پیشینه تحقیق تنظیم هیجان ونظم جویی هیجان

Published on می 2, 2024

دانلود پیشینه تحقیق تنظیم هیجان ونظم جویی هیجان

پیشینه تحقیق تنظیم هیجان ونظم جویی هیجان

دانلود  پیشینه تحقیق  تنظیم هیجان ونظم جویی هیجان

پیشینه تحقیق تنظیم هیجان ونظم جویی هیجان , خرید , ارزان , ادبیات , نظری , وپیشینه , تحقیق , , تنظیم , هیجان , ونظم , جویی , هیجان ,

——-

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات<br>دسته بندی : وورد<br>نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )<br>تعداد صفحه : 50 صفحه<br><br> قسمتی از متن Word (..docx) :<br><br>پیشینه تحقیق تنظیم هیجان ونظم جویی هیجان

-3-2 تنظیم هیجان
-1-3-2 را هبردهای نظم دهی شناختی
-2-3-2مبانی هیجان
3-3-2 تعریف نظم جویی هیجان
4-3-2 مدل های نظم جویی هیجان
-5-3-2در نظم جویی هیجان چه چیزی نظم جویی می شود؟
-6-3-2 تفاوت های فردی در نظم جویی هیجان
-7-3-2 رویکردهای مداخله در مشکﻻت هیجانی از طریق آموزش نظم جویی هیجان
-8-3-2 اصﻻح راهبردهای نظم جویی هیجان از طریق مدل گروس
-1-8-3-2 مرحله اول: انتخاب موقعیت
-2-8-3-2 مرحله دوم: اصﻻح موقعیت
-3-8-3-2 مرحله سوم: گسترش توجه
-4-8-3-2 مرحله چهارم: تغییر شناختی
-5-8-3-2 مرحله پنجم: تعدیل پاسخ
-9-3-2 تنظیم هیجان و هوش هیجانی
-1-9-3-2تعریف هوش هیجانی
-2-9-3-2ابعاد هوش هیجانی
3-9 – 3-2
مدلهای هوش هیجانی
-4-9-3-2مدل توا نا یی ما یر و سا لووی(…………………………………………… ………………………….. (1997
-5-9-3-2مدل ترکیبی گلدمن
-6-9-3-2
مدل ترکیبی بار-آن
-7-9-3-2مدل هوش هیجانی دولویکس و هیگس( ………………………………. ………………………….. (1999

-3-2 تنظیم هیجان

از آغاز رشته روانشناسی، هیجان با علاقه زیادی مورد تحقیق قرار گرفته است. کسانی مثل جیمز، فروید و داروین هیجان را مورد بررسی قرار داده اند. چنین توجهی دلیل خوبی داشته است. شکی نیست که هیجانها عملکردهای زیادی دارند. مثلاً عملکرد تکاملی، عملکرد اجتماعی و ارتباطی، عملکرد تصمیم گیری و عملکردهای دیگری نیز دارند. هیجانها به شیوه های بسیار زیادی میتوانند انطباقی باشند آنها همچنین میتوانند غیر انطباقی باشند، مشخص کردن تفاوت این دو هدف طلایی علم عاطفه2 است. در

نتیجه رشد این علم، محققان شروع به تعریف ساختارهای کلیدی مورد استفاده در تحقیقاتشان کردند. عاطفه3، هیجان و خلق4 دیگر اصطلاحات جایگزینی نیستند، آنها حالا از لحاظ مفهومی و تجربی متفاوت هستند. عاطفه به مقوله رده بالایی اشاره میکند که همه شرایط دارای بار احساسی (مثبت یا منفی) را در بر میگیرد. هیجان یک زیر نوع5از عاطفه است، و نتیجه پاسخ انعطاف پذیر و استنباط شده از ارزیابی رویدادهای درونی یا بیرونی مرتبط به بهزیستی ارگانیسم هستند. هیجانها چند بعدی و شامل مولفه های

1 Werner & Smit 2- Affective Science 3- Affect 4- Mood 5 . Subtype

22
تجربی، رفتاری و فیزیولوژیکی هستند. برای مثال هیجان ترس ممکن است شامل احساس ترس از سختی، کوشش برای فرار و افزایش ضربان قلب باشد. خلق برای اشاره به ترکیبی از پاسخ های عاطفی است که برای مدت زمان طولانی تری نسبت به هیجانها که نسبتاً گذرا هستند، دوام دارند (آمستادتر1، .(2008 هیجان، پاسخ عصب- فیزیولوژیکی ناپایدار و گذرا به یک محرک است که سیستمی هماهنگ از پاسخهای جسمی و روانی را در ما برمیانگیزد و در مورد ارتباط با محرک به ما آگاهی میدهد و ما را آماده میکند به شیوههایی رفتار کنیم (ماتسوموتو2، .(2009

هیجانهامعمولاً به احساس ها و واکنشهای عاطفی اشاره دارند، هر هیجان از سه مولفه اساسی برخورد است (آمستادتر، :.(2008

مولفه شناختی، افکار، باورها و انتظارهایی که نوع و شدت پاسخ هیجانی را تعیین میکنند. آن چه برای یک فرد فوق العاده لذت بخش است، ممکن است برای دیگری کسل کننده یا آزارنده باشد.
مولفه فیزیولوژیکی که شامل تغییرات جسمی در بدن است. برای مثال، هنگامی که بدن از نظر هیجانی به واسطه ترس یا خشم بر انگیخته میشود، ضربان قلب زیاد میشود، مردمکها گشاد میشوند و میزان تنفس افزایش مییابد. اکثر هیجانها شامل یک انگیختگی کلی و غیر اختصاصی دستگاه عصب هستند.

مولفه رفتاری، به حالتهای مختلف ابراز هیجانها اشاره میکند. جلوههای چهرهای، حالتهای اندام و حرکتهای بیانگر، و آهنگ صدا همراه با خشم، لذت، شادی، غم، ترس و هیجانهای دیگر تغییر میکنند.

جلوه چهرهای مهمترین شکل ارتباط هیجانی هستند. بررسیهایی که صورت گرفتهاند، نشان میدهند که برخی از جلوههایخاصِ چهرهای، ذاتی هستند. و بنابراین، در همه جای دنیا آنها را میشناسند. هیجان ها متشکل از الگوهای پاسخ های فیزیولوژیکی و رفتارهای مخصوص به نوع هستند. و در واقع غالبا از نظر مردم هیجان همان احساسی است که به فرد دست می دهد. ولی هیجان یک رفتار است نه یک تجربهی خصوصی و پدیده ای است که در بقای نوع و تولید مثل نقش دارد .

در حال حاضر دو نوع کاربرد برای این واژه وجود دارد:

1ـ اصطلاحی پوششی3 برای تعداد نامعینی از حالات ذهنی. این همان معنایی است که ضمن صحبت از عشق، ترس و نفرت مورد نظر است.
2ـ برچسبی4 برای زمینهای از تحقیقات علمی که به بررسی عوامل محیطی، فیزیولوژیکی و شناختی این تجربیات ذهنی میپردازد (ریو5، .(1391

1- Amstadter 2 Matsumoto 3 Covering 4 Labling 5 Rio

23
مهمترین چیزی که تاکنون درباره هیجان گفته شده این است که، تا وقتی کسی هیجان را تعریف نکرده فکر میکند معنای آن را میداند. معنای لغوی هیجان عبارتست از هر تحریک یا اغتشاش در ذهن، احساس، عاطفه هر حالت ذهنی قدرتمند یا تهییج شده باشد مفهوم دیگر هیجان نیز برای اشاره به یک احساس، افکار، حالت های روانی و بیولوژیکی مختص آن و دامنه ای از تمایلات شخصی برای عمل نمودن بر اساس آن بکار برده می شود (ریو، .(1390

تعریف هیجان

هر فرد از هیجان، برداشت خاصی دارد و باتوجّه به اطلاعات و گرایش های خود، تعریفی از هیجان ارائه می دهد. یکی می گوید: هیجان یعنی عشق،صَفا، بگو و بخند، گردش و تفریح. دیگری می گوید: هیجان یعنی خطر کردن، ماجراجویی، زدن تو دل حوادث. و شاید بعضی ها که کمی آگاهی بیشتری دارند بگویند: هیجان، هم به غم گفته می شود و هم به شادی.امّا تعریفی که روان شناسی ارائه می دهد دامنه ای بسیار گسترده تری را دربر می گیرد. روان شناسی با تکیه بر یافته های خود به توضیح این واژه می پردازد. البته در روان شناسی نیز تعریف های گوناگونی از هیجان، ارائه شده است و ما برای این که تعریفی ارائه دهیم که از سویی مفهوم هیجان را مشخص کند و از سوی دیگر، این تعریف آنچنان علمی صِرف نباشد (که فهم آن برای عموم مردم، مستلزم آگاهی از پیش فرض های روان شناختی باشد )،

سعی بر ساده تر نمودن تعریف داشته ایم (خداپناهی، .(1390

هیجان در افراد به دنبال محرک های بیرونی و گاهی درونی ظاهر می شود. به هیجان، عاطفه نیز گفته می شود که عمدتا در قالب هایی مثل: ترس، خشم، اندوه، شادمانی و لذت، عشق، شگفتی، نفرت و شرم، بروز پیدا می کند. برای مثال، انسان وقتی با یک واقعه خطرناک مواجه می شود ، بی اختیار، نشانه های آمادگی برای گریز و فرار از لحاظ جسمی و فیزیولوژیک در او به وجود می آید و از لحاظ روانی هم نشانه ها و رفتارهایی مبتنی بر ترس در فرد، ظاهر می شود که به آن حالت هیجان، »ترس« گفته می شود. گاهی اوقات این حالت ترس، تبدیل به هیجان »خشم« می شود و فرد، بدون این که خودش اختیاری داشته باشد، حالت پرخاشگری و تدافعی به خود می گیرد (ریو، .(1391

چند نوع هیجان وجود دارد؟

گرایش شناختی بر هیجان های اصلی مثل خشم، ترس تاکید می کند و به اهمیت هیجان های ثانوی یا اکتسابی کم بها می دهد. گرایش شناختی قبول دارد که هیجان های اصلی مهم هستند اما معتقد است جالب بودن تجربه های هیجانی به خاطر تجربه های فردی ، اجتماعی و فرهنگی است. در نهایت پاسخ-دهی به سوال فوق بستگی به اینکه طرفدار گرایش شناختی باشیم یا زیست شناسیی فرق می کند (خداپناهی، .(1390

24
دیدگاه زیستی معتقد است که انسان ها چیزی بین 2 تا 10 هیجان دارند. دیدگاه شناختی معتقد است که انسان ها خزانه هیجان بسیار متنوع تری از هیجان های اصلی دارند. این نظریه پردازان می گویند درست است که تعداد معدودی مدار عصبی و واکنش بدنی مثل جنگ و گریز وجود دارد اما چند هیجان مختلف می تواند از واکنش زیستی یک ایجاد شوند برای مثال یک پاسخ فیزیولوژیکی تنها مثل بالا رفتن سریع فشار خون می تواند مبنای زیستی خشم ، حسادت یا رشک باشد. تعداد هیجانات شناخته شده با در نظر گرفتن ترکیبات ، گوناگونی ها تحولات و اختلالات جزئی میان آنها به صدها نوع می رسد در واقع هیجانات ظریف بی شماری وجود دارند که برای بیان آنها واژه ای وجود ندارد (خداپناهی، .(1390 برخی از هیجانات به شرح زیر می باشد:

-خشم:1 تهاجم ، هتک حرمت، تنفر، غضب، اوقات تلخی، غیظ، آزردگی، پرخاش ، خصومت ، اذیت، تند مزاجی ، دشمنی و شاید در بدترین حالت تنفر و خشونت آسیب شناختی -اندوه:2 غصه، تاثر، دلتنگی، عبوسی، مالیخولیا، دلسوزی به حال خود، احساس تنهائی، دل شکستگی، ناامیدی، و در سطح آسیب شناختی، افسردگی شدید

ترس:3 اضطراب، بیم، ناآرامی ، دلواپسی ، بهت ، نگرانی ، توهم ، ملاحظه کاری ، تردید ، زود رنجی ، ترسیدن ، ترس ناگهانی (شوک ) ، وحشت و از نظر آسیب شناسی روانی هراس و وحشت زدگی
شادمانی:4 شادی، لذت، آسودگی، خرسندی، سعادت، شوق ، تفریح ، احساس غرور ، لذت جسمانی ، به هیجان آمدن وجد ، خشنودی ، رضایت ، شنگولی ، بوالهوسی ، از خود بی خود شدن و در نهایت شیدائی
عشق:5 پذیرش، رفاقت، اعتماد، مهربانی ، هم ریشگی ، صمیمیت ، پرستش ، شیفتگی ، مبهوت شدن

شگفتی:6 جا خوردن، حیرت، بهت، تعجب

نفرت:7 تحقیر، اهانت، خوار شمردن، اکراه ، بیزاری، بی رغبتی

-شرم:8 احساس گناه9، دست پاچگی، احساس پشیمانی، احساس پستی، افسوس، دلشکستگی و توبه این هیجانات را نمی توان طبقه بندی خاصی نمود حالات روحی در حلقه های بیرونی جای دارند و به زبان فنی ، خموش ترند و نسبت به یک هیجان خاص ، دوام بسیار بیشترمی دارند حالات روحی نیز از خلق و خو نشات می گیرد. حالت های هیجانی باید از اختلالات هیجانی آشکار مانند افسردگی بالینی یا

1 Anger 2 Grief 3 Fear 4 happiness 5 Love 6 Surprising 7 Disgust 8 Shame 9 Guilt

25,

 

برای مشاهده توضیحات فایل  پیشینه تحقیق تنظیم هیجان ونظم جویی هیجان  اینجا کلیک کنید

برای دانلود فایل باکیفیت پیشینه تحقیق تنظیم هیجان ونظم جویی هیجان روی دکمه زیر کلیک نمائید

✔️  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی

✔️  بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل

✔️  دانلود سریع و مستقیم

✔️  دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

✔️ دانلود پیشینه تحقیق تنظیم هیجان ونظم جویی هیجان

admin
Author: admin

Posted in:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *