پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی مشارکت کارکنان، جرات ورزی، انگیزش

Published on می 2, 2024

دانلود پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی مشارکت کارکنان، جرات ورزی، انگیزش

پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی مشارکت کارکنان، جرات ورزی، انگیزش

دانلود  پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی مشارکت کارکنان، جرات ورزی، انگیزش

Dicks B

——-

 پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی مشارکت کارکنان، جرات ورزی، انگیزش

پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی مشارکت کارکنان، جرات ورزی، انگیزش

فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 4
حجم فایل: 11
قیمت: 14000 تومان

بخشی از متن:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 4 صفحه

قسمتی از متن Word (..docx) :

محمودی و همکاران (1383) تاثیر آموزش جرات ورزی بر میزان انگیزش، اضطراب و جرات ورزی دانشجویان پرستاری را مورد مطالعه قرار دادند. در این مطالعه تعداد 60 تن از دانشجویانی که شدت اضطراب آنها در حد متوسط تا شدید و از لحاظ جرات ورزی ضعیف بودند را پس از همسان شدن بر اساس جنس، میزان علاقه مندی به رشته، وجود و یا عدم وجود استرس در ماه اخیر و میزان اضطراب و جرات ورزی انتخاب و به دو گروه مورد و شاهد 30 نفره تقسیم کردند. نتایج نشان داد که کاهش میزان اضطراب آشکار و پنهان و افزایش انگیزش دانشجویان پرستاری در گروه مورد قبل و بعد از آموزش قاطعیت معنی دار بوده است.رحیمیان و همکاران (1386) تاثیر آموزش شیوه های جرات ورزی را بر سازگاری اجتماعی مورد مطالعه قرار دادند. در این مطالعه گروه مورد در ده جلسه آموزشی شیوه های جرات ورزی شرکت کردند. نتایج مطالعه نشان داد که آموزش شیوه های جرات ورزی تاثیر معنی دار بر سازگاری اجتماعی و جرات ورزی دانش آموزان داشته است.شجاعی و همکاران (1387) رابطه ی جو سازمانی با فرسودگی شغلی و انگیزش شغلی کارمندان دانشگاه اصفهان را مورد مطالعه قرار دادند. برای این منظور 94 نفر از کارمندان دانشگاه اصفهان به پرسش نامه های جو سازمانی، فرسودگی شغلی و سازگاری شغلی جواب دادند. نتایج نشان داد که بین جو سازمانی و ابعاد آن با فرسودگی شغلی و سازگاری شغلی رابطه وجود دارد.بنی اسدی (1388) در تحقیق دیگری با عنوان مشارکت معلمان و ارتباط آن با رفتار جامعه مدنی دانش آموزان: اجزاء مدیریت مشارکتی معلمان و اجزاء رفتار جامعه مدنی هر کدام در سه سطح مورد اندازه گیری قرار گرفته است که نتیجه آن همبستگی مستقیم بین دو متغیر تحقیق را نشان می دهد و با توجه به نتایج بدست آمده می توان میزان توانایی و انگیزش لازم و زمینه های ایجاد مشارکت توسط مدیران را در توسعه نظام مشارکت تاثیر گذار دانست .آصفی (1388) در پژوهش دیگری با عنوان مشارکت کارکنان و مقاومت کارکنان در برابر تغییر در سازمان تربیت بدنی و اداره کل تربیت بدنی آموزش و پرورش رابطه بین مدیریت مشارکتی و مقاومت کارکنان در برابر تغییر را مورد بررسی قرار داده است. پژوهش حاضر رابطه منفی ومعکوس بین دو متغیر در هر دو سازمان مورد بررسی را نشان می دهد یعنی اینکه مدیریت مشارکتی زمینه کم شدن مقاومت کارکنان در برابر تغییر را باعث می شود و همچنین بین مشارکت در برنامه ریزی و هدف گذاری، مشارکت در تصمیم گیری و حل مساله، مشارکت در کنترل و نظارت و مشارکت در اجرا با مقاومت در برابر تغییر نیز رابطه منفی و معکوس وجود دارد که می توان نتیجه گرفت برای تغییر در سازمان و ارائه برنامه های جدید می توان با مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها مقاومت آن ها را در برابر تغییرات کم کرد و از بین برد.رمضانی نژاد و همکاران (1388) ارتباط بین نوع ارتباط معلمان با والدین و تحلیل رفتگی شغلی معلمان تربیت بدنی را مورد مطالعه قرار دادند. به این منظور، 134 معلم تربیت بدنی شهر رشت با استفاده از دو پرسشنامه استاندارد جو سازمانی OCDQ و پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج مطالعه نشان داد که بین نوع ارتباط معلمان با والدین و تحلیل رفتگی شغلی و بین ابعاد جو سازمانی (رفتار متعهدانه معلمان، رفتار صمیمی معلمان و رفتار حمایتی مدیران) و تحلیل رفتگی شغلی رابطه وجود دارد.پارسا و فلاح زاده (1391) رابطه انگیزش شغلی با ویژگی های دموگرافیک افراد را مورد مطالعه قرار دادند. این مطالعه در اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان انجام شد. نتایج مطالعه نشان داد که بین نوع سکونت، رتبه شغلی با انگیزش شغلی رابطه نپمعنی دار وجود دارد، اما بین سن، تحصیلات و نوع استخدام با انگیزش رابطه معنی داری مشاهده نشد. هندریکس و همکاران (2000) رابطه بین جو سازمانی استرس زا و فرسودگی شغلی را مورد مطالعه قرار دادند. نتایج آنها نشان داد که مربیانی که در سطح پایینی از سختی کار و حمایت اجتماعی و سطح بالایی از مهارت مربیگری قرار دارند، استرس زیادی را در محیط سازمانی درک کرده و این مساله با سطح بالاتر فرسودگی شغلی و مسخ شخصیت و سطح پایین موقعیت فردی رابطه داشت.شاون و هاتفیلد (2003) اثر مشارکت کارکنان در سازمان را بر بهره وری و انگیزش کارکنان مورد مطالعه قرار دادند. نتایج آنها نشان داد که اجرای صحیح مدیریت مشارکتی در سازمان باعث افزایش بهره وری و رضایت در سازمان و افزایش انگیزش کارکنان می شود. کروزلی (2003) اثر آموزش جرات ورزی را بر فرسودگی شغلی پرستاران مورد مطالعه قرار داد. وی در این مطالعه با آموزش 40 پرستار و مقایسه آن با گروه کنترل دریافت که آموزش جرات ورزی بر افزایش جرات ورزی و کاهش فرسودگی شغلی پرستاران موثر است.سوزوکی و همکاران (2009) اثر جرات ورزی بر فرسودگی شغلی پرستاران را مورد مطالعه قرار دادند. در این مطالعه 949 پرستار از 20 بیمارستان دانشگاهی در مطالعه شرکت کرده و پرسشنامه های مربوطه را تکمیل کردند. نتایج نشان داد که در هر دو گروه افرادی که دارای جرات ورزی بالا یا پایین بودند، فرسودگی شغلی مشاهده شد، اما در افراد با جرات ورزی کمتر، فرسودگی شغلی بیشتر مشاهده شد. منابعافجه ای، علی اکبر، ناصحی فر، وحید. 1382. مدیریت مشارکتی: مفاهیم و نکات کاربردی؛ توسعه مدیریت؛ شماره 47 و 48.آصفی، ا.، حمیدی، م.، جلالی، ف و دهقان، ا. 1388. بررسی مدیریت مشارکتی و مقاومت کارکنان در برابر تغییر در سازمان تربیت بدنی و اداره کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش. مدیریت ورزشی، شماره 3، . بنی اسدی، ن. 1383. مدیریت مشارکتی معلمان و ارتباط آن با رفتار جامعه مدنی دانش آموزان. مجله روانشناسی و علوم تربیتی، سال سی و چهارم، شماره 2.پارسا، سجاد و فلاح زاده، محمد. 1391. بررسی رابطه انگیزش شغلی با ویژگی های دموگرافیک افراد (موردکاوی کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان). اولین همایش ملی توسعه، بهمن 91.پلونکت، لورن و رابرت فورنیه. 1381. مشارکت در مدیریت. ترجمه علی محمد علی، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی. جهانیان، ر. 1388. راهکارهای توسعه نظام مدیریت مشارکتی در واحدهای آموزشی، از دیدگاه مدیران، معاونان و معلمان. دانش و پژوهش در علوم تربیتی، برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، شماره بیست و یکم.محمودی، ق.، عظیمی، ح و ضرغامی، م. 1383. تاثیر آموزش قاطعیت بر میزان اضطراب و جرات ورزی دانشجویان پرستاری. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان، سال ششم، شماره 14، صص 66-72.Ansell

 

برای مشاهده توضیحات فایل  پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی مشارکت کارکنان، جرات ورزی، انگیزش  اینجا کلیک کنید

برای دانلود فایل باکیفیت پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی مشارکت کارکنان، جرات ورزی، انگیزش روی دکمه زیر کلیک نمائید

✔️  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی

✔️  بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل

✔️  دانلود سریع و مستقیم

✔️  دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

✔️ دانلود پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی مشارکت کارکنان، جرات ورزی، انگیزش

admin
Author: admin

Posted in:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *