دارند به احتمال بیشتری به سمت مصرف مواد می روند.تحقیقات پتروسلی (2001) نشان داد که حدود 76 درصد واریانس آسیب های شخصیتی و اعتیاد را طرحواره محرومیت هیجانی، وابستگی/ بی کفایتی، استحقاق/ بزرگ منشی، خودتحول نیافته/ گرفتار و شکست، تبیین می کنند. وی نشان داد که این طرحواره ها، 60 درصد نمونه هایی که آسیب شخصیتی دارند را درست پیش بینی می کنند.تحقیقات بامبر و مک ماهان (2008) نشان داد طرحواره ها پیش بینی کننده سطوح بالای فرسودگی شغلی و آسیبهای روانپزشکی هستند.ولبورن (2002) در تحقیق خود به مطالعه طرحواره ها بر روی یک جمعیت 196 نفری در یک بیمارستان روانپزشکی پرداخت نتایج نشان داد که طرحواره ها، قوی ترین پیش بینی کننده های علائم روانی نظیر اضطراب، افسردگی، پارانوئید و سوء مصرف مواد می باشند.لیم و وانگ ( 2009) در پژوهشی نتیجه گیری کردند که ارضاء نیاز به استقلال، نقش تعیین کننده ای در تنظیم رفتار دارد. همچنین استقلال با فعالیت فیزیکی ارتباط مثبت دارد.استاندیج، دودا و نتومانیس (2003) نتیجه گیری کردند که بین جهت گیری پیشرفت مبتنی بر تکلیف ارضا نیاز های اساسی، استقلال رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.در تحقیقی که سارازین، گویلت و کری (2001) انجام دادند نشان دادند که نیاز به استقلال و نیاز به تعلق و وابستگی با جهت گیری پیشرفت مبتنی بر خود، همبستگی منفی و معناداری دارد.دانهام (2008) در تحقیق خود به مطالعه اختلال در تنظیم هیجانی و تاثیر آن بر رضایت زناشویی و فرآیند صمیمیت بر روی 132 زوج آمریکایی و آفریقایی تبار پرداخت. تحقیقات نشان داد که هم در زنان و هم در مردان اختلال در تنظیم هیجانی با رضایت زناشویی و صمیمیت ایمن رابطه منفی داشت. همچنین نتایج حاکی از آن بود که صمیمیت ایمن، رضایت زناشویی و مهارت های هیجانی را میانجی گری می کند.در پژوهشی که یلسا و شریلان (2003) با عنوان اختلال در تنظیم هیجانی و رضایت زناشویی بر روی 66 زوج مورد مطالعه قرار دادند. نتایج رگرسیون نشان داد که هم در زنان و هم در مردان اختلال تنظیم هیجانی با رضایت زناشویی رابطه منفی داشت.کربی (2007) پژوهشی را با هدف تاثیر درمان اختلال تنظیم هیجانی بر رضایت زناشویی بر روی 10 زوج انجام داد. نتایج نشان دادکه درمان اختلال تنظیم هیجانی، تاثیر قابل ملاحظه ای در مرحله های مختلف داشت که شامل: تنظیم هیجان و افزایش رضایت زناشویی و افزایش اعتماد در توانایی تنظیم هیجانی زوجین بود.2-6 نتیجه گیری:ارضای نیازها، موقعی آغاز می شود که تغییری در انگیزش فرد رخ خواهد داد بدین گونه است که به جای نیازهای قبل، سطح دیگری از نیاز، اهمیت یافته و محرک رفتار خواهد شد. نیازها به همین ترتیب تا پایان سلسله مراتب نیازها اوج گرفته و پس از ارضاء، فروکش کرده و نوبت به دیگری می سپارند. ارضاء کامل و به موقع نیازهای بنیادی روانی میتواند در ایجاد طرحوارههای مثبت و مقابلهی موثر با هیجانها و مدیریت آنها کمک بسیاری انجام دهد. شیوع بالای آشفتگیهای روانی بدست آمده از عدم ارضای نیازهای روانی و تاثیر این مشکلات روی عملکرد کلی فرد، موجب اختلال در تنظیم هیجانی میشود. افرادی که دارای اختلال در تنظیم هیجانی هستند، تنظیم هیجانی پایینی دارند، در پیش بینی خواسته های دیگران توانایی کمتری دارند. آنها فشارهای محیط را درک نمی کنند و هیجانهای خود را به خوبی مهار نمی کنند و در نتیجه در مقابل وقایع مقاومت کمتری نشان می دهند. طرحواره های ناسازگار اولیه نیز باورهایی هستند که افراد درباره خود، دیگران و محیط دارند و به طور معمول از ارضاء نشدن نیازهای هیجانی اساسی دوران کودکی به وجود می آیند.منابعمنابع فارسی:آقا یوسفی، علیرضاو شریف، نسیم. (1390). بررسی رابطه حس انسجام و هوش هیجانی دانشجویان دانشگاه آزاد تهران. مطالعات روانشناختی.دوره 7، 13، 73-51.آهی، قاسم. (1384). هنجاریابی فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره یانگ بین دانشجویان دانشگاه تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.امامی نائینی، نسرین. (1385). مهارت مقابله با هیجانات. تهران: انتشارات وزارت فرهنگو ارشاد اسلامی.امانی، احمد، کشاورز افشار، حسین، اسفندیاری، حجت، بازوند، فاطمه، و عبدالهی، نرمین. (1390). تعیین رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه با سبک های هویت در دانش آموزان. فصلنامه علوم رفتاری.1، 82-7. امیدی، عبدالله و یعقوبی، حمید. (1390). راهنمای تنظیم هیجانی.تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی. امیری پیچا کلایی، حمید، خانجانی، زینب، پور شریفی، حمید، عظیمی، زینب، فهیمی، صمد، اکبری، ابراهیم، محمود علیلو، مجید،وقاسم پور، عبدالله.(1391). بررسی مقدماتی علل تداوم نشانگان بالینی شکست عاطفی دانشجویان با تاکید بر سبک های دلبستگی و طرحواره های ناسازگار اولیه. فصلنامه اندیشه و رفتار. 23، 28-22.امینیان، مریم. (1388). رابطه تنظیم هیجانی رخدادهای منفی زندگی و تصویر از بدن با اختلالات تغذیه در زنان و دختران شهر اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشدمنتشر نشده. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.براندن، ن. (1380). روانشناسی عزت نفس (ترجمه ی مهدی قراچه داغی). تهران: نخستین. (2001)بیابانگرد، اسماعیل. (1381). تحلیلی بر فراشناخت و شناخت درمانی. فصلنامه تازه های علوم شناختی4،28-22.بیرامی، منصور، فهیمی، صمد، اکبری، ابراهیم، و امیری پیچا کلایی، حمید. (1390). بررسی حساسیت اضطرابی فرافکنی و مولفه های تنظیم هیجانی با نشانگان بالینی اضطراب اجتماعی و بهنجار دانشجویان. فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی. دانشگاه تبریز. 8،68-43.حیدری، علیرضا و اقبال، فرشته. (1390). رابطه دشواری در تنظیم هیجان، سبک های دلبستگی و صمیمیت با رضایت زناشویی در زوجین صنایع فولاد شهر اهواز. فصلنامه یافته های نو در روانشناسی. 18، 131-114.حیدری، علیرضا، احتشام زاد، پروین، و حلاجانی، فاطمه. (1389). رابطه تنظیم هیجانی فراشناخت و خوشبینی با اضطراب امتحان دانشجویان. فصلنامه یافته های نو در روانشناسی. 11،18-7 . ریسو، ل. دوتویت، پ. استین، دان. و یانگ، ج. (1390). طرحواره های شناختی و باورهای مرکزی در مشکلات روانشناختی. چاپ اول، (ترجمه ی حسن یعقوبی، رحیم یوسفی، و مسعود قربانعلی پور). تبریز: انتشارات دانشگاه تبریز. (2007).ریو، م. ج. (1390) . انگیزش و هیجان.چاپ چهارم، (ترجمه ی یحیی سید محمدی). تهران: نشر ویرایش. (2005).شعاری نژاد، علی اکبر. (1388). روانشناسی رشد. تهرات: اطلاعات.شولتز، د. و شولتز، ا. س. (1391). نظریه های شخصیت. چاپ ششم، (ترجمه ی یحیی سید محمدی). تهران: نشر ویرایش. (2005).شهامت، فاطمه. (1389). پیش بینی نشانه های سلامت عمومی بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه. فصلنامه روانشناسی دانشگاه شیراز.20، 32-26. عبدی، سلمان، باباپور خیرالدین، جلیل، و فتحی، حیدری (1389). رابطه سبک های تنظیم هیجانی شناختی و سلامت عمومی دانشجویان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران.7، 258-246.عسگری، پرویز و روشنی، خدیجه. (1391). مقایسه هوش فرهنگی، هوش هیجانی، سازگاری فردی- اجتماعی دانشجویان زن و مرد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز. فصلنانه علمی پژوهشی زن و فرهنگ.3، 12، 63-49.

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

 

برای مشاهده توضیحات فایل  پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی طرحواره های ناسازگار اولیه واختلال تنظیم هیجانی  اینجا کلیک کنید

برای دانلود فایل باکیفیت پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی طرحواره های ناسازگار اولیه واختلال تنظیم هیجانی روی دکمه زیر کلیک نمائید

✔️  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی

✔️  بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل

✔️  دانلود سریع و مستقیم

✔️  دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

✔️ دانلود پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی طرحواره های ناسازگار اولیه واختلال تنظیم هیجانی

admin
Author: admin

Posted in:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *