پیشینه تحقیق فاجعه وامر فاجعه مند

Published on می 2, 2024

دانلود پیشینه تحقیق فاجعه وامر فاجعه مند

پیشینه تحقیق فاجعه وامر فاجعه مند

دانلود پیشینه تحقیق فاجعه وامر فاجعه مند

پیشینه تحقیق فاجعه وامر فاجعه مند , خرید , ارزان , مبانی , نظری , فاجعه , وامر , فاجعه , مند ,

——-

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات<br>دسته بندی : وورد<br>نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )<br>تعداد صفحه : 50 صفحه<br><br> قسمتی از متن Word (..docx) :<br><br> فاجعه وامر فاجعه مند

فص لدوم:

1-2 تعریف فاجعه ……………………………………………………………………………..

2-2 خاطره و روایت……………………………………………………………………………

3-2 خاطره و فراموشی……………………………………………………………………….

1-3-2 شق بیماری، درمانی …………………………………………………….

2-3-2 شق عملی ……………………………………………………………………..

3-3-2 شق اصولی، اخلاقی و سیاسی……………………………………….

4-2 خاطره و مخاطب………………………………………………………………………….

3

5-2 خاطره در فاصله گناه و شرم………………………………………………………..

6-2 خاطره، تناقضها و امکانات شهادت……………………………………………..

:1-2 تعریف فاجعه

هر چند تعریفی واحد و خاص از فاجعه1 وجود ندارد و هر کس از زاویه دید خود فاجعه و امر فاجعهمند را تعریف میکند، اما با در نظر گرفتن تنوع تعریفها میتوان به این نتیجه رسید که هر تعریفی از فاجعه، تعریفی است از نظرگاه خاص با "سوگیری ذهنی".2 بر این اساس و برای پرهیز از چنین مناقشاتی، سعی میکنیم با استناد به رویکرد تعریفی موریس بلانشو3 از فاجعه به مثابه درک تبعات و اعراض فاجعه، مدخلی بر ورود به بحث باز کنیم و سپس از خلال آنها به منظومهای از تعاریف و نظرگاهها حول محور فاجعه دست یابیم. چرا که بلانشو در این تعریف، به جای پرداختن به معانی فاجعه، به نسبت آن با جایگاه سوژهی فاجعه میپردازد و مینویسد: "وقتی زیر تهدید فاجعه هستیم، قبلا فاجعه خطر را پشت سر گذاشته است. پس فاجعه پشت سر گذاری خطر است" (یاسین، .(137 :2005 آنچه در این تعریف حائز اهمیت است تصور جایگاه سوژه به مثابه کسی که خطری را در گذشته از سر گذرانده، در مقابل بعد کانونینگرانهی فاجعه همچون مقدوراتی در ورای زمان است. به دیگر عبارت بلانشو با متمایز کردن فاجعه از خطر، آن را به صورت وضعیتی تمثیل میکند که از طریق روان و خاطره سوژهی فاجعه، به حیات تهدیدگرانه خود ادامه میدهد. چنین انگاره ای به جنبه خاطرهگون فاجعه نزد سوژهی فاجعه اشاره دارد، چرا که سوژهی فاجعه تنها چیزی را که پس از تجربهی فاجعه با خود از فاجعه به یادگار دارد، خاطرهای

1- Disaster 2- Subjective bias 3- Maurice Blanchot
12

از فاجعه است. خاطرهای که به صورت کشمکش میان داستان و ناداستان، هر آن مورد تهدید فاجعه است:

تا سوژه فاجعه با نسیان یا سکوت، تن به کرختی بیشور و خلسهی فراموشی بدهد (همان: .(138

به این ترتیب فاجعه در بدویترین مراحل تعریفی خود در هیات "فضایی مجروح"1 در تقابل با خاطره و یادآوری معنا مییابد. یادآوری و روایت فاجعه پس از پشت سرگذاری خطر، موضوعی است که در ادامه این فصل بدان خواهیم پرداخت. اما پیشتر لازم است که با تاکید بر لزوم تبدیل خاطره به روایت و ممانعت از افتادن در ورطه فراموشی، این اصل کلاسیک در اهمیت و نقش سازنده روایت را یادآور شویم، که: ]همچنانکه [ فضایل انسانی به بهترین نحو با بازگویی اعمال قابل ستایش قهرمانان منتقل میشوند، هراس ناشی از ]فاجعه و[ شرارت اخلاقی نیز باید به واسطه یادآوری از طریق روایت، به وادی فراموشی سپرده نشود (کرنی، .(63 :1384

بر این اساس در ادامه این فصل سعی میکنیم، ابتدا با بازنگری در بنیادهای نظری روایت شناسی به مثابه "پیکربندی کنش و خاطره در متن زمان" از منظر پل ریکور2، به جایگاه خاطره در متن روایی دست یابیم و سپس با در پرانتز قرار دادن خاطره فاجعه و توانشهای روایی آن از منظر صاحب نظرانی همچون هانا آرنت3، پریمو لوی4، جورجو آگامبن5 و ریچارد کرنی٦، یک مدل منظومهای برای تفسیر متن مدعی روایت ارائه دهیم.

:2-2 خاطره و روایت

1- Space injured 3- Paul Ricoeur 3 – Hanah Arendt 4- Primo Levi 5- Giorgio Agamben 6- Richard Kearney
13

پل ریکور با استناد به مطالعات سنت آگوستین1 در خصوص قدرت تخریب و آشوبگری زمان و اینکه زندگی آدمی مجموعه ای از لحظات و اجزای پراکنده ای است که معنادار بودن آن منوط به ترکیب این اجزا در قالب یک شکل کلی است، سعی میکند تعریف خود از روایت را همسو با اهمیت مقوله زمانی و ترکیب آن با مفهوم پیرنگسازی2 ارسطویی، به شکل زیر ارائه دهد: "زمان وقتی زمان انسانی میشود که به شیوهای روایی بیان شده باشد، و حکایت وقتی دلالت تام مییابد که شرطی بر وجود زمان باشد."

(ریکور،(101 :1383

به این ترتیب در تعریف ریکوری از روایت، درک کنش تنها با آشنایی با شبکهی مفهومی کنش و آشنایی با واسطگیهای آن محدود نمیشود، بلکه حتی تا شناسایی ساختارهای زمانی در کنش پیش می رود. چنین درکی از کنش که به بارآورنده روایت است (همان:(112 در واقع محصول در هم آمیزی زوج فعالیت تقلیدی3 و پیرنگسازی است. زوجی که به زعم ریکور محصول ارتباطی میان نظرگاه ارسطویی/ آگوستینی است:

"آگوستین از ناهماهنگی ناله سر میدهد و آن را قید وجودی میداند. ارسطو تشخیص میدهد که در عمل بوطیقایی تمام و کمال، یعنی سرودن شعر تراژیدیایی، هماهنگی بر ناهماهنگی پیروز میشود.

بدیهی است، این منام که میان تجربهی زندهای که در آن ناهماهنگی هماهنگی را ضایع میکند و فعالیت فوق العادهای کلامیی که در آن هماهنگی ناهماهنگی را ترمیم میکند، چنین ارتباطی را برقرار میکنم." (همان: (61

در واقع ریکور با ابتکار به پنداشت آگوستین از زندگی آدمی به مثابه مجموعه ای از لحظات و اجزای پراکنده که معنادار بودن آن منوط به ترکیب این اجزا در قالب یک شکل کلی است، سعی میکند از

1- Saint Augustinus 2-Muthos
3- Mimesis

14

طریق شکلدهی به زمان، غیاب موضوعی این امر را در متن محاکات ارسطویی گوشزد کند. در حالیکه با یک استنباط کلی از خوانش ارسطویی میتوان به حضور ضمنی قید زمان در آثار ارسطو پی برد، آنجا که فعالیت تقلیدی در متن وی می تواند در وجهه بازنمود کنش و آراستن امور واقع به کار گرفته شود، یعنی جایی که پیرنگسازی به مثابهی آراستن امور واقع بر هماهنگی تاکید میکند و شاخص این هماهنگی سه خصوصیت کامل بودن، کلی بودن و امتداد درخور است. در اینجا انگاره کل1 به نوعی با انگاره زمان همراه میشود، انگاره ای که حاوی آغاز و میانه و پایان است (همان: .(76 اما باز با این اوصاف تجزیه و تحلیل پیرنگ به نفع خصوصیت منطقیاش در متن ارسطو، موجب دور شدنش از خصوصیت زمانمند آراستنکاری میشود و درست وقتی که با انگارهی زمان همراه میشود بیش از هر وقت دیگری از آن دور می ماند. چرا که آنچه آغاز را تعیین میکند نبود پیشینه نیست، بلکه نبود ضرورت در توالی است، در حالیکه پایان به درستی همان چیزی است که پس از چیز دیگر میآید، و سرآخر تنها جنبهی زمانمند در تعریف بوطیقایی ارسطو عنصر میانه است که از طریق توالی توصیف شده است: "پس از چیز دیگری می آید و چیز دیگری پس از آن می آید". اما باز ارسطو در نمونه تراژدیایی از خصلت زمانمندی به خصلت

"دگرگون سازی" گریز می زند، تا از نو ترتیب توالی تابعی از منطق باشد. چنین نتیجهای در کار ارسطو، به زعم ریکور ناشی از عدم اخذ انگارههای آغاز، میانه و پایان از تجربه است: این انگارهها مشخصهی کنش واقعی نیستند، بلکه جلوههای ترتیب شعرند. (همان: (77,

 

برای مشاهده توضیحات فایل  پیشینه تحقیق فاجعه وامر فاجعه مند  اینجا کلیک کنید

برای دانلود فایل باکیفیت پیشینه تحقیق فاجعه وامر فاجعه مند روی دکمه زیر کلیک نمائید

✔️  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی

✔️  بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل

✔️  دانلود سریع و مستقیم

✔️  دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

✔️ دانلود پیشینه تحقیق فاجعه وامر فاجعه مند

admin
Author: admin

Posted in:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *