پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی هیئتهای ورزشی؛مدیریت دانش وهوش سازمانی

Published on می 2, 2024

دانلود پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی هیئتهای ورزشی؛مدیریت دانش وهوش سازمانی

پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی هیئتهای ورزشی؛مدیریت دانش وهوش سازمانی

دانلود  پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی هیئتهای ورزشی؛مدیریت دانش وهوش سازمانی

پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی هیئتهای ورزشی؛مدیریت دانش وهوش سازمانی , خرید , ارزان , پیشینه , تحقیقات , داخلی , وخارجی , هیئتهای , ورزشی؛مدیریت , دانش , وهوش , سازمانی ,

——-

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات<br>دسته بندی : وورد<br>نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )<br>تعداد صفحه : 20 صفحه<br><br> قسمتی از متن Word (..docx) :<br><br>

2-5- پیشینه تحقیق 2-5- 1 تحقیقات انجام شده در داخل کشور

قلی زاده (3831، 62) در پایاننامه کارشناسیارشد خود با نظر به مولفهها اصلی نظریـه نوناکـا؛ اجتمـاعی-شدن، برونساز ، ترکیب و درونساز ، جایگاه مدیریت دانش در دانشگاه فردوسی مشهد را مـورد بررسـی قرار داده است، آنگاه به نقش و اهمیت فرهنگ سازمانی در تحقق مدیریت دانـش اثـربخش پرداختـه اسـت. تحلیل داده ها نشان داده است که درونساز در قلمرو مدیریت دانش در دانشگاه فردوسی مشهد از بالاترین جایگاه برخوردار بوده است و بیشتر از آنکه تمایل به تشریک و تبادل دانش با یکدیگر وجـود داشـته باشـد تمایل به درونیساز دانش و رقابت با یکدیگر وجود دارد و سپس به ترتیب اجتماعی شدن، برونسـاز و ترکیب در مراحل بعد قرارگرفتهاند و همچنین براساس نتایج بهدستآمده، بـین فرهنـگ سـازمانی و درون ساز و ترکیب رابطه معنادار وجود دارد.

جلالی و همکاران (١٣٨٤، ١٣) در تحقیق خود با عنوان" طراحـی و بـه کـارگیر نـرم افـزار سیسـتم جـامع مدیریت دانش " که در وزارت راه و ترابر انجام شد نشان دادنـد کـه وجـود فرهنـگ دانـشگـرا و زیربنـا

انسانی مناسب( فرهنگ)، مهمترین دلیل موفقیت پیادهسـاز
مـدیریت دانـش در سـازمانهـا اسـت. 05% از

مشکلات پیادهساز
مدیریت دانش مربوط به فاکتور فرهنگ و نیرو انسانی بوده و مشکلات مرتبط به حوزه

ساختار
و تکنولوﮊیکی هر کدام تنها ٢٥% نقش دارند.

عسگر
(4831،23) در پایاننامه کارشناسیارشد خود تحت عنوان "بررسی ارتباط عوامل سازمانی (ساختار،

فرهنگ و تکنولوﮊ
) وزارت کار و امور اجتماعی با استراتژ
مدیریت دانش" بـه بررسـی ارتبـاط بـین سـه

عامل کلید "ساختار سازمانی"، "فرهنگ سازمانی" و "تکنولوﮊ
" با استراتژ مدیریت دانش پرداخته اسـت.

"خلق دانش" و "انتقال دانش" به عنوان دو فعالیت اصلی و کلید
مدیریت دانش در نظر گرفته شدهانـد، کـه

٣٩

ارتباط آنها با عوامل سازمانی مذکور مورد بررسی قرار میگیرد. تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمـده نشـان میدهد که رابطه معنادار بین این عوامل سازمانی با مدیریت دانش وجود دارد. بنـابراین بـرا پیـادهسـاز موفقیتآمیز استراتژ مدیریت دانش باید به سازمان به عنوان یک کل نگاه کرد و همه ایـن عوامـل را مـورد توجه قرار داده و وضعیت آنها شناسایی و تحلیل شود.

کرمی(4831، 73) در پایان نامه کارشناسیارشد خود تحت عنـوان "بررسـی رابطـه بـین فرهنـگ سـازمانی و استقرار سیستم مدیریت دانش در گروه خودروساز بهمن " نشان داد که خود مختـار و دادن اسـتقلال بـه افراد نقش مهمی در کسب و توسعه دانش دارد، حمایت مدیریت نقش مهمی در کسـب دانسـتههـا جدیـد

دارد، افراد از عضویت در سازمان راضیاند، الگوها
ارتباطی ضعیف هستند، ساختار سازمانی نقش مهمی در

ایجاد مدیریت دانش دارد، تصمیمات سازمان در سطوح بالا
سازمان اخذ می شود، میـزان انجـام همکـار

میان واحدها و گروهها مختلف سازمان نسبتاﹰ خوب است،
سیستم پاداش دهی مناسب نمیباشـد، و انجـام

کارها به صورت تیمی و همکار میان افراد در اجرا
یک سیستم موثر در مدیریت دانش نقش مهمی دارد.

تحقیقی با عنوان رابطه بین زیرسیستم مدیریت دانش در سـازمان یادگیرنـده و مولفـههـا هـوش سـازمانی توسط مهد ستار قهفرخی در سال 58 در شرکت ذوب آهن اصفهان انجـام شـد. روش پـژوهش از نـوع

توصیفی همبستگی بود. نمونه ها
تحقیق شامل 271 نفر از کارکنان سطوح شغلی کارشناسی و کارشناسـان

ارشد بوده که به روش نمونهگیر
تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه مدیریت دانـش

مارکوارت و پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخـت بـود. نتـایج پـژوهش براسـاس تحلیـل ضـریب همبسـتگی پیرسون نشان داد که بین زیرسیستم مدیریت دانش و تمامی مولفهها هوش سازمانی رابطه مثبت و معنـادار وجود دارد.

حسینی(5831، 51) در پایاننامه کارشناسیارشد خود در دانشگاه تربیت مدرس به" بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش در دانشگاه تربیت مدرس "پرداخته است. محقق، سازش با پدیده تعـارض، حمایت مدیریت، تعلق سازمانی، خلاقیت فرد و سبک رهبر را به عنوان مولفههـا فرهنـگ سـازمانی در نظر گرفته و برا هر یک از مولفه ها فرهنگ سازمانی، فرضیها را در ارتباط با مدیریت دانش طرح کـرده است. نتایج نشان داد وضعیت فرهنگ سازمانی موجود دانشگاه تربیت مدرس دارا ارزشها متوسط بـوده و رفتار اعضا را تا حدود متوسطی شکل میدهد و تصمیمات سازمانی در حد متوسطی ناشی از مفروضههـا این فرهنگ میباشد. وضعیت استقرار مدیریت دانش متوسط میباشـد و بـه عبـارت دیگـر دانشـگاه تربیـت

مدرس برا استقرار مدیریت دانش تا حدود متوسطی آمادگی داشته و نیز تا حدود باید زیرساختها
لازم

را فراهم آورد. بین فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش در دانشگاه تربیت مدرس رابطه معنادار
وجود

دارد .فرهنگ سازمانی دانشگاه تربیت مدرس نقش اساسی در برقرار سازش با پدیده « مـدیریت دانـش در

٤٠

این سازمان دارد. از بین مولفه ها فرهنگ سازمانی، رابطه مولفه با استقرار مدیریت دانش در دانشگاه تربیت مدرس رابطه معنادار نداشت؛ اما بین سایر » تعارض با » حمایت مدیریت، تعلق سازمانی، خلاقیت فرد و سبک رهبر « مولفهها فرهنگ سازمانی یعنی استقرار مدیریت دانـش در دانشـگاه تربیـت مـدرس رابطـه معنادار وجود داشت.

ابطحی و همکاران(6831، 02) با نگرش آسیب شناسانه بر پروﮊهها مـدیریت دانـش در سـازمان، از محـور تکنولوﮊ ، محور فرهنگی، محور محتوایی، محور مدیریت پروﮊه با عنوان چهار محور آسیب این پروﮊهها یاد کردهاند.

حسنزاده (6831، 73) موانع زیر ساختی اعمال مدیریت دانش در ایـران را در شـش قالـب موانـع اسـتراتژ سازمانی، تشکیلات سازمانی، منابع انسانی، تامین مالی، فناور اطلاعات و ارتباطات و فرهنگ سازمانی بیـان نموده است.

دارمی(6831، 52) در پایان نامه کارشناسیارشد خود تحت عنوان" بررسی عوامل موثر در موفقیـت مـدیریت دانش در سازمانها پروﮊها "ده عامل کلی شامل 34 شاخص بـرا موفقیـت پـروﮊههـا مـدیریت دانـش استخراج و در نهایت 32 شاخص به تایید رسید، مجموعه عوامل موفقیت شامل عوامل و شاخصها زیر می شود :حمایت مدیریت ارشد، اندازهگیر ، فرهنگ، مدیریت منابع انسانی، زیرسـاخت سـازمانی، زیرسـاخت فناور اطلاعات، مدیریت استراتژیک، فرآیندها، انگیزش و آموزش. بر اساس نتایج، نشان داده شد که عوامل بالا اثر گذار بالایی با مدیریت دانش داشتهاند و کلیه فرضیهها تحقیق به اثبات رسیده است.

صفایی قادیکلایی و ولی پور(6831، 71) در تحقیقی بـا عنـوان" چـالشهـا غالـب در نسـل آینـده سیسـتم مدیریت دانش " تضعیفکنندهها و تقویتکنندهها سیستم مدیریت دانش را در هفت چالش اساسـی مـورد بررسی قرار دادهاند که عبارتند از: استراتژ تجارت و تکنولوﮊ ، کنترل سازمانی، فرهنگ به اشـتراکگـذار اطلاعات، عرضه دانش، ساختار سازمانی، کنترل مدیریتی و بازده اقتصاد . چالش اساسی در پرداختن موثر به تقابل بین بهرهبردار دانش موجود و تولید دانش جدید است که طراحان نباید فقط به طراحـی تکنولـوﮊیکی بپردازند و بایستی با رویکرد جامع نسبت به سیستم سازمانی، طرح استراتژیک مربوط به پایدار را مـدنظر قرار دهند.

ابوترابی(7831، 92) در کار خود تحت عنوان" ارتباط سـاختار سـازمانی بـا مـدیریت دانـش مـدیران سـتاد سازمان تربیت بدنی "به نتایج ذیل دست یافت:

 بین رسمیت با خلق و انتقال دانش ارتباط معنادار وجود دارد، به گونها که سطح بالا رسـمیت بـا سطح پایین این دو مولفه همبسته است.

٤١

 بین تمرکز با خلق و انتقال دانش ارتباط معنادار وجود دارد که سطح بالا تمرکز با سطح پایین این

دو مولفه همبسته است.

 بین پیچیدگی و خلق دانش ارتباط معنادار
مشاهده نشد، اما بین این مولفـه بـا انتقـال دانـش ارتبـاط

معنادار وجود داشت که سطح بالا آن با سطح پایین انتقال دانش همبستگی داشت.

 بین خلق دانش با انتقال دانش ارتباط معنادار
وجود داشت بهطور کـه سـطح بـالا آن دو بـا هـم

همبسته بودند.

مراد (7831، 04) در تحقیق خود تحت عنوان" بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و موفقیت مـدیریت دانـش در

شرکت ره شهر " نشان داد که فرهنگ سازمانی از نوع گروهی در رابطه بین مدیریت دانـش و رشـد (ازمولفـه ها اثربخشی سازمانی) اثر تعدیلکنندگی دارد. همچنین رابطه بین مـدیریت دانـش و مولفـههـا اثربخشـی سازمانی مثبت ارزیابی شد. یافتهها این پیشنهاد را مطرح میکنند که فرهنگ گروهی ممکن اسـت بـه شـرکت کمک کند تا به بالاترین سطح کارآمد و اثربخشی که منجر به دستیابی به اهداف ماموریت و حفظ موجودیت سازمان در بلندمدت میشود، نائل گردد. بعلاوه برنامه مدیریت دانش منجر به بهبود اثربخشی سازمانی گردیده است.
جمالزاده و همکاران (8831، 35)، بررسی رابطه هـوش سـازمانی و یـادگیر سـازمانی در بـین کارکنـان و اعضا هیات علمی منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی و ارائه الگویی جهت ارتقاﺀ یادگیر سازمانی پرداختنـد. نتایج نشان داد که ابعاد هوش سازمانی(چشم انداز استراتژیک ، سرنوشت مشترک ، میل به تغییـر ، روحیـه ،

اتحاد، کاربرد دانش و فشار عملکرد ) در هـر دو گـروه آزمـودنیهـا بـا یـادگیر
سـازمانی رابطـه مثبـت و

معنادار
دارند. متغیرها سرنوشت مشترک ، میل بـه تغییـر و روحیـه بـه ترتیـب در هـر دو گـروه درصـد

بیشتر
از واریانس متغیر یادگیر سازمانی را تبیین کردهاند. همچنین نتایج مدل پیشبینی یادگیر سـازمانی

از طریق مولفهها هوش سازمانی نشان داد که میزان واریانس تبیین شده یادگیر
سازمانی توسط متغیرها

سرنوشت مشترک ،روحیه ،کاربرد دانش و فشار عملکرد برابر18/0است. همچنین میزان واریانس تبیین شـده سرنوشت مشترک توسط متغیرهایی و میزان واریانس تبیـین شـده روحیـه توسـط متغیرهـایی ماننـد روحیـه ،کاربرد دانش و فشارعملکرد برابر 16/0است. و میزان واریانس تبیین شده کـاربرد دانـش توسـط متغیرهـایی مانند کاربرد دانش و فشار عملکرد برابر 05/0است و در نهایت میزان واریانس تبیینشده کاربرد دانش توسط متغییر فشار عملکرد برابر 76/0است.

خامدا (8831، 75) در پایان نامه کارشناسیارشد خود تحت عنوان" بررسی رابطـه میـان مـدیریت آمـوزش و توسعه منابع انسانی با مدیریت دانش "که در مدیریت درمان تامین اجتماعی قزوین انجام گرفت، نشان داد در سازمان مورد مطالعه، مدیریت آموزش و توسعه منابع انسانی و مدیریت دانش در سطح نـامطلوبی قـرار دارد.

٤٢

همچنین بررسی روابط متغیرها از طریق همبستگی پیرسون نشان میدهد میان مدیریت آموزش و توسعه منابع انسانی و کلیه مولفهها آن شامل تحلیل نیازها آموزشی و آموزش توجیهی، توسعه مسیر شغلی کارکنـان و ارتباطات، تخصیص منابع، پایش، ارزشیابی و بهبود با مدیریت دانش رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.

رستگار(8831، 94) در تحقیق خود تحت عنوان" بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش در شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردهها نفتی ایران " نشان داد که بین فرهنگ سـازمانی بـا مـدیریت دانـش ارتبـاط معنادار وجود دارد، همچنین با استفاده از تحلیل چند متغیر دادهها، همبسـتگی چندگانـه میـان متغیرهـا مستقل در جهت تبیین واریانس متغیر وابسته مدیریت دانش مشاهده گردید، و با محاسبه ضـرایب اسـتاندارد، سهم خالص هر یک از متغیرها در تبیین واریانس مدیریت دانش مشخص گردید و مولفه تعهد بـه مشـارکت رابطه معنادار و سهم تقریباﹰ کاملی در واریانس مدیریت دانش داشت، و رابطه دیگر مولفه ها یعنی مولفـههـا سازگار ، انطباق پذیر و ماموریت معنادار نبوده و درصد بسیار کمی از این واریانس را به خـود اختصـاص داده بودند.

صلواتی(8831، 27) در تحقیق خود تحت عنوان" بررسی تحلیلـی عوامـل زمینـها مـوثر براسـتقرار سیسـتم مدیریت دانش در واحدها ستاد شرکت ملی نفت ایران " نشان داد که ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی نسبت به فناور اطلاعات در واحدها ستاد شرکت ملی نفت ایران از آمـادگی کمتـر بـرا بکـارگیر مدیریت دانش برخوردار میباشند.

محمدرسول خداداد و همکاران (8831، 39) در تحقیقی با عنوان ارتباط بین هـوش سـازمانی و مـدیریت دانش در ادارات تربیت بدنی آذربایجان شرقی و غربی انجام شدکه هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بـین

خرده سیستم مدیریت دانش در سازمان یادگیرنده و هوش سازمانی ومولفههـا
آن در ادارات تربیـت بـدنی

آذربایجان شرقی و غربی بود. نتایج تحقیق نشان میدهد که بین تمام مولفـههـا
هـوش سـازمانی و خـرده

سیستم مدیریت دانش رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

فرجنژاد قاد (8831، 53) در کارخود تحـت عنـوان" بررسـی تـاثیر عوامـل سـازمانی (سـاختار، فرهنـگ و تکنولوﮊ ) بر مدیریت دانش در دانشکده مهندسی مکانیک دانشـگاه صـنعتی امیـر کبیـر " نشـان داد کـه بـین ساختار سازمانی با خلق و انتقال دانش و همچنین بین فرهنگ سـازمانی بـا خلـق و انتقـال دانـش و نیـز بـین تکنولوﮊ مورد استفاده با خلق و انتقال دانش رابطه وجود دارد.,

 

برای مشاهده توضیحات فایل  پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی هیئتهای ورزشی؛مدیریت دانش وهوش سازمانی  اینجا کلیک کنید

برای دانلود فایل باکیفیت پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی هیئتهای ورزشی؛مدیریت دانش وهوش سازمانی روی دکمه زیر کلیک نمائید

✔️  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی

✔️  بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل

✔️  دانلود سریع و مستقیم

✔️  دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

✔️ دانلود پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی هیئتهای ورزشی؛مدیریت دانش وهوش سازمانی

admin
Author: admin

Posted in:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *