پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی عدالت سازمانی

Published on می 2, 2024

دانلود پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی عدالت سازمانی

پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی عدالت سازمانی

دانلود  پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی عدالت سازمانی

پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی عدالت سازمانی خرید ارزان پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی عدالت سازمانی

——-

 پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی عدالت سازمانی

پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی عدالت سازمانی

فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: .docx
تعداد صفحات: 9
حجم فایل: 25
قیمت: 19000 تومان

بخشی از متن:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 9 صفحه

قسمتی از متن Word (..docx) :

2-2 پیشینه پژوهش 1-2-2 پژوهش های داخل کشوردر تحقیقی که خانم شهرابی فراهانی در سال 1390 با موضوع بررسی مفهوم ومولفه های سازگاری شغلی دیویس و لافکوایست و ساخت ابزاری برای سنجش آن در بین معلمان زن منطقه 15 تهران به پایان رسانید به این نتیجه رسید که تفاوت معناداری از لحاظ آماری بین میانگین نمره معلمان مجرد و متاهل در نمره کل پرسشنامه سازگاری شغلی مشاهده نشده است ( شهرابی فراهانی ،1390، ص 162) .در تحقیقی که قاسم زاده و همکاران در سال 1388با عنوان تاثیر مشاوره شغلی به شیوه نظریه سازگاری شغلی دیویس بر کیفیت زندگی کاری کارکنان شهرداری اصفهان انجام دادند به این نتیجه رسیدندکه مشاوره شغلی به شیوه نظریه سازگاری شغلی دیویس بر کیفیت زندگی کاری کارکنان شهرداری اصفهان تاثیر معنادای نداشته است (قاسم زاده و همکاران ،1388،ص 47) .در تحقیق دیگری که کیخانژاد و قنادی با موضوع بررسی رابطه بین هوش فرهنگی با سازگاری شغلی و اعتماد سازمانی اعضای هیات علمی در سال 1392انجام دادند این نتیجه حاصل شد که بین هوش فرهنگی با سازگاری شغلی رابطه معنی داری وجود دارد. هم چنین نتایج نشان داد که ارتباط معنی داری بین هوش فرهنگی با اعتماد سازمانی و بین سازگاری شغلی و اعتماد سازمانی وجود دارد اما رابطه بین ابعاد رفتاری هوش فرهنگی و اعتماد سازمانی معنی دار نبود. هم چنین رابطه بین ابعاد رفتاری هوش فرهنگی و سازگاری شغلی معنی دار نبود. براساس یافته های پژوهش تا حدود 26 درصد از روی متغیرهای مستقل هوش فرهنگی و اعتماد می توان سازگاری شغلی اعضای هیئت علمی را پیش بینی کرد(کیخانژاد ، قنادی ، 1392 ،ص114).احیا کننده و همکاران تحقیقی با عنوان بررسی تاثیر مشاوره شغلی به شیوه سازگاری شغلی دیویس برکاهش خستگی عاطفی کارکنان زن دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان در سال 1387 نگارش کردند. نتایج نشان داد که مشاوره شغلی به شیوه سازگاری شغلی دیویس موجب کاهش خستگی عاطفی کارکنان زن در دو مرحله پس آزمون و پیگیری می گردد( احیا کننده ، 1387،ص29) .حاجیان و همکاران در سال1391 تحقیقی با عنوان رابطه بین شفافیت نقش با سازگاری شغلی نگارش کردند . یافته های به دست آمده نشان دادکه اگر در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شفافیت لازم در روند منطقی تقسیم وقت کاری، برنامه ریزی کارها، برنامه ریزی در کارها، ارزشیابی عملکرد، کیفیت انجام وظایف، دسترسی به ابزار و وسایل انجام وظایف، دستیابی به اطلاعات جدید و مقررات مربوط به مسایل ایمنی، وجود داشته باشد، می توان انتظار داشت که افراد شغل خود را بهتر بپذیرند و سازگاری بالاتری را در محیط کار از خود نشان دهند( حاجیان و همکاران ، 1391،ص520). در مقاله ای با عنوان بررسی رابطه عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با رضایت شغلی کارکنان شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور توسط کنعانی نیری و خراسانی در سال 1390 انجام شد به این یافته رسیدند که رابطه معنادار و مثبت بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن با رضایت شغلی و هم چنین بین عدالت سازمانی و ابعاد آن با رضایت شغلی بود( کنعانی نیری ، خراسانی ، 1390، ص 79) .در مقاله ای که بهمنی قایدی با موضوع رابطه بین عزت نفس سازمانی با میزان مشارکت کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری در سال 1390 به انجام رسانید به این نتیجه رسید که همبستگی مثبت و معناداری بین عزت نفس سازمانی با میزان مشارکت کارکنان در امور تصمیم گیری مدیران، برنامه ریزی، و امور اجرایی سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری وجود داشت .طبق تحقیقات دادخواه در سال 1389 با عنوان تعیین رابطه مدیریت دانش(اجتماعی سازی) با مولفه های سازگاری شغلی کارکنان در ادارات تربیت بدنی استان یزد به پایان رسانید به این دستاورد رسید که همبستگی مثبت و معناداری را بین مدیریت دانش و سازگاری شغلی کارکنان در ادارات تربیت بدنی نشان داد همچنین بین اجتماعی سازی دانش،درونی سازی دانش،برونی سازی دانش، و ترکیب سازی دانش با مولفه های محیط شغلی،شخصیت،ارزشها و نیازها، و رضایتمندی همبستگی مثبت و معناداری نشان داد ( دادخواه ،1390 ) .در تحقیقاتی که توسط خانم صادقیان با موضوع بررسی رابطه بین عزت نفس سازمانی با بازخورد سازمانی و سازگاری شغلی و انواع تیپ های شخصیتی در سال 1388به انجام رسید به این نتیجه رسیدند که بین عزت نفس سازمانی با بازخورد سازمانی و سازگاری شغلی و همچنین تیپ شخصیتی برونگرا رابطه معناداری وجود دارد(صادقیان ، 1388 ، ص 49) .2-2-2 پژوهش های خارج کشوردر مقاله ای که محمد اینس در سال 2011 با موضوع تاثیر ادراک کارکنان از عدالت سازمانی در رفتار شهروندی سازمانی یک برنامه به انجام رسانید به این نتیجه دست یافت که رابطه ای معنادار و مثبت بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی وجود دارد (انیس ،2001 ، ص 1).در مقاله که با موضوع بررسی رابطه میان عزت نفس ، تعهد و پرخاشگری کلامی و توسط هاپر در سال 2009 به چاپ رسید به این نتیجه رسید که رابطه مثبت مین عزت نفس و تعهد و پرخاشگری وجود دارد ( هاپر ، 2009 ، ص 1) .در تحقیقی با عنوان رابطه بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان که توسط ویال در سال 2008 انجام داد به این دستاورد رسید که رابطه مثبت و معنا داری میان عزت نفس و پیشرفت تحصیلی وجود دارد یعنی هرچه عزت نفس بیشتر باشد پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نیز بیشتر است (ویال ، 2008 ، ص 1)در مقاله میگل با عنوان عدالت سازمانی و رفتار شهروندی در سال 2006 به این نتیجه رسید که بین عدالت و رفتار شهروندی رابطه مثبتی وجود دارد ( میگل ، 2006 ، ص1) .هم چنین در رابطه با عدالت سازمانی ، تحقیقی که اکبرگ و همکاران در سال 2009 با عنوان ارتباط توزیعی درک شده، رویه، و تعاملی عدالت سازمانی و سلامت با فرسودگی شغلی به پایان رساندند به این نتیجه رسیدند که ارتباط معناداری بین عدالت و سلامت وجود دارد اما میان عدالت و فرسودگی شغلی ارتباط منفی وجود دارد(اکبرگ،2009،ص1) .در پژوهشی تحت عنوان رابطه عدالت سازمانی و فرسودگی شغلی و مقایسه آن بین معلمان فرانسوی و آلمانی که توسط آندلا و همکاران در سال 2009 به انجام رساندند به این نتیجه دست یافتند که عدالت رویه ای و تعاملی ارتباط بیشتری با فرسودگی شغلی در بین معلمان آلمانی دارد . در حالی که عدالت توزیعی تاثیر بیشتری بر فرسودگی شغلی در بین معلمان فرانسوی دارد(اندلا،2009،ص1) .منابع

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

 

برای مشاهده توضیحات فایل  پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی عدالت سازمانی  اینجا کلیک کنید

برای دانلود فایل باکیفیت پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی عدالت سازمانی روی دکمه زیر کلیک نمائید

✔️  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی

✔️  بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل

✔️  دانلود سریع و مستقیم

✔️  دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

✔️ دانلود پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی عدالت سازمانی

admin
Author: admin

Posted in:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *