پیشینه تحقیق برنامه ریزی حمل و نقل، سیاست های عمده ی حمل و نقل پایدار

Published on می 2, 2024

دانلود پیشینه تحقیق برنامه ریزی حمل و نقل، سیاست های عمده ی حمل و نقل پایدار

پیشینه تحقیق برنامه ریزی حمل و نقل، سیاست های عمده ی حمل و نقل پایدار

دانلود  پیشینه تحقیق برنامه ریزی حمل و نقل، سیاست های عمده ی حمل و نقل پایدار

پیشینه تحقیق برنامه ریزی حمل و نقل، سیاست های عمده ی حمل و نقل پایدار , خرید , ارزان , ادبیات , نظری , و , پیشینه , تحقیق , برنامه , ریزی , حمل , و , نقل، , سیاست , های , عمده , ی , حمل , و , نقل , پایدار ,

——-

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات<br>دسته بندی : وورد<br>نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )<br>تعداد صفحه : 70 صفحه<br><br> قسمتی از متن Word (..docx) :<br><br> وپیشینه تحقیق برنامه ریزی حمل و نقل، سیاست های عمده ی حمل و نقل پایدار
فصل دوم : تحقیق 17
1-2- مقدمه 18
2-2- مروری بر پیشینه برنامه ریزی حمل و نقل 18
1-2-2-سیر تکامل تفکر برنامه ریزی حمل و نقل شهری در جهان ( پس از دهه 1980): 18
2-2-2-سیر تکامل تفکر برنامه ریزی حمل و نقل در ایران 22
3-2- نظریه ها و دیدگاه های مرتبط با حمل و نقل پایدار 24
1-3-2- نظریه توسعه پایدار- توسعه پایدار شهری 24
2-3-2- جنبش نوشهرسازی ( نوشهرگرایی) 27
3-3-2-دیدگاه های اندیشمندان حمل و نقل انسان محور 29
1-3-3-2- جین جیکوبز 29
2-3-3-2- کالین بوکانان 30
3-3-3-2-دونالد اپلیارد 31
4-3-3-2- پیتر کالتروپ 32
4-2- ابعاد حمل و نقل پایدار شهری 32
1-4-2- بعد زیست محیطی حمل و نقل پایدار 33
2-4-2- بعد اجتماعی حمل و نقل پایدار 33
3-4-2- بعد اقتصادی حمل و نقل پایدار 33
5-2- محورهای حمل و نقل پایدار 34
6-2- اهداف حمل و نقل پایدار 35
7-2-راهبردها و استراتژی های عمده حمل و نقل پایدار 38
1-7-2-تغییرات در تکنولوژی وسایل نقلیه / سوخت 39
2-7-2-اصلاح نحوه ی استفاده از وسایل 39
3-7-2-مدیریت تقاضا 39
4-7-2-استراتژی کاربری زمین 40
8-2- سیاست های عمده ی حمل و نقل پایدار 40
9-2- اصول برنامه ریزی و سیاست گذاری در دست یابی به حمل و نقل پایدار 41
1-9-2- محدودیت تردد وسایل نقلیه 41
2-9-2-تغییر ساختار شهری و کاربری زمین 42
3-9-2-کاهش نیاز به سفر و تقلیل تاثیرات سوء حمل و نقل 43
1-3-9-2-ترویج پیاده سازی 43
2-3-9-2- ترویج دوچرخه سواری 43
3-3-9-2-گسترش حمل و نقل عمومی 43
4-9-2-تغییر فرهنگ استفاده از وسایل نقلیه ی شخصی 44
5-9-2-مدیریت تقاضای سفر 44
1-5-9-2- پیش بینی پارکینگ ها 44
2-5-9-2- پیش بینی نیازهای حرکت کالا 45
3-5-9-2- پیش بینی نیازهای معلولین 45
6-9-2- ارتقاء کیفیت زیست محیطی 45
7-9-2-توجه به نقش شبکه ی حمل و نقل در مدیریت بحران حوادث طبیعی 46
10-2-شاخص های حمل و نقل پایدار 46
11-2-چالش های اصلی توسعه پایدار حمل و نقل 51
1-11-2-چالش های پایداری مالی و اقتصادی حمل و نقل 51
2-11-2-چالش های پایداری محیطی و بو مشناسی حمل و نقل 51
3-11-2-چالش های پایداری اجتماعی و توزیعی حمل و نقل 52
12-2-چارچوب نظری تحقیق 52
13-2- پیاده سازی ( حمل و نقل پیاده محور ) 53
1-13-2- مقدمه 53
2-13-2- ضرورت و اهمیت موضوع 54
3-13-2- مولفه های تاثیرگذار در محیط های پیاده سازی 55
4-13-2- اصول و معیارهای حمل و نقل پیاده سازی 62
5-13-2- راهبردها و سیاست های حمل و نقل پیاده سازی 63
6-13-2- نتیجه گیری 64
14-2- دوچرخه سواری 65
1-14-2- مقدمه 65
2-14-2- پیشینه تردد دوچرخه در جهان و ایران 66
3-14-2- انواع مسیرهای دوچرخه 66
4-14-2- عوامل موثر در طراحی شبکه دوچرخه سواری موفق شهری 67
5-14-2- نتیجه گیری 68
15- 2- جمع بندی و نتیجه گیری 68
مقدمه
ترتیب مطالب فصل حاضر به گونه ای است که و ادبیات تحقیق در حوزه مسائل حمل ونقل، به خصوص حمل ونقل پایدار از ابعاد مختلف مورد شناسایی و بررسی قرار گیرد. در این فصل ابتدا پیشینه ی برنامه ریزی حمل ونقل به طور عام و حمل ونقل خصوصی به طور خاص در جهان و ایران مطرح شده و سپس ابعاد و محورهای مهم موضوع بیان شده و پس از آن بر مبنای ترتیبی که در برنامه ریزی راهبردی است اهداف، راهبردها و سیاست های حمل ونقل پایدار براساس منابع مختلف ارائه شده و در ادامه اصول برنامه ریزی و سیاست گذاری در دستیابی به حمل ونقل پایدار براساس موارد قبل بیان شده و در نهایت شاخص ها و چالش های پیش روی حمل ونقل پایدار ارائه شده است.
هدف از تدوین در این پژوهش، مطالعه ی ادبیات نظری مطرح در زمینه موضوع حمل و نقل پایدار و آشنایی بیشتر با موضوع است تا بتوان داده های لازم در مدل های تحلیلی را بر مبنای آن تعیین نموده و به نتایج علمی و دقیق دست یافت.
2-2- مروری بر پیشینه برنامه ریزی حمل ونقل
1-2-2-سیر تکامل تفکر برنامه ریزی حمل و نقل شهری در جهان ( پس از دهه 1980):
از آن جایی که موضوع و مفهوم حمل و نقل پایدار (موضوع کلی تحقیق حاضر)، در حوزه حمل و نقل انسان محور می گنجد و براساس منابع علمی مختلف، پس از دهه 1980 بود که نگرش برنامه ریزی حمل و نقل به سمت مفاهیم و موضوعات حمل و نقل انسان محور گرایش پیدا کرد؛ بنابراین آن چه که نیاز است در این تحقیق به آن پرداخته شود ، بررسی دیدگاه های حمل و نقلی پس از دهه 1980 می باشد.

نظریه های حمل ونقلی انسان محور بعد از دهه 1980 :
یکی از مهمترین نظریه های ارائه شده در این دوران ، الگوی وونرف یا آرام سازی ترافیک است که گرچه به لحاظ نظری در اواخر دهه 1960 تبیین گردید اما از اوایل 1980 جنبه عمومی و اجرایی به خود گرفت. وونرف ها در واقع خیابان های واحد همسایگی طراحی شده جهت محدود کردن سرعت خودرو و اولویت بخشی به حرکت پیاده و زندگی روزانه ساکنان هستند.
از اواخر دهه 1980 سرمایه گذاری جهت ایجاد شبکه ها و انواع سامانه های حمل ونقل همگانی در شهرها ابعاد بسیار گسترده تری یافت و گره های حمل ونقلی به عنوان یکی از مهم ترین کانون های توسعه شهری مطرح گردیدند. نظریه توسعه وابسته به حمل ونقل همگانی که در برخی متون تخصصی با اصطلاحات و عبارات دیگری چون توسعه پیوسته با حمل ونقل همگانی و توسعه در مجاورت حمل ونقل همگانی نیز یاد می گردد در همین زمان ارائه شد.
از سوی دیگر، در دهه پایانی قرن گذشته و در آستانه هزاره سوم و با تقویت گرایش به رویکردهای اجتماعی و طراحی شهری در توسعه ی بافت های پیرامونی پایانه های حمل ونقلی، در سالیان اخیر توسعه حمل و نقل همگانی محور به عنوان کامل ترین دیدگاه معرفی شده است که برخی از مهم ترین ویژگی های این گونه ی اخیر، وجود کاربری مختلط در پیرامون پایانه ها، توجه به کیفیات طراحی محله، کاهش استفاده از اتومبیل شخصی و گسترش گونه های ترابری همساز با حمل و نقل همگانی به ویژه پیاده روی و دوچرخه سواری می باشد.
از سویی دیگر، دهه 90 قرن بیستم میلادی هم زمان با گسترش مباحث توسعه پایدار در جهان و در شاخه های گوناگون حرفه ای از جمله حمل ونقل بوده است. اصطلاح حمل و نقل پایدار نیز به همین دلیل از حدود دو دهه پیش وارد ادبیات تخصصی مطالعات شهری گردید که مفهوم آن را می توان به طور خلاصه برگرفته از تعریف اصلی توسعه پایدار، چنین دانست: آن گونه از حمل ونقل است که نیازهای جابه جایی انسان امروزی را بدون آنکه مخاطره ای برای نسل های آتی جهت تامین نیازهای جابه جایی آن ها ایجاد نماید، تامین کند.
رشد هوشمند از دیگر نظریات طرح شده در دهه پایانی قرن بیستم است که ریشه های آن در توسعه پایدار قرار داشته و به ویژه در جهت مقابله با پراکندگی شهری و حومه نشینی، بر توسعه مراکز شهرها بر مبنای حمل و نقل همگانی و نیز کاربری زمین فشرده، مختلط، با قابلیت پیاده روی و ایجاد طیفی از انتخاب های سکونتی تاکید می نماید.
در نهایت این که در آستانه هزاره سوم بر ترکیب اصول طراحی شهری و حمل ونقل همگانی به ویژه سامانه های ریلی در جهت استقرار اجتماعاتی فشرده تر، دارای کاربری مختلط و با قابلیت پیاده روی در پیرامون پایانه های حمل و نقلی بیش از پیش تاکید می گردد. از جمله مهم ترین نظریه های ارائه شده در این رابطه دهکده های حمل ونقلی است که منظور ایجاد محلاتی سرزنده تر و پایدارتر با محوریت ایستگاه های حمل و نقل همگانی است ( مفیدی شمیرانی و دیگران،5:1388).

جدول 1-2: نظریه های مرتبط با حمل و نقل شهری از 1980 تا کنون
دوره زمانی ارائه نظریه
نظریه پرداز
عنوان/شرح نظریه
ایده/تالیف اصلی
مهم ترین اقدامات و پیشنهادات

1990-1960
نیک دی بوئر
الگوی وونرف یا
آرام سازی ترافیک
(Traffic
Calming)
– ایجاد همسازی میان پیاده و خودرو در خیابان های واحد همسایگی با محدود کردن سرعت و چگونگی حرکت خودروها
– حداکثر سرعت خودروهای معمولی 15-12 و خودروهای اضطراری 25 کیلومتر در ساعت
– پیش بینی محلهای پارک خودرو
– محل بازی بچه ها و مسیر پیاده در تمامی سطح خیابان

,

 

برای مشاهده توضیحات فایل  پیشینه تحقیق برنامه ریزی حمل و نقل، سیاست های عمده ی حمل و نقل پایدار  اینجا کلیک کنید

برای دانلود فایل باکیفیت پیشینه تحقیق برنامه ریزی حمل و نقل، سیاست های عمده ی حمل و نقل پایدار روی دکمه زیر کلیک نمائید

✔️  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی

✔️  بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل

✔️  دانلود سریع و مستقیم

✔️  دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

✔️ دانلود پیشینه تحقیق برنامه ریزی حمل و نقل، سیاست های عمده ی حمل و نقل پایدار

admin
Author: admin

Posted in:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *