پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی مهارتهای زندگی

Published on می 2, 2024

دانلود پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی مهارتهای زندگی

پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی مهارتهای زندگی

دانلود  پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی مهارتهای زندگی

پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی مهارتهای زندگی خرید ارزان پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی مهارتهای زندگی

——-

 پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی مهارتهای زندگی

پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی مهارتهای زندگی

فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: .docx
تعداد صفحات: 8
حجم فایل: 24
قیمت: 19000 تومان

بخشی از متن:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 8 صفحه

قسمتی از متن Word (..docx) :

2-17 تحقیقات انجام شده داخلی وخارجی2-17-1 تحقیقات داخلی-آزادی ومحمد طهرانی (1392)در پژوهشی که به منظور آموزش مهارتهای زندگی برهوش هیجانی با سبک مقابله ای بر 266 دانششجوی زن (با میانگین سنی 21سال)و238 دانشجوی مرد(با میانگین سنی22 سال)که به روش تصادفی انتخاب شدندپرداخته شد.نتایج نشان دادکه هردر دو جنس،آموزش مهارت های زندگی برهوش هیجانی تاثیر معنا داری داشته است.-در پژوهشی مشابه که توسط(حیدری وهمکاران1392)باعنوان فراتحلیل مطالعات اثر بخشی آموزش مهارتهای زندگی برسلامت روانی انجام شد به تنیجه دست یافتند که بین اندازه اثر مطالعات مورد بررسی با توجه به طرح پژوهش وجنس شرکت کنندگان ،تفاوت معنا داری وجود ندارد اما بین اندازه اثر مطالعات مورد بررسی با توجه به سن شرگت کنندگان وتعداد جلسه های آموزش مهارت های زندگی تفاوت معنا داری وجود دارد.-شهلا پاکدامن وخانجانی(1391)پژوهشی با عنوان آموزش مهارتهای زندگی بر فرزندپروری ادراک شده وجمع گرایی در دانشجویان پرداختند.نتایج پژوهش نشان دادآموزش مهارتهای زندگی بر شیوه های فرززند پروری تاثیر معنا داری دارد به طوری که نزدیک به 50 درصد ازمودنی ها با شیوه فرزند پروری مقتدرانه ،دارای جمع گرایی خوبی بودند.-درپژوهشی دیگرنجفی وهمکاران(1391)به بررسی نقش مهارتهای زندگی در پیش بینی سلامت روان دانش آموزان پرداختند.نتایج نشان داد که بین آگاهی از مهارتهای زندگی وسلامت روان(نشانگان مرضی کمتر) رابطه منفی معنی دار وجود دارد.-پژوهش دیگری که توسط (بقایی مقدم،وهمکاران1390)در مورد اثر بخشی آموزش مهارتهای زندگی بر میزان اضطراب ،شادی وکنترل خشم نوجوانان با ناتوانی جسمی وحرکتی صورت گرفت حاکی از آن بود پس ازآموزش مهارتهای زندگی بین میانگین نمرات اضطراب ،شادی وکنترل خشم دو گروه آزمایشی وکنترل تفاوت معنا داری وجود دارد.-در موردی دیگر(گاطع زاده1390)به بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روانی دانشجویان دختر پرداخت که یافته ها گویای این مطلب بودند که آموزش مهارتهای زندگی منجر به افزایش سلامت روان دانشجویان شده است.-رمضانی وطهماسبی(1390)در پژوهشی باعنوان اثر بخشی اموزش مهارتهای زندگی بر هوش هیجانی وسبک های دلبستگی پرداختند.نتایج این مطالعه نشان داد که اموزش مهارتهای زندگی بر دلبستگی ایمن با تمایز وبازسازی با مدیریت هیجانی رابطه مستقیم وسبک های دلبستگی نا ایمن-اجتنابی ودو سو گرا با هر دو مولفه ،تمایز وبازسازی هیجانی رابطه معکوس دارند.-درپژوهش مشابهی که توسط (گودرزی وهمکاران1389)صورت گرفت دریافتند که هوش معنوی ومهارتهای زندگی هریک بطور جداگانه تاثیر معنی داری بر سلامت روان دانشجویان داشته اما در تعامل باهم تاثیر معنی داری بر سلامت روانی دانشجویان نمی گذارند.-تحقیقات زیادی جلسات آموزش مهارت حل مسئله را بر سازگاری وپرخاشگری موثر دانسته اند.برای مثال در تحقیقی که توسط قربان شیرودی وهمکاران(1390)بر روی نمونه آماری 45 نفری از دانش آموزان دختر سال اول شهر رامسر انجام شد،نشان دادکه اثر بخشی آموزش حل مسئله بر سازگاری وپرخاشگری دانش آموزان موثر بوده است.-درباره موضوع حل مسئله ،تحقیقات نشان داده است که مهارت حل مسئله با بسیاری از مفاهیم بهداشت روان ارتباط دارد؛چرا که موجب تقویت اعتماد به نفس در افراد می گردد واحساس شایستگی وتسلط را در آنها تقویت می کند(محمد خانی،1386).-همچنین در پژوهش با نمونه های دانشجویی آموزش مهارت حل مسئله رابطه معنا داری با سلامت روان شناختی دارد.یافته های بدست آمده بر روی نمونه 420 نفری(148مرد و272 زن)از دانشجویان نشان می دهد که شیوه های حل مسئله وسلامت روان شناختی با یکدیگر در ارتباط هستند(بابا پور خیرالدین،1382). -در پژوهشی که توسط (باباپوروهمکاران1382)انجام گرفت رابطه معنی داری بین شیو های حل مسئله وسلامت روانشناختی بدست آمد.-در پژوهشی که توسط صولتی وهمکاران(1390)باعنوان رابطه جهت گیری مذهبی وسلامت روان انجام دادند.نتایج نشان داد بین جهت گیری مذهبی وسلامت روان همبستگی معنی داری وجود دارد.همچنین طبق نتایج هرچه میزان جهت گیری مذهبی بالاتر رود ،همبستگی آن با سلامت روان در آزمودنی ها بیشتر می شود،اما این همبستگی تا سطح معینی(75/3-51/2) پایدار است واز این سطخ به بالا (67/3-)نتیجه معکوس می شود که نشان از عدم همبستگی بین نگرش مذهبی وسلامت روان دارد.-پژوهشی که توسط امینی خویی وهمکاران (1390)با عنوان رابطه مهارت های مقابله ای با سلامت روان در میان دانشجومعلمان زن انجام شد بیانگر رابطه منفی معنی دار بین مهارتهای مقابله ای بیش فعال،عقلانی،پیشگیرانه،هیجانی واجتنابی با سلامت روانی آزمودنی هاست.- از دیگر پژوهش ها می توان به پژوهش مشکی وهمکاران(1378) با موضوع تاثیر برنامه آموزشی با به کارگیری عزت نفس وباورهای کنترل سلامت بر ارتقای سلامت روان دانشجویان اشاره کرد.نتایج نشان دادبین متغیرهای مورد نظر در گروه آزمون نسبت به گروه گواه ،قبل وبعد از مداخله تفاوت معنی داری وجود دارد.-پژوهشی توسط پیرخائفی(1391)با عنوان ارتباط مولفه های فراشناختی خلاقیت با سلامت روان انجام شد.یافته ها نشان داد که در حوزه سلامت روان خلاقیت متغیر ی تاثیر گذار است.بنابراین با تحریک وارتقای ان می توان به ارتقای سلامت روان کمک کرد.2-17-2 تحقیقات خارجی-ادوارد (2002) در تحقیق خود تحت عنوان آموزش حل مسئله به نوجوانان دریافت که میزان استرس واقدام به خودکشی در نوجوانان کاهش می یابد.ویلبرن واسمیت(2005)دریافتند که آموزش مهارت های ارتباطی از مهارت های زندگی به نوجوانان باعث افزایش اعتماد به نفس ،احساس رضامندی از زندگی وبهبود حل مسئله در بین آنها شده است.-طیف وسیعی از مطالعات درباره موضوع حل مسئله نشان دهنده تاثیر آموزش مهارت حل مساله می باشد.برای نمونه در یک مطالعه طولی تاثیر آموزش حل مساله اجتماعی بر سازگاری،استرس ،سلامت وانگیزه پیشرفت تحصیلی توسط بارکر (2002)انجام شد.یافته ها نشان دادکه با کنترل سن،جنس واستعداد تحصیلی،توانایی حل مساله تاثیر مفید ومستقیمی بر سازگاری افراد،سطح استرس آنها،جهت یابی هیجانی وعملکرد دارد واین تغییرات تا مقاطع بالاتر ادامه خواهد داشت.-در مطالعه دیگر توسط بوممتو وسانو (1996)بر روی 34 زن و مرد ژاپنی 18 تا 24 ساله که در دو گروه 17 نفری قرار گرفتند،انجام شد.یک گروه از آموزش مهارتهای حل مساله سود جست وگروه دیگر هیچ گونه درمانی دریافت نکرد.نتایج مطالعات نشان داد که گروه بهره مند از آموزش مهارت های حل مساله ،در افسردگی وتنیدگی کاهش قابل ملاحظه ای در مقایسه با گروه گواه نشان دادند.-یکی از شاخص های مهم سلامت روانی توانایی حل مساله وتصمیم گیری است.در این تحقیق آمده است که خود ارزیابی،خود کار آمدی،خود پیروی وتشخیص به موقع موقعیت های مساله دار از جمله معیار هایی هستند که به واسطه آنها می توان سطح روان تندرستی افراد را بر آورد کرد(بورنشتاین3،2003).-افزون بر این پژوهش ها برخی مطالعات هم نقش آموزش حل مساله را در بهبود وکارآمدی مهارت های مقابله ای مورد تایید قرار داده اند.به طور کلی سبک مقابله ای به تلاشهای شناختی ورفتاری برای جلوگیری ،مدیریت وکاهش تنیدگی اشاره می کند.شیوه مقابله مساله مدار شامل کارهای سازنده ای می باشد که فرد در ارتباط با شرایط تنیدگی زا انجام می دهد.یافته های محققین نشان داد که افرادی که بیشتر از مهارت های مقابله مسئله مدار در ارتباط با مشکلات استفاده می کنند،موفق تر وکار آمدتر هستند(لازاروس وفلکمن4،1989).- یبرانت وهمکاران5 (2010)در مطالعه شان با عنوان «پرخاشگری در بزرگسالان ومساله های سلامت روانی،اعتماد به نفس به عنوان یک میانجی» به این نتیجه رسیدند که مشکلات روانی در پرخاشگران جوان به پایین بودن اعتماد به نفس مربوط می شود در حالی که مشکلات روانی در قربانیان هم به پایین بودن اعتماد به نفس وهم به احساس قربانی شدن شان باز می گردد.همچنین یافته ها نشان دهنده این حقیقت است که اعتماد به نفس موجب رشد هویت پرخاشگرانه جوانان می شود.-در پژوهشی که ونل ویکتوریا وهمکارانش (2009)در ارتباط با تاثیر آموزش مهارتهای زندگی وحل مسئله بر جلوگیری از سوء مصرف مواد انجام دادند به این نتیجه رسیدند که مهارت های زندگی تاثیر مثبتی برکاهش استفاده از مواد مخدر والکل در دانش آموزان دارد.-در پژوهشی که توسط ترنر وهمکاران (2008)در ارتباط با آموزش مهارت های زندگی منجمله حل مسئله وارتباطات موثر بر روی نوجوانان انجام شد نشان دادکه این مهارتها،تواناییهای آنان را برای حل مشکل واستفاده موثر از حمایتهای اجتماعی در آنان را افزایش می دهد.-درپژوهشی که بوب لاولیر وهمکاران (2010)در ارتباط با مهارت های ارتباطی مورد نیاز دانشجویان انجام دادند به این نتیجه رسیدند که این مهارت ها بطور چشمگیری باعث افزایش اعتماد به نفس وارتباط با دیگران وانعطاف پذیر شدن در آنان می گردد.-فورتریس وهمکارانش (2007)در پژوهشی بر روی دانش آموزان نشان دادند که آموزش مهارتهای زندگی منجمله مهارت حل مسئله و ارتباطات موثر تواناییهایی را برای حل مشکل واستفاده موثر از حمایتهای اجتماعی آنها را افزایش می دهد ونتیجه گیری نمودند که آموزش مهارتهای حل مسئله قدرت سازگاری با استرس را افزایش می دهد.فهرست منابعالف)منابع فارسی-احمدی،حبیب،(1382)،روانشناسی اجتماعی،شیراز،انتشارات دانشگاه شیراز.-ارژنگی،وجه ا…،(1382)،تاثیر راهبردی مقابله ای درکاهش تنیدگی والدین کودکان عقب مانده ذهنی وناشنوا،دانشگاه تهران.-اصغرنژاد،فرید(1383).نیازسنجی آموزش مهارتهای زندگی در مقطع راهنمایی شهر تهران،انستیتو روانپزشکی،تهران،مرکز تحقیقات بهداشت.-امامی نائینی،نسرین،(1379)،احساسات وهیجانات،تهران،سازمان بهزیستی کشور،معاونت امورفرهنگی وپیشگیری.-امامی نائینی،نسرین،(1379)،ارتباطات ،تهران،سازمان بهزیستی کشور،معاونت امورفرهنگی وپیشگیری.-امامی نائینی،نسرین،(1379)،ارتباطات درون خانوادگی،تهران،سازمان بهزیستی کشور،معاونت امورفرهنگی وپیشگیری.-امینی خویی،ناصر؛شیخیانی،محمد؛فکوری،زهرا(1390)رابطه مهارت های مقابله ای با سلامت روان درمیان دانشجو معلمان زن،فصلنامه علمی-پژوهشی جامعه شناسی زنان،سال دوم،شماره دوم،ص103.-آزاد،ح،(1389).آسیب شناسی روانی،چاپ یازدهم،تهران،بعثت-آزادی،رسول ومحمد طهرانی(1392)آموزش مهارت های زندگی برهوش هیجانی با سبک مقابله ای،فصلنامه مطالعات تربیتی و روانشناسی، شماره 15.-آقاجانی،احمد(1390)،آموزش مهارت حل مسئله به کودکان،مقاله تالیفی فصل نامه علمی-تخصصی کودک،نوجوان و رسانه،سال اول،شماره1-2 ،تابستان وپاییز،صص 80-99.-آقاجانی،مریم،(1381)،بررسی آموزش مهارت های زندگی برسلامت روان ومنبع کنترل نوجوانان،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا.-آقایی،ا؛رئیس دهکردی،ر؛وآتش پور،س،ح.(1386).رابطه خوش بینی وبد بینی با سلامت روان در افراد بزرگسال شهر اصفهان،دانش وپژوهش درروانشناسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان)،33،130-117.

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

 

برای مشاهده توضیحات فایل  پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی مهارتهای زندگی  اینجا کلیک کنید

برای دانلود فایل باکیفیت پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی مهارتهای زندگی روی دکمه زیر کلیک نمائید

✔️  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی

✔️  بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل

✔️  دانلود سریع و مستقیم

✔️  دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

✔️ دانلود پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی مهارتهای زندگی

admin
Author: admin

Posted in:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *