پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی هوش های چند گانه

Published on می 2, 2024

دانلود پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی هوش های چند گانه

پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی هوش های چند گانه

دانلود  پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی هوش های چند گانه

پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی هوش های چند گانه خرید ارزان پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی هوش های چند گانه

——-

 پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی هوش های چند گانه

پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی هوش های چند گانه

فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: .docx
تعداد صفحات: 9
حجم فایل: 34
قیمت: 19000 تومان

بخشی از متن:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 9 صفحه

قسمتی از متن Word (..docx) :

– تحقیقات وپژوهش های پیشین2-11-1 پژوهش های خارجیبراساس تحقیقات تاهی جونگ ومیونگ هی کیم (2005) تئوری هوش های چندگانه بر این امر تاکید دارد که هر فرد حداقل یک حیطه ی هوشی قوی دارد. بنابراین، یافتن حیطه ی هوشی قوی و توسعه آن ضروری است. زیرا حیطه ی قوی ممکن است مکمل حیطه های ضعیف باشد. همچنین توسعه ی این نقاط قوت جهت تسهیل پیشرفت کلی از اهمیت برخوردار است.کوکسال(2007) در مقاله ی خود بیان می دارد که آموزش مبتنی بر تئوری هوش های چندگانه بر موفقیت علمی فراگیران و تداوم فرایند آموزش تاثیر معناداردارد. اما بر نگرش آنان نسبت به درس تاثیر معناداری ندارد.یوهلر (2003)درمطالعه ای گزارش می کند که بین نمرات آزمون آی التس و هوش چند گانه ارتباط معنادار وجود دارد، در حالی که در مطالعه ی حاضر تنها بخش مهارت خواندن ودرک مطلب آزمون فوق چنین رابطه ای را با هوش منطقی ریاضی نشان می دهد.هم چنین گینزو لمان )2002) معتقدند که به کار گیری فعالیت های متنوع در کلاس های خواندن زبان دوم به گونه ای که هوش چند گانه زبان آموزان را مورد چالش قرار دهد، می تواند بر عملکرد آنان در آزمون های خواندن تاًثیر معنی داری داشته باشد.بر اساس پژوهشی که اویلا، پاهاسکی وپرز (1999)درباره ی دانش آموزانی که در یاد گیری مهارتها وهنر های زبان مشکل داشتند، انجام داده اند، با استفاده از راهبرد های آموزشی مبتنی بر نظریه گاردنر می توان پیشرفت تحصیلی آن دانش آموزان را افزایش داد.شناسایی و پرورش تمام هوش های بشری و کلیه ی ترکیبات آن، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است ما همگی انسان ها بایکدیگر تفاوت داریم به این علت که همگی از ترکیب هوشی متفاوتی برخورداریم. به اعتقاد من، تشخیص این امر موجب میشود تا با مشکلات زندگی برخورد مناسب تری داشته باشیم (هاوارد گاردنر ،1987).در پژوهش دیگری آلبرو، بران، الیاسون و ویند(1997) نشان دادند که با استفاده از فعالیت های هوش چند گانه در کلاس های آموزش زبان، نمرات آزمون مهارت خواندن ودرک مطلب فراگیران به طور موثری افزایش می یابد.بنا به گفته هاوارد گاردنر، هدف از آشنایی و فراگیری هوش های چندگانه آن است که به تفاوت های بسیار موجود در میان افراد، احترام گذاشته شود. مطالعات وپژوهش های اولیه او نشان داده است که ذهن انسان از هفت مقوله هوشی: (زبانی، منطقی، ریاضی، مکانی، حرکتی- جسمانی، موسیقایی، میان فردی و درون فردی ) تشکیل می شود. استفاده از نظریه های هوش چندگانه گاردنر و همچنین اطلاعات درمورد هوش هشتم (طبیعت گرا) و هوش نهم (اگزیستانسیال یا وجودی) زمینه ای را فراهم می آورد تا آموزگاران در تمامی سطوح برای کاربرد این نظریه در تدوین برنامه درسی، طرح درس، ارزشیابی، آموزش های خاص، مهارت های شناختی، فناوری آموزشی، روش تدریس و… را یاری رساند واز این طریق به تحقق استعدادهای بالقوه دانش آموزان کمک کنند. (صفری،1384،ص11)2-11-2- پژوهش های داخلیبراساس تحقیقات نیرومند، حاجی حسین نژاد (1391) که با هدف بررسی تاثیر آموزش محیط زیست بر اساس نظریه هوش های چندگانه گاردنر در ایجاد نگرش و علاقمندی و اصلاح کج فهمی دانش آموزان در مقایسه با الگوی تدریس سنتی انجام گرفت. نتایج نهایی پژوهش نشان می دهد که شیوه ی تدریس بر اساس نظریه هوش های چندگانه گاردنر در ایجاد نگرش و علاقمندی دانش آموزان درباره محیط زیست همچنین در اصلاح کج فهمی ها نسبت به شیوه ی تدریس سنتی برتری دارد. از این روی با توجه به اینکه آموزش در رویکرد سنتی، تنها با هدف انتقال دانش به یادگیرندگان، با روش سخنرانی و اغلب بر مبنای هوش زبانی-کلامی و منطقی-ریاضی انجام می شود و از سوی دیگر نظریه هوش های چندگانه، بستری را مهیا می کند تا بر اساس تفاوت های فردی، یادگیری از طریق اصلی ترین ابزارهای شناخت هریک از فراگیران صورت پذیرد و بر اساس نتایج این پژوهش، استفاده از این روش تدریس در آموزش مفاهیم محیط زیست و تجدید نظر در برنامه درسی آموزش محیط زیست، لازم و ضروری به نظر می رسد.عبدی و همکاران (1389) در پژوهشی که تحت عنوان مقایسه اثربخشی راهبرد تدریس مبتنی بر هوش چندگانه و روش متداول بر پیشرفت تحصیلی و نگرش به یادگیری دانش آموزان پایه پنجم انجام دادند نتایج تحقیق نشان داد که دانش آموزانی که از طریق راهبرد تدریس مبتنی بر هوش چندگانه آموزش دیده اند، پیشرفت تحصیلی بالا تری در کلیه سطوح شناختی، نسبت به دانش آموزانی که به روش تدریس متداول آموزش دیده اند، داشته اند. و همچنین نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که راهبرد تدریس مبتنی بر هوش چندگانه در مقایسه با روش متداول، نگرش دانش آموزان را به طور معناداری بهبود می بخشد. ﭘﯿﺸﻘﺪم، ﻗﻨﺴﻮﻟﯽ(1387) در پژوهشی که تحت عنوانﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﻫﻮش ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ در ﯾـﺎدﮔﯿﺮی زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷﺘﮥ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ انجام داده اند نتایج راﺑﻄﮥ ﻣﻌﻨﺎدار ﻫﺮ ﭼﻨـﺪ اﻧـﺪک ﻣﯿـﺎن ﺳـﺎزهﻫـﺎیﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ (ﻫﻮشﻫﺎی درون ﻓﺮدی، ﻣﯿﺎن ﻓﺮدی، ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ، کﻨﺘﺮل اﺳﺘﺮس) ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﻧﺸﺎن داد. بالغی زاده (1381)در پژوهشی مقایسه تاثیر آموزش بر اساس دیدگاه گاردنر و شیوه سنتی بر عملکرد ریاضی دانش آموزان سال دوم راهنمایی شهرستان شهریارانجام داد. در این پژوهش با طراحی فعالیتهایی که هوشهای مختلف دانش آموزان را فعال می سازند عملکرد آنها در درس ریاضی بررسی شد. جامعه این پژوهش مدارس راهنمایی دخترانه شهرستان شهریار در سال تحصیلی 81-80 بود. نتایج نشان داد که عملکرد دانش آموزان بر اساس نظریه گاردنر در مقایسه با شیوه سنتی در همه سطوح بهتر بوده است.عابدی و همکاران (1388) در پژوهشی تحت عنوان مقایسه نیمرخ هوشهای چندگانه دانش آموزان در دو گروه باناتوانی یادگیری و بدون ناتوانی یادگیری ریاضی دانش آموزان پایه سوم ابتدایی انجام دادند نتایج پژوهش نشان داد که دانش آموزان با ناتوانی های یادگیری ریاضی دارای نیمرخ متفاوتی در هوش های چند گانه هستند و این که طراحی مداخلات مبتنی بر هوش های چند گانه می تواند بر بهبود عملکرد دانش آموزان با ناتوانی های یادگیری ریاضی موثر باشد.پاشا شریفی(1384) درپژوهشی تحت عنوان بررسی نظریه هوش چندگانه در زمینه موضوع های درسی و سازگاری دانش آموزان انجام داد نتایج نشان دادکه میان انواع گوناگون هوش چندگانه با دروس مرتبط با هریک ازانواع هوش بستگی معنادار از ضعیف تا متوسط وجود دارد و همچنین با بهره گیری از نمره های هوش درون فردی و بین فردی می توان 77 درصد سازگاری کلی را پیش بینی کرد.2-11-3- جمع بندی از تحقیقات صورت گرفتهاز آن جا که آموزش بر مبنای این نظریه نیاز به ابزار پرهزینه ندارد از نظر اجرایی قابلیت بالایی حتی در بالاترین نقاط دارد. بنابراین نظام آموزش و پرورش باید با قبول و پذیرش هوشهای چندگانه و مجزا بودن آنان از هم، فرصت ها و امکانات متعددی را فراهم سازد تا دانش آموزان بروز خلاّقیت های خود را شاهد باشند. نگه داشتن دانش آموزان در شرایطی که فقط یک یا دو هوش، قابلیت بروز داشته باشند، از ظهور سایر توانمندی های بالقوه دانش آموزان خواهد کاست همچنین به دانش آموزان کمک کنند تا توانایی ها و استعدادهای خود را بشناسند و به آنان درجهت رسیدن به موفقیت و پیشرفت درزمینه های مختلف کمک کنند.

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

 

برای مشاهده توضیحات فایل  پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی هوش های چند گانه  اینجا کلیک کنید

برای دانلود فایل باکیفیت پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی هوش های چند گانه روی دکمه زیر کلیک نمائید

✔️  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی

✔️  بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل

✔️  دانلود سریع و مستقیم

✔️  دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

✔️ دانلود پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی هوش های چند گانه

admin
Author: admin

Posted in:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *