پیشینه تحقیق عملکرد صادراتی

Published on می 2, 2024

دانلود پیشینه تحقیق عملکرد صادراتی

پیشینه تحقیق عملکرد صادراتی

دانلود پیشینه تحقیق عملکرد صادراتی

پیشینه تحقیق عملکرد صادراتی , خرید , ارزان , مبانی , نظری , عملکرد , صادراتی ,

——-

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات<br>دسته بندی : وورد<br>نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )<br>تعداد صفحه : 20 صفحه<br><br> قسمتی از متن Word (..docx) :<br><br>عملکرد صادراتی
از دهه70 تاکنون، حجم عظیم متون تحقیقاتی راجع به عوامل موثر بر روی عملکرد صادراتی بوده است (Sousa et al., 2008; Parhizkar et al., 2010) .اکثریت مطالعات راجع به عملکرد صادراتی بر روی مجموعه ای از متغیر های کاملا متفاوت از یکدیگر متمرکز می باشند . بهرحال درحالیکه عملکرد صادراتی بطورگسترده موضوع تحقیق بوده است ، یکی از ساخت های در حیطه بازاریابی بین المللی ست که بسیار کم فهمیده شده است . ( Katsikeas et al., 2000)
اغلب محققین برروی روابط بین عمکرد و عوامل سازمانی و محیطی متمرکز هستند و کمتر راجع به ارتباط عملکرد و به ویژه اهمیت اجرای استراتژی تاکید دارند. درحالیکه اغلب تحقیقات انجام شده که در ایالات متحده و اروپا توسط محققین صورت پذیرفته درآنها بر روی عملکرد صادراتی تمرکز داشته وکارهای محدودی درکشور های درحال توسعه به ویژه درکشور های حوزه خاورمیانه صورت پذیرفته است .( Matanda & Freeman 2009) حجم کار درحال رشد بیانگر مشکلات عدیده ای ایست که صادرکنندگان از کشور های در حال توسعه در رقابت با یکدیگر با آن روبرو می شوند .( Etemad, 2004) بطور کلی پذیرفته شده است که افزایش صادرات کشور دارای اثرمثبتی برروی رشد اقتصادکشور و همچنین موفقیت شرکت های خصوصی است . افزایش صادرات برای شرکت هایی که درکشور های درحال توسعه حضوردارند بسیار حائز اهمیت می باشد که بانگاهشان بر بازارهای جهانی به عنوان وسیله ای برای حصول اطمینان از رشد ، بقا یا رقابت شان می باشد. عملکرد صادراتی یک جنبه اصلی برای اتخاذ تصمیمات در حوزه تجارت بین المللی است . محققین برروی تعریف عملیاتی یا مفهومی آن اتفاق نظر ندارند . تحقیق در زمینه عملکرد صادراتی بر روی دوبعد متمرکزمی باشد، اولی تفهیم این ساختار و ثانیا شناسایی عوامل موثر برآن . درحال حاضراجماع گسترده ای وجوددارد که عملکرد، درک چندبعدی وگسترده ای را شامل می گردد که مولفه های اصلی آن اقصادی و استراتژیک می باشند . ولی همچنان عدم اتفاق نظر گسترده برروی سنجش خاص آن و چگونگی عملکرد ابعادش هنوز وجود دارد . بنابراین، این ساخت به تنهایی هنوز به عنوان مفهوم سازی و عملیات سازی بطور کلی پذیرفته نشده (Katsikeas et al., 2000; Papadopoulos & Martin Martin, 2010) . عملکرد صادراتی می تواند به عنوان نتیجه فعالیت های بین المللی قلمدادگردد . ازاین منظر، عملکرد صادراتی حوزه ای است که شرکت به اهدافش زمانیکه درحال صادرکردن محصول به بازارخارجی است، دست می یابد . (Navarro et al., 2010) اندازه گیری عملکرد صادراتی بنابه دلائل زیادی یک مساله بسیار مهم است. شرکت ها نوعا جزئیات مالی فعالیت های صادراتی شان را گزارش نمی دهند ، دسترسی به داده های آرشیوی و معتبر بسادگی میسر نمی باشد. ازسوی دیگر، مقامات شرکت ممکن است تمایلی به افشای اطلاعات محرمانه به افراد خارج از شرکت نداشته باشند، به خصوص راجع به بخش خاصی از شرکت شان. (Leonidou et al., 2002) کاتسیکیاس بالغ بر 100 مطالعه تجربی در مورد اندازه گیری عملکردصادراتی را موردنقد و بررسی قرار داده است، و42 اندازه گیری فردی را شناسایی و نتیجه گیری کرد که اندازه گیری این ساخت از مشکلات ومحدودیت های عملیاتی و روش شناختی که مانع پیشرفت نظریه دراین زمینه می شوند رنج می برد.( Katsikeas et al., 2000)شایان ذکراست؛اهمیت اندازه گیری های عملکرد صادراتی گوناگون می تواند برحسب سطح توسعه شرکت از لحاظ بین االمللی متفاوت باشد و با اهداف فروش شاید در مراحل اولیه مرتبط تر باشد ولی اندازه گیری سود درمراحل بعدی حائض اهمیت می باشد . (Papadopoulos & Martin Martin, 2010)
عوامل موثر بر عملکرد صادراتی
افزایش رقابت در مقیاس جهانی باعث شده است که شرکت های بیشتری به دنبال کسب فرصت در بازارهای بین المللی باشند تا به اهداف خود دست یابند و جایگاه و بقای خود در بازار را تضمین نمایند. صادرات از قدیم محبوب ترین شیوه ی ورود به بازار بین المللی بوده است که شرکت های کوچک و متوسط از آن بهره مند شده اند. در پایه ای ترین شکل، صادرات نیازمند حداقل منابع مالی و انسانی و دیگر منابع لازم است که شامل سرمایه گذاری اندک و خطرات مالی است و انعطاف پذیری ساختاری و راهبردی بیشتر در بازار را ممکن می سازد. ولی دستیابی به پیروزی در بازار صادرات کار آسانی نیست و دلیل آن ماهیت چندگانه ، متنوع و ویژه ی محیط خارجی است . پژوهش های تجربی بسیاری انجام گرفته تا عوامل دخیل در صادرات موفق شناسایی شوند. به طور خاص، توجه به پژوهش ها بر 5 گروه اصلی از متغیرها متمرکز شده است که بر عملکرد صادراتی اثر می گذارند: " (الف) ویژگی های مدیریتی ، شخصی، تجربی، دیدگاهی، رفتاری و پیوسته ی تصمیم گیرندگان شرکت صادرکننده؛ (ب) عناصر سازمانی مربوط به ویژگی ها، عملیات ها، منابع و اهداف سازمان صادرکننده؛ (پ) عوامل محیطی شکل دهنده ی عمل و محیط های کلان که صادرکنندگان بازارهای داخلی و خارجی در آن عمل می کنند؛ (ت) هدف یابی، شناسایی، گزینش و تفکیک بازارهای بین المللی؛ (ث) متغیرهای ترکیبی بازاریابی، محصول صادراتی شرکت، هزینه یابی، توزیع و راهبرد ارتقاء " رابطه ی این متغیرها با عملکرد صادراتی در پژوهش های مختلف مفهوم سازی شده است. تحلیل ما از این بررسی سه مجموعه ی مجزا از متغیرها را آشکار ساخت که می توان مدل عملکرد صادراتی ساده شده را بر مبنای آن ایجاد کرد. نخستین گروه شامل متغیرهای مربوط به عوامل مدیریتی، سازمانی ومحیطی است که به عنوان نیروهای پیشین عمل می کنند، بدین معنی که اثرغیرمستقیم بر عملکرد صادراتی دارند.گروه دوم شامل متغیرهای مربوط به راهبرد بازاریابی شرکت می باشد (مثل هدف یابی و برنامه های ترکیب بازاری) که رابطه ی مستقیم با عملکرد صادراتی دارند. گروه سوم شامل سنجش های اقتصادی و غیراقتصادی عملکرد صادراتی شرکت هاست. مکانیسم اجرایی پایه ی مدل شامل رابطه ی علی یک سویه است. عوامل مدیریتی ، سازمانی و محیطی بر هدف یابی و ترکیب بازاریابی صادرات شرکت اثر می گذارند و در عوض برعملکرد صادراتی نیز اثرگذار هستند. همانطور که در شکل زیرنشان داده شده است، این تاثیرها نشان دهنده ی خلاصه ای از کار مفهومی پیشین هستند و مبنایی برای تحلیل را در بردارند .

شکل1: ساخت مدل های عملکرد صادراتی (ایوانز،2001)
رابطه ی بین راهبرد بازاریابی صادرات و عملکرد صادراتی هنوز به خوبی مشخص نشده است.ولی بررسی این ارتباط حیاتی است چون می تواند سیاست شرکت را به سه روش مهم آگاه سازی و هدایت نماید: (الف) می توان منابع نادر شرکت را بسوی عناصر راهبردی بازاریابی هدایت کرد که عملکرد صادراتی را ارتقاء می بخشد؛(ب)راهبردهای بازاریابی رامی توان به ابعادعملکردی مرتبط ساخت که در برآوردن اهداف صادرات مفیدترهستند؛(پ) راهبردهای بازاریابی را می توان طبق عوامل مهم خاص بافت تنظیم کرد.
اندازه گیری عملکرد صادراتی
هیچ معیار عامه پسند برای اندازه گیری عملکرد صادرات وجود ندارد . متون تحقیقاتی نشان می دهند که مطالعات مورد نظر از دو رویکرد متفاوت برای اندازه گیری عملکرد صادراتی استفاده شده است . رویکرد ابتدایی شرکت ها را به حالت صادر کننده وغیرصادرکننده تقسیم کرده است .
هدف اصلی مطالعات انجام شده که از دوگانگی صادر کننده – غیرصادرکننده استفاده می کنند توسعه درک ویژگی هائی ست که دو گروه را از هم جدا می کنند . (Burton & Schlegelmilch, 2007; Cavusgil & Nevin, 2001; Daniels & Goyburo, 1997) .
مساله اساسی با رویکرد صادرکننده-غیرصادرکننده ، فرض اینست که صادرات فی نفسه به عنوان عملی موفقیت آمیز می باشد.این روش قادر به تشخیص این نیست که سازمان ها درپی صادرات بخاطر مزایای در ارتباط با رشد افزون و سوددهی بالای آن هستند. نتایج حاصل از مطالعات با استفاده از این روش قادربه نشان دادن استراتژی های مورداستفاده توسط صادر کنندگانی که در حاشیه موفق بوده اند است، برای اینکه آنها احتمالا از لیست صادرکنندگان کاملا موفق بیرون هستند. روش دوم عملکرد صادراتی شرکت را با استفاده از برخی شاخص های معنادار موفقیت رصد می کند. این رویکرد بهبود وضعیتی را بر روی روش طبقه بندی نشان می دهد. دراین گروه از مطالعات ، عملکرد صادراتی بطورمعمول با استفاده از شاخص واحد ، اندازه گیری می شود . (Boughhanmi, Al-Mandheri Al-Oufi & Omezzine, 2007; Garnier, 1982; Fenwick & Amine, 1999) معروف ترین شاخص میزان شدت صادرات است ،که به شکل صادرات به عنوان درصدی از فروش کل سود آوری صادرات و نرخ رشد صادرات قلمداد می گردد. (Edmi unds & Khoury,2006; Kirpalani & MacIntosh, 2000) صادرات و شاخص های رشد صادرات ترجیحا به سمت شدت سود مستقیم متمایلند برای آنکه اکثر شرکت ها تمایلی به فاش کردن ارقام سود خود ندارند . (Boughhanmi, et al. 2007)
معروفترین تکنیک های تجزیه وتحلیل مورداستعمال دراین مطالعات رگرسیون چندگانه وآنالیزواریانس می باشند .
علیرغم بهبود، بهرحال مدرکی دردست است که عملکرد صادراتی یک ساختار چندوجهی است و فقط بایک شاخص واحد بدست نمی آید . . (Lee&Yang,2000;Cavusgil&Zou,2004;Walters&Samiee,2000; Cooper & Kleinschmidt, 2005; Reid, 2002) در این بررسی ، شاخص شدت صادرات عملکرد مورد استفاده واقع شده است . داده های جمع آوری شده شایستگی استفاده از اندازه گیری مضاعف و رشدصادرات را ندارند،چراکه اغلب شرکت های بررسی شده نسبت به مراجعه به فایل هایشان برای بیرون کشیدن داده های فروش برای چند سال اخیر بی میل هستند . مسلما، درصدفروش حاصل از صادرات مبتنی بر این فرض است که شرکت ها به سمت افزایش سهم فروش شان از صادرات سوق یافته اند. این نسبت بطورعمده در ارتباط با ترویج دهنده صادرات ملی است که درجستجوی آغاز وگسترش فروش حاصل از صادرات بدون درنظرگرفتن سودحاصله می باشد. البته برای یک شرکت شخصی از اهمیت کمی برخوردار می باشد ، چراکه سودش در سوددهی صادرات بوده و به حجم و میزان سهم بازار نمی اندیشد .
بهرحال طبق یک مشاهده (Hirsch,1991:17) درحالیکه دوهدف لزوما منطبق نیستند، آنها باهم تداخل ندارند. شرکت هایی که درجستجوی سودحاصل ازصادرات هستند، انتظارمی رود که بایستی سهم صادرات خود راگسترش دهند. بنابراین، درحالیکه دوهدف ما برهم منطبق نیستند، انتظارمی رود آنها در مسیرهای با مشابهت خیلی کم یا زیاد گام بردارند.چنین به نظرمی رسدکه نرخ محدودیت جدی بر روی اعتبار از خود نشان ندهند. این دیدگاه توسط یکی از مطالعات تایید شد (Dess & Robinson, 2004) که بیان داشت که از طریق رویکردهای اندازه گیری مختلف که اشکالات عدیده ای را به ما نشان می دهند، مدارک و شواهدی دردست است که یافته های موجود بطور معناداری نتایج متفاوتی را نشان نمی دهند .
استراتژی بازار – محصول
1.13.2 انتخاب بازار و عملکرد صادراتی
شاید اولین گام منطقی در شرکتی که بدنبال استراتژِی بازار محصول می باشد، انتخاب بازار باشدیعنی انتخاب کشوری که برای صادرات بایستی انتخاب گردد و ثانیا ایجاد بخش مشتری گردانی که بایستی در آن کشورها برای خدمت گذاری ایجاد شود . دو ساختار انتخاب بازار در مطالعات تجربی استفاده شدند : صادرات به کشور های صنعتی درمقابل غلظت بازار و LDCs . غلظت بازار اشاره به صادرات به تعداد کمی از کشور ها ، در برابر توزیع یا صادرات به کشور های زیاد دارد . یافته هایی باتوجه به این دو ساختار در مطالعات تجربی ، گزارش شده اند :
درابتدا، دومطالعه حاضر، پی به این حقیقت بردند که صادرکنندگان با رشدبالاتر جایگاه نسبتا بالاتری با تکیه بر بازارهای صنعتی دارند درحالیکه صادرکنندگان با رشد پایین بیشتر در کشورهای با رشد پایین جایگاه خاص خودراحفظ کرده اند. ( Christensen,da Roch &Gertner, 2007; Denis & Depelteau, 2005)
و در مورد دوم، یکی از مطالعات حاضر (Cooper & Kleinschmidt, 1985) اشاره به این دارد که صادر کنندگان با گرایش جهانی تحقق نرخ رشد بالاتری در صادرات با تکیه برهمسایگان خود خواهند داشت .
درحالیکه یکی ازمطالعات پی به میزان غلظت بازار برای همبستگی منفی با سوددهی حاصل از صادرات می برد، ( Airaksinen, 2002) دیگری همبستگی مثبتی را با سوددهی صادراتی گزارش می کندولی همبستگی منفی با رشد صادرات در این بین گزارش شد. نتایج تجربی درباره رابطه بین استراتژی انتخاب بازار صادرات و عملکرد صادراتی کاملا با هم درتناقض بسرمی برند.
2.13.2 محصولات ارائه شده و عملکرد صادراتی,

 

برای مشاهده توضیحات فایل  پیشینه تحقیق عملکرد صادراتی  اینجا کلیک کنید

برای دانلود فایل باکیفیت پیشینه تحقیق عملکرد صادراتی روی دکمه زیر کلیک نمائید

✔️  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی

✔️  بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل

✔️  دانلود سریع و مستقیم

✔️  دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

✔️ دانلود پیشینه تحقیق عملکرد صادراتی

admin
Author: admin

Posted in:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *