پیشینه تحقیق پژوهش خود نظم بخشی رفتار

Published on می 2, 2024

دانلود پیشینه تحقیق پژوهش خود نظم بخشی رفتار

پیشینه تحقیق پژوهش خود نظم بخشی رفتار

دانلود پیشینه تحقیق پژوهش خود نظم بخشی رفتار

پیشینه تحقیق پژوهش خود نظم بخشی رفتار , خرید , ارزان , مبانی , نظری , پژوهش , خود , نظم , بخشی , رفتار ,

——-

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات<br>دسته بندی : وورد<br>نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )<br>تعداد صفحه : 44 صفحه<br><br> قسمتی از متن Word (..docx) :<br><br>تعاریف و مفاهیم خود نظم بخشی
خودنظم بخشی رفتار
انواع خود نظم بخشی
نظم دهی بیرونی
نظم دهی درون فکنی شده
ویژگی های یادگیرنده خودنظم بخش
منابع خودنظم بخشی
تعیین کننده های شخصی
تعیین¬کننده های رفتاری
تعیین کننده ای محیطی
اصول آموزش برای خود نظم بخشی
ضرورت آموزش خود نظم بخشی در مدارس
الگو های یادگیری خودنظم بخشی
الگوی کرنو
الگوی بو کارتس
الگوی کارور و شییر
الگوی باتلر و وین
الگوی پنتریچ
راهبردهای شناختی یادگیری:
راهبردهای خود گردانی جهت کنترل شناخت:
راهبردهای مدیریت منابع
دیدگاه و نظریه های یادگیری خود نظم بخشی(خودگردان)
پدیدار شناسان
کنش گران
نظریه ویگوتسکی
پردازش اطلاعات درباره یادگیری خودگردان
پیشینه پژوهش
پژوهش های انجام شده در ایران
پژوهش های انجام شده خارج از ایران
فهرست منابع
منابع فارسی
منابع انگلیسی

تعاریف و مفاهیم خود نظم بخشی
خودنظم بخشی رفتار
طبق نظر بندورا اگر اعمال تنها بوسیله پاداش و تنبیه بیرونی تعیین می شدند، مردم شبیه بادبادک عمل می کردند و هر لحظه تغییر جهت می دادند تا خود را به عواملی که بر آنها تاثیر می گذارد وفق دهند. با مردم غیر اصولی رفتار به دور از اخلاق و با مردم درستکار رفتار شرافتمندانه داشتند. حال اگر تقویت کننده بیرونی و درونی رفتار را کنترل نمی کنند پس چه چیزی آن را کنترل می کند؟ پاسخ بندورا این است که رفتار آدمی رفتار خود نظم داده شده است. انسان از تجربه مستقیم و غیر مستقیم معیارهای عملکرد را می آموزد سپس آن معیارها پایه ای می شوند برای ارزیابی های فرد. اگر عملکرد فرد در موقعیت ها با معیارهای او هماهنگ بود مثبت ارزیابی می شوند و اگر هماهنگ نبود منفی ارزیابی می شود. از نظر بندورا تقویت درونی حاصل از ارزشیابی شخصی از تقویت بیرونی نیرومندتر است (هرگنهان ، 2009).
یادگیری خود تنظیمی یک چشم انداز مهم در پژوهش های اخیر روان شناسی تربیتی است (آکسان ، 2009). این رویکرد از سال 1980، مطرح شد و به واسطه اهمیتی که در یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد شهرت فزآینده ای پیدا کرده است (ریان و پینتریج ، 1997؛ نقل از احمدی پور، 1387). یادگیری خود تنظیمی یک فرآیند فعال و خود رهنمون است که دانش آموزان، شناخت، انگیزش، نتایج، رفتار و محیط خود را در جهت پیشبرد اهدافشان کنترل و تنظیم می کنند (گوداس و همکاران ، 2010).
زیمرمن5 یادگیری خود تنظیم را نوعی از یادگیری که در آن افراد تلاش های خود را برای فراگیری دانش و مهارت بدون تکیه به معلم و دیگران، شخصاً شروع کرده و جهت می بخشد تعریف می کند به عبارت دیگر در این یادگیری افراد مهارت هایی برای طراحی، کنترل و هدایت فرآیند یادگیری خود دارند و تمایل دارند یاد بگیرند و قادرند کل فرآیند یادگیری را ارزیابی کنند ( فرمهینی فراهانی و همکاران، 1387). تلاش های فعالانه ای که افراد به طور فراشناختی، انگیزشی و رفتاری در فعالیت های یادگیری از خود نشان می دهند (زیمرمن،2002).
نظریه یادگیری خودتنظیمی یکی از نظریه هایی است که محققان و شناسانِ تربیتی در قالب آن به مطالعه می پردازند. براساس نظریه یادگیری خود تنظیمی، مولفه های شناخت، انگیزش و کنش وری تحصیلی به صورت یک مجموعه درهم تنیده و مربوط به هم در نظرگرفته می شوند (شیرازی تهرانی، 1381). بنابراین، استفاده از راهبردهای یادگیری خود -تنظیمی، از جمله عوامل تعیین کننده در موفقیت تحصیلی محسوب می شود و با بررسی آن می توان عملکرد تحصیلی دانش آموزان را پیش بینی نمود. پیش بینی عملکرد تحصیلی، یکی از موضوع های محوری مورد علاقه روان شناسی تربیتی است ( فارنهام و همکاران، 2003؛ نقل از بوساتو و همکاران، 2000). خود تنظیمی تعیین اهداف، تکمیل برنامه ای در جهت دستیابی به آن اهداف، تعهد نسبت به انجام آن برنامه، اجرای فعال برنامه و اقدامات دیگری که در جهت باز خورد و اصلاح یا تعیین جهت انجام می شود (بندورا، 1986،1997 ؛ نقل از آسچ ، 2005). به بیان دیگر افراد هم پای اجتماعی شدن خود، اتکای کمتری به پاداش ها و تنبیه های بیرونی پیدا کرده و عمدتاً رفتارشان را خود، تنظیم می کنند (کرین ، 2006).
مطالعه سوابق و تحقیقات نشان می دهد که پیرامون خودتنظیمی تحصیلی پرسشنامه اندکی وجود دارد. مطالعه دوگان وآندرد (2011) نشان داد که پرسشنامه خودتنظیمی از شش عامل انگیزش بیرونی، انگیزش درونی، فراشناخت، کنترل و ارتباط شخصی، خود اثربخشی تشکیل شده است. در بررسی دیگری مگنو (2011) به این نتیجه رسید که پرسشنامه خودتنظیمی تحصیلی دارای هفت عامل می باشد شامل حافظه، هدف گزینی، خودارزیابی، جستجوی کمک، ساختار محیطی، مسئولیت یادگیری باشد و برنامه ریزی و سازماندهی می باشد.
انواع خود نظم بخشی
زیمرمن و مارتینز در سال 2002 بین چند نوع خود تنظیمی در حیطه تحصیلی تفاوت قائل شده اند که این انواع خود تنظیمی براساس میزان درونی شدن آنها تقسیم بندی شده است.
نظم دهی بیرونی
در پایین ترین سطح پیوستار درونی سازی قرار دارد. در این حالت، شخص منحصراً بر اساس وقایع بیرونی مورد انتظار دست به انجام عملی می زند یا از انجام یک رفتار باز داری می کند .
نظم دهی درون فکنی شده
میزان زیادی از درونی سازی به وسیله نظم دهی درون فکنی شده تبیین می شود. در این سطح، شخص خود را با تایید خود یا عدم تایید خود، نظم می بخشد .دانش آموز درون فکنی کرده تکلیف خود را انجام خواهد داد و در صورت عدم انجام آن احساس گناه خواهد کرد. آلبرت بندورا در بررسی یادگیر ی خود تنظیمی، دانش آموزان را به عنوان شرکت کننده های فعال از نظر فراشناختی، انگیزش و رفتاری در فرایند یادگیری می داند. از نظر فراشناختی فراگیران خود تنظیم افرادی هستند که روحیه طراحی سازماندهی، خود آموزی و خود ارزیابی دارند. از نظر انگیزشی فراگیران خود تنظیم در تمام مراحل مختلف یادگیر ی خود را افرادی لایق، خود کار آمد و مستقل می یابند. از نظر رفتاری فراگیران خود تنظیم، محیط هایی را انتخاب می کنند که یادگیری را افزایش دهد. در این راستا متغیرهای عاطفی مثل مفهوم خود و منبع کنترل با یادگیری خود تنظیم نقش مهمی ایفا می کنند .اصطلاح خود نظم دهی در یادگیری از سال 1980 معمول شده است. تحقیقاتی که در این زمینه انجام گرفته است به تعامل راهبردهای شناختی ، فراشناختی و انگیزشی در یک ساختار منطقی تاکید کرده اند همچنین استنباط می شود اصطلاح یادگیری خود نظم داده شده دارای بار « خود ارزشی » است به این دلیل که در این نوع رفتار ابزار و واسطه ای است میان افراد و راهبردهای یادگیری آنها از یک سو و اهداف آنها از سوی دیگر. مثلاً ادراک فرد از توانایی های خود و ادراک فرد از سطح دشواری تکلیف سرانجام بر چگونگی کیفیت یادگیری او تاثیر می گذارد (زیمرمن و مارتینز ، 2002؛ نقل از فرمهینی فراهانی و همکاران، 1387).
ویژگی های یادگیرنده خودنظم بخش
زیمرمن معتقد است که فراگیران خودگردان، اهداف مشخصی برای خود در نظر می گیرند و برای دستیابی به آنها راهبردهایی را به کار می برند. این یادگیرندگان، خود شروع به یادگیری می کنند، بر پیشرفت خود نظارت دارند و آن را ارزیابی می کنند. انگیزش درونی و خود ـ انگیختگی در عمل از دیگر ویژگی های یادگیرندگان خود گردان است. به عبارت دیگر، آنان علاوه بر استفاده از راهبرهای شناختی و فراشناختی در یادگیری و ارزیابی نتایج نیز برانگیخته هستند. یادگیرنده های خودتنظیم، راهکارهای شناختی مناسب را به کار می گیرند و از نظر تحصیلی، انگیزه لازم را دارند. فراگیرانی که در یادگیری خود تنظیم فعالند از راهکارهای شناختی یادگیری از قبیل تکرار منظم، بسط و سازماندهی استفاده می نمایند. یادگیرنده های خود تنظیم در برنامه ریزی و سازماندهی یادگیری، مدیریت زمان و برنامه ریزی زمانی، هدف گذاری، کنترل خود و خود ارزیابی نسبت به دیگران برتری دارند (اشنایدر و همکاران، 1989؛ نقل از غلامی،1382). نشانه های یادگیرنده خود تنظیم عبارت است از هدفمند بودن، مدیریت زمان، تمرین معنادار و جهت دار، کاربرد مناسب راهبردهای شناختی و فراشناختی و احساس خودکارآمدی (زیمرمن، 1994، زیمرمن و باس، 1995 ؛ نقل از امینی، 1382). یادگیرندگان خودگردان، تکلیف های خود را طراحی و بررسی می کنند. از فرایند های تفکر خود، آگاهی دارند و از راهبردهای شناختی برای کسب اهداف شان بهره می جویند. یادگیرندگان خود تنظیم، اهدافی برای یک تکلیف ویژه بر می گزینند و از راهبردهای مناسبی برای کسب این اهداف استفاده می کنند، آنها پیشرفت خودشان را نظارت و کنترل می کنند و راهبردهای یادگیری خودشان را تا حدی که لازم باشد، تنظیم می نمایند. به طور خلاصه، یادگیرندگان خود تنظیم، فعالانه جنبه های مهم شناخت و رفتار و محیط را برای کسب اهداف یادگیری خودشان، کنترل می کنند (کدیور، 1388).
به طور کلی، بررسی ها، ویژگی هایی را به شرح زیر برای یادگیرندگان خود گردان مشخص کرده اند ( زیمرمن، 1998 ، 2000، 2001 ، 2002 ؛ وینا ، 1995، کرنو ، 2001؛ نقل از مونتالو ، 2003).,

 

برای مشاهده توضیحات فایل  پیشینه تحقیق پژوهش خود نظم بخشی رفتار  اینجا کلیک کنید

برای دانلود فایل باکیفیت پیشینه تحقیق پژوهش خود نظم بخشی رفتار روی دکمه زیر کلیک نمائید

✔️  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی

✔️  بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل

✔️  دانلود سریع و مستقیم

✔️  دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

✔️ دانلود پیشینه تحقیق پژوهش خود نظم بخشی رفتار

admin
Author: admin

Posted in:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *