پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی وبگردی وپرسه زنی اینترنتی

Published on می 2, 2024

دانلود پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی وبگردی وپرسه زنی اینترنتی

پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی وبگردی وپرسه زنی اینترنتی

دانلود  پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی وبگردی وپرسه زنی اینترنتی

پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی وبگردی وپرسه زنی اینترنتی خرید ارزان پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی وبگردی وپرسه زنی اینترنتی

——-

 پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی وبگردی وپرسه زنی اینترنتی

پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی وبگردی وپرسه زنی اینترنتی

فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: .docx
تعداد صفحات: 9
حجم فایل: 24
قیمت: 19000 تومان

بخشی از متن:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 9 صفحه

قسمتی از متن Word (..docx) :

2-16- مروری بر تحقیقات پیشینبا توجه به نظریه نقش، سازمان هارا می توانبه عنوان یک سیستم از نقش که متکی برانتساب مناس باز وظایف کاربه نقش وانگیزه کارکنان برای اینکه نقش اختصاص داده شده به خود را به انجام برسانند، نشان داد.(کان و همکاران، 1964، کاتز و کان ، 1996)کارکنان با توجه به نقش تعیین شده اجتماعی می شوند، برای مثال اسلوان (2000) از شرکتی یاد می کند که گاهی اوقات با ارسال یک لیست از سایت هایی که درطول هفته گذشته توسط کارمندان بازدید شده در آشپزخانه دفتر،کارکنان را خجالت زده می کند.این لیست بدون نام بوده اما این شرکت ادعا می کند این استراتژی، به مراتب موثرتر ازهشدار ساده به کارکنان که عادات آنلاین آنها تحت نظارت یک برنامه نرم افزاری به نام”برادرکوچک” است، بوده است. طبق مدل تحقیق رابطه فعالیت ها و رفتارهای سایبرلوفینگ با رضایت شغلی، تعهد سازمانی و همچنین عجین شدن با شغل سنجیده خواهد شد.در ادامه به معرفی هر یک از این موارد بصورت مختصر پرداخته خواهد شد.باتورای و توکر (2015) تاثیر ویژگی های جمعیت شناسی بر رفتار وب گردی را در مراکز آموزشی مورد مطالعه قرار دادند. در این مطالعه رفتار وب گردی در بین 282 دانش آموز مقطع متوسطه مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی شامل جنسیت، کلاس درسی، مهارت های اینترنتی، استفاده از اینترنت، و تجربه اینترنتی بر رفتار وب گردی این دانش آموزان مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که پسرها دو برابر دخترها وب گردی می کنند. هم چنین میزان وب گردی در افرادیکه تجربه اینترنتی زیادی داشتند بیش از تازه کارها بود. هم چنین مشخص شد که پسرها در استفاده از شبکه های اجتماعی نسبت به دخترها برتری معنی داری ندارند. مهارت های اینترنتی تنها در رابطه با استفاده از شبکه های اجتماعی تاثیر معناداری دارد. سری و ساویتری (2012) مطالعه ای برای تعیین موارد زیر انجام دادند: 1- تاثیر عوامل تنش زایکاری بر وب گردیکارکنان 2- تاثیر تجربه اینترنتی بر وب گردی و 3- تاثیر عوامل تنش زایکاری بر کارمندان به واسطه تجربه اینترنتی آن ها. در این مطالعه از مبهم بودن کار، تعارض وظایف و سنگین بودن وظایف به عنوان عوامل تنش زا استفاده شد. این مطالعه در بین کارکنان یک اداره حکومت محلی ایالت سوراکارتا اندونزی انجام شد که این کارمندان از تجهیزات کامپیوتری برای انجام وظایف کاری استفاده می کردند. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون روایی تحلیل عاملی تاییدی (CFA)، آزمون پایایی با استفاده از ضریب آلفایکرونباخ، و آزمون فرضیات با استفاده از تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی انجام شد. نتایج این مطالعه نشان داد که در سازمان مورد مطالعه، رابطه مثبت و معنی داری بین مبهم بودن وظیفه و تعارض وظایف با وب گردی وجود دارد. تاثیر سنگینی وظایف بر وب گردی، متاثر از تجربه اینترنتیکارکنان بود. یاسر و همکاران (2013) مطالعه ای با عنوان “بررسی رابطه بین رفتارهای وب گردی و فعالیت های اینترنتی غیرضروری در مدارس متوسطه” در کشور ترکیه انجام دادند. استفاده از اینترنت و فن آوری های مبتنی بر اینترنت در محیط های آموزشی باعث پدید آمدن برخی شرایط نامطلوب در سیستم آموزشی بسیاری از کشورها شده است. یکی از این مشکلات، آن است که در کلاس هایکامپیوتریکه با اهداف آموزشی برگزار می شوند، بسیاری از دانش آموزان به جای اهداف درسی از اینترنت برایکارهای شخصی استفاده می کنند، یعنی همان پدیده ایکه وب گردی نامیده می شود. عوامل داخلی و خارجی متعددی وجود دارند که موجب بروز پدیده وب گردی در محیط های آموزشی مدارس می شوند. به منظور بررسی رابطه بین رفتارهای وب گردی و فعالیت های اینترنتی غیرضروری در مدارس ترکیه، یاسر و همکاران مطالعه ای را با استفاده از 215 دانش آموز مدارس متوسطه این کشور انجام دادند. در این مطالعه معلوم شد که تاثیر عواملی چون فرار از درس و رفتارهای توسعه ای وب گردی معنی دار است و در عین حال رابطه معنی داری بین عادت به استفاده از اینترنت و انجام وب گردی در زمان درس مشاهده شد.لیم و چن (2009) تاثیر وب گردی بر کار و احساسات کارکنان را مورد مطالعه قرار دادند. علاوه بر این، تفاوت های جنسیتیکارکنان از لحاظ درک آن ها راجع به وب گردی مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع، پاسخ دهندگان در این مطالعه بیان کردند که برخی از انواع وب گردی امر قابل قبولی در ساعات کاری است. هم چنین مردان در مقایسه با زنان نگاه مثبت تری نسبت به مقوله وب گردی داشتند. نتایج این پژوهش نشان داد که فعالیت هایی چون جستجوی اینترنتی تاثیر مطلوبی بر احساس کارکنان دارد در حالیکه ارسال و دریافت ایمیل تاثیری منفی بر احساس افراد دارد. لیم و چن بیان کردند که نتایج به دست آمده در این مطالعه نگرشی جدید برای مدیران و محققان راجع به نگاه کارکنان نسبت به پدیده وب گردی ایجاد می کند. هم چنین این نتایج توضیح می دهد که وب گردی چگونه می تواند تاثیری مثبت یا منفی بر بهره وریکارمندان داشته باشد. هنل و همکاران (2009) به مطالعه سیاست گذاری های سازمانی برای افزایش بهره وری و کاهش وب گردیکارکنان پرداختند. سازمان ها اغلب به دنبال راه‎حل هایی برایکاهش وب گردیکارکنان و یا استفاده کارمندان از سیستم های اینترنتی و ارسال ایمیل سازمان با اهداف شخصی هستند. بدین منظور سازمان ها از سیاست های مرتبط با استفاده الکترونیک استفاده می کنند، اما واقعیت این است که سازمان ها سیاست گذاری شان را بر اساس گفته های موجود و نه بر اساس تحقیقات تجربی انجام می دهند. هنل و همکاران(2009) با استفاده از تئوری عدالت ساز و کاری، سیاست هایی مشتمل بر رضایت مشخص و ضمنی، نظارت دوره ای، تحمل صفر، نظم فزاینده و ظاهرسازی در برابر همکاران و مدیران ارائه نمودند. نتایج حاصل از دو آزمایش و یک مطالعه میدانی نشان داد که تحمل صفر، نظم فزاینده و ظاهرسازی در برابر دیگران ارتباط مستقیمی با درک بهتر کارکنان راجع به عادلانه بودن سیاست ها داشته و نظارت دوره ای نیز با کاهش میزان وب گردی ارتباط مستقیمی دارد. لیبرمن و همکاران (2011) مطالعه ای با عنوان “نظر کارکنان راجع به شغل و ویژگی های سازمانیبه عنوان پیش بینی کننده های وب گردی” انجام دادند. هدف از این مطالعه این بود که معلوم شود آیا نظر کارکنان راجع به شغل، ویژگی های سازمانی، نظر کارکنان راجع به وب گردی، و سایر رفتارهای اتلاف وقت غیراینترنتی به عنوان عامل ایجاد کننده وب گردی عمل می کنند یا خیر. فرضیات مورد استفاده در این مطالعه این بود که نگاه کارکنان به شغل از لحاظ درگیری های ذاتی و شغلی ارتباط مستقیمی با وب گردی دارد. فرضیه دیگر این بود که ویژگی های سازمانی اعم از فهمیدن وب گردی توسط همکاران و یا حمایت مدیران از کاربرد اینترنت نیز با مقوله وب گردی ارتباط دارند. این مطالعه در بین 143 کارمند صنایع مختلف از لحاظ استفاده از اینترنت در ساعات کاری صورت گرفت. همان طور که فرض شده بود، نگاه افراد به شغل از لحاظ درگیری ذاتی و شغلی ارتباطی منفی با وب گردی دارد. ویژگی های سازمانی فوق الذکر نیز ارتباطی منفی با پدیده وب گردی نشان دادند. نهایتاً اینکه نتایج نشان داد که نگاه حاکم راجع به وب گردی و مشارکت در رفتارهای اتلاف وقت غیراینترنتی ارتباط مثبتی با وب گردی دارند.

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

 

برای مشاهده توضیحات فایل  پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی وبگردی وپرسه زنی اینترنتی  اینجا کلیک کنید

برای دانلود فایل باکیفیت پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی وبگردی وپرسه زنی اینترنتی روی دکمه زیر کلیک نمائید

✔️  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی

✔️  بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل

✔️  دانلود سریع و مستقیم

✔️  دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

✔️ دانلود پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی وبگردی وپرسه زنی اینترنتی

admin
Author: admin

Posted in:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *