پیشینه تحقیق تعاریف و مدل های تصویر سازمانی و وفاداری مشتریان (فصل دوم)

Published on می 2, 2024

دانلود پیشینه تحقیق تعاریف و مدل های تصویر سازمانی و وفاداری مشتریان (فصل دوم)

پیشینه تحقیق تعاریف و مدل های تصویر سازمانی و وفاداری مشتریان (فصل دوم)

دانلود  پیشینه تحقیق تعاریف و مدل های تصویر سازمانی و وفاداری مشتریان (فصل دوم)

پیشینه تحقیق تعاریف و مدل های تصویر سازمانی و وفاداری مشتریان (فصل دوم) , خرید , ارزان , ادبیات , نظری , و , پیشینه , تحقیق , تعاریف , و , مدل , های , تصویر , سازمانی , و , وفاداری , مشتریان , (فصل , دوم) ,

——-

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات<br>دسته بندی : وورد<br>نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )<br>تعداد صفحه : 60 صفحه<br><br> قسمتی از متن Word (..docx) :<br><br>

2-1- مقدمه
علاقه مدیران و محققان در جهت اندازه گیری و کمی کردن تصویر به دهه 1970 بر می گردد.اینگونه مطالعات اغلب بر تصویر سازمانی از دیدگاهی چند بعدی تمرکـز مـی کردنـد. سـپس در دهـه 1980 تعداد زیادی از مطالعات جهت شناسایی ابعاد صـحیح تـصویر از طریـق تکنیـک هـای چنـد متغیـریصورت گرفتند.(فلاویان و همکاران ،2004) مطالعات بلیمروگریستر (2006) بیانگر اینست که تصویر سازمانی یکی از ابعاد بازاریابی سازمانی است.
به زعم بلیمروگریستر (2006) مفهوم سازی یکی از ابعاد بازاریابی سازمانی است و تصویر سازمانی زیـرمجموعه ای از مقوله مفهوم سازی است و با ادراکات افراد، گروهها و جوامع از سازمان سروکار دارد.
(کاندامپلی و هوی ،2007)محققـان، مقولـه تـصویر را مقولـه ای پیچیـده مـی داننـد زیـرا تـصویر چیـزی فراتـر از مجموعـه ویژگی های یک شرکت است.
در این فصل ابتدا به مبحث تصویر سازمانی پرداخته می شود و همچنین عوامل اثرگذار بر تصویر سازمانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در ادامه به مبحث وفاداری در میان مشتریان و ادبیات مربوط به آن پرداخته و در انتها بابیان پیشینه خارجی و پیشینه داخلی پژوهش و ذکر مدل مفهومی تحقیق پژوهش این فصل به پایان می رسد.
2-2- تصویر سازمانی
2-2-1- تصویر
(لمینیک و همکاران ، 2003) تصویر سازمانی را می توان با عناوینی نظیر " تصویر شرکت" و یا "تصویر موسسه "جایگزین نمود .تمامی این عناوین ،بیانگر مفاهیم یکسانی می باشندبنـابراین در این پایان نامه از واژه تصویر سازمانی استفاده شده است.
تعاریف زیادی از تصویر در ادبیات روانشناسی و بازاریابی ارائه شده اند. (انگوین و لی بلانک،1998) در مطالعات گوناگون تصویر را با مفاهیم نزدیک اما با واژگان متفاوت تعریف می کنند.
هر یک از این تعاریف بر روی جنبه ای خاص تکیه می کنند. برخی از این تعاریف بسیار کل نگر بوده و به احساسات کلی بر می گردند و برخی دیگر ارزیابی های جزئی از محصولات، برندها، فروشگاه ها وسازمان ها را مدنظر قرار می دهند. (لمینیک و همکاران ، 2003) عده ای معتقدند تصویر نوعی دانایی ذهنی است و حاصل ترکیب ویژگی های یک سازمان خاص است.
(انگوین و لی بلانک ،1998)این ویژگی ها شامل سنن، ایدئولوژی، نام شرکت، اعتبار، سطوح قیمتی، تنوع خدمات و کیفیـت ارائـه شده در تعاملات میان افراد و شرکت می باشد.
بویل (1996) بیان می کند مفهوم تصویر به اثری که یک موجودیت در ذهن مـردم می گذارد اشـاره دارد.
(لمینیک و همکاران ، 2003) بنابراین تصویر نتیجه خالص تعاملات باورها، عقاید، احساسات و عواطف افراد نسبت به یـک شـئ است.
تصویر مفهومی خاص و پیچیده است. در واقع تـصویر مجموعـه ای از عناصـر اسـت کـه از ادراکـات فردی صرف فراتر است. (فلاویان و همکاران ،2004) براین اساس عده ای از نویسندگان معتقدند تصویر سـازمانی نتیجـه تعـاملات تجربیات، احساسات، عقاید، عواطف و دانشی است که افـراد در مـورد یـک شرکت دارند
بسیاری از صاحب نظران تصویر را ادراک اعضای سازمان در مورد چگونگی نگرش سایرین نسبت بـه سازمان می دانند. به عبارت دیگر تصویر به شیوه ای اشاره دارد که ما فکرمی کنیم که دیگران در مورد ما فکر می کنند.
(لانگرو همکاران ، 2006) براساس این مشی فکری، تصویر عبارت است از ادراک عموم از یک سازمان که غالباً با یک فعالیت و یااتفاق در ارتباط است.
با بررسی نظرات تعداد کثیری از صاحب نظران نظیر آبرات و موفوکنگ (2001)، ویگودا گـدت و بـنزاین(2004)، لمینیک و همکاران (2005)، لی بلانـک و انگـوین(1996)، کانـدامپلی و هـوی(2007)،بارنـت و همکاران (2006)،گـری و بـالمر (1998)، اندرسـون و لیندسـتاد (1998)، کلر (2008) ،کریستنسن و آسـکگارد (2001)، تنـگ فـات و همکاران (2000)، رولـی(1997)، انگوین (2006)، انگوین و لی بلانک (2001)، کاندامپلی و هوی (2007) ، فلاویان و همکاران (2005)و فلاویان و همکاران (2004) می توان تعریف جامعی را بدین صورت از تـصویرسازمانی ارائه نمود: تصویر سازمانی مجموعه ای از عقاید، ایده ها و احـساساتی اسـت کـه عامـه مـردمنسبت به یک سازمان دارند.
2-2-2- پیچیدگی تصویر در حوزه خدمات
ادبیات بازاریابی نشان داده است که تصویر سازمانی یکی از فاکتورهای تعیین کننده رفتار خرید است.
(فلاویان و دیگران،2005)این حقیقت در بخش خدمات مالی مشهود تر است زیرا سطح ریسکی که مشتری در ارتباط با این نوع خدمات درک می کند بیشتر است
(فلاویان و همکاران،2004؛انگـوین ولی بلانک،2001؛کیبل و توریور ،2006)تجزیه و تحلیل تصویر سازمانی که در ذهن مشتری جای دارد؛ درجه خاصی از انتزاع را دارد؛بنابراین از پیچیدگی خاص خود برخوردار است. این امر،به ویژه در سازمان های خدماتی، به علت ویژگی هـای خاص خدمات ،اندازه گیری این سازه را با سختی مواجه می کند.
این امر ناشی از خصوصیات ویژه توزیع خدمات است کـه شـامل نـاملموس بـودن، تفکیـک ناپـذیری،ناهمگنی و انقضاست که به شرح زیراند.
ناملموس بودن: ناملموس بودن خدمات، از اینکـه مـشتریان بتواننـد بـه طـور دقیـق کیفیـت محصول (خدمات) را قبل از دریافت آن ارزشگذاری کنند جلوگیری می کند.
تفکیک ناپذیری: ارائه و مصرف خدمات به طورهمزمان اتفـاق مـی افتـد در حالیکـه تولیـد ومصرف کالاهای ملموس در زمان های متفاوتی اتفاق می افتند.
ناهمگن بودن : کیفیت خدمات متفاوت است زیرا بستگی به این امر دارد که چه کسی، در چه زمانی و در کجا این گونه خدمات را ارائه می دهد در حالی کـه کیفیـت کالاهـای ملمـوس بـه میزان پیشرفته بودن سیستم های تولیدی بستگی پیدا می کند.
انقضا: (فلاویـان و دیگـران، 200؛انگـوین ،2006؛ انگوین ولی بلانک،1998) خدمات به علت ویژگی ناملموس بودن نمی توانند ذخیـره شـوند بنـابراین تولیـد آنهـابستگی به منابع کـافی در زمـان هـای خـاص دارد.
2-2-3- تصویر سازمانی
.( انگوین و لی بلانک، 2001)تصویر سازمانی مجموعه ای از عقاید، ایده ها و احـساساتی اسـت کـه عامـه مـردم نسبت به یک سازمان دارند
2-2-4- اهمیت مدیریت تصویر سازمانی,

 

برای مشاهده توضیحات فایل  پیشینه تحقیق تعاریف و مدل های تصویر سازمانی و وفاداری مشتریان (فصل دوم)  اینجا کلیک کنید

برای دانلود فایل باکیفیت پیشینه تحقیق تعاریف و مدل های تصویر سازمانی و وفاداری مشتریان (فصل دوم) روی دکمه زیر کلیک نمائید

✔️  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی

✔️  بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل

✔️  دانلود سریع و مستقیم

✔️  دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

✔️ دانلود پیشینه تحقیق تعاریف و مدل های تصویر سازمانی و وفاداری مشتریان (فصل دوم)

admin
Author: admin

Posted in:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *