پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی کیفیت آموزشی و پرورشی و فعایت های فوق برنامه

Published on می 2, 2024

دانلود پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی کیفیت آموزشی و پرورشی و فعایت های فوق برنامه

پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی کیفیت آموزشی و پرورشی و فعایت های فوق برنامه

دانلود  پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی کیفیت آموزشی و پرورشی و فعایت های فوق برنامه

student activities

——-

 پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی کیفیت آموزشی و پرورشی و فعایت های فوق برنامه

پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی کیفیت آموزشی و پرورشی و فعایت های فوق برنامه

فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 6
حجم فایل: 12
قیمت: 19000 تومان

بخشی از متن:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 6 صفحه

قسمتی از متن Word (..docx) :

پیشینه تحقیق:دیلانچیان و همکاران (1379) عوامل موثر در افزایش اثربخشی مدیریت مدارس راهنمایی و متوسطه ارامنه ایران از نظر مدیران، معاونان و دبیران را مورد مطالعه قرار دادند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که مدیران ، معاونان و دبیران معتقدند عوامل ششگانه مورد نظر در سئوالات تحقیق بر حسب اهمیت به ترتیب زیر در افزایش اثربخشی مدیریت مدارس ارامنه موثرند : کنترل و نظارت صحیح ، تامین وسایل و تجهیزات لازم ، همکاری و مشارکت فعال جامعه در امور مدرسه ، برقراری نظام ارزشیابی مستمرو دقیق ، برقراری روابط انسانی مطلوب میان اعضای مدرسه و توجه به ویژگیهای فرهنگی جامعه ارامنه . نتایج پژوهش همچنین نشان داد که از نظر پاسخگویان بین وضعیت موجود و مطلوب این عوامل ششگانه تفاوت معناداری وجود دارد و در وضعیت مطلوب لازم است که این عوامل بیشتر مورد توجه مسئولین مدرسه قرار گیرد .سنجری و همکاران (1385) مقایسه کیفیت آموزشی و پرورشی دبیرستان های غیرانتفاعی با دبیرستان های دولتی شهر اصفهان را مور مطالعه قرار دادند. روش پژوهش علی، مقایسه ای بوده و ابزار پژوهش پرسشنامه 60 سوال محقق ساخته بوده است. نتایج آنها نشان داد که عملکرد مدیران و دبیران در دبیرستان های دولتی با دبیرستان های غیرانتفاعی متفاوت است و مدیران و دبیران دبیرستان های غیرانتفاعی دارای عملکرد بهتری بودند. کیفیت آموزشی در دبیرستان های غیرانتفاعی نیز بهتر از دبیرستان های دولتی بود. ربیعی و صالحی (1386) نرخ های آموزشی و کیفیت آموزش و پرورش نمونه های برتر مدارس دولتی و غیرانتفاعی استان چهار محال و بختیاری را مورد مطالعه قرار دادند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های استاندارد و محقق ساخته برای بخش های مختلف بود. نتایج مطالعه نشان داد که دانش آموزان مدارس غیرانتفاعی از کیفیت خدمات ارائه شده در این مدارس راضی تر از دانش آموزان مدارس دولتی هستند. شفاعی و همکاران (1387) اثربخشی و وضعیت اجرای فعالیت های فوق برنامه مدارس دوره راهنمایی شهر بجستان از دیدگاه ذی ربطان درسال تحصیلی 86-85 را مورد مطالعه قرار دادند. روش این تحقیق ، توصیفی- پیمایشی وجامعه آماری آن شامل تما دانش آموزان پسر ودختر، مدیران معاونین ومربیان پرورشی مدارس دوره راهنمایی (غیرازبزرگسالان) شهربجستان درسال تحصیلی 86-85 بود؛ که شامل 749 نفردانش آموزو17نفر مدیر، معاون ومربی پرورشی بوده است. برای برآورد حجم نمونه ازجدول کرجسی ومورگان استفاده شده است که، حجم نمونه دانش آموزان برابر253 نفروحجم نمونه ی مدیران، معاونان ومربی پرورشی همان 17 نفردرنظرگرفته شد. از آنجائیکه جامعه براساس جنسیت طبقه بندی شده است، برای انتخاب افرادنمونه ،ازروش نمونه گیری طبقه ای 124 دانش آموزونفر129 دانش آموز پسر، تعیین شد. ابزار اندازه گیری ، پرسشنامه با ضریب پایایی 804/0 ازروش آلفای کرونباخ بود. برای تجزیه وتحلیل داده ها ازآمارتوصیفی ونیز آماراستنباطی ازآزمون های غیرپارامتریک ، شامل آزمون خی دو ( نیکویی برازش) وU –من ویتنی استفاده شد. نتایج نشان داد که وضعیت اجرای فعالیت های فوق برنامه مدارس دوره راهنمایی شهر بجستان از دیدگاه ذی ربطان درسال تحصیلی 86-85 نامطلوب بوده است.فضلی و همکاران (1389) الگوی ارتقاء کیفیت آموزشی برای دختران در مناطق کمتر توسعه یافته را مطالعه کردند و اثربخشی آن را بررسی کردند. نتایج نشان داد که استفاده از الگوی ارتقاء کیفیت آموزش می تواند پیشرفت تحصیلی دختران روستایی در مناطق کمتر توسعه یافته را باعث شود. نادری و همکاران (1390) ویژگی های اهداف فعالیت های فوق برنامه دانش آموزان دبیرستانی را بارویکرد پیشگیری از آسیب های اجتماعی مورد مطالعه قرار دادند. در پژوهش آنها از روش تحقیق اکتشافی آمیخته استفاده شد. در بخش کیفی از مصاحبه نیمه هدایت شده و در بخش کمی از پرسشنامه استفاده شد و الگوی بدست آمده مورد اعتبار بخشی قرار گرفت. بر اساس نتایج تحقیق، الگوی برنامه درسی فعالیت های فوق برنامه برای دانش آموزان دبیرستانی با تاکید بر آموزش های همگانی ناجا طراحی شد، به نحوی که ویژگی های هر یک از عناصر الگو متناسب با شرایط دانش آموزان دبیرستانی، آسیب های اجتماعی و نظرات خبرگان کارشناس شناسایی و به ترتیب اهمیت قرار گرفتند.لازی بیلی و پنگ تان (2003) یادگیری دانش آموزان دبستانی را در ماداگاسکار در انواع مدارس مختلف دولتی و خصوصی مورد بررسی قرار دادند. نتایج مطالعه آنها نشان داد که دان آموزان در مدارس خصوصی تحت کیفیت مطلوب تر فعالیت های آموزشی و پرورشی قرار دارند و عملکرد بهتری نسبت به همتایان خود در مدارس دولتی داشتند. ولستر و اسمیت (2006) اثر همکاری گروهی بر کیفیت آموزشی و اهداف برنامه درسی و کمک به دانش آموزان را مورد مطالعه قرار دادند. نتایج مطالعه نشان داد که همکاری گروهی و تیمی در ارتقای کیفی معلمان و ارتقای مهارت های آنها موثر بوده و کیفیت آموزشی را ارتقا داده و در کمک به دانش آموزان در معرض خطر اثربخش بوده اند. کومبا و همکاران (2010) ظرفیت مدیریت مدرسه برای گسترش و توسعه حرفه ای معلمان را در مدارس تانزانیا مورد مطالعه قرار داد. در این مطالعه، مشاهدات کلاسی، پرسش و پاسخ حضوری و پرسشنامه به عنوان ابزار تحقیق بکار گرفته شد. یافته های تحقیق پیشنهاد کرد که میزان ظرفیت مدیریت مدارس به طور معنی دار بر رشد حرفه ای معلمان تاثیر گذار است و بهبود ظرفیت مدیریت باعث افزایش رشد و توسعه معلمان و همچنین بهبود عملکرد آنها می شود.منابع:احمدی، ح.، شکوهی، م.، بنی اسدی، ح.، جعفری، پ و کیایی، م. 1383. فعالیت های فوق برنامه، و شیوه های ارزشیابی. منادی تربیت، دوره دوم، شماره 3، صص 14-22.باقرزاده، ف.، حمایت طلب، ر و متقی پور، م. 1380. بررسی علل عدم شرکت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه در فعالیت های ورزشی فوق برنامه. حرکت. شماره 11، صص 23-31.برومند، م.، امیدیان، م و رفیع نیا، م. 1386. کارآیی درونی گروه های آموزشی متوسطه و رابطه آن با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های استان خوزستان. اندیشه های نوین تربیتی، 3 (3-4): صص 7-20.دیلانچیان، ک.، رجایی پور، س و سلیمی، قربانعلی. 1379. : بررسی عوامل موثر در افزایش اثربخشی مدیریت مدارس راهنمایی و متوسطه ارامنه ایران از نظر مدیران ، معاونان و دبیران. پایان نامه کارشناسی ارشد. مدیریت آموزشی، دانشگاه اصفهان.ربیعی، م و صالحی، ر. 1386. مقایسه نرخ های آموزشی و کیفیت آموزش و پرورش نمونه های برتر مدارس دولتی و غیر انتفاعی استان چهار محال و بختیاری. فصلنامه نوآوری های آموزشی، شماره 19، سال ششم، صص 109-140.سنجری، پ.، سلیمی، ق و احمدی، ا. 1385. مقایسه کیفیت آموزشی و پرورشی دبیرستان های غیرانتفاعی با دبیرستان های دولتی شهر اصفهان در سال تحصیلی 1383-84. دانش و پژوهش در علوم تربیتی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، شماره دهم و یازدهم، صص 147-166.شفاعی، م.، عارفی، م و موسی پور، م. 1387. بررسی اثربخشی ووضعیت اجرای فعالیت های فوق برنامه مدارس دوره راهنمایی شهربجستان از دیدگاه ذی ربطان درسال تحصیلی 86-85. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.شعاری نژاد، ا. 1382. نقش فعالیت های فوق برنامه در تربیت نوجوانان. انتشارات اطلاعات. صدری، ص. 1383. نظام آموزش . چاپ اول، تهران: معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ص 14.عزیزی، ن. 1379. مفهوم کیفیت و نظام های بهبود آن در آموزش و پرورش، فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره 61، صص 23-29.فضلی خانی، م. 1384. یادگیری و نظام مکمل. مقالات همایش تبیین جایگاه فعالیت های مکمل و فوق برنامه. 8 صفحه.یادگارزاده، غ. 1380. کیفیت آموزش چیست و چگونه می توان آن را بهبود بخشید؟، ماهنامه تکنولوژی آموزشی، شماره 32، صص 13-19.Bievnat. Nancya

 

برای مشاهده توضیحات فایل  پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی کیفیت آموزشی و پرورشی و فعایت های فوق برنامه  اینجا کلیک کنید

برای دانلود فایل باکیفیت پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی کیفیت آموزشی و پرورشی و فعایت های فوق برنامه روی دکمه زیر کلیک نمائید

✔️  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی

✔️  بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل

✔️  دانلود سریع و مستقیم

✔️  دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

✔️ دانلود پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی کیفیت آموزشی و پرورشی و فعایت های فوق برنامه

admin
Author: admin

Posted in:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *