پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی ژیاردیا لاملیا

Published on می 2, 2024

دانلود پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی ژیاردیا لاملیا

پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی ژیاردیا لاملیا

دانلود  پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی ژیاردیا لاملیا

پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی ژیاردیا لاملیا خرید ارزان پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی ژیاردیا لاملیا

——-

 پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی ژیاردیا لاملیا

پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی ژیاردیا لاملیا

فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 13
حجم فایل: 24
قیمت: 22000 تومان

بخشی از متن:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 13 صفحه

قسمتی از متن Word (..docx) :

مطالعات انجام شده در ایراندر سال 1391 الهام سادات روئین تن و همکارانش در شهرستان اهواز پس از جمع آوری 50 نمونه مثبت از افراد آلوده به ژیاردیا لامبلیا، با استفاده از PCR به بررسی این انگل پرداختند. آن ها پس از مشاهده باند bp 432، از روش RFLP استفاده کردند. بر این اساس 38% نمونه ها اسمبلیج B III، 16% اسمبلیج A II و در 46% نمونه ها نیز آلودگی مختلط از هر دو اسمبلیج یافت شد. این آزمایش بر اساس ژن gdh (گلوتامات دهیدروژناز) صورت گرفت (67).زهرا بابایی و همکاران نیز در سال 1390 با بررسی این انگل دریافتند روش های مبتنی بر تست های مولکولی و 1 PCR میتواند بهترین و دقیق ترین روش در بررسی انگل ژیاردیا برای مطالعات ژنوتایپینگ باشد. آن ها دریافتند که ناخالصی های موجود در نمونه های مدفوع می تواند در کاهش کیفیت DNA استخراج شده نقش بسزایی داشته باشد. به همین دلیل بر روی 33 نمونه مدفوع روش اصلاح شده ای به همراه گلاس بیت به منظور استخراج DNA اعمال کردند. این کار با استفاده از کیت استخراج از مدفوع کیاژن و روش فریز تاو برای تمامی نمونه ها نتیجه مثبت داشت. سپس بر اساس ژن 2gdh مراحل PCR را ا نجام دادند (19). Polymerase Chain Reaction.Glutamate dehydrogenase.در سال 1390 امین اکبریان و همکارانش در شهر خرم آباد، با استفاده از روش PCR، تفاوتهای ژنتیکی ژیاردیا لامبلیا را مورد بررسی قرار دادند. 30 نمونه مدفوع که از نظر وجود انگل مثبت بودند جمع آوری و بعد از استخراج ژن، تکثیر ژن gdh با استفاده از PCR انجام شد. بد از هم ردیفی توالی gdh بدست آمده با بانک ژن، مشخص شد که همه ژنوتایپ A ژیاردیا لامبلیا هستند و تفاوتی مشاهده نشد (2). همچنین در آزمایش دیگری که توسط زهرا بابایی در سال 1387 بر روی ژیاردیا انجام گرفت، با استفاده از PCR به تعیین اپیدمیولوژی مولکولی این انگل پرداخته شد. این بررسی که در تهران و بر روی 125 نفر به طور تصادفی انجام گرفت، ثابت کرد که روش استخراج DNA به وسیله Glass beads و سرما دهی و گرما دهی ناگهانی به عنوان بهترین روش می تواند مورد استفاده قرار بگیرد. همچنین در این آزمایش به وسیله روش RFLP به تعیین سویه های مختلف ژیاردیا لامبلیا پرداخته شد. نتایج حاصل نشان داد که از مجموع نمونه های مورد بررسی، 87 درصد زیر گروه A و 8/7 درصد زیر گروه B ژیاردیا لامبلیا بودند (18). در مطالعه ای که توسط نیکایین و همکارانش در سال 1382 در ایران انجام شد، DNA از کیست ژیاردیا در نمونه های آلوده استخراج شد. این عمل با 3 روش مختلف انجام گرفت که مشخص شد روش تکرار انجماد و ذوب، بهترین روش استخراج DNA از کیست است. سپس قطعه ای مربوط به ژن پروتئین شوک حراتی انگل hsp70 (Heat Shock Protein)، به عنوان هدف برای PCR مورد استفاده قرار گرفت (59). میترا زارع بوانی و همکارانش در سال 1381 مطالعه ای به منظور تعیین سویه های ژیاردیا لامبلیا در ایران انجام دادند. آنها با استفاده از تروفوزوئیت های به دست آمده از محیط کشت و استخراج DNA آن ها، مراحل pcr را انجام دادند. بدین منظور از دو جفت پرایمر استفاده کردند (بر اساس ژن تریوز فسفات ایزومراز tpi). سپس بعد از اثر آنزیم NcoI دریافتند که این آنزیم بر روی محصولات واکنش هر دو جفت پرایمر، یک جایگاه برش دارد. این آنزیم در محصول حاصل از جفت پرایمر اول دو قطعه bp419 و bp 264 و در محصول حاصل از جفت پرایمر دوم دو قطعه bp228 و bp583 ایجاد می کند. بعد از بررسی قطعات حاصل بر روی ژل الکتروفورز دریافتند که گروه A با هردو پرایمر تکثیر میابد اما گروه B با جفت پرایمر I تکثیر می شود. نتایج نهایی نشان داد که تمامی گروه های مورد بررسی، گروه A بودند (8). در طی سالهای 1378-1380 در شهرستان یزد مطالعه ای برروی بیماران درمانگاه نیکوپور انجام شد که در طی ان شیوع عوامل باکتریایی و پروتوزوایی در مدفوع بیماران مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه 470 نمونه مدفوع از بیماران مبتلا، تحت آزمایش مستقیم، کشت نمونه و آنتی بیوگرام باکتریهای پاتوژن جدا شده قرار گرفت. جهت جدا سازی و تشخیص افتراقی گونه های باکتری، از محیط های انتخابی و افتراقی استاندارداستفاده شد و جهت تشخیص پروتوزا از تکنیک مستقیم – وست مونت استفاده گردید (6). نتایج حاصله نشان داد که 272 نمونه آلوده به باکتری یا پروتوزوآی پاتوژن بودند و از 272 بیمار آلوده، 138 نفر مرد و 134 نفر زن بودند. گونه های ایزوله شده به ترتیب فراوانی عبارتند از Ecoli enteropatogena 117 مورد، گونه های شیگلا 51 مورد، Salmonella enteritidis 25 مورد، Campylobacter jejuni 16 مورد، Giardia lamblia 51 مورد، و Entamoeba histolytica 12 مورد. نتایج این مطالعه نشان داد که احتمالاً تعدادی از بیماران بوسیله عوامل غیرباکتریایی و انگلی آلوده بودند. در مطالعه ای که در مرکز طبی کودکان تهران توسط دکتر محمد تقی حقی آشتیانی و همکاران انجام شد، نمونه های مدفوع کودکانی که طی 13 سال( 1370 تا 1382 )به مرکز مراجعه کرده بودند بررسی شدند. از 64196 نمونه مورد بررسی 14. 27% از نظر انگل مثبت بود که شایعترین انگل جدا شده ژیاردیا 7. 54% بود. شیوع این انگل در پسرها بیشتر از دخترها گزارش شد (4). در سال 1380 فرناز خیر اندیش و همکارانش با بررسی میزان شیوع انگل های روده ای در کارگران نانوایی های شهر خرم آباد که فراوانی کلی انگل های روده ای در 270 نمونه مورد آزمایش، 13. 2% است. بیشترین فراوانی در عفونت با تک یاخته ها مربوط به ژیاردیا 7. 9% بود (5). – مطالعات انجام شده در جهان در سال 2011 توسط دیوید و همکاران1 مطالعه ای بر روی کودکان پیش دبستانی و دبستانی در منطقه ای بومی انجام شده است. از 573 کودک نمونه مدفوع جمع اوری شد و به وسیله سانتریفیوژ و تکنیک های مبتنی بر PCR مورد پردازش قرار گرفت. در این ارزیابی 277 برای انگل های روده ای مثبت بودند (37). شالابی و همکارانش2 در شهر طائف عربستان در سال 2011 با استفاده از روش PCR کیست های ژیاردیا را مورد مطالعه قرار دادند. نتایج آن نشان دهنده شیوع 15 درصدی ژیاردیا دودنالیس در نمونه های جمع آوری شده از بیمارستان های شهر بود (70). در مطالعه دیگری که توسط مولینا و همکارانش3 در سال 2007 انجام شد، با استفاده از PCR و ژن tpi، تمایز بین ژیاردیا دودنالیس با سایر گونه ها، مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از این روش 28 مورد از 34 مورد ژیاردیا، ژنوتیپ B بودند (57). برتلند و همکارانش4 در سال 2005 با استفاده از روش PCR و با هدف قرار دادن ژن tpi (Triose Phosphate Isomerase)، به شناسایی ژنوتیپ های انگل ژیاردیا در نمونه های مدفوع پرداختند.آن ها دریافتند که نمونه های مورد بررسی شامل هر دو اسمبلیج های A و B Giardia lamblia است (27). David et al.Shalaby et al.Molina et al.Bertrand et al.در بررسی دیگری که توسط سامی و همکاران1 در منطقه Vhembe در آفریقای جنوبی در سال 2009 انجام شد، انگل های روده ای و عفونت های باکتریایی مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه های مدفوع 528 نفر از بیماران بیمارستانهای دولتی و 295 کودک در دو مدرسه ابتدایی به وسیله استانداردهای میکروبی و تکنیک های انگل شناسی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. شایعترین علل انگلی در میان بیماران بیمارستانی شامل انتاموبا هیستولیتیکا 34% و گونه های کریپتوسپوریوم 25. 5% بود. در حالی که شایترین علت اسهال درمیان کودکان ژیاردیا لامبلیا بود. گونه Campylobacter 9%، گونه های Aeromonas 8% و گونه های Shigella 5% شایعترین علل اسهال در میان موارد بیمارستانی بود در حالی که کمپیلوباکتر 8% و گونه های آئروموناس 8% شایعترین عوامل اسهال در کودکان مدرسه ای بودند (71).

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

 

برای مشاهده توضیحات فایل  پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی ژیاردیا لاملیا  اینجا کلیک کنید

برای دانلود فایل باکیفیت پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی ژیاردیا لاملیا روی دکمه زیر کلیک نمائید

✔️  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی

✔️  بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل

✔️  دانلود سریع و مستقیم

✔️  دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

✔️ دانلود پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی ژیاردیا لاملیا

admin
Author: admin

Posted in:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *