پیشینه تحقیق رضایت از زندگی

Published on می 2, 2024

دانلود پیشینه تحقیق رضایت از زندگی

پیشینه تحقیق رضایت از زندگی

دانلود پیشینه تحقیق رضایت از زندگی

پیشینه تحقیق رضایت از زندگی , خرید , ارزان , مبانی , نظری , رضایت , از , زندگی ,

——-

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات<br>دسته بندی : وورد<br>نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )<br>تعداد صفحه : 37 صفحه<br><br> قسمتی از متن Word (..docx) :<br><br>رضایت از زندگی
آغاز توجه به بهزیستی
در چند دهه ی اخیر و با پیدایش رویکرد روان شناسی مثبت، تغییرات بسیاری در تحقیقات روان شناختی صورت گرفت؛ علاقه به تحقیق در این حیطه افزایش یافت (شوگرن، لوپز، ویماید، لیتل و پرس گروو ، 2006) و گرایش پژوهش ها برای تبیین پدیده های روان شناختی، به سمت توانایی ها و ویژگی های مثبت انسان سوق پیدا کرد (حجازی و همکاران ، 1392). این شاخه ی جدید از روان شناسی اساساً به مطالعه ی علمی توانمندی ها، شادمانی و بهزیستی ذهنی انسان (اشنایدر و لوپز ، 2007؛ به نقل از شیخی و همکاران ، 1389) و موضوع نسبتاً جدیدتر رضایت از زندگی و رویکردهای لذت گرا و سعادت گرا (کار ، 2004؛ ترجمه ی شریفی و نجفی زند، 1387)، می پردازد.
سازمان بهداشت جهانی نیز، سلامت را به عنوان حالتی از بهزیستی کامل جسمی، ذهنی و اجتماعی، و نه صرفاً نبود بیماری تعریف کرده است. این سازمان، سلامت روانی را نیز به عنوان«حالتی از بهزیستی که در آن فرد توانایی های خود را می شناسد، می تواند با فشارهای روانی بهنجار زندگی کنارآید، به نحو پرثمر و مولدی کار کندو برای اجتماع خویش مفید باشد» تعریف می کند (جوشنلو، رستمی و نصرت آبادی، 1385).
با توجه به نقش تعیین کننده ی بهزیستی در تعیین و تبیین کنش وری روان شناختی بهینه در افراد، شواهد تجربی مختلف، مطالعه ی نظامدار عوامل تبیین کننده ی الگوی تجارب هیجانی مثبت و منفی را به مثابه ی یکی از مهم ترین اولویت های پژوهشی خود تعریف کرده است (هوبنر، سالدو، اسمیت و مک نایت ، 2008).

تعریف بهزیستی
سازه ی بهزیستی معمولاً تحت عنوان بهزیستی روان شناختی، بهزیستی اجتماعی و بهزیستی ذهنی موردبررسی قرار می گیرد (حجازی و همکاران، 1392). بهزیستی ذهنی عبارت است از ارزشیابی زندگی برحسب رضایت و تعادل داشتن بین حالات عاطفی مثبت و منفی. مدلی سه مولفه ای (و در برخی موارد با مشترک دانستن دو مولفه عاطفی ، مدل دومولفه ای) برای مفهوم بهزیستی پیشنهادشده است که عبارت است از: 1) عاطفه مثبت، 2) عاطفه منفی، 3) مولفه شناختی رضایت از زندگی (داینر 2000، به نقل از سلطانی زاده، ملک پور و نشاط دوست، 1391).
بهزیستی ذهنی شامل اصول مهمی است که بر همه ابعاد رفتار انسان و پیشرفت او (شامل سلامت فیزیکی و روانی، پیشرفت مهارتی و آموزشی، صلاحیت اجتماعی و ایجاد روابط مثبت اجتماعی) تاثیرمی گذارد (برجز، نیآجی و زاف ، 2002؛ به نقل از پیوسته گر، دستجردی و دهشیری، 1389).

ابعاد مختلف بهزیستی از نظر ریف
باید گفت که بهزیستی مفهومی انتزاعی و چندبعدی است که دارای فرضیه های متعددی است وعوامل بسیاری در تامین بهزیستی افراد با یکدیگر تعامل دارند. در این جا به دلیل این که مدل بهزیستی ریف، مدلی جامع و دربرگیرنده ی متغیرهای پژوهش حاضر است، موردبررسی قرارمی گیرد.
مدل ریف شش بعد کارکرد روان شناسی مثبت که بهزیستی را احاطه کرده اند، در برمی گیرد. این شش بعد عبارت اند از:
خویشتن پذیری، که شامل ارزیابی مثبت فرد از خودش و گذشته اش است. (این بعد به دلیل ارزیابی فرد از خودش، می تواند با خودپنداره که یکی از متغیرهای پژوهش حاضر است، مرتبط باشد)
روابط مثبت با دیگران، اشاره به داشتن روابط پاداش دهنده با دیگران و کیفیت این رابطه دارد. (این بعد با رابطه ی بین والدین و فرزندان و تعارض والد – فرزند که یکی از متغیرهای پژوهش حاضر است، مرتبط است)
استقلال، که به عنوان احساس خودمختاری تعریف شده است. این تعریف به شکل ساده به استقلال و توانایی تنظیم رفتارها، اشاره دارد.
تسلط بر محیط، که اشاره به ظرفیت مدیریت موثر زندگی و دنیای اطراف دارد.
هدف در زندگی، که به عنوان این باور که زندگی فرد هدفمند و بامعناست، تعریف شده است.
رشد شخصی، به معنی رشد توانایی های باالقوه و بالفعل ساختن آن هاست(علیزاده، 1392).

تعریف رضایت از زندگی
دیدگاه فرد نسبت به زندگی بیشتر بر پایه منابع شناختی است، تا عکس العمل های هیجانی کوتاه مدت. به همین دلیل ازلحاظ مفهومی، رضایت از زندگی (جزء شناختی بهزیستی) پایدارتر از عناصر عاطفی است و درنتیجه از آن به عنوان شاخص کلیدی بهزیستی ذهنی مثبت یاد می شود (داینر و داینر، 2009).
تعریف رضایت از زندگی عبارت است از: نگرش مساعد فرد به زندگی خود به طورکلی (هیبرون ،2007). کرسینی (2002) نیز رضایت از زندگی را ادراک یا احساس کلی مثبت هر فرد، در مورد کیفیت زندگی اش، می داند. رضایت از زندگی یک فرایند داوری است که افراد کیفیت زندگی خود را بر اساس ملاک های منتخب خودارزیابی می کنند (شیخی و همکاران، 1389). بنابراین این گونه ارزیابی ها شامل پاسخ های هیجانی افراد، حیطه رضایت و ارزیابی شناختی آنان است (مالکوک ، 2011).
راجع به رضایت، فلاسفه قدیم نظیر ارسطو، افلاطون و همچنین اریک فروم مباحث فراوانی را مطرح کرده اند. به عقیده فروم، نیازهای تامین نشده بر جسم فشار می آورند و ارضای آن ها سبب رضایت می شود. ازکمپ در تعریف رضایت می گوید: «در تضاد با مفهوم خوشحالی که ناظر بر تجربه عاطفی (هیجان ها و احساس ها) است، رضامندی بر تجربه شناختی یا داورانه ای دلالت دارد که به عنوان اختلاف ادراک شده بین آرزو و پیشرفت قابل تعریف است. این تعریف طیفی را تشکیل می دهد که از ادراک کامروایی تا حس محرومیت را در برمی گیرد» (ازکمپ، ترجمه ماهر،1386). در حقیقت رضایت از زندگی این مسائل را منعکس می کند که تا چه اندازه نیازهای اساسی برآورده شده اند و تا چه اندازه انواع دیگر اهداف، به عنوان اهداف قابل دسترسی می باشند. درحالی که برای افرادی که در شرایط کم تر پیشرفته زندگی می کنند، ارضای نیازهای اساسی، بیشتر موردتوجه قرار می گیرد (کومین و نیستیکو ، 2002).
رضایت از زندگی را به عنوان قضاوت شخصی از سعادت و بهروزی و کیفیت زندگی مبتنی بر معیارهای انتخابی هر فرد تعریف کرده اند. مفهوم رضایت به عنوان یک تجربه درونی است که حضور مثبت هیجان ها و نبود احساسات منفی را در برمی گیرد (رود، آرتول دی، مونی، نییر، بولدوین، بامر و روبین ، 2005). رضایت درونی انسان ها، از رشد فردی، اجتماعی و منابع سازشی نشات می گیرد (فانک، هوبنر و والیوس ، 2006).
هنگامی که از افراد خواسته می شود تا رضایت از زندگی خود را ارزیابی کنند، آنان به راهبردهای اکتشافی، عاطفی و دیگر اطلاعاتی که در خاطرشان به آسانی قابل دسترس باشد، تکیه می کنند. به عبارتی تعهد فرد به یک سری اهداف جهت دستیابی به آن و وجود اهدافی مرتبط با روابط اجتماعی، کار و فعالیت؛ رضایت از زندگی را می سازد (فیلسینگر و توما ، 1988، به نقل از شاه سیاه، بهرامی، محبی و ترابی، 1390).
اصطلاح «زندگی» می تواندبه عنوان همه حیطه های زندگی فرد در مقطع خاصی از زمان، یا به عنوان یک قضاوت یکپارچه در مورد زندگی شخص از بدو تولد تعریف شود. این تمایز اغلب در مقیاس های فعلی، مبهم مانده است. بنابراین، بهتر است به پاسخ دهنده آگاهی داده شود که آیا این سوال به زندگی او، از بدو تولد یا به زندگی فعلی او در همه حیطه ها اشاره دارد (داینر، 2006).

عوامل مرتبط با رضایت از زندگی,

 

برای مشاهده توضیحات فایل  پیشینه تحقیق رضایت از زندگی  اینجا کلیک کنید

برای دانلود فایل باکیفیت پیشینه تحقیق رضایت از زندگی روی دکمه زیر کلیک نمائید

✔️  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی

✔️  بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل

✔️  دانلود سریع و مستقیم

✔️  دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

✔️ دانلود پیشینه تحقیق رضایت از زندگی

admin
Author: admin

Posted in:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *