پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی عوامل موثر بر موفقیت تعاونی های زنان

Published on می 2, 2024

دانلود پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی عوامل موثر بر موفقیت تعاونی های زنان

پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی عوامل موثر بر موفقیت تعاونی های زنان

دانلود  پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی عوامل موثر بر موفقیت تعاونی های زنان

ماهنامه تعاون

——-

 پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی عوامل موثر بر موفقیت تعاونی های زنان

پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی عوامل موثر بر موفقیت تعاونی های زنان

فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 5
حجم فایل: 12
قیمت: 19000 تومان

بخشی از متن:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 5 صفحه

قسمتی از متن Word (..docx) :

قاسمی و واحدی (1383) بررسی وضعیت تعاونی های زنان روستایی در ایران را مورد بررسی قرار دادند. در این تحقیق که به صورت کتابخانه ای برگزار شد، وضعیت زنان روستایی، وضعیت مشارکت زنان در تعاونیهای روستایی و کشاورزی موجود و موانع مشارکت آنها و سپس ضرورت تشکیل این تعاونیها از دیدگاههای مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.در نهایت وضعیت این تعاونیها در کشورمان توصیف و نتیجه بحث و پیشنهادات ارائه شده است. نتایج نشان داد که این تعاونیها به دو دلیل اولا مسائل فرهنگی و مذهبی تاثیر زیادی در مشارکت زنان روستایی کشورمان دارند و ثانیا در این تعاونیها مدیریت به دست خود زنان است و آنها می توانند تا حدی مشکل مشارکت زنان روستایی را حل کنند ولی موفقیت آنها منوط به این است که تشکیل آنها براساس مطالعات علمی و دقیق بوده و تمام موانع مشارکت دیگر،غیر از موانع فرهنگی که با تشکیل این تعاونیها برطرف می شود نیز بررسی شده و از میان برداشته شود.شعبانعلی و همکاران (1385) شناخت و تحلیل سازه های موفقیت شرکت های تعاونی زنان در ایران را مورد مطالعه قرار دادند. جامعه آماری پژوهش 1500 نفر از کارشناسان وزارت تعاون و 800 نفر از اعضای هیات مدیره تعاونی های یاد شده بودند که از این میان 153 نفر از کارشناسان وزارت تعاون و 453 نفر از اعضای هیات مدیره برای نمونه پژوهش گزیده شدند. تحلیل عاملی دیدگاه اعضای هیات مدیره نشان داد که این چهار سازه بر روی هم 5/66 درصد از واریانس موفقیت تعاونی ها را تبیین می کند: 1) بهبود محیط روان شناختی و انگیزش تعاونی ها، ب) برخورداری از محیط توان مندساز و پشتی بان بیرونی، پ) افزایش توان مندی های مدیریتی و سازمانی شرکت ها، و ت) بهبود توان مندی های بازاریابی و بازاررسانی. تحلیل عاملی دیدگاه کارشناسان نیز یافته هایی همانند داشت.قمی و همکاران (1387) تحلیل عوامل اقتصادی موثر بر عملکرد تعاونی های زنان در ایران را مورد مطالعه قرار دادند. این تحقیق از نوع توصیفی – پیمایشی بوده و جامعه آماری آن مشتمل بر 12819 نفر از اعضای هیات مدیره تعاونی ها و 1500 نفر از کارشناسان وزارت تعاون بودند. از بین این افراد 153 نفر از کارشناسان و 453 نفر از اعضای هیات مدیره به عنوان نمونه به شیوه چند مرحله ای انتخاب شدند. قدرت باز پرداخت وام، سرمایه در گردش، دارایی جاری، درآمد تعاونی و میزان بستانکاری از مهمترین متغیرهای اثر گذار بر موفقیت تعاونی ها شناخته شدند. سایر متغیرهای وارد شده به معادله نیز حاکی از نقش مدیریت مالی تعاونی ها به عنوان مهمترین عامل در ارتقا عملکرد آن ها می باشد.تاج ریزی و میکانیکی (1389) سازه های موثر بر مشارکت زنان در تعاونی های روستایی و نقش آن در کارآفرینی را در خراسان جنوبی مورد مطالعه قرار دادند. روش تحقیق در پژوهش حاضر اسنادی – پیمایشی و جامعه آماری، زنان عضو تعاونیهای روستایی خراسان جنوبی بود ، به منظور تامین حجم نمونه تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی – طبقه ای و برای تجزیه تحلیل داده های حاصل از مطالعات میدانی، از آزمونهای آماری متناسب و ضرائب همبستگی استفاده شده است. نتایج تحقیق از یک سو نمایانگر وجود ارتباط مستقیم و معنی دار بین عوامل اقتصادی، اجتماعی و سازمانی با میزان مشارکت و از دیگر سو وجود ارتباط مستقیم و معنی دار بین میزان مشارکت و کارآفرینی در جنبه های اقتصادی و اجتماعی بود.عطایی و زمانی (1390) نقش تعاونی های زنان روستایی در توانمند سازی اعضا را مورد بررسی قرار دادند. جامعه آماری پژوهش 400 نفر از اعضای تعاونی زنان تفیهان استان فارس بوده است. بخش کیفی پژوهش با استفاده از روش عکاسی و تحلیل انتقادی و مصاحبه و بخش کمی توسط پرسشنامه اجرا شد. روایی صوری پرسشنامه توسط اساتید مجرب تایید شد. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که توانمندی روانی و اقتصادی بیش از همه صورت پذیرفته است و توانمندی اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی رتبه های بعدی را به خود اختصاص داده اند. همچنین ‏نتایج نشان دهنده این موضوع بود که اعضا در سطح متوسطی از توانمندی قرار دارند. گابریل (2002) در پژوهش خود دریافت که موفقیت انجمن ها و تعاونی های زنان بستگی به عواملی همچون سرمایه و بازاریابی، تفاهم میان اعضا، احساس مسئولیت درباره کار و همچنین دسترسی به بازار دارد. اردمن و کوتز (2005) عوامل چهارگانه محیط و امکانات فیزیکی، مهارت ها و آموزش های مورد نیاز، ارزیابی کارکرد و انتظارات شغلی را در بهبود کارکرد موثر می دانند. بوداکا و همکاران (2005) نقش زنان روستایی در فعالیت های ترویجی را در ترکیه مورد مطالعه قرار داد. نتایج این مطالعه نشان داد که عواملی همچون سختی کار، علاقه مندی کشاورزان به کارهای ترویجی و سیاست های دولت در موفقیت مروجان زن موثر است. تایمنی (2007) معتقد است که به کارگیری و گسترش شیوه های جدید اطلاع رسا نی، .مشاوره و کنترل توسط تعاونیها به منظور افزایش مشارکت. با این کار اداره و کنترل امور شرکت با شفافیت بیشتری صورت خواهد پذیرفت. بالاک (2007) معتقد است ضروری است مشارکت زنان در تعاونی ها افزایش یابد و در صورت امکان تعاونی ها یی برای زنان سازماندهی گردد. به طور مثال در شهر های بزرگ شیر خوارگاههایی به شکل تعاونی احداث گردد در زمینه بازاریابی، غذاهای آماده .موادغذایی و .موادخوراکی لازم است در هر بخشی واحدهای صنعتی با هدف تبدیل موادغذایی شکل گیرند. همچنین طی مطالعه در خصوص حفظ ثبات و پایداری تعاونی های لبنی در هند افزایش مشارکت زنان در این خصوص مورد تاکید قرار گرفت. چرا که رابطه قوی بین تعداد عضویت زنان، میزان عملکرد اتحادیه ها و تعاونی ها مشاهده گردید.چالپان (2007) معتعقد است که مولفه های اساسی یک تعاونی موفق عبارتند: از آگاهی، درک و احساس نیاز اعضاء و بهره برداران آتی شرکت نسبت به خدماتی که یک تعاونی اولیه می تواند در جهت بهبود و وضعیت اقتصادی تدارک ببیند.منابع:- تاج ریزی، ا.، میکانیکی، ج. 1389. سازه های موثر بر مشارکت زنان در تعاونی های روستایی و نقش آن در کارآفرینی ، مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی. دومین همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی شهری؛ فضای جغرافیایی، رویکرد آمایشی و مدیریت محیط. 9 صفحه.- رابطی، ر. 1380. تعاونی ها، رویکردی برای گسترش فعالیت زنان در جامعه. تعاون، 119: 20-23.- رمضانی، م. 1380. ارائه تصویری از تحولات تعاونی های ایران و نقش اتاق تعاون در توسعه آن. تعاون. 118: 15-17.- ساریخانی، ن.، مهدیه، ط.1382. میزان شرکت زنان در شرکت های تعاونی روستایی و شناخت عوامل موثر بر آن. ماهنامه اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی تعاون

 

برای مشاهده توضیحات فایل  پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی عوامل موثر بر موفقیت تعاونی های زنان  اینجا کلیک کنید

برای دانلود فایل باکیفیت پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی عوامل موثر بر موفقیت تعاونی های زنان روی دکمه زیر کلیک نمائید

✔️  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی

✔️  بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل

✔️  دانلود سریع و مستقیم

✔️  دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

✔️ دانلود پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی عوامل موثر بر موفقیت تعاونی های زنان

admin
Author: admin

Posted in:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *