چارچوب نظری و پیشینه تحقیقاتی نظریه های انگیزش پیشرفت تحصیلی (فصل 2)

Published on می 2, 2024

دانلود چارچوب نظری و پیشینه تحقیقاتی نظریه های انگیزش پیشرفت تحصیلی (فصل 2)

چارچوب نظری و پیشینه تحقیقاتی نظریه های انگیزش پیشرفت تحصیلی (فصل 2)

دانلود چارچوب نظری و پیشینه تحقیقاتی نظریه های انگیزش پیشرفت تحصیلی (فصل 2)

چارچوب نظری و پیشینه تحقیقاتی نظریه های انگیزش پیشرفت تحصیلی (فصل 2) چارچوب نظری و پیشینه تحقیقاتی نظریه های انگیزش پیشرفت تحصیلی (فصل 2)دانلود چارچوب نظری و پیشینه تحقیقاتی نظریه های انگیزش پیشرفت تحصیلی (فصل 2) چارچوبنظریوپیشینهتحقیق

——-

چارچوب نظری و پیشینه تحقیقاتی نظریه های انگیزش پیشرفت تحصیلی (فصل 2)

چارچوب نظری و پیشینه تحقیقاتی نظریه های انگیزش پیشرفت تحصیلی (فصل 2)

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .docx
تعداد صفحات: 41
حجم فایل: 0
قیمت: 53900 تومان

بخشی از متن:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 41 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

‏انگیزش‏ ‏تحصیلی
‏انگيزش‏ ‏پيشرفت‏ ‏تحصيلي‏ ‏به‏ ‏رفتارهايي‏ ‏اطلاق‏ ‏مي‏ ‏شود‏ ‏كه منجر‏ ‏به‏ ‏يادگيري‏ ‏و‏ ‏پيشرفت‏ ‏مي گردد ‏(‏مسالی، 1386؛ به نقل از یوسفی، قاسمی، فیروزنیا، 1388‏). ‏به‏ ‏عبارت‏ ‏ديگر، انگيزش‏ ‏پيشرفت‏ ‏تحصيلي،‏ ‏تمايل‏ ‏فراگير‏ ‏است،‏ ‏به‏ ‏آن‏ ‏كه كاري‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏قلمرو‏ ‏خاصي‏ ‏به‏ ‏خوبي‏ ‏انجام‏ ‏دهد‏ ‏و‏ ‏عملكردش‏ ‏را به طور‏ ‏خودجوش‏ ‏ارزيابي‏ ‏كند‏.‏ غالب‏ ‏رفتارهايي‏ ‏كه‏ ‏انگيزش‏ ‏تحصيلي‏ ‏را‏ ‏نشان‏ ‏مي دهند عبارتند‏ ‏از‏ ‏پافشاري‏ ‏بر‏ ‏انجام‏ ‏تكاليف‏ ‏دشوار،‏ ‏سخت‏ ‏كوشي‏ ‏يا كوشش‏ ‏در‏ ‏جهت‏ ‏يادگيري‏ ‏در‏ ‏حد‏ ‏تسلط‏ ‏و‏ ‏انتخاب‏ ‏تكاليفي كه‏ ‏به‏ ‏تلاش‏ ‏نياز‏ ‏دارد ‏(‏عابدی، 1387؛ به نقل از یوسفی و همکاران، 1388‏). ‏انگیزش،‏ ‏قلب یادگیری‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏یادگیری‏ ‏هدف‏ ‏آموزش‏ ‏است(بیابانگرد، 1382؛ به نقل از واحدی، اسماعیل پور، زمان زاده، عطایی زاده، 1391). واژۀ‏ ‏انگیزش‏ ‏حدوداً‏ ‏از‏ ‏سال‏ 1930 ‏مطرح‏ ‏شده‏ ‏و‏ ‏شامل‏ ‏تمام حوزه هايي‏ ‏مي باشد‏ ‏كه‏ ‏به‏ ‏نحوي‏ ‏با‏ ‏رفتار‏ ‏انسان‏ ‏ارتباط‏ ‏پيدا‏ ‏مي كند ( حسن زاده، 1386؛ به نقل از واحدی و همکاران،1391). و‏ ‏در‏ ‏حوزه‏ ‏آموزش‏ ‏به صورت‏ ‏آمادگي‏ ‏رواني،‏ ‏یک‏ ‏پيش نياز‏ ‏يادگيري محسوب‏ ‏شده‏ ‏و‏ ‏به طور‏ ‏آشكار‏ ‏بر‏ ‏يادگيري‏ ‏تأثير‏ ‏مي گذارد(سیف، 1388؛ به نقل از واحدی و همکاران، 1391).
‏تعریف انگیرش تحصیلی:
‏روان شناسان معمولاً انگیزش را فرایندی تلقی می کنند که در برانگیختن و جهت دادن به رفتار با اهمیت است و یکی از انگیزه های مهم که رفتار دانش آموزان و یا دانشجویان را تحت تأثیر قرار می دهد را انگیزه پیشرفت تحصیلی نام نهاده اند(طاهری و فیاضی، 1390). روان شناسان وابسته به مکاتب مختلف روان شناسی تعاریف گوناگونی از انگیزش ارائه کرده اند. مفهوم انگیزش در هریک از مکاتب به صورت مفاهیم و ‏سازه های اختصاصی از قبیل غریزه، نیاز، تلاش و انتظار به کار رفته و در هر تعریف به یکی از عوامل مذکور تاکید زیادتری شده است:
‏مورفی‏ . Moorfi
‏ انگیزش را نشانه ای از این واقعیت می داند که بخشی از رفتار ارگانیزم بستگی به طبیعت و ساختار درونی آن دارد.
‏گرامن‏ . Geraman
‏ انگیزش را عاملی می داند که ما را بر می انگیزد، به حرکت وامی دارد و به سوی رفتاری معین سوق می دهد.
‏انگيزش‏ ‏تحصيلي‏ . Academic Motivation
‏ ‏به‏ ‏رفتارهايي‏ ‏اطلاق‏ ‏مي‏ ‏شود‏ ‏كه‏ ‏منجر‏ ‏به يادگيري‏ ‏و‏ ‏پيشرفت‏ ‏مي‏ ‏شود (مقیمیان و کریمی، 1391).
‏راپاپورت‏ . Rapapourt
‏ انگیزش را نیروی اشتها آور درونی تلقی می کند.
‏ اش‏ . Ach
‏ انگیزش را در برگیرنده مجموع عوامل هشیار و ناهشیار فعالیت روانی می داند که بر اساس آن اراده و رفتار ما شکل می گیرد (خداپناه، 1376؛ به نقل از عباس زاده، علیزاده و کوهی، 1387).
‏از نظر فنی، انگیزش حالت روانی است که رفتار را به سمت یک مقصد معین سوق می دهد و یا به حرکت در می‌آورد، انگیزش شامل سه عنصر متعامل و مرتبط با یکدیگر یعنی نیازها، رفتارها و مقاصد است (نایلی، 1373؛ به نقل از عباس زاده و همکاران، 1387).
‏انگیزش را می توان به عنوان نیروی محرکه فعالیت‌های انسان و عامل جهت دهنده آن تعریف کرد. انگیزش را به موتور و خدمات اتومبیل تشبیه کرده اند (لطف‌آبادی و همکاران، 1374؛ به نقل از عباس‌زاده و همکاران، 1387).
‏طبق تعاریف مطرح شده می‌توان گفت انگیزش تحصیلی نشانه، عامل و فرایندی است که دانش‌آموز یا دانشجو را به حرکت وا می دارد، حرکتی که جهت دار بوده و دارای مسیر مشخصی می‌باشد و این فرایند به طور مستمر فرد را به سوی موفقیت تحصیلی هدایت می کند (عباس‌زاده و همکاران، 1387).
‏نظریات مطرح در زمینه انگیزش:
‏روان‌شناسان‏ ‏و‏ ‏مربيان‏ ‏از‏ ‏ديرباز‏ ‏نقش‏ ‏انگيزش‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏موفقيت‏ ‏و‏ ‏شكست‏ ‏در حيطه‌هاي‏ ‏مختلف‏ ‏تحصيلي‏ ‏را‏ ‏مطرح‏ ‏كرده‏ ‏اند‏ (‏پينتريچ‏ ‏و‏ ‏همكاران،‏ 2003‏؛ به نقل از ویسانی، غلام‌علی لولسانی و اژه ای، 1391‏)‏،‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏ادبيات معاصر ‏«‏انگيزش‏» ‏در‏ ‏تعليم‏ ‏و‏ ‏تربيت‏ ‏نيز،‏ ‏سازه‌هاي‏ ‏انگيزشي‏ ‏نظريه‌هاي‏ ‏شناختي‏ ‏اجتماعي سودمند‏ ‏ظاهر‏ ‏شده‏ ‏اند‏.
‏نظریه آلپورت‏:
‏از نظر آلپورت انگیزه‌ها چهار خاصیت عمده دارند:
‏الف) انگیزه ها «همزمان و معاصر» هستند؛ این امر بدان معناست که انگیزه لازم برای انجام رفتاری یا ارایه فکری در همان زمانی که آن فکر یا رفتار به وقوع می پیوندد، وجود دارد.
‏ب) ویژگی دوم انگیزه ها «تنوع و گوناگونی» آن هاست؛ هر رفتار نه فقط به یک انگیزه بلکه از ترکیب چندین انگیزه به وجود می آید.

 

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

برای مشاهده توضیحات فایل  چارچوب نظری و پیشینه تحقیقاتی نظریه های انگیزش پیشرفت تحصیلی (فصل 2)  اینجا کلیک کنید

برای دانلود فایل باکیفیت چارچوب نظری و پیشینه تحقیقاتی نظریه های انگیزش پیشرفت تحصیلی (فصل 2) روی دکمه زیر کلیک نمائید

✔️  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی

✔️  بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل

✔️  دانلود سریع و مستقیم

✔️  دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

✔️ دانلود چارچوب نظری و پیشینه تحقیقاتی نظریه های انگیزش پیشرفت تحصیلی (فصل 2)

admin
Author: admin

Posted in:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *