چارچوب نظری تحقیق و پیشینه پژوهش تعاریف ساختار سازمانی و فساد سازمانی (سلامت نظام اداری)

Published on می 2, 2024

دانلود چارچوب نظری تحقیق و پیشینه پژوهش تعاریف ساختار سازمانی و فساد سازمانی (سلامت نظام اداری)

چارچوب نظری تحقیق و پیشینه پژوهش تعاریف ساختار سازمانی و فساد سازمانی (سلامت نظام اداری)

دانلود چارچوب نظری تحقیق و پیشینه پژوهش تعاریف ساختار سازمانی و فساد سازمانی (سلامت نظام اداری)

چارچوب نظری تحقیق و پیشینه پژوهش تعاریف ساختار سازمانی و فساد سازمانی (سلامت نظام اداری) چارچوب نظری تحقیق و پیشینه پژوهش تعاریف ساختار سازمانی و فساد سازمانی (سلامت نظام اداری)دانلود چارچوب نظری تحقیق و پیشینه پژوهش تعاریف ساختار سازمانی و فساد

——-

چارچوب نظری تحقیق و پیشینه پژوهش تعاریف ساختار سازمانی و فساد سازمانی (سلامت نظام اداری)

چارچوب نظری تحقیق و پیشینه پژوهش تعاریف ساختار سازمانی و فساد سازمانی (سلامت نظام اداری)

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .docx
تعداد صفحات: 91
حجم فایل: 0
قیمت: 70400 تومان

بخشی از متن:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 91 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

‏مقدمه ‏10
‏2-1- ‏تعار‏ی‏ف‏ ‏سازمان،س‏ی‏ستم‏ ‏اداره‏ ‏و‏ ‏دستگاه‏ ‏دولت‏ی ‏10
‏2-1-1- ‏سازمان ‏10
‏2-1-2- ‏سيستم ‏11
‏2-1-3- ‏اداره ‏12
‏2-2- ‏فساد‏ ‏ادار‏ی ‏12
‏2-2-1- ‏تعريف‏ ‏فساد ‏15
‏2-2-2- ‏سطوح‏ ‏فساد ‏17
‏2-2-3- ‏انواع‏ ‏فساد ‏18
‏2-2-4- ‏فساد‏ ‏سياسي ‏19
‏2-2-5- ‏فساد‏ ‏مالي‏ (‏اقتصادي‏) ‏20
‏2-2-6- ‏فساد‏ ‏اداري ‏20
‏2-2-6-1- ‏مفهوم‏ ‏و‏ ‏تعريف‏ ‏فساد‏ ‏اداري ‏20
‏2-2-6-2- ‏انواع‏ ‏فساد‏ ‏اداري‏ ‏22
‏2-2-6-3- ‏تاريخچه‏ ‏فساد‏ ‏اداري ‏26
‏2-2-7- ‏تحليل‏ ‏فساد‏ ‏در‏ ‏کشورها‏ی‏ ‏جهان‏ ‏سوم ‏27
‏2-2-8- ‏آثار‏ ‏و‏ ‏علل‏ ‏فساد‏ ‏در‏ ‏جهان‏ ‏سوم ‏28
‏2-2-9- ‏تفاوت‌هاي‏ ‏فساد‏ ‏در‏ ‏دو‏ ‏جهان‏ ‏توسعه‌‏يافته‏ ‏و‏ ‏توسعه‌‏نيافته ‏29
‏2-2-10- ‏تاريخچه‏ ‏فساد‏ ‏در‏ ‏ايران ‏30
‏2-2-11- ‏مبارزه‏ ‏با‏ ‏فساد‏ ‏در‏ ‏ايران ‏30
‏2-2-12- ‏وضعيت‏ ‏فساد‏ ‏پس‏ ‏از‏ ‏پيروزي‏ ‏انقلاب‏ ‏اسلامي ‏32
‏2-2-13- ‏رابطه‏ ‏فساد‏ ‏با‏ ‏امور‏ ‏اجتماع‏ی‏ ‏و‏ ‏نهادها‏ی‏ ‏موجود‏ ‏در‏ ‏اجتماع‏ی ‏34
‏2-2-13-1- ‏رابطه‏ ‏فساد‏ ‏و‏ ‏خدمات‏ ‏عمومي‏ ‏دولتي ‏34
‏2-2-13-2- ‏اقتصاد‏ ‏دولتي‏ ‏و‏ ‏فساد ‏35
‏2-2-13-3- ‏بزرگي‏ ‏دولت‏ ‏و‏ ‏فساد ‏36
‏2-2-14- ‏خصوصي‌‏سازي‏ ‏و‏ ‏رابطه‏ ‏آن‏ ‏با‏ ‏فساد ‏36
‏2-2-15- ‏فساد‏ ‏و‏ ‏فقر ‏37
‏2-2-16- ‏فساد‏ ‏و‏ ‏قوانين‏ ‏و‏ ‏مقررات ‏38
‏2-2-17- ‏فساد‏ ‏و‏ ‏دستگاه‏ ‏قضايي ‏38
‏2-2-18- ‏توسعه‏ ‏سياسي،‏ ‏دمكراسي‏ ‏و‏ ‏فساد ‏39
‏2-2-19- ‏فرهنگ‏ ‏و‏ ‏فساد ‏39
‏2-2-20- ‏فساد‏ ‏و‏ ‏جنسيت ‏40
‏2-2-21- ‏فساد‏ ‏و‏ ‏برنامه‌‏هاي‏ ‏توسعه ‏40
‏2-2-22- ‏سياست‌هاي‏ ‏اقتصادي‏ ‏و‏ ‏فساد ‏41
‏2-2-23- ‏فساد‏ ‏و‏ ‏سرمايه‌گذاري ‏41
‏2-2-24- ‏تسخير‏ ‏دولت‏ ‏و‏ ‏فساد‏ ‏ناشي‏ ‏از‏ ‏آن‏ ‏در‏ ‏اقتصادهاي‏ ‏در‏ ‏حال‏ ‏گذار ‏42
‏2-2-25- ‏تبيين‏ ‏علل‏ ‏موجبه‏ ‏فساد ‏43
‏2-2-26- ‏رهيافت‌‏هاي‏ ‏تبيين‏ ‏فساد ‏47
‏2-2-27- ‏عوامل‏ ‏محيطي‏ ‏موجبه‏ ‏فساد ‏49
‏2-2-28- ‏قصد‏ ‏و‏ ‏فرصت،‏ ‏لازمه‏ ‏وقوع‏ ‏فساد ‏50
‏2-2-29- ‏متغيرهاي‏ ‏تسهيل‏ ‏و‏ ‏تشويق‌‏كننده‏ ‏يا‏ ‏بازدارنده‏ ‏از‏ ‏فساد ‏50
‏2-2-30- ‏شيوه‏ ‏ارزيابي‏ ‏و‏ ‏گزينش‏ ‏استراتژي‏ ‏مبارزه‏ ‏با‏ ‏فساد ‏53
‏2-2-31- ‏سياست‌‏هاي‏ ‏كليدي‏ ‏در‏ ‏مبارزه‏ ‏با‏ ‏فساد ‏55
‏2-2-31-1- ‏رقابت‏ ‏در‏ ‏ارائه‏ ‏خدمات‏ ‏دولتي ‏56
‏2-2-31-2- ‏تشكيل‌‏ ‏نهادهاي‏ ‏مستقل‏ ‏مبارزه‏ ‏با‏ ‏فساد ‏56
‏2-2-31-3- ‏نظارت‌هاي‏ ‏قانوني ‏57
‏2-2-31-4- ‏ايجاد‏ ‏خطوط‏ ‏ارتباطي‏ ‏و‏ ‏حمايت‏ ‏از‏ ‏مخبران ‏57
‏2-2-31-5- ‏قضات‏ ‏سالم ‏57
‏2-2-31-6- ‏پاسخگويي‏ ‏و‏ ‏نظارت‏ ‏مدني ‏57
‏2-2-31-7- ‏تغيير‏ ‏در‏ ‏طرز‏ ‏تفكرات‏ ‏و‏ ‏بسيج‏ ‏خواست‌هاي‏ ‏سياسي ‏57
‏2-2-31-8- ‏سنجش‏ ‏و‏ ‏نظرخواهي ‏57
‏2-2-31-9- ‏افكار‏ ‏عمومي ‏58
‏2-2-31-10- ‏آزادي‏ ‏مطبوعات ‏58
‏2-2-31-11- ‏سازمان‌هاي‏ ‏حمايتي‏ ‏مدني ‏58
‏2-2-31-12- ‏برگزاري‏ ‏سمينارها‏ی‏ ‏محلي‏ ‏و‏ ‏بومي ‏58
‏2-2-31-13- ‏سياست‌هاي‏ ‏اقتصادي ‏58
‏2-2-31-14- ‏مقابله‏ ‏پليسي ‏58
‏2-3- ‏ساختار‏ ‏سازمان‏ی ‏59
‏2-3-1- ‏ﺗﻌﯿﯿﻦ‏ ‏ﮐﻨﻨﺪ‏ه‏ ‏ﻫﺎی‏ ‏ﺳﺎﺧﺘﺎ‏ر‏‬‬‬ ‏62
‏2-3-2- ‏ا‏ﺑﻌﺎ‏د‏ ‏ﺳﺎﺧﺘﺎ‏ر‏ﺳﺎ‏ز‏ﻣﺎﻧﯽ‏‬‬‬‬ ‏62‬
‏2-3-2-1- ‏ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ‏‬‬‬ ‏62
‏2-3-2-2- ‏ر‏ﺳﻤﯿﺖ‏‬‬‬ ‏63
‏2-3-2-3- ‏را‏ﺑﻄﻪ‏ ‏ر‏ﺳﻤﯿﺖ‏ ‏و‏ ‏پ‏ی‏چ‏ی‏دگ‏ی‬‬‬ ‏65‬
‏2-3-2-4- ‏ﺗﻤﺮﮐﺰ‏‬‬‬‬ ‏65‬
‏2-3-2-5- ‏ﺗﺼﻤﯿﻢ‏ ‏ﮔﯿﺮی‏ ‏و‏ﺗﻤﺮﮐﺰ‏‬‬‬ ‏65
‏2-3-3- ‏ﻋﻮ‏ا‏ﻣﻞ‏ ‏ا‏ﺛﺮ‏ ‏ﭘﺬﯾﺮ‏ ‏از‏ ‏ﺳﺎﺧﺘﺎ‏ر‏ ‏ﺳﺎ‏ز‏ﻣﺎﻧﯽ‏‬‬‬ ‏66
‏2-3-3-1- ‏ار‏ﺗﺒﺎﻃﺎ‏ت‏ ‏ﺳﺎ‏ز‏ﻣﺎﻧﯽ ‏66
‏2-3-3-2- ‏تصم‏ی‏م‏ ‏گ‏ی‏ر‏ی ‏67
‏2-3-4- ‏ ‏ا‏ﻧﻮ‏اع‏ ‏ﺳﺎﺧﺘﺎ‏ر‏ﻫﺎی‏ ‏ﺳﺎ‏ز‏ﻣﺎﻧﯽ‬‬‬ ‏68‬
‏2-3-4-1- ‏ﺳﺎﺧﺘﺎ‏ر‏ﺳﺎ‏ده‏‬ ‏68
‏2-3-4-2- ‏ﺑﻮ‏رو‏ﮐﺮ‏ا‏ﺳﯽ‏ ‏ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ‏‬‬‬‬ ‏70
‏2-3-4-3- ‏ﺑﻮ‏رو‏ﮐﺮ‏ا‏ﺳﯽ‏ ‏ﺣﺮﻓﻪ‏ا‏ی‏‬‬‬‬ ‏71
‏2-3-4-4- ‏ﺳﺎﺧﺘﺎ‏ر‏ﺑﺨﺸﯽ‏‬ ‏72
‏2-3-4-5- ‏اد‏ﻫﻮﮐﺮ‏ا‏ﺳﯽ‬‬‬ ‏74
‏2-3-5- ‏ﺗﺤﻮ‏ل‏ ‏در‏ﺳﺎﺧﺘﺎ‏ر‏‬‬‬ ‏75
‏2-3-6- ‏ﺗﻐﯿﯿﺮ‏ ‏ﺳﺎﺧﺘﺎ‏ر‏ی‏‬‬‬‬ ‏76‬
‏2-4- ‏پ‏ی‏ش‏ی‏نه‏ ‏تحق‏ی‏ق ‏77
‏2-4-1- ‏پيشينه‏ ‏تحقيق‏ ‏داخل‏ی ‏77
‏2-4-2- ‏تحق‏ی‏قات‏ ‏خارج‏ی ‏87
‏2-5- ‬‬‏مدل‏ ‏مفهوم‏ی‏ ‏تحق‏ی‏ق ‏92‬

 

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

برای مشاهده توضیحات فایل  چارچوب نظری تحقیق و پیشینه پژوهش تعاریف ساختار سازمانی و فساد سازمانی (سلامت نظام اداری)  اینجا کلیک کنید

برای دانلود فایل باکیفیت چارچوب نظری تحقیق و پیشینه پژوهش تعاریف ساختار سازمانی و فساد سازمانی (سلامت نظام اداری) روی دکمه زیر کلیک نمائید

✔️  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی

✔️  بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل

✔️  دانلود سریع و مستقیم

✔️  دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

✔️ دانلود چارچوب نظری تحقیق و پیشینه پژوهش تعاریف ساختار سازمانی و فساد سازمانی (سلامت نظام اداری)

admin
Author: admin

Posted in:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *