پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی مهارتهای اجتماعی

Published on می 2, 2024

دانلود پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی مهارتهای اجتماعی

پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی مهارتهای اجتماعی

دانلود  پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی مهارتهای اجتماعی

پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی مهارتهای اجتماعی خرید ارزان پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی مهارتهای اجتماعی

——-

 پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی مهارتهای اجتماعی

پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی مهارتهای اجتماعی

فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: .docx
تعداد صفحات: 7
حجم فایل: 20
قیمت: 19000 تومان

بخشی از متن:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 7 صفحه

قسمتی از متن Word (..docx) :

پیشینه ی پژوهشپژوهش های انجام شده در داخل کشور نوراله (1374) تحقیقی به نام رابطه اضطراب امتحان، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی انجام داده و نتیجه گرفته است که اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی رابطه منفی دارد. عباس آبادی (1376) در یک پژوهش رابطه بین اضطراب و پیشرفت تحصیلی را تحقیق کرده است یافته ها نشان داده است که بین سطح اضطراب آشکار و پنهان و میزان پیشرفت تحصیلی رابطه معنی دار معکوس وجود دارد و همبستگی متوسط و منفی را نشان می دهد. با تفکیک دانش آموزان به دو گروه قوی و ضعیف بر اساس معیار معدل درسی، این نتیجه دریافت شد که بین دو گروه از نظر سطح اضطراب تفاوت معنا داری وجود دارد و سطح اضطراب دانش آموزان ضعیف بیشتر از دانش آموزان قوی است. در هر دو گروه سطح اضطراب پنهان از اضطراب آشکار بیشتر است. البته این یافته ها جهت رابطه علی را نشان نمی دهند. بنابراین باید عوامل مختلف را در افت تحصیلی علل ایجاد اضطراب مورد بررسی قرار داد.مرادی زاده (1382) در تحقیقی به نام بررسی رابطه هدف گرایی معطوف به تکلیف، خودتخریبی و خودارتقایی با اضطراب امتحان، خوداثربخشی و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان پسر سال اول دبیرستان های اهواز، که بر روی 377 دانش آموز پسر پایه اول دبیرستان های شهر اهواز انجام داد به این نتایج رسید که هدف معطوف به تکلیف (یاد گیری) با اضطراب امتحان رابطه ای ندارد. هدف خود ارتقایی (عملکرد گرایشی) با اضطراب امتحان رابطه منفی معنی دار و هدف خود تخریبی (عملکرد اجتناب) با اضطراب امتحان رابطه مثبت معنی دار دارد و یافته ها نشان داد که هدف یاد گیری با عملکرد تحصیلی رابطه ای نداشت، هدف عملکرد گرایش با عملکرد تحصیلی رابطه مثبت معنی دار و هدف عملکرد اجتناب با عملکرد تحصیلی رابطه منفی معنی دار داشت. شعیری، میرزایی، پروری، شه مرادی و هاشمی (1383) در تحقیقی به نام مظالعه اضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلی با توجه به جنسیت و رشته تحصیلی در دانش آموزان دبیرستانی استان های ایلام، کردستان و خراسان به این نتیجه رسیدند که یافته ها به طور کلی بیانگر وجود رابطه منفی و معنا دار بین اضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلی است.لشکری پور، بخشانی و سلیمانی (1385) در تحقیقی به “نام بررسی ارتباط بین اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی” بر روی 935 نفر از دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر زاهدان انجام دادند نتایج پژوهش نشان داد که بین سطح اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی رابطه منفی وجود داشت و شیوع اضطراب امتحان بین دختران و پسران تفاوت معنا داری داشت.محسن پور، حجازی و کیامنش (1386) در تحقیقی به نام “نقش خودکار آمدی، اهداف پیشرفت، راهبرد های یادگیری و پایداری در پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان سال سوم متوسطه (ریاضی) شهر تهران”، انجام دادند نتایج تحلیل داده های آنها تاثیر مستقیم اهداف عملکرد گرایشی، عملکرد اجتنابی، خود کار آمدی، راهبرد های یاد گیری و پایداری بر پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی را تایید کرد. متغیر خود کار آمدی نسبت به سایر متغیر های بررسی شده در مدل بیشترین اثر مستقیم را بر پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی داشت. اهداف تسلط از طریق متغیر های واسطه ای خود کار آمدی، راهبرد های یاد گیری و پایداری بر پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی تاثیر غیر مستقیم و معنا دار داشته است و نقش واسطه ای پایداری میان اهداف عملکرد اجتناب و پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی معنا دار بود. قلی زاده، شکرکن و حقیقی (1386) در تحقیق خود به “نام بررسی روابط ساده و چند گانه هدف های چهار گانه پیشرفت با اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان پسر سال اول دبیرستان های شهرستان ایذه” به این نتایج رسیدند، که بین هدف تسلط گرا و اضطراب امتحان همبستگی منفی معنی دار، بین هدف تسلط اجتناب و اضطراب امتحان همبستگی مثبت معنی دار وجود دارد. و بین اهداف عملکرد گرا و عملکرد اجتناب با اضظراب امتحان همبستگی معنی دار وجود ندارد. همجنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون با روش ورود مکرر نشان داد که ضریب چند متغیری برای ترکیب خطی متغیر های اهداف چهار گانه پیشرفت با اضطراب امتحان دانش آموزان معنی دار است. در ضمن نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از میان متغیر های اهداف چهار گانه پیشرفت به عنوان متغیر های پیش بین متغیر های اهداف تسلط گرا و تسلط اجتناب پیش بینی کننده اضطراب امتحان می باشند. همچنین یافته ها نشان داد بین هدف های چهار گانه و عملکرد تحصیلی همبستگی مثبت وجود دارد. در ضمن نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از میان متغیر های اهداف چهار گانه یشرفت به عنوان متغیر های پیش بین متغیر های اهداف تسلط گرا و عملکرد اجتناب پیش بینی کننده عملکرد تحصیلی می باشند. چراغیان، فریدونی مقدم، براز پردنجانی و باورصاد (1387) در تحقیق خود به نام “بررسی اضطراب امتحان و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی در دانشجویان پرستاری” نشان دادند که بین اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی دانشجویان ارتباط معنا داری وجود ندارد.سپهریان، رضایی (1389) در تحقیق خود به نام “میزان شیوع اضطراب امتحان و تاثیر مقابله درمانگری بر کاهش میزان آن و افزایش عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستانی” به این نتیجه رسیدند که بین اضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان همبستگی منفی برقرار است.وکیلی، لواسانی، حجازی و اژه ای (1389) در تحقیق خود به نام “راهبرد های یاد گیری جهت گیری های هدفی و اضطراب امتحان در دانش آموزان نابینا” به این نتایج رسیده اند که جنس، جهت گیری های هدفی تسلط و اجتناب ضرایب معنا داری در پیش بینی اضطراب امتحان، دانش آموزان دارند. و همچنین اجرای آزمون نشان داد که تفاوت معنا داری بین دختران و پسران در اضطراب امتحان وجود دارد.سلیمانی و همکاران (1389) به بررسی و مقایسه پیشرفت تحصیلی و مهارت های اجتماعی دانش آموزان کلاس های چندپایه و عادی در مدارس ابتدایی پرداختند. یافته های پژوهش نشان داد که بین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان عادی و چندپایه در چهار درس علوم، جغرفی، فارسی و ریاضی تفاوت معنادار وجود دارد و این تفاوت به نفع گروه دانش آموزان عادی است. نتیجه دیگر تحقیق مشخص ساخته است که بین سطح مهارت های اجتماعی دانش آموزان عادی و چندپایه تفاوت معنادار وجود دارد ولی این تفاوت به نفع دانش آموزان کلاسهای چندپایه است.به پژوه و همکاران (1389) تحقیقی تحت عنوان تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر سازگاری اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دیرآموز انجام دادند. یافته ها نشان داد برنامه مداخل های اثرمعناداری بر بهبود سازگاری اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر دیرآموز در گروه آزمایشی داشته است.شمس و تابع برد بار (1390) تحقیقی انجام دادند با هدف نقش واسطه ای خود کار آمدی تحصیلی در رابط ی جهت گیری هدف و عملکرد ریاضی. یافته های پژوهش آنها نشان داد که هدف تسلط گرایشی و خود کار آمدی تحصیلی پیش بینی کننده های مثبت و معنا دار و هدف عملکرد اجتنابی پیش بینی کننده ی منفی و معنا دار برای عملکرد ریاضی بوده و اهداف تسلط اجتنابی و عملکرد گرایشی از قدرت پیش بینی برای عملکرد ریاضی برخوردار نبودند. هم چنین در بررسی نقش واسطه ای خود کار آمدی تحصیلی مشخص کردند که خود کار آمدی تحصیلی از طریق هدف تسلط گرایشی نقش واسطه ای میان جهت گیری هدف و عملکرد ریاضی دارد. کیامرثی و همکاران(1390) در پژوهشی تحت عنوان بررسی باورهای شناختی بر اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی دانشجویان نشان دادند که عملکرد تحصیلی در دانشجویان دختر به طور معناداری بیشتر از دانشجویان پسر است در حالی که در بین اضطراب و باورهای فراشناختی بین دو جنس تفاوت معناداری مشاهده نشد.مهدوی غروی، خسروی و نجفی (1391) در تحقیقی به نام” رابطه اضطراب امتحان، کمال گرایی و انگیزش پیشرفت با پیشرفت تحصیلی” در 250 نفر از دانش آموزان دختر سال سوم دبیرستان های دولتی شهر آمل به این نتیجه رسیدند که اضطراب امتحان رابطه منفی معنی دار با پیشرفت تحصیلی دارد.حسینی(1392) در پژوهش خود بر روی دانش آموزان متوسطه به این نتیجه رسید که بین اضطراب امتحان و خودکارآمدی رابطه معنادار معکوس می باشد و بین جایگاه مهاردرونی با خودکارآمدی رابطه معنی دار و بین جایگاه مهار بیرونی با خودکارآمدی رابطه معنادار معکوس می باشد همچنین نتایج نشان داد که خودکارآمدی به وسیله اضطراب امتحان و جایگاه مهار درونی قابل پیش بینی است. پژوهش های انجام شده در خارج از کشورالیوت و مک گریگور (2001) در تحقیقی مدل چها گانه هدف های پیشرفت و اضطراب امتحان را بر روی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه به کار بردند در تحقیق آنان، هدف های تسلط گرا با اضطراب امتحان رابطه نداشت ولی هدف تسلط اجتناب با اضطراب امتحان رابطه مثبت و معنی داری داشت. هدف عملکرد اجتناب با اضطراب امتحان رابطه مثبت معنی داری نشان داد و هدف عملکرد گرا با اضطراب امتحان رابطه مثبت ولی غیر معنی دار داشت. ولش و همکاران (2001) قابلیت های اجتماعی و تحصیلی بررسی کردند. آنان 163 دانش آموز دوره ابتدایی را به صورت تصادفی برگزیدند. قابلیت های اجتماعی دانش آموزان را معلمان تعیین کردند و پیشرفت تحصیلی آنان با نمرات ریاضی و زبان مشخص گردید. نتایج تحقیق نشان داد پیشرفت تحصیلی با قابلیت اجتماعی افراد ارتباط مستقیمی دارد. چن و همکاران (2001) در تحقیق دیگری به بررسی رابطه رفتار اجتماعی و پیشرفت تحصیلی در 286 دانش آموز پرداختند. نتایج تحقیق آنان از رابطه مثبتی میان پیشرفت تحصیلی و رهبری اجتماعی، تحمل ناکامی، مهارت اجتماعی جرئت ورزی و روابط دوستانه با همسالان حکایت داشت و همچنین رابطه منفی میان پیشرفت و پرخاشگری، ناسازگاری های تحصیلی و روابط نامطلوب با همسالان را نشان می داد. اندرو ، الیوت، هولی و مک گریگور (2001) در تحقیقی که بر روی 180 دانشجوی (49 مرد و 131 زن) در حال تحصیل در سطح مقدماتی روانشناسی انجام گرفت نشان دادند که هدف عملکرد اجتناب پیش بین مثبت اضطراب امتحان و هدف تسلط اجتناب پیش بین مثبت، مهم و یا حاشیه ای اضطراب امتحان هستند. متغیر های هدف تسلط گرا و عملکرد گرا رابطه ای با اضطراب امتحان نداشتند. درسیکل در سال 2004 مقیاس اضطراب امتحان منطقه ی غرب را مورد آزمون قرار داد که نتایج کسب شده عبارت بود: از 1- میانگین اضطراب امتحان دختران بیشتر از پسران بود. 2- دختران در مواجه با اضطراب امتحان سازگارتر از پسران بودند. بررسی دیگر درسیکل (2005) بر این موضوع دلالت داشت که کاهش اضطراب امتحان باعث ترقی و پیشرفت بیشتر و معنادارتر نمرات دانش آموزان دختر در مقایسه با پسران گردید. البته در پسران نیز گروه آزمایش در مقایسه با پسران گروه کنترل، بدین علت که روش های کاهش اضطراب را فرا گرفته بودند، پشرفت درسی معناداری در آن ها مشاهده گردید(به نقل از پور حمید،1387).پژوهش های انجام شده در رابطه جنسیت و اضطراب امتحان توسط کاپل و همکاران(2005) نشان داد که دختران در مقایسه با پسران به طور معناداری اضطراب امتحان بالاتری را تجربه می کنند.جورتیک (2008)در مطالعه ی خود به بررسی رابطه میان اضطراب امتحان، اضطراب اجتماعی، خودکارآمدی و نقش آن در پیش بینی موفقیت در امتحان پرداخت. نتایج نشان داد که اضطراب امتحان رابطه منفی با خودکارآمدی دارد.

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

 

برای مشاهده توضیحات فایل  پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی مهارتهای اجتماعی  اینجا کلیک کنید

برای دانلود فایل باکیفیت پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی مهارتهای اجتماعی روی دکمه زیر کلیک نمائید

✔️  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی

✔️  بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل

✔️  دانلود سریع و مستقیم

✔️  دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

✔️ دانلود پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی مهارتهای اجتماعی

admin
Author: admin

Posted in:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *