پیشینه تحقیق و ادبیات نظری بازار بورس و تأمین مالی ناشی از بدهی های عملیاتی

Published on می 2, 2024

دانلود پیشینه تحقیق و ادبیات نظری بازار بورس و تأمین مالی ناشی از بدهی های عملیاتی

پیشینه تحقیق و ادبیات نظری بازار بورس و تأمین مالی ناشی از بدهی های عملیاتی

دانلود پیشینه تحقیق و ادبیات نظری بازار بورس و تأمین مالی ناشی از بدهی های عملیاتی

پیشینه تحقیق و ادبیات نظری بازار بورس و تأمین مالی ناشی از بدهی های عملیاتی پیشینه تحقیق و ادبیات نظری بازار بورس و تأمین مالی ناشی از بدهی های عملیاتیدانلود پیشینه تحقیق و ادبیات نظری بازار بورس و تأمین مالی ناشی از بدهی های عملیاتی پیشینهت

——-

پیشینه تحقیق و ادبیات نظری بازار بورس و تأمین مالی ناشی از بدهی های عملیاتی

پیشینه تحقیق و ادبیات نظری بازار بورس و تأمین مالی ناشی از بدهی های عملیاتی

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: .docx
تعداد صفحات: 43
حجم فایل: 133
قیمت: 64000 تومان

بخشی از متن:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 43 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

‏فصل ‏د‏و‏م‏ ‏……………………‏……….‏………‏………………………………..‏.‏ ‏مروری بر ادبیات تحقیق
43
‏ وپیشینه تحقیق ‏بازار‏ ‏بورس‏ و‏ ‏تأم‏ی‏ن‏ ‏مال‏ی‏ ‏ناش‏ی‏ ‏از‏ ‏بده‏ی‏ ‏ها‏ی‏ ‏عمل‏ی‏ات‏ی
‏فصل‏ ‏دوم‏:‏ ‏مرور‏ی‏ ‏بر‏ ‏ادبيات‏ ‏تحقيق
‏1-2 ‏مقدمه‏ ‏11
‏2-2 ‏بازار‏ ‏بورس‏ ‏12
‏3-2 ‏دلايل‏ ‏عمده‏ ‏تامين‏ ‏مالي‏ ‏شركت‏ ‏ها‏ ‏12
‏4-2 ‏روش‏ ‏هاي‏ ‏تامين‏ ‏مالي‏ ‏13
‏1-4-2 ‏تامين‏ ‏مالي‏ ‏كوتاه‏ ‏مدت‏ ‏13
‏2-4-2 ‏تامين‏ ‏مالي‏ ‏بلند‏ ‏مدت‏ ‏13
‏5-2 ‏تأم‏ی‏ن‏ ‏مال‏ی‏ ‏ناش‏ی‏ ‏از‏ ‏بده‏ی‏ ‏ها‏ی‏ ‏عمل‏ی‏ات‏ی‏ ‏14
‏1-5-2 ‏بده‏ی‏ ‏ها‏ی‏ ‏عمل‏ی‏ات‏ی‏ ‏قرارداد‏ی‏ ‏15
‏1-1-5-2 ‏اعتبارات‏ ‏تجار‏ی‏ (‏حساب‏ ‏پرداختن‏ی‏ ‏تجار‏ی‏)‏ ‏15
‏1-1-1-5-2 ‏هز‏ی‏نه‏ ‏اعتبارات‏ ‏تجار‏ی‏ ‏15
‏2-1-1-5-2 ‏هز‏ی‏نه‏ ‏عدم‏ ‏استفاده‏ ‏از‏ ‏تخف‏ی‏ف‏ ‏16
‏3-1-1-5-2 ‏تأخ‏ی‏ر‏ ‏در‏ ‏پرداخت‏ ‏16
‏4-1-1-5-2 ‏اعتبار‏ ‏تجار‏ی‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏ابزار‏ی‏ ‏برا‏ی‏ ‏تأم‏ی‏ن‏ ‏مال‏ی‏ ‏16
‏2-1-5-2 ‏اسناد‏ ‏پرداختني‏ ‏17
‏3-1-5-2 ‏ساير‏ ‏حساب‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏اسناد‏ ‏پرداختني‏ ‏17
‏4-1-5-2 ‏پ‏ی‏ش‏ ‏در‏ی‏افت‏ ‏از‏ ‏مشتر‏ی‏ان‏ ‏17
‏2-5-2 ‏بده‏ی‏ ‏ها‏ی‏ ‏عمل‏ی‏ات‏ی‏ ‏برآورد‏ی‏ (‏ذخا‏ی‏ر‏)‏ ‏18
‏1-2-5-2 ‏ذخ‏ی‏ره‏ ‏هز‏ی‏نه‏ ‏ها‏ی‏ ‏معوق‏ ‏19
‏2-2-5-2 ‏ذخ‏ی‏ره‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏19
‏3-2-5-2 ‏ذخ‏ی‏ره‏ ‏مزا‏ی‏ا‏ی‏ ‏پا‏ی‏ان‏ ‏خدمت‏ ‏کارکنان‏ ‏19
‏6-2 ‏تامين‏ ‏مالي‏ ‏ناشي‏ ‏از‏ ‏بدهي‏ ‏هاي‏ ‏مالي‏ ‏20
‏1-6-2 ‏بدهي‏ ‏هاي‏ ‏مالي‏ ‏كوتاه‏ ‏مدت‏ ‏20
‏1-1-6-2 ‏اوراق‏ ‏تجار‏ی‏ (‏اوراق‏ ‏قراضه‏ ‏کوتاه‏ ‏مدت‏)‏ ‏21
‏1-1-1-6-2 ‏اوراق‏ ‏تجار‏ی‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏ی‏ک‏ی‏ ‏از‏ ‏ابزارها‏ی‏ ‏تأم‏ی‏ن‏ ‏مال‏ی‏ ‏21
‏فصل ‏د‏و‏م‏ ‏……………………‏……….‏………‏………………………………..‏.‏ ‏مروری بر ادبیات تحقیق
2
‏2-1-6-2 ‏وام‏ ‏ها‏ی‏ ‏بانک‏ی‏ ‏کوتاه‏ ‏مدت‏ ‏22
‏3-1-6-2 ‏وث‏ی‏قه‏ ‏قرار‏ ‏دادن‏ ‏حساب‏ ‏ها‏ی‏ ‏در‏ی‏افت‏ی‏ ‏22
‏4-1-6-2 ‏وث‏ی‏قه‏ ‏قرار‏ ‏دادن‏ ‏موجود‏ی‏ ‏کالا‏ ‏23
‏2-6-2 ‏بدهي‏ ‏هاي‏ ‏مالي‏ ‏ميان‏ ‏مدت‏ ‏و‏ ‏بلندمدت‏ ‏23
‏1-2-6-2 ‏وام‏ ‏هاي‏ ‏بانكي‏ ‏بلندمدت‏ ‏24
‏2-2-6-2 ‏وام‏ ‏هاي‏ ‏شركت‏ ‏هاي‏ ‏بيمه‏ ‏و‏ ‏ساير‏ ‏موسسات‏ ‏اعتباري‏ ‏24
‏3-2-6-2 ‏تامين‏ ‏مالي‏ ‏تجهيزات‏ ‏24
‏4-2-6-2 ‏بدهيهاي‏ ‏رهني‏ ‏24
‏5-2-6-2 ‏اوراق‏ ‏قرضه‏ ‏25
‏1-5-2-6-2 ‏انواع‏ ‏اوراق‏ ‏قرضه‏ ‏25
‏6-2-6-2 ‏مزايا‏ ‏و‏ ‏معايب‏ ‏تامين‏ ‏مالي‏ ‏از‏ ‏طريق‏ ‏بدهيهاي‏ ‏بلندمدت‏ ‏26
‏7-2 ‏تشريح‏ ‏بازده‏ ‏و‏ ‏انواع‏ ‏آن‏ ‏28
‏1-7-2 ‏بازده‏ ‏سهام‏ ‏28
‏2-7-2 ‏بازده‏ ‏مورد‏ ‏انتظار‏ ‏يك‏ ‏سهم‏ ‏30
‏3-7-2 ‏بازده‏ ‏ارزش‏ ‏ويژه‏ ‏يا‏ ‏حقوق‏ ‏صاحبان‏ ‏سهام‏ ‏30
‏4-7-2 ‏بازده‏ ‏دارايي‏ ‏31
‏5-7-2 ‏بازده‏ ‏سرمايه‏ ‏گذاري‏ ‏31
‏8-2 ‏نظرات‏ ‏و‏ ‏تئوري‏ ‏هاي‏ ‏تامين‏ ‏مالي‏ ‏32
‏1-8-2 ‏نظريه‏ ‏سنتي‏ ‏32
‏2-8-2 ‏نظريه‏ ‏مود‏ی‏گل‏ی‏ان‏ی‏ ‏و‏ ‏م‏ی‏لر‏ ‏33
‏3-8-2 ‏ماليات‏ ‏و‏ ‏نظريه‏ ‏مود‏ی‏گل‏ی‏ان‏ی‏ ‏و‏ ‏م‏ی‏لر‏ ‏34
‏4-8-2 ‏هزينه‏ ‏هاي‏ ‏ورشكستگي‏ ‏و‏ ‏نظريه‏ ‏مود‏ی‏گل‏ی‏ان‏ی‏ ‏و‏ ‏م‏ی‏لر‏ ‏34
‏5-8-2 ‏هزينه‏ ‏هاي‏ ‏نمايندگي‏ ‏34
‏6-8-2 ‏تئوري‏ ‏موازنه‏ ‏ايستا‏ ‏يا‏ ‏پايدار‏ ‏35
‏7-8-2 ‏نظريه‏ ‏عدم‏ ‏تقارن‏ ‏اطلاعات‏ ‏36
‏8-8-2 ‏تئوري‏ ‏سلسله‏ ‏مراتب‏ ‏گزينه‏ ‏هاي‏ ‏تامين‏ ‏مالي‏ ( ‏تئوري‏ ‏ترجيحي‏)‏ ‏37
‏فصل ‏د‏و‏م‏ ‏……………………‏……….‏………‏………………………………..‏.‏ ‏مروری بر ادبیات تحقیق
3
‏9-2 ‏مروري‏ ‏مختصر‏ ‏بر‏ ‏مطالعات‏ ‏و‏ ‏تحقيقات‏ ‏39
‏1-9-2 ‏مروري‏ ‏مختصر‏ ‏بر‏ ‏مطالعات‏ ‏خارجي‏ ‏40
‏2-9-2 ‏مروري‏ ‏مختصر‏ ‏بر‏ ‏مطالعات‏ ‏داخلي‏ ‏42
‏مقدمه
‏منابع مالی عنصر حیاتی و مهمی است که هم در تأسیس و ایجاد فعالیتهای اقتصادی و هم در بهره برداری از آن ها نقش کلیدی دارد. اگر منابع مالی در اختیار نباشد هیچگونه فعالیت اقتصادی را نمی توان پایه گذاری کرد. وظیفه هر مدیر مالی، بهینه سازی حقوق صاحبان سهام به منظور حداکثر رساندن بازده سهام سهامداران است. مدیر مالی در این زمینه تصمیماتی اتخاذ می کند که شامل تصمیمات مربوط به کاربرد و تشخیص ساختار مالی و سرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تأمین مالی برای تحصیل بیشترین بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. بنابراین مدیران مالی شرکت ها می توانند از طریق انتخاب بهترین شیوه تأمین مالی بر بازده سهام سهامداران اثر بگذارند.
‏ نكته مهم اين است كه تصميم گيري بهينه در خصوص ساختار مالي كدام است و شركت ها بايد از چه تركيبي در تامين مالي خود استفاده كنند. اگر شركت تمام منابع مورد نياز را از محل سرمايه فراهم كند، از مزاياي اهرم مالي بي بهره خواهد بود و اگر از بدهي در سطح بالايي استفاده كند، ريسك ورشكستگي خود را افزايش خواهد داد. در صورت استفاده از ساختارسرمايه بهينه1. Optimal Capital Structure‏
‏، هزينه سرمايه2. Cost of Capital
‏ شركت حداقل و بازدهي حداكثر خواهد شد. براي پرداختن به اين مساله سوالات اساسي مطرح خواهد شد كه عبارتند از:
‏شركت در چه فعاليت هايي بايد سرمايه گذاري كند؟
‏مزايا، معايب، روش و آثار استفاده از بدهي و سرمايه در وضعيت رقابتي و ارزش شركت چيست؟
‏يك شركت در ساختار سرمايه تا چه اندازه از بدهي و تا چه اندازه از حقوق صاحبان سهام استفاده كند؟
‏منابع مالي مورد نياز را مي توان به طرق مختلف شناسايي و براي بنگاه هاي اقتصادي استفاده كرد. سوال اساسي اين است كه كداميك از منابع در مقاطع مختلف بايد انتخاب شوند و شركت ها چگونه اقدام به تامين منابع مالي نمايند تا بر سود شركت و بازده سهامداران حداكثر تاثير مثبت را بگذارند (خشنود، 1384، 5-4 ).

 

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

 

برای مشاهده توضیحات فایل  پیشینه تحقیق و ادبیات نظری بازار بورس و تأمین مالی ناشی از بدهی های عملیاتی  اینجا کلیک کنید

برای دانلود فایل باکیفیت پیشینه تحقیق و ادبیات نظری بازار بورس و تأمین مالی ناشی از بدهی های عملیاتی روی دکمه زیر کلیک نمائید

✔️  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی

✔️  بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل

✔️  دانلود سریع و مستقیم

✔️  دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

✔️ دانلود پیشینه تحقیق و ادبیات نظری بازار بورس و تأمین مالی ناشی از بدهی های عملیاتی

admin
Author: admin

Posted in:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *