پیشینه تحقیق تحقیق و پیشینه پژوهش تعاریف، ابعاد و عوامل نگرش شغلی و رضایت شغلی (فصل دوم)

Published on می 2, 2024

دانلود پیشینه تحقیق تحقیق و پیشینه پژوهش تعاریف، ابعاد و عوامل نگرش شغلی و رضایت شغلی (فصل دوم)

پیشینه تحقیق تحقیق و پیشینه پژوهش تعاریف، ابعاد و عوامل نگرش شغلی و رضایت شغلی (فصل دوم)

دانلود پیشینه تحقیق تحقیق و پیشینه پژوهش تعاریف، ابعاد و عوامل نگرش شغلی و رضایت شغلی (فصل دوم)

پیشینه تحقیق تحقیق و پیشینه پژوهش تعاریف، ابعاد و عوامل نگرش شغلی و رضایت شغلی (فصل دوم) , خرید , ارزان , مبانی , نظری , تحقیق , و , پیشینه , پژوهش , تعاریف، , ابعاد , و , عوامل , نگرش , شغلی , و , رضایت , شغلی , (فصل , دوم) ,

——-

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات<br>دسته بندی : وورد<br>نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )<br>تعداد صفحه : 36 صفحه<br><br> قسمتی از متن Word (..docx) :<br><br>2-1)مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………13
بخش اول: نگرش شغلی 14
2-1-1) تعریف نگرش شغلی 15
2-1-2) جایگاه نگرش شغلی در مباحث رفتار سازمانی و راهکارهای تغییر در آن 16
2-1-3) ابعاد نگرش شغلی 18
2-1-4) عوامل موثر بر نگرش شغلی 20
2-1-5) تاثیر باورها بر نگرش شغلی و باز مهندسی آن 26
2-1-6) انواع نگرش شغلی 26
2-1-7) تعریف رضایت شغلی 27
2-1-8) نظریه های رضایت شغلی 29
2-1-9) عوامل موثر بر رضایت شغلی 32
2-1-10) روش های اندازه گیری رضایت شغلی 36
2-1-11) پیامدهای رضایت شغلی 42
بخش سوم: پیشینه تحقیق 77
2-3-1) پیشینه مطالعاتی در داخل کشور 78
2-3-2) پیشینه مطالعاتی در خارج از کشور 81

2-1-1) تعریف نگرش شغلی
«نگرش» یکی از مهم ترین مفاهیم روان شناسی اجتماعی نوین است (آفاق ویسی و آگهی؛131:1389). احتمالاً در روان شناسی اجتماعی معاصر ایالات متحده، مفهوم نگرش متمایزترین و ضروری ترین مفهوم است. نگرش نیز همانند بسیاری از متغیرهای روان شناختی، نه یک ذات قابل مشاهده ی بلاواسطه، بلکه ساخته ای فرضی درباره طبیعت رفتار آدمی است. مفهوم نگرش به هیچ عمل خاصی اشاره ندارد، بلکه انتزاعی و با تعداد زیادی واکنش یا عمل مرتبط است (قراباغی؛23:1390).
هم چنین نگرش حالت آمادگی ذهنی و روانی است که بر اساس تجربه، سازماندهی شده و تاثیری پویا و جهت دار بر واکنش فرد در مقابل تمام اشیاء و موقعیت هایی که با آن روبرو می شود بر جای می گذارد. بنابراین نگرش به عنوان تمایل به پاسخ گویی به یک فرد، یک ایده یا یک موقعیت به طریقی خاص، در نظر گرفته می شود (Flint et al,2013, p.559) و در واقع نشان دهنده میل و انگیزه درونی برای انجام دادن و یا انجام ندادن رفتار خاص است. ترکیبی از باورها، گرایش ها یا احساسات مساعد و نامساعدی است که به آمادگی و تمایل فرد برای نشان دادن واکنش به شیوه ای نسبتاً ثابت به اشیاء، اشخاص و رویدادهای خاص اطلاق می شود (کرامتی؛13:1391).
نگرش ها، خصوصیات ثابت فردی هستند که به انسان ها در مورد شرایط کار، دید مثبت یا منفی می دهد. نگرش قابل دیدن یا لمس کردن نیست بلکه از روی سخنان شخص یا کارهایی که او انجام می دهد استنباط می شود (Cheng & Waldenberger,2013, p. 24).
بنابراین بررسی نگرش های کارکنان در سازمان های مختلف به دلیل نتایج قابل ملاحظه ای که می تواند بر بهبود رفتارهای سازمانی داشته باشد، طی چند دهه گذشته مورد توجه محققان و صاحب نظران مدیریت رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی بوده است (سروش؛41:1391). نیروی انسانی بخش عمده ای از زندگی خود را در محیط سازمانی می گذراند، طبیعی است که توجه و آگاهی به ابعاد سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی کارکنان از اهمیت فراوانی برخوردار است (مشبکی؛1389: 5).
نگرش شغلی به معنای طرز تفکر فرد نسبت به جنبه های مختلف شغلش است و نوعی سنجش روحیه در انجام وظیفه محسوب می شود؛ بدین معنی که نشان می دهد فرد نسبت به شغل خود دارای رضایت شغلی یا عدم رضایت شغلی است (حجازی و همکاران؛ 12:1391). نگرش شغلی نظری است که افراد، درباره چیزها یا رویدادهای مختلف شغلش ابراز می کند و منعکس کننده نوع احساس فرد درباره آن است(Sarminah,2011, p. 232).
بررسی نگرش های شغلی افراد به دلیل نتایج زیادی که ممکن است بر بهبود رفتار سازمانی داشته باشد، طی چند دهه گذشته مورد توجه پژوهش گران و صاحب نظران بوده است. پژوهش در مورد نگرش اعضای سازمان موجب می شود تا مدیران از نوع نگرش کارکنان در مورد خود آگاه شوند و دریابند که آیا سیاست و رویه ای که به اجرا در می آورند منصفانه است یا خیر؟ مدیران باید به نگرش اعضا و کارکنان سازمان توجه زیادی داشته باشند. زیرا این نگرش ها موجب تاثیر بر افراد سازمان می شود (Demichele, 2011, p. 113). هم چنین نگرش کارمندان به شغل و سازمان خود از آن نظر که بر روی متغیرهای مهم سازمانی اثر می گذارد حائز اهمیت است. اهمیت نگرش های شغلی و ارتباط این نگرش ها با پیامدهای مثبت و منفی سازمانی لزوم توجه محققان، مدیران و متولیان امور را مشخص می سازد. در سازمان ها و حوزه رفتار سازمانی از میان نگرش های متعدد موجود، نگرش های مرتبط با فعالیت های شغلی به ویژه رضایت شغلی، تمایل به ترک شغل و تعهد سازمانی بیش از همه مورد توجه قرار گرفته است (طالب پور و غلامیان؛1389). بنابراین نگرش های شغلی جنبه مهمی از زندگی عاطفی و احساسی مدیر را تشکیل می دهند، زیرا او نسبت به اندیشه ها و اشیاء، نظرات خاصی دارد که ناشی از اطلاع از آنها و تمایل به انجام عمل در مورد آن ها است. این گونه نظرها غالباً تعیین کننده شیوه برخورد با پدیده ها است (کریمی؛ 272:1388). بنابراین اصولاً هر سازمانی همواره درصدد آگاهی از نگرش های شغلی کارکنان است و اگر این نگرش ها به صورتی مشخص بیان شوند سازمان ها می توانند جهت مدیریت نیروی انسانی اطلاعات مفیدی به دست آورند (بحرینی زاده و همکاران؛154:1391). به طور کلی مفهوم نگرش شغلی به تمایل به ارزیابی و پاسخ گویی به موضوعات اجتماعی به صورت همواره مساعد یا نامساعد اشاره دارد (قراباغی؛24:1390).

2-1-2) جایگاه نگرش شغلی در مباحث رفتار سازمانی و راهکارهای تغییر در آن
کاربرد نگرش در مباحث رفتار سازمانی ایجاد نگرش های مثبت بین کارکنان در مورد شغل و سازمان و در نتیجه بالا بردن میزان رضایت شغلی در کارکنان، بالا بردن میزان تعهد سازمانی، تمایل کمتر به ترک شغل (افزایش وابستگی شغلی) و ایجاد رفتار شهروندی سازمانی است. و هم چنین نگرش در عملکرد گروهی، در سازگاری با محیط کار، دفاع از ایده های خود و در بیان ارزش ها نقش مهمی را ایفا می کند(Elanain,2014, p.119). در فعالیت های گروهی نقش نگرش بد بارزتر از نقش نگرش خوب است. بدین صورت که داشتن نگرش بد احتمال شکست گروه را افزایش می دهد حال آنکه صرف داشتن نگرش خوب بقا و کامیابی گروه را تضمین نمی کند. سرعت انتقال نگرش در فعالیت های گروهی بیش از تجربه و استعداد است و سرعت انتقال نگرش بد بیش از نگرش خوب. آدمی برای سازگاری با محیط کار نیازمند ابزار، اسباب و فعالیت ها است و نگرش یکی از این ابزار است. هم چنین نگرش ها موجباتی را فراهم می کنند تا شخص از تخیلات و ایده های خود در مقابل تهدیدات دیگران دفاع کند. و نهایتاً نگرش ها برای افراد امکانی را فراهم می سازند تا به وسیله ی آن ارزش های خود را بیان کنند (Flint et al,2013, p.561).
راه کارهایی برای تغییر در نگرش شغلی ارائه شده است که به شرح زیر می باشد(Elanain,2014, p.120):
فراهم آوردن اطلاعات: یکی از روش های تغییر نگرش شغلی فراهم آوردن اطلاعاتی جدید است. گاه اطلاعات جدید میتواند موجبات تغییر عقیده ی فرد را نسبت به موضوع خاصی در سازمان فراهم آورد زیرا برخی مواقع داشتن نگرشی خاص به دلیل اطلاعات ناکافی است.
ناهماهنگی شناختی: ناهماهنگی شناختی یعنی تعارض و عدم توافق بین نگرش و رفتار یا بین دو نگرش. در اواخر دهه ی 1950 محققی به نام لئون فستینگر نظریه ای به نام نظریه ی نا هماهنگی شناختی را بیان نمود. این نظریه هر گونه عدم تطبیق بین نگرش های فرد یا بین نگرش ها و رفتار فرد را بیان می کند. در این نظریه یک فرض بنیادی آن است که نا هماهنگی باعث تنش است و این حالت باعث میشود شخص در صدد کاهش یا بر طرف کردن ناهماهنگی برمی آید. میزان ناهماهنگی به دو عامل بستگی دارد: نسبت شناختهای هماهنگ به نا هماهنگ؛ و اهمیت هر یک از شناختها برای شخص.
اثر دوستان و همسالان: دوستان و همسالان فرد می توانند در تغییر نگرش فرد نقش مهمی داشته باشند برای مثال اگر یکی از کارکنان سازمان نسبت به رئیس خود نگرش منفی داشته باشد و متوجه شود که همکاران و دوستان او در سازمان از رئیس مورد بحث به خوبی یاد می کنند احتمال دارد نگرش خود را نسبت به وی تغییر دهد.
روش مقابله کردن: در این روش از شخص ناراضی خواسته می شود تا درگیر مشکل یا مساله شود و بکوشد تا آن را به شیوه ای که خود معتقد است یا فکر می کند حل کند. و شخص ممکن است با لمس مشکل نگرشش عوض شود.
2-1-3) ابعاد نگرش شغلی
به نظر می رسد نگرش های شغلی از عناصر مختلفی تشکیل شده باشند. هرچند نظریه پردازان هر بازه تعداد و اهمیت این عناصر اختلاف نظر دارند. این عناصر عبارتند از : شناخت، (باورهای شخص یا دانش مبتنی بر واقعیت او، در مورد موضوع اصلی نگرش)، عواطف، (بشاش در مقابل عبوس) و آمادگی (تمایل به عمل یا پاسخگویی به شکل خاص، نه یک سلسله رفتار مشخص که انتظار می رود در هر شرایطی به روز کند). وقتی فرد این عناصر را در یک مجموعه واکنش ثابت به یک موضوع خاص اجتماعی (نظیر سیاست های شرکت، سرپرستی، کارخود فرد) ادغام می کند، نگرش به وجود می آید (Cheng & Waldenberger,2013, p. 25).
این مفهوم از لحاظ ترسیمی در نمودار نشان داده شده است (قراباغی؛25:1390):
تعامل بین افراد و شرایط محیطی فعلی یا قبلی موجب نگرش ها می شود.
نگرش ها از طریق روند شناختی تمامیت و ثبات، و در اجزای شناخت، عواطف و آمادگی رفتاری شکل می گیرد.
همین که نگرشی به وجود آید، ممکن است مستقیماً بر رفتار تاثیر بگذارد.
با این حال، متغیرهای فردی و محیطی متعدد دیگری وجود دارند که به تعیین چگونگی رفتار عملی شخص کمک می کند.
رفتار به نوبه ی خود بر وضعیت محیطی موجود تاثیر می گذارد. این تغیییرات ممکن است به تغییر نگرش موجود منجر شود.
این شرح مختصر، به وضوح پیچیدگی در روندهای نگرشی را نشان می دهد. وقتی می خواهیم بر نگرش ها در یک سازمان تاثیر بگذاریم، باید این پیچیدگی را در نظر داشته باشیم. عدم توجه به این پیچیدگی می تواند به اتلاق قابل توجه انرژی، وقت و پول منجر شود. این موضوع را باید زمانی که استراتژی های (راهکار) رفتاری جایگزین برای بهبود بهره وری، کیفیت زندگی شغلی، و همکاری در مدیریت کار را نقادانه ارزیابی می کنید، در نظر داشته باشید.

شکل2-1: اجزای رابطه نگرش- رفتار (قراباغی؛26:1390)

رفتار به تعامل عوامل محیطی و شخصی وابسته است. رابطه نگرش- رفتار کامل نیست زیرا نگرش ها تنها نیروهایی هستند که عملاً رفتار را تعیین می کنند (قراباغی؛25:1390).
به عبارتی مفهوم نگرش به وجه باثباتی اشاره می کند که در واکنش های گوناگون به مجموعه مشخصی از موضوعات اجتماعی وجود دارد. این مفهوم سه بّعد را در بر می گیرد (Elanain,2014, p.122): شناخت، عواطف، اقدام.
بُعد شناختی یا فکری: این بعد نشان دهنده ی افکار یا باورهای یک شخص درباره ی فرد، شیء یا موقعیت دیگر است. بنابراین نگرش هر شخص تا حدی به آگاهی او بستگی دارد.
بُعد عاطفی یا احساسی: این بعد نمایانگر واکنش احساسی یک شخص به فرد، شیء یا موقعیتی دیگر است. برای مثال می توانیم مردی با چهره ی برافروخته ای را به عنوان شخصی که احساس او نسبت به شخص دیگر بسیار منفی است در نظر بگیریم.,

 

برای مشاهده توضیحات فایل  پیشینه تحقیق تحقیق و پیشینه پژوهش تعاریف، ابعاد و عوامل نگرش شغلی و رضایت شغلی (فصل دوم)  اینجا کلیک کنید

برای دانلود فایل باکیفیت پیشینه تحقیق تحقیق و پیشینه پژوهش تعاریف، ابعاد و عوامل نگرش شغلی و رضایت شغلی (فصل دوم) روی دکمه زیر کلیک نمائید

✔️  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی

✔️  بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل

✔️  دانلود سریع و مستقیم

✔️  دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

✔️ دانلود پیشینه تحقیق تحقیق و پیشینه پژوهش تعاریف، ابعاد و عوامل نگرش شغلی و رضایت شغلی (فصل دوم)

admin
Author: admin

Posted in:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *